Uluslararası İlişkiler Bölümü Ders İçeriklerini Bu Linkten İndirebilirsiniz

advertisement
ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ
1. SINIF I. YARIYIL
Uİ101 Uluslararası İlişkilere Giriş (3 0 3)
Uluslararası İlişkilerin Tanımı ve Tarihi Gelişimi, Uluslararası İlişkilerin Kavramsal Çerçevesi,
Uluslararası Politikada Aktör Sorunu, Uluslararası İlişkilerde Teori Sorunu, Uluslararası Politika ve
Dış Politikayı Belirleyen Faktörler, Ulusal Güç ve Kapasite Sorunu.
Uİ103 Siyaset Bilimi (3 0 3)
Siyaset biliminin temel konu ve kavramları; bu bağlamda, siyaset, siyasi teoriler,
devlet, egemenlik, demokrasi gibi kuramlarla siyasal partiler, baskı grupları ve seçim sistemleri.
Uİ105 Hukuka Giriş (2 0 2)
Beşerî davranış kuralları (Hukuk-Ahlâk-Din-Örf ve Adet), Kamu hukuku- özel hukuk ayrımı, Yargı
örgütü, Hukuk sistemleri, Hukukun kaynakları (Yazılı kaynaklar, örf ve adet, içtihat, vs), Hukukun
temeli hakkındaki teoriler, Kanunlaştırma, Hukuk kurallarının çeşitleri, Hukuk kurallarının yer ve
zaman bakımından uygulanması, Hukuk kurallarının yorumu, Hakimin hukuk yaratması, hakimin
takdir hakkı, Hukuk kurallarının müeyyidesi , Adalet ve hak kavramları, Hukukî olaylar, işlemler,
sözleşmeler.
Uİ107 İktisada Giriş (3 0 3)
İktisat biliminin tanımı, iktisat biliminin yöntemi ve iktisadın diğer bilim dallarıyla ilişkisi Temel
iktisadi kavramlar: ihtiyaç, fayda, mal ve hizmet, üretim, üretim faktörleri tercih sorunu ve fırsat
maliyeti vb. Talep, talep fonksiyonu ve talep esnekliği, tüketici rantı, Arz, arz fonksiyonu ve arz
esnekliği, üretici rantı, Üretim fonksiyonu ve Maliyet Analizi, Piyasa Dengesi: Tam rekabet piyasası
ve tam rekabet piyasasında fiyat oluşumu, devletin piyasaya müdahalesi ve sonuçları, Tam rekabet
Piyasası ve Tam rekabet Piyasasında kısa dönem firma dengesi, uzun dönemde firma ve endüstri
dengesi, Aksak rekabet piyasaları: Monopol ve monopolde fiyat oluşumu ve monopolde fiyat
farklılaştırması ve monopson, Monopolcü rekabet, Oligopol Piyasası, Faktör fiyatlaması ve Gelir
Bölüşümü: Faktör piyasası ve üretim faktörleri talebi ve faktör fiyatları, Emek piyasası, ücretin
oluşumu; ücret farklılıkları, Sermaye ve Faiz; Toprak ve Rant; Girişim ve kar, Ekonomi ve çevre,
dışsallıklar, sosyal fayda ve maliyet, piyasa başarısızlıkları.
Uİ109 Muhasebe (3 0 3)
İşletme faaliyetleri ile muhasebenin ilişkisi, muhasebe kavramı ve bilanço, Mali olayların bilançoya
etkisi ve bilanço karşılaştırması yoluyla karın hesaplanması, Hesap kavramı, hesapların işleyişi, çift
taraflı kayıt yöntemi,hesap ile bilanço ilşkisi, Muhasebede kayıt araçları,yevmiye defteri,büyük
defter,envanter defteri, Muhasebe süreci( Dönem başı işlemleri,Dönem içi işlemleri ve Mizanlar),
Muhasebe süreci (Dönem sonu işlemleri: Muhasebe dışı envanter,Muhasebe içi envanter), Ülkemizde
kayıt nizamı,ispat edici belgeler ve muhasebe süreci ile ilgili örnek çözümler, Bilanço ve gelir tablosu
ilkeleri, Tekdüzen Muhasebe Sistemi ve ülkemizde Tekdüzen Hesap Planı, Ticaret işletmelerinde mal
ile ilgili işlemlerin kayıtlanmasında Aralıklı Envanter Yöntemi, Katma Değer Vergisi, Katma Değer
Vergisinin muhasebeleştirilmesi, Özel Tüketim Vergisi.
