ANA OKULLARI - Yakutiye MEB

advertisement
2007–2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ANAOKULLARI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ÇERÇEVE PROGRAMI
Çalışma konuları
Çalışma Ayı Amaç
Hedef
1-Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Eylül
Yürütme Komisyonu oluşturulması, toplanması, yıllık
çalışma programları konusunda kararların alınması.
Okul düzeyinde PDR
hizmetlerinin planlanması
ve kurumlar arası işbirliğinin
sağlanması
Yıl boyunca PDR
hizmetlerinin en üst
düzeyde
gerçekleştirilmesi
2- Ders planı hazırlanırken ve ders işlenirken çoklu Eylül
zekâ kuramından yararlanılarak uygulamaların tüm yıl
boyunca yapılması.
Çoklu zekâ kuramının
programlara yansıtılarak
öğrencilerin yetenek
alanlarının
değerlendirilmesi
Öğrencilerin başarılı
olabilecekleri alanların
belirlenmesi ve bu
alanların geliştirilmesi
.
3-Okula yeni başlayan öğrencilerin oryantasyonunu Eylül
ve adaptasyonunu kolaylaştırmak için, okulu gezme,
tanıma, oyun odasında gurup oyunları oynaması vb.
etkinliklerinin düzenlenmesi. Ayrıca uyumsuzluk
gösteren öğrencilerle bireysel olarak ilgilenilmesi,
destekleyici yaklaşımların (dokunma, oyun oynama,
ödüllendirmesi vb. gibi) gösterilmesi.
4-Okula yeni kayıt yaptıran her öğrenciye gelişim Eylül
dosyası oluşturularak öğrenciye ait bütün bilgilerin
burada toplanması. Oyun odasında çocukların en az
bir ay düzenli olarak gözlenerek, gözlem sonucunda
farklı tespitlerin dosyaya eklenmesi.
Öğrencilere okulun,
personelin, çevrenin
işlevleri hakkında bilgi
verilmesi
Öğrencilerin okula
uyumunu sağlayacak
çalışmaların yapılması
Öğrencilerin bilişsel, sosyal
ve duygusal yönden
gelişimlerinin takibini
sağlamak
Öğrencilerin bilişsel,
sosyal ve duygusal
yönden gelişimleri
hakkında detaylı bilgi
toplamak
Kullanılacak
Ölçme Araçları,
Tanıma Tekniği,
Test Ve Eğitim
Araçları
Çerçeve
programda yer
alan çalışmalar
Kaynaklar
Reh. ve Psk. Dan.
Hiz. Yön.
Çoklu zekâ
uygulamaları
Ziya SELÇUK
Nobel yay
2551 sayılı
tebliğler
dergisinde
yayınlanan
programların
planlı
hazırlanmasıyla
ilgili yönerge
Öğrenci Gelişim
Dosyaları
Reh. ve Psk. Dan.
Hiz. Yönetmeliği
(24376)
Çalışma konuları
Çalışma Ayı Amaç
5-Psikolojik
danışmanlar
zümre
öğretmenler Eylül
toplantısına katılarak gerekli müşavirlik hizmetlerini
vereceklerdir
Bulundukları bölgelerde
öğretim ilke ve metotları ile
verimliliği arttırmak
6-Yaşama, büyüme, gelişme ve bakım öğelerine Eylül
programda yer verilmesi, birbirleriyle ilişkilendirilerek
uygulanması ve ailelere bilgi verilmesi.(Robert
Myers’in Erken Çocukluk Prg.)
Ailelerin çocuk gelişimi
konusunda bilgi sahibi
olmasını sağlamak
7-High/Scope programı doğrultusunda çocuklarda
Eylül
Bağımsızlık, takım çalışması-grup, aktif öğrenme
etkinlikleri
geliştirmek için - planla-yap- değerlendir çevriminin
uygulanması
8-Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri yıllık Eylül
çalışma programının hazırlanarak Rehberlik ve
Araştırma Merkezi Müdürlüğüne gönderilmesi.
Çocukların herhangi bir
etkinliği takım çalışması
halinde sürdürebilmesi
faaliyetlerine yer verilmesi
Hedef
Hizmet bölgesindeki
öğrencilerin öğretim
yöntemleri ve
hizmetlerinden en üst
düzeyde
yararlanmalarını
sağlamak
Ailelere çocukların
gelişimini takip edip
destekleyebilecekleri
bilgi ve beceriyi
kazandırmak
Çocuklara herhangi
bir etkinliği
planlayabilme,
yapabilme ve
değerlendirebilme
becerisini
kazandırmak
Okulda yapılacak olan PDR PDR çalışmalarının
çalışmaları konusunda
koordineli bir şekilde
RAM’ın bilgilendirilmesi
yürütülmesini
sağlamak
Kullanılacak
Ölçme Araçları,
Tanıma Tekniği,
Test Ve Eğitim
Araçları
Toplantı
Kaynaklar
Erken Çocukluk
Eğitiminde Farklı
Modeller S.
