Slayt Başlığı Yok

advertisement
TİNNİTUS
Hazırlayan: Dr. Aslıhan Külekçi UĞUR
Tinnitus
• Tanım: Kafa içinden köken alan bir
sesin bilinçli olarak algılanması
• Dış kökenli değil
• Halüsinasyon: Müzik sesi, insan sesi,
emirler
Tinnitus Tarihçesi
• Tinnitus, anlamı çalmak olan Latince “tinni(e)re”
sözcüğünden köken alır.
• En eski bilgiler Mısır yazıtlarına dayanır (İ.Ö. 1600
yılları).
• Hipokrat İ.Ö. 400 yıllarında tinnitusun tedavisine
ilişkin ilk yazıları yazmıştır ve venlerin
pulsasyonundan kaynaklandığını, kollapsa yol açan
bir sendrom olduğunu düşünmüştür.
Tinnitus
•
•
•
•
Hastalık değil semptomdur
Genel topluluk %17
Yaşlı topluluk %33
Şiddetli tinnitus: %2
Tinnitus
•
•
•
•
%75 ortalama 30 dB işitme kaybı
En sık 3000-8000 Hz
En sık 40-80 yaş
Kadın/erkek oranı 1
Tinnitus
• Tinnitus frekansı genelde 1-10 kHz arasındadır.
• Alçak frekanslarda daha fazla
• Hastaların %80’ninde tinnitusun şiddeti,
bulunduğu frekansın işitme eşiği kadar veya 20 dB
fazlası iken,
• %5’inde 40 dB fazlasına kadar çıkabilir.
Tinnitus Patogenezi
• Her sinir lifinde istirahat halinde bile
bir elektriki deşarj vardır. Buna o
sinirin spontan aktivitesi denir.
Tinnituslu hastalarda spontan
aktivitede bir artış söz konusudur.
Tinnitus Patogenezi
• Tonndorf’a göre hücre membranı ile stereosiliyalar
arasında kimyasal bir dengesizlik
• Kiang’a göre anormal sterosiliyalar
• Moller’de birbirine komşu sinir liflerinin bazılarında
hasar
• Eggermont (1984) sterosiliyalarda bir hipersensitivite
• Sellick ve arkadaşlarına göre baziller membranın
konumunda bir değişiklik
• Spoendlin’e göre dış tüy hücrelerinde hasar
Tinnitus
• Objektif Tinnitus
• Subjektif tinnitus
Objektif Tinnitus
• Hem hasta hem hekim tarafından
duyulabilir
• Subjektif tinnitustan daha nadir
• Etiolojiye yönelik olarak tedavi
edilebilir
OBJEKTİF TİNNİTUS
• Vasküler bozukluklar
• Mekanik bozukluklar
Vasküler bozukluklar
•
•
•
•
Arteriovenöz şant
Arterial kaynaklı tinnitus
Venöz kaynaklı tinnitus
Benign intracranial hypertension
Mekanik bozukluklar
• Patent östaki tüpü
• Palatal Myoklonus
• İdiopatik stapedial kas spazmı
Patent östaki borusu
• Östaki borusunun yeterli şekilde
kapanamaması ve sürekli açık kalması
• Deniz gürlemesi, rüzgar sesi
• Solunumla senkronize
• Otofoni
Patent östaki borusu
• Solunumla senkronize KZ hareketi
• Timpanometri ile zardaki anormal
komplians grafik olarak gösterilebilir
Patent östaki borusu
• Hızlı zayıflama: CA, AIDS, Rejim
• Tuba bölgesine RT
Palatal Myoklonus
• Orta kulak kaslarının ve palatal kasların
senkronize kasılmaları sonucu ortaya çıkan
objektif tinnitus
• Hızlı klik sesi (Dakikada 60-200)
• Boyun ve gözde spazm olabilir
• Stress ve yorgunluk
Palatal Myoklonus
• Timpanometri; tinnitus ritmine
uygun olarak kompliansta ritmik
azalma
• EMG
• Kas gevşetici, stress tedavisi
İdiopatik Stapes kası kasılması
• Gürültü ile kasın kasılması kulak
zarında harekete
• Şüpheli vakalarda timpanotomi ile
stapes kası liflerine ayrılır. Aynısı tensor
tympani için de yapılır.