TUR101 Türk Dili I (2 0 2)
Dil nedir?,Dilin Özellikleri.,Dilin Doğuşu,Dil Türleri,Kültür Nedir? Kültürü Oluşturan Öğeler ve
Özellikleri.,Kültür ve Medeniyet ,Dil Kültür İlişkisi,Dilin Kültür ve Millet Hayatındaki
Yeri,Yeryüzündeki Diller,Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri,Lehçe, Şive, Ağız
Kavramı,Türk Dilinin Gelişmesinde Lehçe, Şive ve Ağızlar,Türk Dilinin Tarihi Devreleri, Noktalama
İşaretleri ve Uygulamaları,İmla Kuralları ve Uygulamaları
DİL101 Yabancı Dil I (10 0 10)
Başlangıç düzeyinde İngilizce, Frasızca ve Almanca gramer bilgisi ile basit okuma parçaları ve
diyaloglar.
ATA101 Atatürk İlke ve İnkılâpları Tarihi I (2 0 2)
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersini okumanın amacı, Osmanlı devletinin yıkılışı, Mondros
Ateşkes Antlaşması ve işgaller, kuvay-ı milliye hareketi ve Türk Kurtuluş Savaşı.
1. SINIF II. YARIYIL
Uİ102 Uluslararası İlişkiler (3 0 3)
Uluslararası Siyasal Sistem, Uluslararası Siyasal Sistemler, XXI. Yüzyıla Kadar ki Dönemde Oluşan
Siyasal Sistemler, Karar Verme Süreci ve Dış Politika, Uluslararası İlişkiler ve Devletlerin Dış
Politika Seçenekleri, Bağlantısızlık Politikası, Prestij Politikası, Emperyalist Politika ve Statüko
Politikası, İttifak Politikaları.
Uİ104 Anayasa Hukuku (3 0 3)
Anayasa hukuku dersi "Anayasa hukukunun genel teorisi" ve "Anayasa hukukunun temel kavramları"
olarak iki kısımda verilmektedir. Birinci kısımda; siyasi iktidar (siyasi iktidarın özellikleri, kaynağı ve
meşruluğu), iktidarın kurumsallaşmış şekli olarak devlet (devlet kavramı, devlet biçimleri), devletin
biçimsel temelleri olarak anayasalar (anayasa kavramı, anayasanın yapılması ve değiştirilmesi,
kanunların anayasaya uygunluk denetimi) anlatılmaktadır. İkinci kısımda; yönetilenler (egemenliğin
kullanılmasına göre yönetim biçimleri, seçim, seçim sistemleri, siyasal partiler) ve yönetenler
(yürütme erki, yasama erki, erkler arası ilişkiler) anlatılmaktadır.
Uİ106 Makro İktisat (3 0 3)
Ders; İşsizlik ve istihdam, işsizlik türleri, enflasyon nedenleri ve sonuçları ve hızını belirleyen
unsurlar. Açık ekonomilerde denge ve politikalar, ödemeler bilançosu dengesi, büyüme ve kalkınma,
yeni makro iktisat reel denge etkisi. Klasik ve Keynesyen teorilerinin eleştirisi, portföy seçim teorisi.
Parasalcılar: Teorik temelleri veya Keynesyen Teorinin evrimi ve modelinin temelleri, yeni keynesyen
Teorinin evrimi ve modelinin temelleri, yeni Keynesyen modelinin politika çıkarımları, iş çevirmeleri
teorileri, reel çevirmenleri (RBC) modelleri ve sonuçlarını içermektedir.
Uİ108 Sosyoloji (3 0 3)
Sosyoloji biliminin tanımı, kapsamı, gelişmesi ve diğer bilimlerle ilişkisi. statü, rol, grup, kategoriler
ve yığınlar, topluluklar, davranış örüntüleri, roller, etkileşim süreçleri, kurum, topluluk, toplum,
sosyalleşme süreci, kültür ve toplum. Değerler, hareketlilik, değişme, sosyal kontrol, sapma, sosyokültürel bütünleşme, sosyal tabakalaşma, modernizm ve modernleşme, post-modernizm ve nüfus
dersin içeriğini oluşturmaktadır.
