İSİM VE SOYİSİM / NAME AND SURNAME TEBLİĞ BAŞLIĞI / TITLE

advertisement
İSİM VE SOYİSİM / NAME AND SURNAME
Arş. Gör. Abdulkadir TANIŞ
Arş. Gör. Ahmet YİĞİT
TEBLİĞ BAŞLIĞI / TITLE
Gazâli ve Pragmatik İman Anlayışı
Din Görevlisi Yetiştiren Bir Kurum Olarak İlahiyat Fakültelerindeki Lisans Eğitiminde Kullanılan Bilgiler ve Yöntemlere İlişkin Bir
Araştırma
Arş. Gör. İrfan ERDOĞAN
Türkiye'de Yapılan Barış Konulu Dini Araştırmalar: Bir İçerik Analizi Çalışması
Arş. Gör. Mustafa Yasin BAŞÇETİN
Fuzûlî’nin “Rind ü Zâhid” Eserinde Rind ve Zâhidin Hakikat Yolculuğu ve İdeal Tip
Arş. Gör. Müslüme ÖREKLİ
Türkiye’de Seçmeli Din Dersleri Programlarında Barış Eğitimi
Arş. Gör. Nurgül BULUT
Evrensel Ahlâkın Ontolojisi: ‘Öteki’de İçerimlenmiş ‘Ben’
Arş. Gör. Sümeyye AYDIN
Toplumsal Farklılaşma Unsuru Olarak Tüketim Kültürü: Muhafazakar ve Seküler Toplumlarda Tüketim Anlayışının Dönüşümü
Assoc. Prof. Dr. Mohd Azizuddin Mohd Sani
Malaysıan Experıences In Islam And Intra-Relıgıous Expressıon
Doç. Dr. Adem KORUKCU
Kur’an ve Sünnet Bağlamında Barış ve Hoşgörü Eğitimi
Doç. Dr. Adnan ADIGÜZEL
Endülüs’te Birlikte Yaşama Şartlarının Zedelenmeye Başlaması: XII. Asır Başlarında Endülüs’ten Mağrib’e Tehcîr Meselesi
Doç. Dr. Eyup ŞİMŞEK
Doç. Dr. Hamdi GÜNDOĞAR
Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ
Türkiye’de Din Eğitimi ve Dini Çoğulculuk: Birlikte mi, Beraber mi?
İslam, Kardeşlik Ve Barış
İslâm'ın Politik Yorumunun Kur'ânî Temelleri (Tespit ve Değerlendirme)
Doç. Dr. Hikmet ATİK
Çok Kültürlü Bir Dil Olarak Osmanlı Türkçesi Öğretimi
Doç. Dr. İbrahim TURAN
İnkardan Diyaloga Bir Paradigma Değişimi: Yeni Türkiye'de Alevilik Politikaları
Doç. Dr. Mahmut Hakkı AKIN
Doç. Dr. Mustafa YILDIRIM
Doç. Dr. Nazile Abdullazade
Doç. Dr. Ömer ÖZPINAR
Aliya İzzetbegoviç'in Ahlak Felsefesinde Büyük İnsan Meselesi
İslam Sanatında Estetik ve Etik İlişkisi
Edebiyatta Dini İlk Örnekler
Modern Çağda Sünnetteki Yerel Ve Tarihi Unsurlar Nasıl Anlaşılmalıdır
Doç. Dr. Ramazan ADIBELLİ
İslam Nasıl ve Neden Düşman Haline Getirildi: İslamofobiye Jean Baudrillard Perspektifinden Bir Bakış
Doç. Dr. Sabri YILMAZ
Müslümanlararası Kardeşliğin Küresel Barışın İnşasındaki Yeri Ve Önemi
Doç. Dr. Sedat ŞENSOY
Barış anlamını da Taşıyan Selam / İslam Kavramları ve Kur'an-ı Kerim'deki Kullanımları
Doç. Dr. Yakup ÇOŞTU
Klasik Metinleri Yeniden Okuma; İmkanlar ve Meydan Okumalar
Dr. Feyzettin EKŞİ
Câhiliye Döneminde Barışsever Bir Arap Şairi: Zuheyr B. Ebî Sulmâ
DR. ALİ ÇOBAN
Dr. Forough Jahanbakhsh
Dr. Kemal Enz ARGON
Dr. Soner TEKER
Enes TECİM
Esra DOĞAN
Bir Tasavvuf Klasiği Olarak Mesnevî ve Bosnalı Şârihleri Sûdî-i Bosnevî, Ali Dede Bosnevî ve Abdullah Bosnevî
Religion: Cause or Solution of Violence?
