KALİTE NEDİR?

advertisement
KALİTE NEDİR?
• Şüphesiz bu tanımın tek bir karşılığı
yoktur.Toplumun dinamik yapısı sayesinde
sürekli değişmektedir.Kalitenin tanımları,onu
tanımlayan insan sayısına eşittir.
• Günümüzde en çok kullanılan tanım: “isteklere
uygunluk” tur.
KALİTE NEDİR?
• Kalite, bir organizasyonun bütün çalışmalarında yer alan
kalıcı fonksiyondur.(Rosender;1989)
• Kalite,bir mal veya hizmetin belli bir gerekliliği
karşılayabilme yeteneklerini ortaya karakteristiklerin
tümüdür.(Amerikan Kalite Kontrol Derneği)
• Kullanıma uygunluk (J.M.JURAN)
• Eksiklerden kaçınmaktır.(G.Taguchi)
• Müşterinin şimdiki ve gelecekteki isteklerinin
karşılanmasıdır.(Demıng)
KALİTE NEDİR?
• Yapılan tüm tanımlar kalite kavramının gelişim
sürecinde ortaya atıldığından aralarında ufak
farklar içermektedirler.Fakat hepsinin ortak
paydası “MÜŞTERİ MUTLULUĞUDUR”
MAL VE HİZMET KALİTESİNİ
ETKİLEYEN UNSURLAR :
•
•
•
•
•
•
* Liderlik kalitesi,
* Yönetim kalitesi,
* İş kalitesi,
* Sistem kalitesi,
* İletişim kalitesi,
* Süreç kalitesini saymak mümkündür
ÜRÜN KALİTESİNİ ETKİLEYEN
UNSURLAR :
•
•
•
•
•
•
* Liderlik kalitesi,
* Yönetim kalitesi,
* İnsan kalitesi,
* Sistem kalitesi,
* Süreç kalitesi,
* Donanım kalitesi
YÖNETİM NEDİR?
• Bir grup insanı belirlenmiş amaçlara doğru
yönlendirerek aralarındaki iş birliği ve koordinasyonu
sağlama çabalarının tümüdür.
• Yönetim,literatürde ve teoride beşeri bir olaydır ve insan
odaklıdır.Fakat pratikte uygulanması ve yönetim sadece
“sonuç ve sermaye odaklı” olarak
değerlendirilmiştir.Oysa günümüzde şirketlerin
yöneticilerini ve şirketleri ile ilgili çıkar çevrelerini
etkileyen güçlü unsurlar yöneticiler ve yönetimin
kavramını “SÜREÇ VE İNSAN ODAKLI” olarak
değerlendirmeye ve bu kapsamda yönetim tekniklerini
uygulamaya zorlamaktadır.
YÖNETİM NEDİR?
•
•
•
•
•
Bu güç unsurları;
- Dinamik Pazar ve Değişim
- Rekabet
- Kalite ve Müşteri
İşte bu 3 unsur “TOPLAM KALİTE
YÖNETİMİ” olarak ifade edilen bir anlayışın
ortaya çıkmasına neden olmuştur.
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
• - Müşteri beklentilerini her şeyin üzerinde tutan
ve müşteri tarafından tanımlanan kaliteyi, tüm
faaliyetlerin yürütülmesi sırasında ürün ve
hizmet bünyesinde oluşturan bir yönetim
biçimidir.
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
• Başka bir ifadeyle;
• Tamamen müşteriye odaklanmış bir işletme
kültürünü oluşturan bir yönetim sistemidir.
• TKY evrensel bir süreçtir, bir grup etkinliğidir
ve bireysel olarak gerçekleştirilemez. TKY de
hataları önlemek ve kaliteye ulaşmak, üst
yönetimden işlere, tedarikçilerden üretim
sürecine kadar görev alan tüm çalışanların
sorumluluğudur.
Toplam Kalite İlkeleri
•
•
•
•
- Müşteri odaklılık
- Üst Yönetim Liderliği
- Sürekli Gelişme
- Tam Katılım
TKY NİN AMAÇ VE FELSEFESİ :
• Bu anlayışta sürekli geliştirme felsefesi kadar “
önce insan” yada diğer bir deyişle “birey kalitesi
“ son derece önemlidir.
TKY NİN AMAÇ VE FELSEFESİ :
• TKY rekabetçi bir yapılanmayı, ileriye yönelik tüm kararlarda ve
değerlendirmelerde rekabet gücü unsurlarının temel alınmasını ve
uygulamanın bu çerçevede takip edilmesini öngörür. Ayrıca
değişimlerin yönetilmesinde ve rekabet gücünü geliştirmede
yüksek hız sağlayan bir sistemdir. Bunu gerçekleştirirken “kalite,
maliyet, verimlilik, kar” ilişkisine geleneksel anlayıştan çok değişik
açıdan yaklaşmaktadır. Yeni bakış açısına göre; kalite için yapılan
çalışmalar; savurganlığı önlemekte, verimliliği artırmakta ve
maliyeti düşürmektedir.
• Rekabetçi bir yapıya sahip olan TKY nin belirtilen ana ögeleri ve
ilkeleri aynı zamanda şirketin kurumsal kültürünü oluşturan ilke
ve değerlerdir.