ENF102 Temel Bilgi Teknolojileri (1 2 3)
Windows İşletim Sistemi, MS Word Kelime İşlemci Programı ile çalışmaya başlamak, belge
hazırlamak. Bu belgelerin açılması, kaydedilmesi, sayfa yapısı, karakterlerin biçimlendirilmesi,
paragrafların biçimlendirilmesi, sayfaların numaralandırılması, tabloların hazırlanması, şablonların
hazırlanması. MS Excel hesap tablosu ile çalışmaya başlamak, hücreler, hücrelere bilgi girişinin nasıl
yapılacağının anlatılması. Girilen bilgilerin kaydı, açılması, çalışmaya devam edilmesi, çubukların
kullanımı, tabloların adlandırılması, taşınması, hücrelerle ilgili işlemler (eklemeler, silmeler,
taşımalar), sayfa yapıları oluşumu, grafiklerle çalışma, tablolara ekler yapmak. İnternet hakkında
bilgiler.
TUR102 Türk Dili II (2 0 2)
Dil kavramı ve Türk Dili’nin dünya dilleri arasındaki yeri, dilbilgisi kuralları, temel kompozisyon
bilgisi ile dilekçe, özgeçmiş ve iş başvurusu mektuplarının yazımına ilişkin kurallar.
DİL102 (2 0 2)
Orta ve ileri düzeyde gramer bilgisi ile orta ve ileri düzeyde metin çözümlemeleri.
ATA102 Atatürk İlke ve İnkılâpları Tarihi II (2 0 2)
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersini okumanın amacı, Osmanlı devletinin yıkılışı, Mondros
Ateşkes Antlaşması ve işgaller, kuvay-ı milliye hareketi ve Türk Kurtuluş Savaşı.
2. SINIF III. YARIYIL
Uİ201 Uluslararası İlişkiler Teorileri I (3 0 3)
Bilimsel Pozitivizm Ve Uluslararası İlişkiler Teorileri, Uluslararası İlişkilerde Teori Sorunu,
Uluslararası İlişkiler Teorilerinin Tarihsel Gelişimi, Uluslararası İlişkiler Temel Teoriler Arasındaki
Tartışmalar, Davranışsalcılık-Gelenekçilik Tartışması, Uluslararası İlişkilerde Analiz Düzeyi – Analiz
Birimi Tartışması, İdealizm, Realizm, İdealizm-realizm Tartışması, Neo-Realizm, Siyasal
gerçekçiliğin temel ilkeleri, Jeopolitik Teoriler, Oyun Teorisi, Globalizm ve Globalist Teoriler.
Uİ203 Siyasal Düşünceler Tarihi (3 0 3)
İlkçağdaki siyasal düşünceden başlayarak, Sokrates, Eflatun ve Aristo’nun siyasal görüşleri,
Epikürizm, Stoacılık ve ortaçağdaki siyasal düşünce. Machiavelli ile başlayan modern çağın siyasal
düşünürlerinin fikirleri; Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau, J.S. Mill, Burke, Hegel, Marx,
Hayek, Rawls ve siyasal ideolojiler.
Uİ205 Siyasi Tarih I (2 0 2)
Tarih, siyasi tarih, siyaset tarihi tanımlamaların yapılması, Tarıma Dayalı Uygarlıklar / Grek
Uygarlığı, İslam Dünyası / Moğollar ve Türkler, Batı Egemenliğinin Yükselme Dönemi: Neden ve
Sonuçları, İslam Dünyasının Zayıflaması ve Osmanlılar, Devrimler Dönemi: Amerikan Devrimi ve
Fransız Devrimi, Devrimler Dönemi: Viyana Kongresi ve 1830- 1848 Devrimleri, Devrimler Dönemi:
Endüstri Devrimi ve Sonuçları, Alman ve İtalyan Ulusal birliği / Emperyalizm, I. Dünya Savaşı’na
Yol Açan Gelişmeler, I. Dünya Savaşı’nın Nedenleri, Özellikleri ve Gelişimi, I. Dünya Savaşı’nın
Sonuçları, I. Dünya Savaşı ve Osmanlı İmparatorluğu, Türk Ulusal Kurtuluş Savaşı.