BEKMAN, İstanbul
1990
Erken Çocukluk
Eğitiminde Farklı
Modeller S.
BEKMAN, İstanbul
1990
Reh. ve Psk. Dan.
Hiz. Yön.
Çalışma konuları
Çalışma Ayı Amaç
Hedef
Kullanılacak
Ölçme Araçları,
Tanıma Tekniği,
Test Ve Eğitim
Araçları
1-5-6 yaş gurubu öğrencilerine snellen(görme)testi Ekim
uygulanarak
sonuçları
doğrultusunda,
gerekli
görülenlerin doktora gönderilmesi, sonuçlarının toplu
dosyalara işlenmesi.
Öğrencilerin görme
probleminin olup
olmadığının tespit edilmesi
Görme problemi olan Snellen Görme
öğrenciler için gerekli Testi
çalışmaların yapılması
2-Psikolojik danışman veya okul idaresi tarafından Ekim
öğretmenlere, usta öğretici ve bakıcılara, öğrencilerin
psikolojik, sosyal, duygusal, zihinsel özellikleri ve
gelişim ihtiyaçları hakkında bilgi verilerek, öğrencilerin
zihinsel, duygusal, sosyal gelişimini olumsuz yönde
etkileyecek faktörlerin belirtilmesi.
3-Uyum sorunu çeken öğrencilerle, okulun varsa Ekim
psikolojik danışmanı veya Anaokulu öğretmeni
tarafından bireysel ilgilenilmesi, aile ile iletişim
kurularak katkılarının sağlanması.
Okuldaki görevli personele
öğrencilerin gelişim
dönemleriyle ilgili bilgi
verilmesi
4-Çocukları hayata hazırlamak, yaratıcı düşünme Ekim
gücünü, dil gelişimini sağlamak için onlara çeşitli
masallar anlatılmalı, okunmalı masallarla ilgili sorular
sorulmalı
çocuklarında
masal
anlatmaları
sağlanmalıdır
5-Veli görüşmelerinde koruyucu anne-baba tutumları Ekim
üzerinde durulması.
Çocukların yaratıcı
düşünme gücünün ve dil
gelişiminin sağlanması
Okul personelinin
öğrencilerin gelişim
dönemlerine uygun
yaklaşım tarzı
geliştirmelerini
sağlamak
Yapılan çalışmalar
sonucunda bireydeki
uyum güçlüğü
problemini en aza
indirgemek
Çocuklara uyaranları
anlama, yorumlama
ve anlatma becerisi
kazandırmak
Uyum güçlüğü çeken
öğrencilere sorunlarının
çözümüne yönelik
çalışmalar yapılması
Okul personeli tarafından
ebeveynlere koruyucu
anne-baba tutumları
konusunda bilgi verilmesi
Ebeveynlerin sağlıklı
tutum ve davranışları
konusunda içgörü
kazanması
Toplantı
Kaynaklar
Reh. ve Psk. Dan.
Hiz. Yönetmeliği
(24376)
Anne- Babaların
Çocuklarına Karşı
göstermesi
Gereken Olumlu
Yaklaşım
Yöntemleri Bülteni
RAM Yay. Rize
Çalışma konuları
Çalışma Ayı Amaç
Hedef
Kullanılacak
Ölçme Araçları,
Tanıma Tekniği,
Test Ve Eğitim
Araçları
Kaynaklar
6-Gelişimin çeşitli boyutları arasında bağlantı Ekim
olduğundan, fiziksel, sosyal, bilişsel, duygusal
alanlarından birindeki değişiklik diğerlerini etkiler
anlayışıyla hareket edilmesi.(Yıl Boyunca)
Çocukların bütün yönleriyle
gelişimlerinin sağlanması
7-Etkin bir okul ancak öğrencilerin, gerektiği için değil, Ekim
kendileri istediği için çaba göstermeleri ve başkaları
tarafından hazırlanan bilgiyi kabul etmek yerine kendi
akıllarını kullanarak özgün çalışmalar yapmalarını
sağlayabilirse, zekâ yasalarının tümüne saygı
göstermiş olur. Jean Piaget' in bu kuramından
hareketle eğitim-öğretim çalışmalarına yer verilmesi.