Vasküler bozukluklar
•
•
•
•
Arteriovenöz şant
Arterial kaynaklı tinnitus (arterial bruit)
Venöz kaynaklı tinnitus (Venöz Hum)
Benign intracranial hypertension
Vasküler Tinnitus
• Nabız sesi, rüzgar esintisi ya da akıntı
• Arteriyel tinnitus sıklıkla sert, keskin, nabız veren
ses
• Venöz sesler daha çok ritmik vurguları olan makine
gürültüsü
• Merdiven çıkma, ya da diğer egzersizler sonucu
kalp hızında artma ile ritmin hızlanması, baş ya da
vücut pozisyonu ile sesin kalite ve şiddetinde
meydana gelen değişimler
Arteriyovenöz Malformasyonlar
• Büyük çoğunluğu konjenitaldir
• İlk yakınması pulsatil tinnitustur
• Akkiz AVM’ler arasında en önemlileri glomus
jugulare ya da glomus tympanicum’dur
• Tinnitus yanında İTİK
• Ayrıca tümörün yakın sinirlere basısı ile 9., 10.
ve 12. sinirlere ilişkin parezi ve paraliziler de
ortaya çıkar.
Arteriovenöz shunt
• Konjenital
• Akkiz:
– Glomus timpanikum
– Glomus Jugulare
Glomus tümörleri
•
•
•
•
Orta yaşlı kadın hasta
Daha çok subjektif tinnitus
Otoskopi: Retrotimpanik kitle
CT : Glomus jugulare vs glomus
timpanikum ayrımı
Glomus Timpanikum
Glomus Timpanikum
Glomus Timpanikum
Glomus Timpanikum
Arteriyel Gürültüler
• Pulsatil, nabızla senkron gürültülerdir
• Aberrant carotis interna bu gürültülerin en önemli nedeni
• Özellikle iletim tipi işitme kayıplarında ve sessiz ortamda
pulsasyonlar
• Arteriyel gürültülerin en önemlisi a. auditory interna’nın
iç kulakda anormal loop yapması
• Arter 8. sinire bası yaparak nabızla senkron gürültü
• Posterior fossa’daki damarların 8. sinir üzerine bası
yapması da tinnitusa neden
Arterial kaynaklı tinnitus
•
•
•
•
Atherosklerotik karotid arter hastalığı
Yüksek seyreden karotid arteri
Karotid stenozu
Vasküler loop (İnternal karotid)
Atherosklerotik karotid arter hastalığı
• 50-60 yaş
• Predispozan: HT, AP, DM, Nikotin
• Boyunda thrill
Atherosklerotik karotid arter hastalığı
• Tanı : Duplex Ultrasonografi
• Obstruksiyon %60’dan fazlaysa karotid
endarterektomi
Venöz kaynaklı tinnitus
• Dehisan juguler bulbus
• Yüksek juguler bulbus
• Hipertansiyon
Pseudotumor Cerebri
(Benign intracranial hypertension)
• Predispozan faktör: Aşırı kilolu, genç
bayan hasta
• İpsilateral internal juguler vene basıyla
tinnitus hafifler (venöz kaynaklı)
• Papilledema
• Frontooksipital başağrısı
• Nadiren 6-7. sinir paralizisi
SUBJEKTİF TİNNİTUS
• % 90 otolojik kaynaklı
• En sık
– Presbiakuzi
– Gürültüye bağlı işitme kaybı
Subjektif Tinnitus
•
•
•
•
•
•
•
Otolojik
Nörolojik
Metabolik
Kardiyovasküler
Farmakoloji
Dental
Psikolojik
Otolojik
•
•
•
•
•
•
Presbiakuzi
Gürültüye bağlı işitme kaybı
Meniere Hastalığı
Akustik nörinom
Otoskleroz
Kronik otitis media
Presbiakuzi
•
•
•
•
Yaşla birlikte
Yüksek frekansı tutan işitme kaybı
Yüksek frekanslarda tinnitus
Dengesizlik ve başdönmesi
Presbiakuzi
•
Gürültüye bağlı işitme kaybı
• 85 dB ve üstünde sesler
• Akut: Silah patlaması
• Kronik:
– Mesleki hastalık
• Madenciler
• Pneumatic drill
– Müzik: Walkman
Gürültüye bağlı işitme kaybı
Meniere Hastalığı
• Klasik meniere
– Fluktuan sensörinöral işitme kaybı,
– Fluktuan tinnitus: Düşük frekans
– Etkilenen kulakta dolgunluk hissi olur.