TKY ÖGELERİ :
•
•
•
•
•
•
Müşteri Odaklılık
Performans Geliştirme
Proseslerin Yönetimi
Süreç Proses Yönetimi
Tam Katılım
İnsan Kaynakları Yönetimi (Önce insan
anlayışı, birey kalitesi)
TKY’ NİN AŞAMALARI
•
•
•
•
1-Üst düzey kalite yönetim komitesi
2-Stratejik kalite planlama komitesi
3-Kalite geliştirme çalışma grupları
4-Bağımsız çalışma grupları
TKY AMAÇ VE HEDEFLERİ :
•
•
•
•
•
•
•
Çalışanları kendisini ve başkalarını geliştirmesi
Yüksek kalite ve verim bilincinin yerleşmesi
Departmanlar ve kişiler arası iletişimin işbirliği ve
takım çalışmasının gelişmesi
Problem yerine çözüm yaratma alışkanlığının
kazanılması
Çalışanlarını motivasyonlarının yükseltilmesi
Yaratıcılığın arttırılması
Fikir ve görüşlerin uygulamasına olanak sağlaması
TKY HEDEFLERİNİ 3 MADDEYLE
ÖZETLEYEBİLİRİZ.
•
•
•
Müşterinin isteklerini tatmin edecek ürünleri ve
hizmetleri üretmek, müşterinin güvenini kazanmak.
Şirketi çalışma prosedürlerini iyileştirici, daha az hata,
daha yüksek maliyet, daha az borç ve avantajlı sipariş
getiren önlemlerle daha yüksek karlılığa yöneltmek.
Çalışanların şirket hedefine ulaşma yolunda
potansiyellerini tam olarak kullanmalarına yardım
etmek, şirket politikasının yayılımını ve gönüllü
faaliyetleri teşvik etmek
TKY DE NELERE DİKKAT
EDİLMELİ ;
•
•
•
•
•
Kalite biriminin yetki ve görev alanı ile sınırlanmış
gibi değerlendirmemek
Departmanlar arası ilişkilerde rekabeti teşvik etmenin
dozajını ayarlamak
Yönetim anlayışının değiştirilmesine direnç
göstermemek
Sadece kişisel deneyimlerle yönetim yapmaya
çalışmamak
Çalışanların kendi aralarında rekabet etmemeleri
TKY DE BAŞARI NASIL GELİR :
•
* Daima kalite için çabalamak,
* Toplam kalite yönetimi için zaman ve maddi olanak sağlamak,
* Kalite kavramı hakkında sağlıklı bilgiye ulaşmak ve paylaşmak,
* Müşteriler ve tedarikçilerle iletişim içinde bulunmak ve bu kesimleri hoşnut kılmak,
* Örgüt yapısını makul ölçüde basıklaştırmak ve merkeziyetçilikten kaçınmak,
* Ölçümlere ve sayısal verilere dayanmak,
* Kalite artırımı amacıyla çalışanlar ve yönetim arasında sağlıklı bir diyalog ortamı
kurmak,
* Kalite ve müşteri memnuniyeti arasındaki yüksek korelasyonu iyi kavramak,
* Örgütün eğitimi için ne gerekiyorsa yapmak, olarak açıklanabilir.
TOPLAM KALİYE YÖNETİMİNDE
14 TEMEL İLKE
• * Organizasyonun amaçlarını belirle. Ürün ve hizmet kalitesini
geliştirmek için organizasyonun amaçlarını tespit et.
•
•
•
•
* Yeni yönetim felsefesini benimse.
* Organizasyonun muayenelere olan bağımlılığını azalt.
* Organizasyonu fiyat etiketleri ile değerlendirmeyi bırak.
* Sürekli gelişmeyi sağla. Organizasyondaki problemleri tespit
etmeye çalış.
* İş başında eğitimi sağla. Çalışanların organizasyon içerisinde
eğitimini sağlayacak modern yöntemleri kurumsallaştır.
* Liderliğin kurumsallaşmasını sağla.
TOPLAM KALİYE YÖNETİMİNDE
14 TEMEL İLKE
•
•
•
•
•
* Organizasyonda çalışanlar üzerindeki korkuya son ver.
* Departmanlar arasındaki sınırları kaldır
* Sloganlara son ver.
* Organizasyonda sayısal hedefleri ve kotaları ortadan kaldır.
* Çalışanların iş yapmalarını engelleyecek uygulamaları ortadan
kaldır.
• * Eğitim uygula. Organizasyonda çalışanlar için etkin bir eğitim
programı oluştur ve çalışanların kendi kendilerini geliştirmelerini
teşvik et.
• * Transformasyonu herkesin katılımı ile gerçekleştir.
SONUÇ OLARAK
• Toplam kalite yönetiminin ürün, yönetim ve
müşteri ilişkilerinde kaliteyi yükseltmenin,
verimliliği artırmanın, ve rekabet gücünü
korumanın, etkin bir yolu olduğunu
söyleyebiliriz.
Sonuç olarak
• TKY, tüm proseslerin ürünlerin ve hizmetlerin
tam katılım yolu ile geliştirilmesi, iç ve dış
müşteri tatmininin artırılması, müşteri
bağlılığının yaratılmasının sağlanması amacı ile
örgütte alınan sonuçların sürekli tanımlanan
kaliteyi tüm faaliyetlerin yürütülmesi sırasında
mal ve hizmet bünyesinde oluşturan günümüzün
bir yönetim anlayışıdır.
Download