Dünya Bankası

advertisement
DÜNYA BANKASI
http://web.worldbank.org
Robert B.Zoellick
DÜNYA BANKASI
Geçiş ve gelişmekte olan ülkeler için
dünyanın en büyük finansman ve bilgi
kaynaklarından biridir.
Esas odağı en yoksul insanlara ve en yoksul
ülkelere yardım etmektir.
Mali kaynaklarını,
personelini ve geniş deneyimini,
gelişmekte olan ülkelerin yoksulluğu
azaltması,
ekonomik büyümeyi artırması ve yaşam
kalitelerini yükseltmesine yardım etmek için
kullanır.
DÜNYA BANKASI
1944 yılında savaş sonrası yeniden
yapılanma ve kalkınmada yardımcı olma
misyonundan gelişerek bugün, iştiraki
olan Uluslararası Kalkınma Birliği ile
birlikte, dünya genelinde yoksulluğu
azaltma görevine dönüşecek şekilde
gelişti.
DÜNYA BANKASI
Dünya Bankası, dünyanın dört bir
yanındaki gelişmekte olan ülkeler için
hayati
önem taşıyan bir mali ve teknik destek
kaynağını oluşturuyor.
Kelime anlamına göre bir banka değildir.
DÜNYA BANKASI
187 üye ülkenin mülkiyetinde bulunan
iki benzersiz kalkınma kurumundan
oluşur.
Uluslararası Yeniden Yapılanma ve
Kalkınma Bankası (IBRD) ve Uluslararası
Kalkınma Birliği (IDA).
DÜNYA BANKASI
Dünya Bankası Grubunu oluşturan beş
farklı kurumdan oluşur.
DÜNYA BANKASI
1. Uluslararası Yeniden Yapılanma ve
Kalkınma Bankası, veya IBRD,
Orta gelirli ülkelere kredi ve kalkınma
yardımı sağlar. IBRD kendi fonlarının
çoğunu uluslararası sermaye
piyasalarında tahvil satışı yoluyla elde
eder.
DÜNYA BANKASI
2.Uluslararası Kalkınma Birliği, veya IDA,
Dünya Bankası'nın yoksulluğu azaltma
misyonu desteklemede kilit rol oynar.
Onun yardımı en yoksul ülkeler – kişi
başına geliri $885’ten az olan –
üzerindedir, ki onlara faizsiz kredi ve
hibeler verir. IDA, kendi mali
kaynaklarının çoğu için zengin üye
ülkelerden – ve bazı gelişmekte olan
ülkelerden – gelen katkılara dayanır.
DÜNYA BANKASI
3. Uluslararası Finans Kuruluşu, veya IFC,
Özel sektör yatırımlarını finanse ederek
ve hükümetlere ve işletmelere teknik
yardım ve bilgi sağlayarak gelişmekte
olan ülkelerde büyümeyi destekler.
Özel yatırımcılarla ortaklık halinde, IFC
gelişmekte olan ülkelerde iş girişimleri
için hem kredi hem de sermaye
finansmanı sağlar.
DÜNYA BANKASI
4.Çokyanlı Yatırım Garanti Kurumu, veya
MIGA,
Ticaret dışı risklerin neden olduğu zararlara
karşı yabancı yatırımcılara garantiler sağlamak
suretiyle gelişmekte olan ülkelerde doğrudan
yabancı yatırımları teşvik eder.
MIGA aynı zamanda gelişmekte olan ülkelerin
yatırım imkanlarını desteklemesine teknik
yardım sağlar ve yatırım önündeki muhtemel
engelleri ortadan kaldırmak için hukuk
hizmetlerini kullanır.
DÜNYA BANKASI
5.Uluslararası Yatırım İhtilafları Uzlaşma
Merkezi, veya ICSID,
Uzlaşma veya tahkim yoluyla yabancı
yatırımcılar ile ev sahibi ülkeler
arasındaki yatırım ihtilaflarının
çözümlenmesi için imkan sağlar.
DÜNYA BANKASI YÖNETİMİ
Nihai Karar Makamı – Dünya Bankası'nın
hükümet hissedarları bir Guvernörler
Kurulu tarafından temsil edilir.
Genel olarak bu guvernörler bakanlardır,
Maliye Bakanları veya Kalkınma Bakanları
gibi.
Guvernörler, Dünya Bankası'nda nihai
politika belirleyicilerdir.
Dünya Bankasının yıllık toplantılarında
yılda bir kez toplanırlar.
DÜNYA BANKASI YÖNETİMİ
Günlük Karar Verme –
Bakanlar yılda bir kez toplandığı için, özel
görevlerini İcra Direktörlerine
devrederler, onlar da Dünya Bankası’nda
fiilen çalışırlar.
DÜNYA BANKASI YÖNETİMİ
Günlük Karar Verme –
Dünya Bankası Grubunun
her üye hükümeti, bir İcra Direktörü
tarafından temsil edilir.
En büyük beş üye – Fransa, Almanya,
Japonya, İngiltere ve Amerika Birleşik
Devletleri – birer İcra Direktörü atarlar,
öte yandan diğer ülkeler 19 İcra
Direktörü tarafından temsil edilir.
DÜNYA BANKASI FİNNASMAN
KAYNAKLARI
IBRD, Dünya Bankası'nın esas borç
verme organı, parasının çoğunu
genellikle;
mali kurumlar, emeklilik fonları ve diğer
kurumsal para yöneticileri ve bunun yanı
sıra merkez bankalarına AAA-dereceli
Dünya Bankası tahvilleri satmak suretiyle
dünya mali piyasalarından elde eder.
