PowerPoint Sunusu - files.eba.gov.tr

advertisement
Toplumsal Barışı Bozan
Unsurlar
Hazırlayan: Nilgün YILMAZ
Yüce Allah niçin emir ve
yasaklar koyar?
DİN NEDİR?

Genel olarak din, bireye ve toplum hayatına anlam kazandıran,
kişinin insanca yaşamasına yardımcı olan, toplum halinde yaşayan
bireylerin birbirlerini anlayabilmelerini kolaylaştıran ve kulun
Allah(C.C) ile ilişkisini düzenleyen bir araçtır.

Yüce dinimiz İslam da hem bu dünyada hem de ahirette insanı
mutlu etmeyi gaye edinmiştir. İslam’ın, inanç, ibadet ve ahlak ilkeleri
Müslüman toplumumuzun sosyal yaşamını önemli ölçüde
etkilemektedir.

Zorluk ve problemlerle dolu dünya hayatı boyunca inanan insanın
moral ve huzur kaynağı olan İslam dini, aynı zamanda kişiyi ölüm
yâda yok oluş karşısında teselli etmekte, hayatına bir anlam
kazandırmaktadır.
Toplumsal Barışı Bozan Unsurlar:








Ekonomik kaygılar
Adaletsizlik
Rüşvet
İltimas
Siyasi Sebepler
Irkçılık
Çatışma ve Gerginlik
Eğilimleri
Eğitimsizlik…
TOPLUMSAL
EĞİTİM
Veda Hutbesi’nde:

Kur’an’ın ve Sevgili peygamberimizin sıkça ifade ettiği ve toplum
içerisinde yaşayarak sergilediği sevgi, saygı, hoşgörü, kardeşlik gibi
ilkelerinin vurgulanması, toplumsal barış ve huzurun temini açısından
lüzumludur.
Mü'minler!
Size bir emanet bırakıyorum ki ona sıkı sarıldıkça yolunuzu hiç
şaşırmazsınız. O emanet Allah'ın kitabı Kur'an'dır.
İslam dini birlik ve beraberliğe çok
büyük önem vermiştir:

Öncelikle insanlar arasındaki kardeşliğe,

Fikir hürriyetine,

Dil ve kültür serbestliğine,

Aile fertleri arasındaki sosyal ilişkilerle,

Komşular arasındaki sosyal ilişkilere,

İslam ülkesinde yaşayan gayr-i Müslimlerin (zimmîlerin) can, mal, ırz
ve inanç hürriyetlerini korumaya önem vermiştir.

Ayrıca gerektiğinde yurdu, ırzı, dini ve malı korumak için cihadın
gerekliliğine ve şehitlerin derecelerinin üstünlüğüne işaret etmiştir.
Ayrıca Dinimiz, bireylerin sağlığına zararlı olan ve
toplumun huzurunu bozan çok sayıda zararlı şeyleri
yasaklamıştır:

Örneğin adam öldürme,

Bölünüp parçalanmaya,

Fitne ve fesada sebep olan yalan, gıybet, koğuculuk, iftira, haset,
rüşvet, kayırma, zulüm etmeyi, içki, kumar, zina, fâiz, alaya almak, iki
yüzlülük, koğuculuk su-i zan, kibir, bencillik vb. çirkin ahlakî
davranışları,

Müslümanların birbiriyle savaşmalarını,

Ana-babaya isyân v.s. gibi kötülükleri yasaklamıştır.
Download