elipsometre - polymer.hacettepe.edu.tr

advertisement
ELİPSOMETRE

Teknik bilgi
1. Elipsometre nedir?
2. Madde ışık etkileşimi
3. Elipsometre ölçümü

SC610 elipsometre
1. Sistem bileşenleri
2. Kullanıcı arayüzü
3. Modelleme ve modeller
Teknik bilgi
1.Elipsometre nedir?
Elipsometre, ışığın bir malzemeden
geçmesi veya yansıması sırasında
kutuplanmasında(polarization) oluşan
değişikliği ölçer.
Kutuplanmadaki değişim genlik oranı Ψ ve faz
değişimi Δ ile ifade edilir. Elde edilen veriler her
bir malzemenin optik özelliklerine ve ölçülen filmin
kalınlığına bağlıdır. Böylelikle elipsomtre film
kalınlığı tayininde ve malzemelerin optik
sabitlerinin belirlenmesinde kullanılabilmektedir.
Bununla beraber, elipsometre malzemelerin
bileşiminin, kristalleşme seviyesinin, pürüzlüğünün
ve katkılama oranının belirlenmesinde de
kullanılabilir.
2. Madde ışık etkileşimi
Işık uzayda yol alan bir elektromanyetik
dalga olarak tanımlanabilir. Yani uzayda
salınan manyetik ve elektrik alanların
birleşimi olarak düşünülebilir. Ancak
elipsometre için sadece elektrik alanın
salınımının incelenmesi yeterlidir.
Bir elektromanyetik dalganın elektrik
alanının yönü daima ilerleme yönüne dik
yöndedir. Bu sayede z yününde ilerleyen
bir elektromanyetik dalga x ve y bileşenleri
cinsinden tanımlanabilir. Işığın x ve y
bileşenleri ve fazı tamamen rasgele olduğu
durumda ışığa kutuplanmamış ışık denir.
Kutuplanmış Işık
Her noktasında belirli bir yönelim ve şekil
gösteren ışığa kutuplanmış ışık denir.

Doğrusal kutuplanmış ışık
X ve y bileşenleri aynı fazda olan ışık.

Dairesel kutuplanmış ışık
X ve y bileşenleri aynı büyüklükte
ama aralarında 90 derece faz farkı
olan ışık

Eliptik kutuplanmış ışık
x ve y bileşenlerinin büyüklüğü ve faz
farkı rasgele bir değere sahip olan ışık.
En genel kutuplanmış ışık türüdür ve
bizim yöntemimize adını veren de bu
eliptik kutuplanmış ışıktır.
Işığın Maddeyle etkileşimi
Maddenin ışıkla etkileşimini tanımlamak için kullanılan kırma
indisi
Şeklinde tanımlanır. Burada k sönüm katsayısı n ise ışığın
boşluktaki hızı ile maddedeki hızı arasındaki orandır.
Yüzeye gelen ışığın bir kısmı şekildeki gibi geldiği
açıyla yansır bir kısmı ise kırılarak malzemenin içinde
hareketine devam eder. Kırılan ışığın yeni yönelimi
ifadesinde tanımlandığı şekilde olur.
Bir yüzeye gelen ışığın yatay bileşeninin yansıması ile dikey
bileşeninin yansıması farklı olur. Aynı şekilde kırılmaları da
farklı olacaktır. Bir ince filmin üst yüzeyinden yansıyan ışık ile
alt yüzeyinden yansıyan ışık üst üste binerek nihai yansımış
ışığı oluşturacaktır. Böylece filmin kalınlığıyla da orantılı bir
şekilde yatay bileşenlerin büyüklüğü ile dikey bileşenlerin
büyüklüğü değişerek kutuplanmış ışığın eliptik şekli yön
değiştirecektir.
Elipsometre ölçümü
Ölçüm alınacak yüzeye doğrusal kutuplanmış ışık
gönderilerek yansıyan ışığın kutuplanması ölçülür. Buradan
yola çıkılarak ışığın yansımasından sonra yatay ve dikey
bileşenlerdeki değişiklik ve faz farkı değişimi bulunabilir.
Bu değişiklik
ifadesiyle gösterilir.
Buradan yola çıkılarak malzemenin
optik sabitlerinin bilinmesi durumunda
film kalınlığı, film kalınlığının bilinmesi
durumunda da optik sabitleri
bulunabilir. Elipsometrenin kullanım
amacı da budur.
SC610 Elipsometre



SC610 elipsometre sistemi aşağıdaki
bileşenlerden oluşmaktadır
Bilgisayar
Kontrol kutusu
Elipsometre
1.
2.
3.
4.
5.
Incident arm (gelen ışık kolu)
Exit arm (yansıyan ışık kolu)
Sample stage (örnek rafı)
Aligment laser arm (hizalama lazeri kolu)
Goniometer(açıölçer)
Sistemin blok gösterimi
Elipsometrenin görünümü
Kullanıcı ara yüzü
Sistemin yazılımı, donanımı kontrol
eden bölüm ve veri analizi yapan
bölüm olmak üzere iki bölümden
oluşmaktadır. Kullanıcı ara yüzü ise
hardware, experiment, model, graph,
generation, ve fit olmak üzere 6
pencereden oluşmaktadır.
Hardware Penceresi
Window>hardware seçeneğinden hardware
penceresini açabilirsiniz.