(Yıl Boyunca)
8-Okul öncesi sınıf öğretmenleri temel deneyimler Ekim
listesini elinin altında bulundurmalı ve öğrencilerin
bunları kullanmasına fırsat hazırlamalı, kullanınca da
bunu nasıl kullandığını anlatarak onları güçlendirir,
öğrenme çevresi üzerinde ortak bir denetim kurulması
sağlanır. (Listeyi RAM Gönderecektir)
Öğrencilerin gizil güçlerini
bulabilecekleri becerileri
kazandırmak
Çocuklara üretken, girişken,
sorgulayıcı, bilgiye ve
başkalarının görüşlerine
açık olma özelliklerini
kazandırmak
Çocuklara kendi
seçtikleri görevleri
özgün bir biçimde
sürdürebilecekleri öz
disiplin becerisini
kazandırmak
Temel Deneyimler Erken Çocukluk
Listesi
Eğitiminde Farklı
Modeller S.
BEKMAN Seminer
Bildirileri İstanbul
1990
9-Çocuk
değerlendirme
formu
doldurularak Ekim
öğrencinin takibi ve gerekli program değişiklikleri
sağlanmalıdır. (Formu RAM Gönderecektir)
Öğretmenlerin çocukların
gelişimlerini düzenli olarak
izlemesi
Öğretmenlerin
çocukların zaman
içerisindeki mevcut
yeteneklerini gözleyip
bu doğrultuda
etkinliklere yer
vermesi
Çocuk
Değerlendirme
Formu
Çocukların bedensel
ve ruhsal yönden
gelişimlerini
destekleyecek
etkinliklere yer
verilmesi
Öğrencilerin gizil
güçlerini keşfedip her
hangi bir etkinlikte
kullanabilme
becerisini
kazandırmak
Çocuk Psikolojisi
H. YAVUZER
Remzi Kitabevi
İstanbul, 1996
Erken Çocukluk
Eğitiminde Farklı
Modeller S.
BEKMAN Seminer
Bildirileri İstanbul
1990
Çalışma konuları
Çalışma Ayı Amaç
Hedef
Kullanılacak
Ölçme Araçları,
Tanıma
Kaynaklar
Tekniği, Test
Ve Eğitim
Araçları
Etkin Öğrenme
Erken Çocukluk
Kontrol Listesi
Eğitiminde Farklı
Modeller S. BEKMAN
Seminer Bildirileri
İstanbul 1990
10-Etkin Öğrenme Bileşenleri:
Ekim
—Seçim: Ne yapacağına çocuk karar verir
—Malzeme: Çocuğun çeşitli biçimlerde kullanacağı bol
miktarda malzeme vardır.
—Kullanma: Çocuk resimleri özgürce kullanabilir
—Dil: Çocuk yapmakta olduğu şeyi anlatır.
—Destek: Yetişkinler ve akranlar çocuğun problem
çözme ve yaratıcılık çabalarını görüp teşvik ederler.
Aktif (Etkin) öğrenme faaliyeti yukarda açıklandığı gibi
yürütülmeli, bu faaliyetin ne derece faydalı olduğu
anlaşılması için etkin öğrenme kontrol listesi
kullanılmalıdır.
11-Psikolojik Danışmanlar tarafından Swot analizi Ekim
yapılması, ayrıca öğrenci ihtiyaç analizi çalışması
yapılarak okulun öncelikli çalışmalarının belirlenmesi
Çocukların etkin
öğrenme sürecine
katılmalarını
sağlamak
12- Her okul okul gelişim modeli oluşturarak okulun Ekim
amaçları, hedefleri, misyonu, vizyonu, personel ve
çevreyle ilişkileri, öğrenme faaliyetlerinin bu modelde
belirtilmesi.
Okulun imkânları
doğrultusunda
personelin etkili
eğitim- öğretim
modelini
benimsemesi
Benimsenen eğitimöğretim modeline
işlerlik kazandırılması
EFQEM Mükemmellik
Modeli, Kalder Yay.
İstanbul 2002
1-Bütün tedbirlere rağmen, okula uyum sağlayamayan Kasım
çocukların aileleriyle birlikte, uygun bir yaklaşımla Rize
Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne
gönderilmesi.
Uyum güçlüğü
çeken çocukların
aileleriyle birlikte
profesyonel yardım
hizmetlerinden
faydalanmasının
sağlanması
Öğrencilerin verilen
profesyonel yardım
doğrultusunda okula
uyum göstermelerinin
sağlanması
Uyumsuz Çocuklar, D.
