Slayt 1 - meslekigelisim

advertisement
ÇANKAYA IMKB OTELCİLİK VE TURİZM
MESLEK LİSESİ
MESLEKİ GELİŞİM DERSİ
ANKARA 2011
ÖĞRETMEN
Pervin GÖZENOĞLU
HAZIRLAYANLAR

Songül SAZAK

Ramazan SEVEN

Emre KARATEPE

Ali Enver KUYUCAKLIOĞLU
KONU
İş ve Organizasyonu Modülü
5-6. Öğrenme Faaliyeti
DENETLEME
Denetim;

Faaliyet sonuçlarının planlarla karşılaştırılması ve

Sapmalar tespit edildikçe gereken önlemlerin alınmasıdır.

İşletmelerde belirlenen amaç-hedefler doğrultusunda,

Yapılan planlar çerçevesinde,

Alınan kararların ve uygulamaların ne ölçüde başarıya ulaştığını
ölçmeye yarar.
…
Bunun yanı sıra;

Ne yaptığımızı,
Nereye ulaştığımızı ve
Nerede bulunduğumuzu belirlemeye yarayan bir fonksiyondur.

Denetim düzeltici, geliştirici bir rol üstlenir.


DENETİMİN ÖZELLİKLERİ

Yanlış ve hatalı bir işin düzeltilmesini sağlar.

Düzenli kontroller hataların tekrarlanmamasında etkendir.

Tasarruf sağlar; zaman, para ve emek savurganlığını önler.

Akılcı bir çalışma yapılıp yapılmadığını belirler.

İşin nitelik olarak istenen özellikte olup olmadığını saptar.

İşin arzu edilen ve tasarlanan şekilde yapılıp yapılmadığını
belirler.

Yöntemlere uyulup uyulmadığı öğrenilir.
DENETİM ÇEŞİTLERİ

Gözlem

Finansal Denetim

İç Kontrol
GÖZLEM
Gözlem yöntemi ile;

Çalışanların yaptıkları işleri,

Planlar doğrultusunda yerine getirip getirmedikleri kontrol edilir.

Çalışanlar arasındaki ilişkiler belirlenir ve denetlenir.

Gözlem yöntemi kontrol aracı olarak çok etkilidir.
FİNANSAL DENETİM






Denetim konusunun önemli bir bölümünü oluşturur.
İki özel bölümü muhasebe ve bütçedir.
Muhasebe denetiminin birçok şekli vardır.
Finansal muhasebenin derlediği bilgiler belli süreler içerisinde
karı veya zararı gösterir.
Finansal muhasebenin büyük ölçüde yardımcı olmasına
karşılık;
Yönetim muhasebesi, yönetim organizasyonunu denetim
altında tutmaya yardım eden özel bilgiler üretir.
İÇ KONTROL

Organizasyonun finansal ve sayısal işlemlerinin denetimi
açısından büyük önem taşır.

Organizasyonun;
politikalarını,
yöntemlerini,
programlarını,
yönetim organlarının kalitesini konu alır.




KALİTE DENETİMİNİN ÖZELLİKLERİ







Fiili performans ölçülmesini,
Planlanan ile gerçekleşen arasındaki farkın belirlenip,
sapmaların yorumlanmasını,
Sapmalardaki farkla ilgili düzeltici önlemlerin alınmasını,
Nelerin kontrol edileceğinin belirlenmesini,
Ölçüm birimlerinin seçimini,
Ölçütlerin oluşturulmasını,
Performans standartlarının belirlenmesini,
…






Kalite iyileştirme ile ilgili olarak ihtiyaçların belirlenmesini,
Kalite iyileştirme ile ilgili özel projelerin tanımlanmasını,
Kalite iyileştirmeyle ilgili projelerin organize edilmesini,
Sebepleri bulmak için teşhis hareketinin gerçekleştirilmesini,
İyileştirme ile ilgili tedavilerin gerçekleştirilmesi ve etkinliğinin
onaylanmasını
Kalitenin iyileştirilmesi ile ilgili faydanın tespiti için gerekli
kontrollerin sağlanmasını sağlar,
MODERN YÖNETİM VE ORGANİZASYON