Uİ207 Uluslararası Hukuk I (3 0 3)
Uluslararası Hukukun Tanımı ve Tarihi Gelişimi, Uluslararası Hukukun Dayanağı, Uluslararası Hukuk
İle İç Hukuk Arasındaki İlişkiler, Uluslararası Hukuk ve Türk Hukuku, Uluslararası Hukukun
Kaynakları: Andlaşmalar, Andlaşmaların Yapılışı, Andlaşmaların Yürürlüğe Girmesi, Andlaşmaya
Katılma ve Andlaşmanın Tescili, Andlaşmaların Etkileri, Andlaşmaların Yorumu ve Çatışması,
Andlaşmaların Sakatlık Nedenleri, Andlaşmaların Sona Ermesi, Uluslararası Teamül, Genel Hukuk
İlkeleri, Yardımcı Kaynaklar.
Uİ209 İdare Hukuku (3 0 3)
Yönetimin genel nitelikleri, kamu yönetimi ve yönetim hukuku kavramları, yönetimi etkileyen
anayasal ilkeler ve yönetim hukukunun kaynakları, ülkemizdeki yönetsel kuruluşlar hakkında ayrıntılı
bilgiler, kamu görevlileri ve devlet memurluğu ile kamu malları kavramlarını aktarmak. Yönetimin
işleyişi ve yönetimin denetlenmesi.
Uİ211 Sosyal Bilimlerde İstatistik (2 0 2)
Temel istatistik bilgisi vermeyi amaçlayan bu derste, ortalamalar, değişkenlik-eğiklik-basıklık ölçüleri,
endeksler, olasılık teorisi ve rastlantısal değişkenler, örnekleme teorisi, istatistik karar teorisi,
regresyon-korelasyon analizleri ve zaman serileri. Olasılık teorisinde olasılık hesabı ve temel olasılık
bölünmeleri ve endeksler. Karar teorisi en genel şekli ile istatistiksel tahmin ve hipotez testleri.
DİL201 Yabancı Dil III (8 0 8)
Orta ve ileri düzeyde gramer bilgisi ile orta ve ileri düzeyde metin çözümlemeleri.
2. SINIF IV. YARIYIL
Uİ202 Uluslararası İlişkiler Teorileri II (3 0 3)
Pluralizm, Liberalizm ve temel varsayımları, Neoliberalizm, Neoliberalizm: bireysel özgürlük, siyasal
özgürlük ve toplumsal eşitlik ilişkisi, Transnasyonalizm ve Karşılıklı Bağımlılık, Entegrasyon
Teorisi, Çoktaraflılık Teorileri, Uluslararası Rejim Teorileri, Normatif Teoriler, Uluslararası Sistem
Teorisi, Karar Verme Teorisi, Karar Verme Modelleri, Post-Pozitivist Teoriler Oyun Teorisi,
Uluslararası Çatışma Nedenleri Üzerine Hipotezler.
Uİ204 Siyasi Tarih II (2 0 2)
Genel Hatlarıyla İki Dünya Savaşı Arası Dönem (1919-1939): Avrupa’daki Gelişmeler, 1919-1939
Döneminde Uzakdoğu ve Ortadoğu’daki Gelişmeler, 2. Dünya Savaşı: Nedenleri ve Gelişimi, 2.
Dünya Savaşı: Sonuçları ve Etkileri, 2. Dünya Savaşı ve Türkiye, Soğuk Savaşa Geçiş Dönemi:
Özellikleri ve Yapısı, Soğuk Savaş Dönemi: Özellikleri ve Yapısı, Uluslararası konjonktürdeki
Gelişmeler ve Çok Merkezlilik, Uluslararası Sistemde Yumuşama Dönemi, Genel Hatlarıyla Soğuk
Savaş Sonrası Dönem, Soğuk Savaş Sonrası Dönemde NATO ve ABD, Soğuk Savaş Sonrası
Dönemde Rusya Federasyonu, Çin, Soğuk Savaş Sonrası Dönemde AB, Soğuk Savaş Sonrası
Dönemde Türkiye.