ÇAĞLAR, Ankara
Üniversitesi Yay.
Etkin öğrenim
deneyimleriyle
çocukların sosyal ve
bilişsel yönden
gelişimlerinin
desteklenmesi, etkin
öğrenme kontrol
listesiyle de bu
sürecin
değerlendirilmesi
Okulun ihtiyaçlarının Okulun ihtiyaçlarına
tespit edilmesi
cevap verecek
etkinlik/programların
düzenlenmesi
TKY ile ilgili bakanlığın
ders notları
Çalışma konuları
Çalışma Ayı Amaç
2-Okulun Psikolojik Danışmanı tarafından, velilere aşırı Kasım
koruyucu, baskıcı, tutarsız, sevgisiz,
kuralsız tutumlar ve benzeri çocuk eğitimi ve gelişimini
etkileyen konularda bilgi verilmesi.
3-Grup oyunlarının belli bir program doğrultusunda Kasım
yürütülmesinin sağlanması
4-Öğrencilerin algılama, algıladığı olayları yorumlama Kasım
yeteneğinin gelişimi için, resim anlatma tekniği yardımıyla,
öğrencilere çeşitli resimler gösterilerek anlatmalarının
istenmesi.
5-Her öğrenci için Rize Rehberlik ve Araştırma Merkezi Kasım
tarafından hazırlanan “Gelişim Formunun ”doldurulması,
bu form yardımıyla öğrencilerin gelişimlerinin izlenmesi.
6-Çocuk tiyatrosu ve dramatizasyon eğitimde kullanılmalı, Kasım
dramatizasyon yoluyla eğitimle öğretmenlerin çocuklara
vermek istedikleri bilgileri "onların öğrenmeye karşı
direnme" "tepki duyma" özelliklerinin sanatsal yöntemlerle
ortadan kaldırarak böylelikle eğitici rolünde olanların
öğrenenlere bu bilgiler sizin için yararlıdır duygusunun
verilmesinin sağlanması.
Velilere çocuklarına
karşı göstermeleri
gereken etkili
yaklaşım yöntemleri
konusunda bilgi
verilmesi
Çocuklara akran
gruplarıyla birlikte
paylaşım, oyun
oynama, kendini
ifade etme becerileri
kazandırmak
Öğrencilerin algılama
ve yorumlama
yeteneklerini
geliştirici faaliyetlere
yer verilmesi
Öğrencilerin
gelişimlerini düzenli
takip etmek
Çocukların kendilik
algısını, çevreyle
olan iletişim
becerilerini
geliştirerek kavram
öğrenimini sağlamak.
Hedef
Kullanılacak
Ölçme Araçları,
Tanıma
Kaynaklar
Tekniği, Test
Ve Eğitim
Araçları
Velilerin olumlu
yaklaşım yöntemleri
konusunda içgörü
kazanması
Görüşme,
toplantı
Çocukların grup
oyunlarıyla sosyal ve
duygusal yönden
gelişmelerini sağlamak
Grup Etkinlikleri
Öğrencilerin algılama
gücünün ve yorumlama
yeteneğinin en üst
düzeyde gelişmesini
sağlamak
Öğrenci
gelişimlerindeki
problemleri belirleyip
çözümüne yönelik
gerekli çalışmaların
yapılması
Çocuğun toplum
içerisinde aktif ve
yaratıcı yönleriyle yer
almasını sağlamak.
Resim anlatma
tekniği vb.
2002/27 Sayılı Aile veli
Katılımı Kapsamında
Genelge
Gelişim
Dereceleme
Ölçeği
Dramatizasyon
Yaşayarak Öğrenme için
Eğitici Drama ALEV
ÖNDER
Çalışma konuları
Çalışma Ayı Amaç
7-Zihinsel gelişim için önemli olan etkili uyarıcı-çevre Kasım
oluşturulması ile ilgili çalışmalara yer verilmesi.(Yıl
Boyunca)
8-Korkuların birçoğu öğrenilerek geliştiğinden, çocukların Kasım
aile, çevre, okulla etkileşimlerinden korku oluşturacak bu
tür olumsuz davranışların önlenmesi için; gerekli önlemler
alınmalı,
okul
öncesi
çocuğunda
görülebilecek
felaketlerden korkma, yaralanmaktan korkma, kırıp
dökmekten korkma, yetişkinlerin kullandıkları bazı
sözcüklerden korkma, farklı görünüşten korkma, yeni
yerlerden korkma gibi tipik korkular görüldüğünde, korku
ciddiye alınıp korkusunu gerçekçi olmadığı çocuğa
anlatılmalı, açıklamalar yapılmalıdır.