Çağımızın beğenilen, istenen ve özlenen anlayışıdır.
Bu organizasyonda yöneticiler, yönetilenlere değer ve önem
verirler.
Yönetilenler, yönetimin merkezi haline gelmiştir.
Yönetimde amaç kadar insan öğesi de önemlidir.
Yönetici;
Bilimin verilerine dayanarak, koordinasyon ve fikir alışverişi
yapılan toplantılar sonucunda karar verir.
…

Bilgili ve deneyimli kişilerin görüşlerinden yararlanılır.

Süreç sonunda verilen kararların uygulanma şansı yüksek olur.

En uygun kararların alınması sağlanmış olur.

Bu uygulamada verimin de yükseldiği görülür.
KALİTE YÖNETİMİ SİSTEMİ

Bütünleştirici ve bir araya getirici rol üstlenir.

Kuruluşun politikalarını ve bunların uygulama yöntemini ve
prosedürlerini belirler, sürekliliğini sağlar.

Yöneticilere ve çalışanlara kendilerini ve yaptıkları işleri
ölçebilmeleri için ölçüm sistemi ve ölçme kriterleri verir.
DÖRT YÖNETİM İŞLEVİ

Stratejik Yönetim

Süreç Yönetimi

Proje Yönetimi

Bireysel Faaliyetlerin Yönetimi
STRATEJİK YÖNETİM

Bütün çalışanlarının ortak değerler sistemi içinde ve kalite
hedefleri doğrultusunda yönlendirilmesi için kuruluşun misyon,
vizyon ve politikalarını tanımlar.

Bu amaçla hazırlanacak stratejik planlar 3-5 yıllık dönemleri
kapsar.

Kuruluşun kısa ve orta vadeli, stratejik planın ortaya koyduğu
hedefleri gerçekleştirecek şekilde hazırlanır ve uygulanır.
SÜREÇ YÖNETİMİ
Amacı;
 Kuruluşun tüm süreçlerinin ve bunlarla ilişkili operasyonların
maksimum verimle,
 Optimum maliyet düzeyinde ve
 En yüksek müşteri tatmini işlerliğini garanti altına almaktır.
Faydaları;

Süreç yönetimi kurumda yapılan faaliyetlerin işler bazında
ortaya çıkarılmasını sağlayarak iş-süreç bazlı bir kontrol sağlar.

Süreçlerin akış şemaları oluşturulacağından, yapılan işler bir
bütün halinde görülebilir.

Her bir sürecin sorumlusu belirlenerek hangi işin kim-kimler
tarafından yapıldığı net biçimde ortaya konur.

Her bir sürecin etkin biçimde işleyebilmesi için gerekli
tedarikçiler, ortaya çıkan çıktılar ve müşteriler belirlenir.
…

Böylece süreçte herhangi bir sorun yaşandığında bunun
nereden kaynaklandığı rahatlıkla bulunabilir.

Süreçlere performans göstergesi ve hedef belirlendiği için
süreçlerin kendi akışı içerisinde bırakılması yerine hedefine
ulaşması yönündeki çabaları içerecek şekilde yönetilmesi
sağlanır.

Süreçler için hedefler konulacağından, hedeflerin
gerçekleşmemesi durumunda iyileştirmeye açık alanlar
rahatlıkla tespit edilmiş olur.
PROJE YÖNETİMİ

Planlama, uygulama ve kontrol demektir.

Modern bir iş yapma biçimi, yeni bir disiplindir.

Formel eğitim ve beceri gelişimi gerektirir.

Uluslararası işlerde ortak bir dil’dir.

Disiplinli bir şekilde uygulandığı zaman başarının garantisidir.
Yararları;

Amaç ve hedeflere ne zaman ve nasıl ulaşılacağını önceden
belirler.