Uİ206 Uluslararası Hukuk II (3 0 3)
Uluslararası Hukukun Kişileri, Uluslararası Hukukta Devletin Yetkisi, Jus Cogens, Kodlaştırma ve
Tanıma, Uluslararası İlişkiler ve Kurumlar, Uluslararası Sorumluluk: Sorumluluğun Doğması,
Sorumluluğun Bağlandığı Kişiler, Uluslararası Sorumluluk: Sorumluluğun Etkileri, Devletlerin
Antlaşmalara Ardıl Olması ( Halefiyeti ), Uluslararası Önlemler ve Zorlama Önlemleri, Devletlerle
Örgütler Arası ve Örgütlerin Kendi Aralarındaki İlişkiler, Kara Ülkesine İlişkin Uluslararası Hukuk
Kuralları, Deniz Hukuku: İç Sular, Kara Suları, Takımada Suları, Boğazlar, Deniz Hukuku: Bitişik
Bölge, Kıta Sahanlığı, Münhasır Ekonomik Bölge, Açık Deniz, Hava Hukuku, Uluslararası Çevre
Hukuku.
Uİ208 İdari Yargı (2 0 2)
İdari yargının Türkiye’deki örgütlenme biçimi, idari yargı mercileri, idari davalar, idari yargılama
süreci.
Uİ210 Uluslararası İktisat (3 0 3)
Merkantilizm, Mutlak Üstünlükler Teorisi, Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi, Karşılıklı Talep
Kanunu, Teklif Eğrileri, Fırsat Maliyeti, Dönüşüm ve Kayıtsızlık Eğrileriyle Analiz, Faktör Donatımı
Kuramı, Leontief Paradoksu, Teknolojik Açık, Ürün Devreleri, Tercihlerin Benzerliği Yaklaşımları,
Endüstri İçi Ticaret, Tekelci Rekabete Dayalı Dış Ticaret Kuramları, Dinamik Dış Ticaret Kuramları,
Ticaret Hadleri, Singer-Prebish Tezi, Koruyucu Dış Ticaret Politikası Savunuları.
Uİ212 Medeni Hukuk (3 0 3)
Hukuki işlem ve hak gibi kavramlar. Kişi hukukunda; gerçek kişilerde kişilik, kişiliğin başlaması ve
sona ermesi kişinin hak ve fiil ehliyeti, hısımlık, ikametgah, isim gibi konular; tüzel kişilerde, dernek
ve vakıflar. Eşya hukukunda, zilyetlik, tapu sicili, mülkiyet hakkı, sınırlı ayni haklar. Miras
hukukunda mirasçılar, kanuni mirasçılar, ölüme bağlı tasarruflar, mirasın intikali ve mirasçılık belgesi.
DİL202 Yabancı Dil IV (8 0 8)
Orta ve ileri düzeyde gramer bilgisi ile orta ve ileri düzeyde metin çözümlemeleri.
3. SINIF V. YARIYIL
Uİ301 Uluslararası Özel Hukuk (3 0 3)
Uluslararası Özel Hukukun Tanımı ve Tarihi Gelişimi, Uluslararası Özel Hukukun Genel Doktrini,
Vatandaşlık Hukukunun Müspet ve Menfi Çatışmaları, Türk Vatandaşlık Hukukuna Hakim Genel
Prensipler, Türk Vatandaşlığının Kazanılması: Kanun Yolu İle Kazanma, Türk Vatandaşlığının
Kazanılması: Yetkili Makam Kararı İle Kazanma, Türk Vatandaşlığının Kazanılması: Seçme Hakkı İle
Kazanma, Türk Vatandaşlığının Kaybı, Türk Vatandaşlığının İspatı ve Yargı Yolu, Antlaşmalara Göre
Vatandaşlığın Kazanılması Ve Kaybedilmesi, Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında
Kanun, Milletlerarası Usul Hukuku, Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizi, Yabancı Hakem
Kararlarının Tenfizi.
Uİ303 Uluslararası Örgütler I (3 0 3)
Uluslararası Örgütlenme Fikrinin Doğuşu, Birleşmiş Milletler (BM) Örgütü, BM’in Amaç ve İlkeleri,
BM Üyesi Devletlerin Yükümlülükleri, BM’e Üyelik, BM’in Organları, BM’in Organları: Genel
Kurul, BM’in Organları: Genel Kurul’un Görev ve Yetkileri: BM Kurucu Andlaşması 10. ve 11.,
Maddeler, BM’in Organları: Genel Kurul’un Görev ve Yetkileri: BM Kurucu Andlaşması 12. Madde
vd., BM’in Organları: Genel Kurul’un Çalışma Usulü, BM’in Organları: Güvenlik Konseyi, BM’in
Organları: Güvenlik Konseyi’nin Görev ve Yetkileri: BM Kurucu Andlaşması 24. Madde, BM’in
Organları: Güvenlik Konseyi’nin Görev ve Yetkileri: BM Kurucu Andlaşması 25. Madde vd., BM’in
Organları: Güvenlik Konseyi’nin Çalışma Usulü
Uİ 305 Avrupa Birliği (3 0 3)
AB’nin tarihçesi, kuruluş amaçları, organları, derinleşme ve genişleme süreçleri. AB’nin sorunları.