9-Psikolojik danışman bulunan okullarda Dünya Ruh Kasım
Sağlığı Günü nedeniyle Ruh Sağlığının önemi Ruh
sağlığının korunması için neler yapılmalıdır konularında
çeşitli eğitici, önleyici, geliştirici çalışmalar yapılmalıdır.
Zaralı alışkanlıklar ve alkol, uyuşturucu kullanımı
konusunda çeşitli eğitici çalışmalar yapılmalıdır.
1-Öğrencilerin özgüvenlerinin gelişimi desteklemek için; Aralık
onlara çeşitli faaliyetlerde rol ve görevler verilmesi, bu
uğraşlarından dolayı veya başka bir sorumluluğu yerine
getirdiklerinde sözel, davranışsal ve maddi hediyelerle
ödüllendirilmesi.
2-Çocukların sağlıklı fiziksel gelişimi için, yaşlarına uygun Aralık
spor ve oyun etkinlikleri düzenlenmesi.
Hedef
Kullanılacak
Ölçme Araçları,
Tanıma
Kaynaklar
Tekniği, Test
Ve Eğitim
Araçları
Çocukların zihinsel
yönden gelişmelerini
arttırıcı faaliyetlere
yer verilmesi
Çocukları olumsuz
etkileyebilecek
faktörlerin
belirlenmesi
Çocukların zihinsel
yönden gelişimlerini
sağlamak
Koruyucu ruh sağlığı
ve zararlı
alışkanlıklar
konusunda
öğrencileri
bilgilendirmek.
Öğrencilerin
güvenlerini geliştirici
faaliyetlerin
düzenlenmesi
Fiziksel ve psikolojik
bütünlüğünü koruması
yönünde öğrencilere
davranış kazandırmak.
Kişilik, Ö. KÖKNEL, Altın
Kitaplar Yay. İstanbul,
1997
Kendine güveni yüksek
olumlu benlik
algılamasına sahip
bireyler olarak yetişme.
Sosyal Beceri Eğitimi
H.BACANLI. Nobel Yay.
1999.
Çocukların fiziksel
yönden sağlıklı
gelişmeleri
destekleyici
faaliyetlere yer
verilmesi
Çocukların sağlıklı
birey olmalarını
sağlamak.
Çocukların aile, çevre
ve okulla ilgili korku
oluşturmalarını
engellemek
Spor ve oyun
etkinlikleri
Çalışma konuları
Çalışma Ayı Amaç
Hedef
3-Çocukların sosyal, duygusal gelişimlerine katkıda Aralık
bulunmak için; günlük yaşantıların(alışveriş yapma,
trafik kuralları vb.),kardeş kıskançlığı, çalışan anne
ayrılığı(annenin çalışma gerekliliği, okulun çocuğa
faydaları)konularının dramatize edilmesi ve bu
çalışmalara tüm öğrencilerin katılımının sağlanması.
4-Çocuklara konusu serbest olan resim yaptırma Aralık
çalışmaları yaptırılarak hem çocuğun kendini ifade
etmesi hem de çocuğun gelişim özellikleri, ihtiyaçları
hakkında bu yolla bilgi sağlanılmaya çalışılmalıdır.
Çocukların günlük
yaşadıkları sorunları
dramatize yoluyla
anlayabilmeleri.
Çocukların günlük
yaşadıkları sorunları
dramatize ederek
içgörü kazanmalarını
sağlamak
Çocukların
kendilerini ifade
edebilmelerini
sağlamak.
Serbest resim
çalışmasıyla
çocukların gelişim
özellikleri hakkında
bilgi sahibi olmak
5-Fizyoloji, beslenme, psikoloji alanlarındaki bilim- sel Aralık
çalışmalar zekâ, kişilik ve sosyal davranışın
oluşumunda ilk yılların kritik olduğu ve önemli olduğunu
bildirmektedir. Bu nedenle bu konu üzerinde önemle
durulması ve ilgililerin bilgilendirilmesi.( Yıl Boyunca)
1-Öğrencilerin tek başına iş yapma ve sorumluluk Ocak
kazanma
davranışlarının
geliştirilmesi
için;
yapabilecekleri işler konusunda onlara bilgi verilmesi,
daha sonra istikrarlı bir şekilde (öğrenim, gelişim
özelliğine göre 3-4 ay)belli bir süre bu davranışın
kazandırılması yönünde davranışlarının geliştirmesinin
sağlanması
için,
öğrencinin
izlenmesi,
bu
sorumlulukları(tek başına ders çalışma, diş temizliği,
tek başına giyinme vb.)yerine getirmesi konusunda
teşvik edilmesi.