Sürekli raporlama ihtiyacı minimuma iner.

Zaman ve maliyet önceden belirlenir.

Gerekli kaynakları ortaya koyar.
…

Teknoloji açıklanır.

Kontrol sisteminin kurulmasını sağlar.

Görevlerin organizasyon şemasını gösterir.

Ekip üyelerinin proje geliştirme, uygulama ve tahmin
yeteneklerinin gelişmesini sağlar.
BİREYSEL FAALİYETLERİN YÖNETİMİ






Tüm çalışanların görevleri, bunlara ilişkin kontrol faaliyetleri ve
kalite iyileştirme metot ve uygulamaları için politikalar, planlar
ve prosedürleri oluşturur.
Örnek olarak;
Kalite güvencesi prosedürlerini,
İş talimatlarını,
İş akış planlarını,
Görev, yetki ve sorumluluk tanımları verilebilir.
TOPLAM KALİTE YÖNTEMİ




Müşterinin beklentisinin aşılmasını hedefleyen, ekip çalışmasını
destekleyen, tüm süreçlerin gözden geçirilmesini ve iyileştirilmesini
sağlayan bir yönetim felsefesidir.
‘T’ si toplamı, tüm çalışanların katılımını, yapılan işlerin tüm yönlerini,
müşterilerin ve üretilen ürün ve hizmetlerin tümünü kapsamaktadır.
‘K’ sı kaliteyi, müşterilerin bugünkü beklenti ve ihtiyaçlarını tam ve
zamanında karşılayıp, onlara gelecekteki beklentilerini aşan ürün ve
hizmetler sunmayı ifade etmektedir.
‘Y’ si ise, yönetimin her konuda çalışanlara önderlik yapması,
çalışanlara örnek oluşturması ve örgüt çapında katılımcı
yönetimin sağlanması anlamına gelmektedir.
TKY’NİN İLKELERİ








Müşteri odaklılık,
Karşılıklı faydaya dayalı tedarikçi ilişkileri,
Çalışanların katılımı,
Liderlik,
Proses yaklaşımı,
Sürekli iyileştirme,
Karar vermede gerçekçi yaklaşım,
Yönetimde sistem yaklaşımı…
TKY uygulamalarındaki başarısızlık nedenleri;



Yönetimin tutumu: Özellikle üst yönetimin ilgisiz kalması,
öncülük yapmaması,
Çalışanların tutumu: Çalışanların TKY uygulamasını
benimsememesi, uygulamanın gerektirdiği değişime direnç
göstermesi,
Örgütsel altyapı kurulmadan TKY uygulamasına geçilmesi: Yeni
yönetim anlayışı benimsenmeden, örgüt yapısında gerekli
değişiklikler yapılmadan, örneğin bölümler arası kopukluk
giderilmeden, toplam kaliteyi yeterince anlamadan ve gerekli
eğitimler verilmeden uygulamaya geçilmesi,
…

Hedeflerin gerçekçi olmaması ya da üst yönetim tarafından
belirlenen hedeflerin alt kademelere ulaştırılamaması:
Hedeflerin TKY’ nin sürekli iyileştirme felsefesine ters düşecek
şekilde belirlenmesi ya da alt kademelere ulaştırılamaması
nedeniyle, çalışanların çabalarının TKY amaçlarına hizmet
edememesidir.
DEMOKRATİK ORGANİZASYON







Faydaları;
Yeni fikirlerin oluşmasına, yayılmasına ve gelişmesine ortam
hazırlar.
Problemler hangi kademede ve kime ait olursa olsun, başkaları
tarafından da gerçek yönüyle anlaşılır.
Meydana gelen ve gelmesi muhtemel karışıklıklar, kargaşalar
ve tekrarlar önlenir.
Mevcut planlar, politikalar ve prensipler gerçek yönüyle
anlaşılır.
Yapılacak işlerin düzenli bir biçimde yapılmasını ve çalışanların
azmini artırır.
Planlar daha iyi uygulanır.
Download