AB’nin siyasal, ekonomik ve sosyal özellikleri.
Uİ307 Osmanlı Siyasal ve Toplumsal Yapısı (3 0 3)
Genel Hatlarıyla Osmanlı Tarihi: Kuruluş Dönemi, Genel Hatlarıyla Osmanlı Tarihi: Genişleme
Dönemi, Genel Hatlarıyla Osmanlı Tarihi: Durgunluk Dönemi, Genel Hatlarıyla Osmanlı Tarihi:
Yıkılış Dönemi, Tanzimat Öncesi Dönemde Osmanlı Siyasi Yapısı, Tanzimat: Modernleşme
Arayışları Ve Politik Değişim, Tanzimat Sonrası Dönemde Osmanlı Siyasi Yapısı (aşırı batılılaşma),
19 Yüzyıl Osmanlı Siyasi ve Askeri Yapısının Genel Değerlendirmesi, 19 Yüzyıl Osmanlı Ekonomik
ve Mali Yapısının Genel Değerlendirmesi, 20 Yüzyıl Osmanlı Siyasi ve Askeri Yapısının Genel
Değerlendirmesi, 20 Yüzyıl Osmanlı Ekonomik ve Mali Yapısının Genel Değerlendirmesi, Dünya
Savaşı ve Osmanlı İmparatorluğu, Türk Ulusal Kurtuluş Savaşı ve Osmanlı İmparatorluğu, Osmanlı
Siyasi Yapısı’nın Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Günümüze Bıraktığı Miraslar.
Uİ309 Borçlar Hukuku (2 0 2)
Temel Bilgiler, Borçlar Hukukunun Kaynakları, Borç-Borç İlişkisi-Sorumluluk Kavramları. Sözleşme
Türleri, Sözleşmenin Kurulması, İlan Yoluyla Ödül Sözü Verme. Sözleşmelerde Şekil, Sözleşmelerin
Yorumu, İrade İle İrade Açıklaması Arasındaki Uyumsuzluk. Sözleşmelerin Konusu, Gabin, Temsil.
Haksız Fiilden Doğan Borçlar, Kusursuz Sorumluluk. Sebepsiz Zenginleşmeden Kaynaklanan Borç
İlişkisi, Borcun İfası. Borcun İfası. Alacaklı Temerrüdü (Direnmi). Borcun İfa Edilmemesi (Borca
Aykırılık). Müteselsil Borçluluk, Şarta (Koşula) Bağlı Borçlar. Pey Akçesi (Bağlanma Parası Kaporo) ve Pişmanlık Akçesi (Cayma Parası), Ceza-İ Şart (Ceza Koşulu). Borcun / Borç İlişkisinin
Sona Ermesi. Alacağın Temliki (Devri) ve Borcun Nakli.
DİL301 Yabancı Dil V (4 0 4)
İleri düzeyde gramer bilgisi ile ileri düzeyde metin çözümlemeleri.
3. SINIF VI. YARIYIL
Uİ302 Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri (3 0 3)
Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin tarihi arka planı, Ankara Antlaşması ve sonrası,
Türkiye'nin 1987 tam üyelik başvurusu, 1991 Maastricht Antlaşması ve sonrası, 1996 Gümrük Birliği
Antlaşması, Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki mevcut ilişkiler ve sorunların muhtemel çözümleri.
Uİ304 Türkiye-Ortadoğu İlişkileri (3 0 3)
Roma İmparatorluğu’ndan modern zamanlara dek Orta Doğu’daki siyasi, iktisadi ve kültürel
gelişmeler. Bu bağlamda Orta Doğu’daki gelişmelerin küresel güvenlik politikaları ve dünya
ekonomisi
üzerindeki etkisi. Türkiye ile Ortadoğu ülkeleri arasındaki tarihi ve güncel ilişkiler.