2-Çocuğun muhakeme gücünün gelişimi sağlamak Ocak
amacıyla açık uçlu sorular (okula gitmek üzere evden
ayrılırken yağmur yağmaya başlasa ne yaparsın? Evde
otururken birden bire ev yanmaya başlarsa ne
yaparsın?)sorulması.
Okulda görevli
kişilerin öğrencilerin
gelişim özellikleri
konusunda bilgi
sahibi olması
Öğrencilerin bireysel
olarak
yapabilecekleri
etkinlikler hakkında
bilinçlenmeleri
sağlanması
Öğrencilerin gelişimini
engelleyecek
olumsuzlukları en aza
indirgemek.
Kullanılacak
Ölçme Araçları,
Tanıma
Kaynaklar
Tekniği, Test
Ve Eğitim
Araçları
Alışveriş yapma,
trafik kuralları
vb.
Resimleriyle Çocuk.
H.YAVUZER. Remzi
Kitabevi.
Öğrencilerin tek
başına bir işi
yapabilecek öz
denetim ve disiplini
kazanması.
Çocukların
Çocuğun muhakeme
muhakeme gücünü gücünü geliştirmek.
geliştirici faaliyetlerin
yaptırılması
Çeşitli Etkinlikler
Çalışma konuları
3-Araştırmalar çocukların en fazla kendi kendilerine
planlayıp yürüttükleri etkinliklerden bilgi edindikleri
yönündedir. Bu doğrultuda etkin -aktif öğrenmeyaparak öğrenme-değiştirerek yapmak-hareket ederek
bir şeyler yapmak, katılan eğitim uygulamalarına yer
verilmesi. (David.P. Weikert High Scope Programı)
Kullanılacak
Ölçme Araçları,
Çalışma Ayı Amaç
Hedef
Tanıma
Kaynaklar
Tekniği, Test
Ve Eğitim
Araçları
Ocak
Çocukların eğitim
Çocukların uygulamalı
Erken Çocukluk
uygulamalarına
olarak aldığı eğitim
Eğitiminde Farklı
etkin biçimde
etkinliklerini günlük
Modeller S. BEKMAN
katılımını sağlamak. yaşamda
İstanbul,1990
kullanabilmelerini
sağlamak
1-Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Şubat
Komisyonu toplanarak 1.dönem rehberlik ve psikolojik
danışma
hizmetlerinin
değerlendirilmesi,2.dönem
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri için gerekli
kararların alınması.
2-Öğrencilere grup yaşantı kuralları, eşyaları ve Şubat
oyuncaklarını paylaşma davranışlarının yaşantılarla
verilmesi.
Rehberlik
hizmetlerinin
koordineli bir şekilde
yürütülmesi.
3-Oyunla eğitim yöntemi kullanılmalı böylece çocukların Şubat
kendi yaşamlarına hâkim olma cesareti ve bilgisini
kazanmaları sağlanmalıdır.
Öğrencilerin oyun
aracılığı ile
kendilerine
yetebilme bilgi ve
becerisini
kazandırma
Çocukların dil
gelişimini
destekleyici
faaliyetlere yer
verilmesi
4-Dil gelişimi etkinliklerine yer verilmelidir.
Şubat
Öğrencilere
paylaşma
davranışını
kazandırma.
Okulda görev yapan
yönetici ve
öğretmenlerde
rehberlik anlayışını
geliştirmek.
Öğrencilere grup
içerisinde kurallara
uyabilme ve birlikte
hareket edebilme
becerisini kazandırma
Öğrencilere oyun
aracılığı ile kendi
yaşamlarını kontrol
edebilecek beceriyi
kazandırma
Çocuklara anadilini
doğru kullanabilme
becerisi kazandırma
Reh.ve Psk.Dan.Hiz.
Yönetmeliği.
Çalışma konuları
Çalışma Ayı Amaç
1-Psikolojik Danışman tarafından öğrenci velilerine yönelik, Mart
öğrenci sorunları, gelişim dönemi özellikleri, anne-baba
tutumları ve Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin
tanıtımı amacı ile toplantı, panel düzenlenmesi, tanıtım
yayınlarının hazırlanması.