DÜNYA BANKASI FİNNASMAN
KAYNAKLARI
Dünya Bankası kar amacı gütmez –
yüksek kredi reytingini, kredi alan
gelişmekte olan ülkelere düşük faizle
finansman aktarmada kullanır.
DÜNYA BANKASI FİNNASMAN
KAYNAKLARI
Tüm Dünya Bankası kredilerinin yaklaşık
dörtte birini oluşturan IDA fonları,
en yoksul ülkelere faizsiz kredi ve hibe
sağlar. Yaklaşık 40 bağışçı IDA
kolaylığını – yoksul ülkelere faizsiz
yardımda dünyanın en büyük kaynağı –
her üç yılda bir tazeler, böylelikle onların
programlarını sürdürmelerini sağlar.
DÜNYA BANKASI FİNNASMAN
KAYNAKLARI
IDA aynı zamanda bağışçı ülkelerden ve
diğer uluslararası kuruluşlardan yardımı
harekete geçirir ve koordine eder.
DÜNYA BANKASININ ÇALIŞMA
BİÇİMLERİ
Bankacılık
Dünya Bankası'nın esas işi kalkınma
projelerine kredi vermektir.
Zaman içinde Dünya Bankası, kredi
alanların ihtiyaçlarını karşılamak için
birtakım kredi araçları geliştirmiştir.
Dünya Bankası'nın başlıca iki kredi verme
organı vardır – IBRD ve IDA.
DÜNYA BANKASININ ÇALIŞMA
BİÇİMLERİ
Aracılık
Diğer kalkınma finansmanı kaynakları,
ikili anlaşmalar (yani iki ülke arasında
kredi anlaşması) vasıtasıyla zengin
ülkelerden, çokyanlı anlaşmalar (yani çok
sayıda ülke arasındaki anlaşmalar)
vasıtasıyla uluslararası kuruluşlardan
veya ülke gruplarından, ihracat kredi
kurumları veya özel sektörden sağlanan
krediler veya hibeleri içerir.
DÜNYA BANKASININ ÇALIŞMA
BİÇİMLERİ
Bağışçı
Esas olarak bir kredi veren kurum olmakla
birlikte, Dünya Bankası Grubu birtakım hibe
kolaylıklarını da yönetmektedir. Kalkınma Hibe
Kolaylığı, örneğin, kalkınma sorunlarını çözmek
için yenilikçi yaklaşım ve teknolojileri deneyen
pilot projeleri finanse eder.
Dünya Bankası hibeleri kırsal kalkınma, sağlık,
eğitim, ekonomi politikası, çevre koruma ve
özel sektör kalkınması alanlarında projeleri
desteklemiştir.
DÜNYA BANKASININ ÇALIŞMA
BİÇİMLERİ
Danışman
Dünya Bankası danışmanlığı uzun yıllara
dayalı kalkınma deneyimi, analizi ve
araştırmasından kaynaklanır. Aslında
Dünya Bankası, kalkınma ekonomisi,
yoksulluk araştırması, ticaret,
küreselleşme ve çevre alanlarında
araştırmada dünyanın en büyük
araştırma merkezlerinden biridir.
DÜNYA BANKASININ ÇALIŞMA
BİÇİMLERİ
Danışman
Dünya Bankası aynı zamanda sağlık,
eğitim, beslenme, mali hizmetler, adalet,
hukuk ve çevre konularında danışmanlık
yapan özel departmanlara da sahiptir.
DÜNYA BANKASININ ÇALIŞMA
BİÇİMLERİ
Bilgi kaynağı
Dünya Bankası'nın ülkelerin kendilerine
yardım etmesine yardım etme hedefine
paralel olarak Dünya Bankası Enstitüsü,
Bankanın eğitim organı, genellikle yerel
araştırma ve öğretim kurumları ile
birlikte, üyelerinin kalkınma becerilerini
artırmak için öğretim ve bilgi programları
sunar.
DÜNYA BANKASININ ÇALIŞMA
BİÇİMLERİ
Bilgi kaynağı
Dünya Bankası ayrıca uluslararası
kalkınma hakkında bilgileri paylaşmak
için veritabanları ve ağlar geliştirir ve
muhafaza eder.
DÜNYA BANKASININ ÇALIŞMA
BİÇİMLERİ
Bilgi kaynağı
Dünya Bankası ayrıca uluslararası
kalkınma hakkında bilgileri paylaşmak
için veritabanları ve ağlar geliştirir ve
muhafaza eder.
DÜNYA BANKASININ ÇALIŞAN PROFİLİ
Dünyadaki hemen hemen her ülkede
yaklaşık 10.000 kalkınma uzmanı,
Washington DC.’de ya da 100’den fazla
ülke ofisinde olmak üzere, Dünya
Bankası'nda çalışıyor.
Aralarında ekonomistler, eğitimciler,
çevre bilimciler, mali analistler,
antropologlar, mühendisler ve diğer
mesleklerden pek çok kişi vardır.
Yaklaşık 3.000 personel gelişmekte olan
dünyadaki ülke ofislerinde çalışıyor.
DÜNYA BANKASININ ÇALIŞAN PROFİLİ
Becerilerini ve bankanın kaynaklarını,
yoksul ve zengin ülkeler
arasındaki ekonomik farklılıklar üzerinde
köprü kurmak,
zengin ülke kaynaklarını yoksul ülkelerin
büyümesine dönüştürmek ve yoksulluğun
sürdürülebilir bir şekilde azaltılmasını
sağlamak için kullanıyor.
Download