Uİ306 Uluslararası Örgütler II (3 0 3)
Birleşmiş Milletler dışındaki diğer Uluslararası örgütlerin yapısı, amaçları ve etkileri.
Uİ308 Türk Siyasal Hayatı (3 0 3)
Tanzimatla başlayan modernleşme süreci, 1876 Anayasası, I. ve II. Meşrutiyet dönemleri, İttihat ve
Terakki fırkası dönemi. Kurtuluş Savaşı. Modern Türkiye’nin oluşumu ve Kemalizm. Tek parti
dönemi ve çok partili hayata geçiş. 1960 darbesi, 1971 muhtırası ve koalisyonlar dönemi, 1980 Askeri
darbesi ve sonrasında Türk siyasal hayatı.
Uİ310 Bilimsel Araştırma Yöntemleri (2 0 2)
Sosyal bilimlerde bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinin öğrenciye özümsetilmesi. Doğa bilimleri
ile sosyal bilimler arasındaki metot farklılığının vurgulanması, metot ve teknik ayırımının açıklanması,
öznenin göreli nesnelliği ile nesnenin göreli öznelliğinin somut örnekler ile ortaya konulması, insanın
ürettiği toplumsal ve tarihsel gerçekliklerin yine insan tarafından ele alınmasının incelenmesinin
yolları ve bu alandaki yanlışlıkların gösterilmesi.
DİL302 Yabancı Dil VI (4 0 4)
İleri düzeyde gramer bilgisi ile ileri düzeyde metin çözümlemeleri.
4. SINIF VII. YARIYIL
Uİ401 Siyaset Psikolojisi (3 0 3)
Toplumsallaşma, toplumsal etkileşim, kişiler arası etkileşim ve toplumsallaşma süreçleri ve bireyin
psikolojik gelişimine katkıları. Grup yapısını ve verimliliğini belirleyen etmenler ile tutumların
oluşum süreçleri, propaganda, reklam, tanıtma gibi etkileme yöntemleri, kitle iletişim araçlarının
getirdiği sorunlar, şiddet ve terörün sosyal psikolojisi, moda, söylenti, kalabalık ve kitleselleşme,
sosyal algı, uyma davranışı vb. olgular.
Uİ403 Türk Dış Politikası (3 0 3)
Türk Dış Politikasının kuramsal çerçevesi ve temel ilkeleri. Cumhuriyetten günümüze dış politikanın
ana hatları ve gelişimi.
Uİ405 Türkiye Ekonomisi (3 0 3)
Türkiye ekonomisinin temel gelişimi Türkiye ekonomisinde alınan ekonomi politikası kararları ve
pratik sonuçları, Türkiye ekonomisinde sektörel gelişme ve yapı, Türkiye ve Dünya Ekonomisi
bağlamında uygulanan ekonomik politikalarının değerlendirilmesi, dünya ekonomisi içinde
Türkiye’nin yerinin belirlenmesi, dış ticaret ve sermaye hareketlerindeki gelişmeler, finansal
serbestleştirme sürecinde Türkiye ekonomisi, finansal serbestleştirmenin sonuçları ile dünyadaki ve
Türkiye’deki güncel ekonomik konular.
Uİ407 Diplomasi (3 0 3)
Diplomasinin Tanımı ve Diplomasi Hukukunun Gelişimi, Devletlerin Diplomasi İlişkilerini Yürüten
Kişiler, Devletlerin Diplomasi İlişkilerini Yürüten Kişiler ve Türk Mevzuatı, Devletler Nezdindeki
Diplomasi Temsilcileri, Devletler Nezdindeki Diplomasi Temsilcilerinin Görevleri, Diplomasi
Temsilciliğinin Diplomatik Dokunulmazlıkları ve Ayrıcalıkları, Diplomasi Temsilcilerinin ve
Görevlilerinin Diplomatik Dokunulmazlıkları ve Ayrıcalıkları, Uluslararası Örgütler Nezdindeki
Diplomasi Temsilcileri, Geçici (Ad Hoc) Diplomasi Temsilcileri, Uluslararası Örgütlerin Diplomasi
İlişkileri ve Faaliyetleri, Devlet Niteliği Kazanmamış Birimlerin Uluslararası İlişkileri, Konsolosluklar
ve Görevleri, Konsolosluk Görevlilerinin Sınıflandırılması ve Görevleri, Konsoloslukların ve
Konsolosluk Görevlilerinin Dokunulmazlıkları ve Ayrıcalıkları.