2-Öğrencilere sözel ve davranışsal olarak
gösterilmesi,
yaşatılması,
ailelerinde
bu
bilgilendirilmesi.
sevginin Mart
konuda
Her öğrencinin
bireysel farklılıkları
olduğunu, bu
farklılıkların dikkate
alınması gerektiğini ve
her öğrencinin birey
olduğunun kabul
edilmesini sağlamak.
Öğrencilere sözel ve
davranışsal olarak
sevgi davranışının
gösterilmesi
3-Sanat etkinlikleri ile kişilik gelişimi arasında önemli bir ilişki Mart
vardır bu nedenle; çocukların çeşitli sanatsal etkinliklere
yönlendirilmesi ve katılması sağlanmalıdır. (resim yapma,
sergi, müze gezileri, slâyt film ve fotoğraflarla resim
göstermek, sanat eserleri hakkında konuşturmak, doğadaki
estetik güzelliklere dikkat çekmek vb).
Çocukların sanatsal
etkinliklere
yönlendirilmesi
4-Davranış eğitiminde; yerine geçme (Çocuğun anne-baba, Mart
öğretmen
vb.
olması)etkin
aldırmazlık
disiplin
eğitimi(davranışın nedenlerinin açıklanması) sonuçlarını
gösterme, açıklama, iyi davranışın ödüllendirilmesi, açık ve
anlaşılır iletişim, olumlu dil kullanma, hemen hayır dememek,
çocuğa güven, uygun beklentiler, tutarlı olmak, hatalı
davranışın kabulü, yöntemlerinin kullanılması sağlanmalıdır.
Bu yöntemlerin kullanılması çocukta görülecek davranış
problemlerinin çözebilir. Çocuğun sosyalleşmesi ve gelişimi
daha sağlıklı devam etmiş olur. Bunun için bu yöntemlerin
öğretmen ve ailelerce kullanılması çalışmaları yapılmalıdır.
Çocuklara sağlıklı
iletişim kurabilme
becerileri kazandırma
Hedef
Kullanılacak
Ölçme Araçları,
Tanıma
Kaynaklar
Tekniği, Test
Ve Eğitim
Araçları
Velileri öğrenci sorunları
konusunda
bilgilendirmek, olumlu
yaklaşım yöntemleri
konusunda davranış
kazandırmak.
Sevginin çocuk gelişimi
üzerindeki olumlu etkileri
konusunda ailelerin
bilinçlenip çocuklarına
yansıtması
Çocukların sanatsal
etkinliklerle kişilik
gelişimine katkıda
bulunulması
Çocukların iletişim
becerilerini kazanarak
sağlıklı bir şekilde
sosyalleşmesini
sağlamak
Çocukla İletişim N. V.
ACAR. MEB Yay.
İstanbul 1998
Resim yapma,
sergi, müze
gezileri, slayt film
ve fotoğraflarla
resim göstermek,
sanat eserleri
hakkında
konuşturmak,
doğadaki estetik
güzelliklere dikkat
çekmek
Çocuğun annebaba, öğretmen
vb. olması,
davranışın
nedenlerinin
açıklanması
sonuçlarını
gösterme,
açıklama.
Çalışma konuları
Çalışma Ayı Amaç
1-Öğrencilerde mülkiyet kavramının gelişimi için, onlara ait Nisan
olan eşyalar, başkalarına ait olan eşyalar konusunda bilgi
verilerek, bu bilgilerin öğrencilere davranış örnekleriyle
gösterilmesi.
2-Öğrenci velilerine, öğrenci gelişimi, sosyal, duygusal ve Nisan
psikolojik ihtiyaçları konusunda bilgi verilmesi.
3-Velilere günlük yaşam içerisinde, öğrencinin duygusal, Nisan
sosyal, psikolojik gelişimini olumsuz etkileyen dikkat çekici
yaşantı örneklerinin verilmesi.
1-Oyun ortamında öğretmen problem durumlarını planlayıp Mayıs
fen kavramlarıyla bu problemi yaşayarak çözecek
düzenlemeler hazırlamalıdır, böylece bilimsel düşünme
yeteneği geliştirilmeye çalışılmalıdır.
1-Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Haziran
Komisyonu toplanarak yıl içinde yapılan rehberlik
hizmetlerinin genel bir değerlendirilmesinin yapılması.
2-Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri yılsonu çalışma Haziran
raporu hazırlanarak Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Müdürlüğüne gönderilmesi.