File
1. Save as
2. Print
3. Print preview
4. Print setup
5. Exit

–
–

–
–

–
–
–
–
View
Toolbar
Status bar
Calibration
First withhout sample calibration
With sample calibration
Experiment
Start experiment
Adjust stage
Stop
Initialization

Display
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–


Wavelength
Wavenumber
Psi
Delta
Tan(psi)
Cos(delta)
E1
E2
n
k
Exit
about
Experiment Data Window
Deneyin yapıldığı
penceredir. Bu
penceredeki
seçenekler
yandaki resimde
görünmektedir.
Model Window
Ellipsometre
ölçümlerinin analizinin
yapılabilmesi için ölçülen
örneğin bir modelinin
oluşturulması
gerekmektedir.
Modelleme bu
pencerede yapılmaktadır
Generation window
Bu pencere eldeki
modele göre veri
üretmeye yarar.
Graph window
Generation window
aracılığıyla üretilen
verilerle deney
sonucu elde edilen
verilerin eğrilerinin
çizildiği ve
kıyaslanabildiği
penceredir.
Fit Window
Bu pencere “normal
fit” işleminin
yapıldığı penceredir.
Bu fit işleminin
sonucu statistics
menüsünden
görülebilir.
Modelleme Ve Modeller
Elipsometre ile ölçüm alınabilmesi için
önce ölçüm yapılacak olan örneğin bir
modelinin oluşturulması
gerekmektedir. Bu model örnekteki
katmanların kalınlığı ve optik
parametreleri girilerek
oluşturulmaktadır.
Model oluşturmada kullanılacak
katmanlar iki yolla modele eklenebilir.
– Önceden hazırlanmış olan hazır
dosyalardan seçerek
– Yeni bir katman modeli oluşturarak
İzlenecek yol
Menu sekmesinden new
model seçilir
Layer sekmesinden add layer
1.
2.
seçilir
Eklenecek katman
3.
1.
2.
Data from file
seçeneğinden yazılımın
önceden sunduğu hazır
katmanlar kullanılabilir.
Diğer katman modelleri
seçilerek yeni bir katman
modeli oluşturulabilir.
Modeller





Cauchy model
EMA model
Lorentz model
Void model
User programmable model
Couchy model
Bu model özellikle saydam (transparent)
katmanlar için uygundur
Add layer sekmesinden couchy model
seçildiğinde karşınıza gelecek olan
pencerede katmanı oluşturan malzemenin
altı parametresini girmeniz gerekmektedir.
Bunlar An, Bn, Cn extinction coefficient
apmlitude a , exponent factor b, band edge
g. Bu değerlerin literatürden bulunması
gerekmektedir. Bunun dışında katmanın
tahmini kalınlığı da girilmelidir.
EMA model
Birden fazla bileşeni
olan malzemelerin
modellenmesinde
kullanılır.
Lorentz model
Malzemenin bir osilator olduğu
varsayımından yola çıkılarak oluşturulan
modeldir. Girilmesi gereken parametreler;
Ak, Bk, Ek ve hn
Void model
Bütün dalga boyları için değişmeyen
optik sabitlere sahip olan maddeleri
modellemek için kullanılır. Örneğin
havanın bütün dalga boyları için n=1
dir.
User programmable model
Kullanıcının kendi modelini oluşturması
için sunulan seçenektir. Bu modelde
nerdeyse her türlü değişiklik yapılabilir.
Experiment sekmesinden start experiment seçilerek
elipsometrenin veri almaya başlaması sağlanır. Veri
alma işlemi bittikten sonra fit işlemi yapılarak
sonuca ulaşılır. Eklenen her bir katmanın kalınlığını
tahmini olarak kullanıcı girdiğinden bu kalınlıklar
değiştirilerek en gerçekçi sonuca ulaşılır. Bu işlem
yapılırken generation window sekmesinde elde
edilen modele en uygun üretilen verilerin deneyle
elde edilen verilerle uyuşması sağlanana kadar
model üzerinde değişiklikler yapılır. Nihai sonuçta
generation data grafiği ile experiment data grafiği
uyumlu olmalıdır.
Download