DİL401 Mesleki Yabancı Dil I (4 0 4)
Uluslararası ilişkiler alanına ilişkin yabancı dil kavramlarının öğretilmesi ve bu çerçevede metin
çözümlemelerinin yapılması.
4. SINIF VIII. YARIYIL
Uİ402 Dünya Politikası (Balkanlar) (3 0 3)
Balkanlara kavramsal, tarihsel ve siyasal açıdan genel bakış, Dördüncü yüzyıldan itibaren Kavimler
Göçü ile şekillenen Avrupa ve Balkanlar, Peçenekler, Avarlar ve Avrupa Hunları’nın Balkanlara
etkisi., Osmanlı (Müslüman) Türkleri ve Balkanlar, Uluslararası güç mücadelelerinin alanı olarak
Balkanlar., Balkanlarda Osmanlı/Türk mirası ve bunun günümüze yansımaları, Türklerin
Balkanlardaki varlığına ilişkin tartışmalar ve kimlik sorunu, Türk etkisinin gözlemlenen maddi,
kültürel ve siyasal sonuçları., Makedonya sorunu, Doğu-Ege- ve Batı-Vardar- Makedonyası, Etnik ve
siyasal yapı, Bu çerçevede Yunan-Bulgar-Sırp uyuşmazlığı., Avrupa Birliği’nin genişleme politikası
ve Balkanlar, Yeni üye ülkeler ve aday adayları, AB sisteminin güvenlik ve varlık sorunu bağlamında
Balkanlar., Bosna-Hersek : Kültürel ve siyasal kimlik sorunu ve bunun yol açtığı kriz, Kosova: Statü
sorunu ve taraflar, Arnavutluk: Coğrafya, kimlik, bölgesel sorunlar, Bulgaristan ve Romanya: Tarihsel
ve güncel boyutuyla Türkiye ile ilişkiler, Şark Meselesi (Doğu Sorunu) ve Balkanlar : Türklerin
Balkanlardan atılması ve bunun, aktörleri, Büyük güçler ve bölgenin etnik-siyasal unsurları, Berlin
Kongresi sonrasında siyasal manzara., Balkan Savaşları., GAİP.
Uİ404 Dünya Politikası (Orta Asya ve Kafkaslar) (3 0 3)
Ağırlıklı olarak Türk dünyasına genel bir tarihi bakış. Türk dünyasının sömürgeleştirilmesi dönemi ve
sömürge yılları. Soğuk Savaşın sonu ve yeni bağımsız olan Türk devletlerinin tekrar dünya
politikasının ilgi odağı haline gelişi. Kafkaslar ve Orta Asya’daki etnik, dilsel, dinsel, siyasi ve iktisadi
sorunlar. Türkiye’nin bu bölgeye yönelik politikası ve yansımaları. Kafkaslar ve Orta Asya’daki
devletler arası sorunlar.
Uİ406 Uluslararası Güncel Sorunlar (3 0 3)
Özellikle Türkiye’nin de içinde bulunduğu coğrafyada ortaya çıkan güvenlik boşlukları, güvenlik
sapmaları, belirsiz risk ve tehditler ve bunları giderme çabaları.
Uİ408 İnsan Hakları ve Demokrasi (3 0 3)
İnsan hakları ve demokrasinin tarihsel süreç içinde gelişimi. İnsan haklarına ve demokrasiye ilişkin
farklı yaklaşımlar. Günümüzde insan hakları ve demokrasi anlayışı.
Uİ410 Mezuniyet Tezi
Her bilimsel araştırmada yapılması gereken temel işlemler, konu saptama, veri toplama ve işleme
yöntem ve teknikleri ve tez önerisi hazırlama. En az elli sayfa uzunluğunda bir tezin yazılması, sınıfta
sunularak tartışılması ve yöntemine uygun olarak yazılan tezin dersin sorumlu öğretim üyesine teslimi.
DİL402 Mesleki Yabancı Dil II (4 0 4)
Uluslararası ilişkiler alanına ilişkin yabancı dil kavramlarının öğretilmesi ve bu çerçevede metin
çözümlemelerinin yapılması.
Download