Hedef
Kullanılacak
Ölçme Araçları,
Tanıma
Kaynaklar
Tekniği, Test
Ve Eğitim
Araçları
Öğrencilere mülkiyet
kavramı ve diğer
insanlara ait olan
eşyalar hakkında bilgi
vermek
Ebeveynlere öğrenci
gelişimi ve psikolojik
ihtiyaçları konusunda
bilgi verme
Öğrencilere mülkiyet
bilincini kazandırmak
Velilere çocuklarının
duygusal, sosyal ve
psikolojik yönden
gelişimini olumsuz
etkileyen dikkat çekici
yaşantı örnekleri
hakkında bilgi
verilmesi
Çocukların yaşadıkları
problemleri
çözebilecek düzeye
getirmek
Öğrencilerin günlük
yaşama uyumunu
kolaylaştırmak
Yıl içerisinde yapılan
rehberlik hizmetlerinin
genel
değerlendirmesinin
yapılması
PDR hizmetleriyle ilgili
çalışmalar hakkında
RAM’ ın
bilgilendirilmesi
PDR hizmetlerinin en
Toplantı
üst düzeyde
gerçekleştirilmesi ile ilgili
hedeflerin saptanması
Ebeveynlerin öğrenci
gelişimi ve psikolojik
ihtiyaçları konusunda
içgörü kazanması
1. Ulusal çocuk gelişimi ve
eğitimi kongresi MEB Ok.
Ön. Eğit. Gen. Müd. Ortak
Yay. Ank. 2001
Çocuklara bilimsel
düşünebilme yeteneği
kazandırmak
PDR hizmetlerinin daha
etkin bir şekilde
yürütülmesini sağlamak
Yılsonu çalışma
raporu
Reh. ve Psk. Da. Hiz.
Yönetmeliği (24376)
Reh. ve Psk. Da. Hiz.
Yönetmeliği (24376)
► NOT:
*Her okul kendi okulunun programını uygulamalıdır. . Örneğin ilköğretim okulları;ilköğretim okulları Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri
çerçeve programı yazan programı temin etmeli ve uygulamalıdır.
Bu programdaki çalışmalarla ilgili daha fazla kaynak için Rehberlik ve Araştırma Merkezinden bilgi alınabilir.
*Bu program 06.09.2007 tarihli B.08.04.MEM.4.53.00.08.316/431 sayılı merkez komisyonu toplantısında görüşülüp kabul edilmiştir.
AÇIKLAMALAR
1- Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri verilirken Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amaç, Bilimsel ve Etik İlkelerinin göz
önünde bulundurulması ve bu doğrultuda çalışmaların yürütülmesine dikkat edilmesi gerekmektedir.
2-Kaynaştırma eğitimine alınan öğrencilerin kaynaştırma eğitimi ilkeleri doğrultusunda eğitim-öğretimlerinin devam ettirilmesi, gelişimlerinin takip
edilmesi, gerekli formların işlenmesi, diğer çalışmaların öğretim yılı boyunca yürütülmesi ve bu öğrencilerin okul idaresi ve sınıf öğretmeni tarafından
izlenmesi.
3-Okul rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servislerinin daha aktif olması, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin okul yönetimi ve eğitim
uygulamalarına etkilerinin arttırılarak yansıtılabilmesi için; okulun öğrenci, öğretim-eğitim, çevre etkileri konularında psikolojik danışmanların
belirleyeceği konularda araştırma; öğrenci ve diğer eğitim bilgileri ile ilgili istatistikler yapmaları ve sonuçlarının öğretmen ve yöneticilerle paylaşarak
yönetimsel sürece aktarılması sağlanmalı; bunun yanında ihtiyaç analizi yapılarak okul için öncelikler saptanmalı ve bu doğrultuda çalışma yapılmalıdır.
4-Psikolojik danışmanlar zümre öğretmenler toplantısına katılarak gerekli müşavirlik hizmetlerini vereceklerdir.
5-Sınıf rehber öğretmeni olarak görevlendirilen öğretmenlerin ekip çalışması ve işbirliği anlayışına bağlı kalarak rehberlik ve psikolojik danışma
programında yer alan uygulamaları kendi sınıfında planlayarak yürütmesinin sağlanması, bu konuyla ilgili çalışmalarını rehberlik ve psikolojik danışma
hizmetleri yönetmeliği ve Milli Eğitim Bakanlığı Personel genel Müdürlüğünün 13.04.2001 tarih 2001/30 sayılı genelgesi doğrultusunda yürütmesi
sağlanmalıdır
6-Programda yer alan etkinlikler psikolojik danışmanı olan okullarda psikolojik danışmanların müşavirliğinde sınıf öğretmenleri tarafından; psikolojik
danışmanı olmayan okullarda okul idaresinin sorumluluğunda sınıf ve branş öğretmenleri tarafından yapılacaktır.
Download