– Tinnitus, dolgunluk hissi ve duyma azalması
şiddetlendiği zamanlarda 30 dakika ile 2 saat
süren bir epizodik vertigo atağı
• Kohlear Menier Hastalığı
– fluktuan sensörinöral işitme kaybı ve tinnitus
• Vestibüler Menier Hastalığı
– episodik vertigo ve kulakta dolgunluk hissi
• Lermozey Sendromu
– giderek artan tinnitus, işitme kaybı ve kulakta
dolgunluk hissi epizodik bir vertigo atağı ile son
bulur
• Tumarkin krizi (drop atağı)
Akustik Nörinom
• Vestibüler Schwannoma
• En sık VIII. sinirin superior vestibüler dalından
• Çoğunda epizodik vertigodan ziyade dengesizlik
hissi (unsteadiness)
• Tek taraflı tinnitus,
• Progressif işitme kaybı
– Ani işitme kaybıplarının %2’si
– Konuşmayı ayırdetme skoru
Akustik
Nörinom
Akustik
Nörinom
Kronik Otitis Media
Nörolojik
•
•
•
•
Kafa travması, kafatası kırıkları %5
Whiplash travması
Multiple skleroz
Menenjit sonrası
Multiple Sclerosis
Multiple Sclerosis
Kardiyovasküler
• Hipertansiyon
• KVS bozukluklarının 50 yaş üzerinde
meydana geldiği göz önüne alınırsa
presbiakuzi de bunlara eklenir.
• Kalp yetmezliği, anemi, arterioscleroz
diğer rastlanan bulgulardır.
• Tinnitusa sık rastlanır
Metabolik
•
•
•
•
Hipotiroidi
Hipertiroidi
Hiperlipidemi
Vitamin eksikliği (A ve B vit.)
Farmakolojik
•
•
•
•
Aspirin
NSAİİ
Aminoglikozitler
ACE inhibitörü (enalapril, verapamil)
Dental
• Temporomandibüler eklem
sendromu (Costen sendromu)
Psikolojik
• Depresyon
• Anksiete
Klinik değerlendirme
•
•
•
•
Tam hikaye
Fizik muayene
Otomikroskopi
Kulak yolları, baş ve boyun, göğüs
oskültasyonu
• Saf ses odyometrisi
• Konuşma odyometrisi
Tinnitusun Lokalizasyonu
• Tinnitusun lokalizasyonu tanı için bir değer
taşımaz.
• Bunun nedeni tek taraflı tinnituslarda,
tinnitusun diğer kulaktan verilen gürültü ile
maskelenebilmesidir.
• Başlangıçta tek taraflı olan tinnitus zamanla
iki kulakta birden ortaya çıkabilir.
Tinnitusun Tonu (pitch)
•
•
•
•
Tinnitus pür ton ses değildir.
Tinnitus larenksten çıkan bir sesle kıyaslanabilir.
Bu ses tek bir frekanstan ibaret değildir.
Bu tür seslerde frekans yerine pitch terimi
kullanılır.
• Buna türkçede perde denilebilir.
• Hastaların büyük çoğunluğunda pitch 2000
frekansın üstündedir
Loudness’in Ölçümü
• Tinnitus şiddeti
• Tinnitusun şiddeti o frekanstaki işitme
seviyesinden 3-4 dB daha yüksek
• İşitme kaybı olmayan normal kişilerde tinnitus
şiddeti işitme kaybı olan kişilerden daha
yüksektir.
• Bunun nedeni sensorinöral cochlear kayıp olan
kişilerde recruıtman’ın bulunmasıdır.
• Recruıtman’ı olanlar normal kişilerden daha
fazla birbirine yakın sesleri ayırt edebilirler
Maskeleme
• Bazı hastalarda tinnitus pür ton bir sesle ya da
gürültü ile tamamiyle ortadan kaldırılabilir ya da
maskelenebilir
• Tinnitusun maskelenmesi bize, verilen sesle,
tinnitusun işitme merkezine nakledilmesinde işitme
yollarının herhangi bir yerinde aynı sinir kanalını
kullandıklarını gösterir.
• Burada her iki ses aynı kanalda birleşir ve yüksek
olan ses diğerini maskeler.
tinnitus-masking pattern
• 1.Elverişli vakalar: Tinnitus, şiddetinin hemen üstündeki
bir sesle maskelenebilir. Maskeleme sesi her frekanstaki bir
ses olabilir.
• 2.Aralıklı vakalar: Tinnitus ancak oldukça yüksek
şiddetteki bir sesle maskelenebilir. Bunun için herhangi
frekanstaki bir ses kullanılabilir.
• 3.İnatçı vakalar: Tinnitus her çeşit ve şiddetteki sesle
maskelenemez.
• 4.Odaksal vakalar: Bu gibi vakalarda alçak frekanslı sesler
yüksek şiddette verilerek maskeleme yapılabilir.
