Bölüm 24 Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi

advertisement
24
Kalite yönetimi
Kalite



pazarlama bakış açısı: “müşteri istek ve
beklentilerinin karşılanması”.
Klinik bakış açısı: “verilen hizmetin
bilimsel standartlara uygunluk
derecesi”.
Sağlık Hizmetinin Kalitesi = f (Teknik Kalite + Tedavi Sanatı)
Kalite belirleyicileri
Hizmet Kalitesi
Meslek
odaları,
Üniversiteler
Araştırma ve
geliştirme.
Yapı,
Süreç
Sonuç
Teknik
Kalite
(Bilimsel
standartlara
uygunluk)
Algılanan
Kalite
MÜŞTERİ
Hasta
Hasta yakınları
Devlet
Sigorta kurumları
İç müşteriler
Yüksek kalite
Verimlilik, kar, düşük
maliyet
Hizmet
sunanların
tutum ve
davranışları
Müşteri
beklenti ve
deneyimleri
Teknik kalite

Teknik anlamda kalite, verilen
hizmetlerin bilimsel norm ve
standartlara uygun olmasıdır.
Bilimsel norm ve standartlar,
üniversiteler, meslek kuruluşları ve
araştırma geliştirme kurumları
tarafından belirlenmektedir.
Donebedian Yaklaşımı
Yapı
Süreç
Sonuç
• Kurumun teknik
olanakları
(teknoloji)
• Kurumun insan
kaynakları (nitelik,
nicelik)
• Kurumun
organizasyon
yapısı
• Hizmet sunumu
• Süreçlerin
uygunluğu
• Ölçme
• Sonuçların
uygunluğu
Kaliteli hizmetin özellikleri



Etkenlik:Etkenlik mevcut bilimsel bilgi çerçevesinde ve
mevcut olanaklarla hastanın sağlık durumunda
yapılabilecek maksimum gelişmeyi ifade etmektedir.
Etkililik: hastaların sağlık durumunda gerçekleştirilen
veya gerçekleştirilmesi beklenen somut gelişmedir.
Verimlilik: Etkili bir hizmetin en az maliyetle
üretilmesi ve sunulmasıdır.
Kalite denetimi (Kalite kontrolü)

Kalite denetimi, ürün ve hizmet üretiminde kaliteyi gerçekleştirmek, sürekli
kılmak ve geliştirmek için kullanılan teknikler ve faaliyetler bütünüdür.





Bir ürün veya hizmette arzulanan özelliklerinin belirlenmesi,
Bu özelliklere sahip ürün ve hizmetin tasarlanması,
Üretimin gerçekleştirilmesi,
Ürünlerin arzulanan özelliklere sahip olup olmadığının belirlenmesi,
Ürün ve hizmetin sonuçlarının değerlendirilmesi, gerekli olduğunda ürün ve hizmetin özelliklerinin
değiştirilmesi.
Kalite güvencesi


Kalite güvencesi, "bir ürün ya da hizmetin, daha önceden
belirlenmiş gereklilikleri karşılaması, bu yönde güven telkin
etmesi için gerekli olan planlı ve sistematik faaliyetler" olarak
tanımlanmaktadır.
Kalite güvencesinin üç önemli öğesi bulunmaktadır.



Üzerinde görüş birliğine varılmış standartlar,
Bu standartlarla mevcut durumun karşılaştırılması,
Standartları karşılayamayan faaliyetlerin düzeltilmesi.
Toplam kalite yönetimi
Tablo 24. 3 TKY ve Geleneksel Yönetim Anlayışı Arasındaki Farklar
Geleneksel Yönetim Anlayışı
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Bireysel sorumluluk
Mesleki önderlik
Özerklik
Yönetsel otorite
Mesleki otorite
Amaca dönük beklentiler
Katı planlama
Şikayetlerin incelenmesi
Geçmişe yönelik başarı
değerlendirme
10. Kalite güvencesi
7.
8.
9.
Toplam Kalite Yönetimi
Sorumluluk
Önderlik
Meslek
Yetki
Karar
Beklenti
Planlama
Sorun Çözme
Denetim
Kalite
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ortak sorumluluk
Yönetsel önderlik
Sorumluluk
Katılım
Katılım
Performans ve sürece
dönük beklentiler
7. Esnek planlama
8. Örnek edinme
9. Sürekli başarı
Değerlendirme
10. Sürekli geliştirme
TKY felsefesinin elemanları
Sistem
kuramı
İstatistik
TKY
Pazarlama
kuramı
Örgütsel
davranış
TKY İlke ve araçları
Müşteri odaklı olma
Her yerde ve her şeyde öncelikle kalite
Süreç yönetimi
Bölümler arası işbirliğine dayalı yönetim
Personel katılımı ve ekip yaklaşımı
Sürekli geliştirme
Standardizasyon
Veri ve Araçların kullanımı
Eğitim
Değişkenlik ve istatistiğin kullanılması
Önleme
Ölçme ve izleme
SONUÇLAR
Kalite
Verimlilik
Müşteri tatmini
Personel tatmini
Edward Deming
Planla
Düzenleme
Deming
döngüsü
Denetim
Uygulama
Download