• 5.Iraksak vakalar: Tinnitusu maskelemek için alçak
frekanslı sesler düşük şiddette, yüksek frekanslı sesler
yüksek şiddette verilerek maskeleme yapılabilir.
post masking effect
• 1.Maskeleme kesildikten hemen sonra tinnitus aynen ve eski
şiddetinde devam eder.
• 2.Maskeleme kesildikten hemen sonra tinnitusun şiddeti
önemli derecede düşer. Ancak bir süre sonra giderek artar ve
eski seviyesine ulaşır.
• 3.Maskelemeden sonra tinnitus kaybolur, bir süre sonra
düşük şiddette başlar ve giderek artarak eski seviyesine
ulaşır.
• 4.Maskelemeden sonra tinnitus kaybolur, ancak bir süre
sonra eski şiddetinde olmak üzere yeniden başlar.
• 5.Maskelemeden sonra tinnitus eski şiddetinin çok üstünde
bir şiddetle başlar ve zamanla eski şiddetine yeniden döner.
Otoakustik Emisyonlar ve Tinnitus
• Tinnituslar herhangi bir ses situmulasyonu
olmadan algılanan sesler oldukları için
OAE’larla tinnitus arasında bir ilişki varlığı
düşünülebilir
• Spontan OAE ile tinnitus arasındaki ilişki
açık değildir
İşitsel Uyarılmış Beyinsapı Yanıt Odyometrisi
• İşitme sisteminin nöral yapılarını değerlendirmek
için kullanılan ABR ile yapılan çalışmalarda,
tinnitusu olan hastaların işitsel uyarılmış beyinsapı
potansiyelleri normal olarak tespit edilmiştir.
• Tinnituslu olan ve olmayanların ABR’lerinde
önemli fark bulunamamıştır.
Tedavi
• Hastaya tinnitusun ne olduğu ve sebepler
konusunda genel bilgi verilmesi
• Hastaya tümor veya hayatı tehdit edici bir
hastalık olmadığına dair güven verilmesi
Tedavi
• Gürültüden korunma
• Kaffein (kola, kahve), çay, çikolata,
nikotin
• Aspirin ve NSAİİ içeren ilaçlar: ilacı
değiştirmek veya dozajı azaltmak
Tedavi
•1. Medikal Tedavi
•2. Cerrahi Tedavi
•3. Diğer Tedavi Yöntemleri
•
•
•
•
•
•
Elektriksel uyarı
Elektroşok tedavisi
Maskeleme tedavisi
İşitme cihazları
Psikiyatrik tedavi
Alternatif tedavi: Lazer ve hipnoterapi
Tedavi (Medikal)
•
•
•
•
•
•
•
Betahistin Hidroklorür
Ginkgo biloba ekstresi
Antidepresanlar
Lokal anestetikler
Nimodipin
Misoprositol
Baklofen
Tedavi (Cerrahi)
•
•
•
•
Otoskleroz
Meniere Hastalığı
Akustik nörinom
Glomus tümörleri
Maskeleme
• Maskeleme tinnitusu tamamen ortadan
kaldırmaz
• Kısa süreli olarak tinnitusu başka bir sesle
maskeler
• Tinnitus ile maskeden çıkan ses yer değiştirir
• Tinnituslu hastaların %20’si maske ister ve
bunların %60’ı maskeden yarar görür.
İşitme cihazları
• Maskeleme için kullanılan ilk aletlerdir
• İşitme cihazının şiddetinin artırılması
• Tinnitusun işitme kaybı ile birlikte
olması ve hastanın bu işitme kaybı için
işitme cihazı kullanması gereklidir.
• Hastaların ancak %25’inde işitme
cihazı maskelemede
Tinnitus Aletleri
•
•
•
•
İşitme cihazlarına kombine cihazlar
1500-8000 frekansları arasında ses
Sesin şiddeti 45-90 dB arasında
Bu ek parça ile tinnitus masking
seviyesi üstünde ses verilerek tinnitus
maskelenir ve hasta bizzat kendisi bu ek
parçayı kullanarak maskeleme
yapabilir
Masker’lar
• İşitmesi normal olan tinnituslu kişilerde
kullanılırlar.
• Hastaların ancak %30’u masker’lardan
fayda gördüğünü belirtmiştir.
TİNNİTUS
Hazırlayan:Dr. Aslıhan Külekçi UĞUR
Danışman öğretim görevlisi: Prof. Dr. Yusuf KEMALOĞLU
Gazi Ün. Tıp Fak. KBB AD. Odyoloji Bilim Dalı
Download