Some Prospects for Muslim and Christian Peace Building in the Bosnian-Hercegovinan Region.
Din Eğitimi ve Barış Kültürü
İslamî Söylem Değişimi: Sosyal Medya Örneği
Şiddet Eğilimlerini Önlemek İçin Kazandırılması Gereken Değerler
Fatma Betül FELHAN
Şiddete Karşı Tavır Öğretiminde İslami Yöntem: Habil-Kabil Örneği
Mag. Tunahan DÜR
Avusturya Devlet ve Özel İslam Liseleri`nde İslam Derslerinde Barış Eğitimi (Oberstuffe 15 – 19 yaş arası)
Mehmet MERTEK
Osmanlı Devleti’nin Bosna Hersek’i Fethinde Bogomilliğin Etkisi
Mr. Manotar Tampubolon
M. Erkan Erdemir MA
Ms. Leticia HAERTEL
Öğr. Gör. Halil ERHUN
Öğr. Gör. Murat GÖÇER
Öğr. Gör. Yusuf Sami SAMANCI
PhD. Associate Professor. Nadja Furlan Štante
Professor David J. GOA
Prof. Dr. Ahmet YILMAZ
Prof. Dr. Ejder OKUMUŞ
Prof. Dr. Faruk KARACA
Prof. Dr. Fikret KARAMAN
Prof. Dr. Hamit ER
Prof. Dr. Hüsamettin INAÇ
Prof. Dr. İsrafil BALCI
Prof. Dr. Kadir ALBAYRAK
Prof. Dr. Latif TOKAT
Prof. Dr. Mehmet EVKURAN
Prof. Dr. Muhiddin OKUMUŞLAR
Prof. Dr. Mustafa ARSLAN
Prof. Dr. Muhammet TASA
Prof. Dr. Nurullah ALTAŞ
Prof. Dr. Ramazan UÇAR
From protector to violator: Assessing State’s role in protecting freedom of religion in Indonesia.
Avusturya’daki Liselerde İslâm Din Dersi ve Barış (10-15 Yaş Grubu)
Drawing The Line Between Proper And Improper Proselytism: The Limits Of The Right To Attempt To Convince One’s
Neighbor In Europe
Barış Kültürüne İlişkin Temel Değerlerin Kazandırılmasında Okul Aile-İşbirliğinin Önemi
Osmanlı Dönemi Arap Edebiyatı’nda Bosna-Hersekli Edip ve Şairler
Erdemli ve Dengeli Bireylerden Oluşan Müslüman Bir Toplumun Teşekkülünde Adab Hadisleri Literatürü ve Önemi:İmam
Beyhakî’nin Kitâbu’l-Âdâb Örneği
Gendered Religion of Acceptance and Peace
Deep Religion, the Antidote for the Diseases of Modernity
Arapça-Farsça-Türkçe Olarak Hazırlanan Üç Dilli Sözlüklerin Türk Müslümanlar İçin Önemi: Terceme-İ Kânûnu’l-Edeb Örneği
Çatışma Çözümünde Ve Barış Sağlamada İslamî İmkanlara Sosyolojik Bakış
Barış Dinin Neresinde? Din İnsanın Neresinde?
Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda Sağladığı Barış ve İstikrarın Tahlili
Evliya Çelebi Seyahattamesi’nde Bosna-Hersek’te Din İmgesi
Çokkültürlülük Pratiği Bağlamında Kolektif Kimlikler
Geleneksel Anlayıştaki Egemen Savaş Söylemi Yerine İslâm’ın Barış Söylemi ve Pratiği
Gelenekten Geleceğe Kutsal Metnin Yorumu ve Metin-Bağlam İlişkisi
Dini Düşüncenin Estetik Boyutu ve Şiddet Problemi
Aliya İle Birlikte Geleceği Düşünmek -İslam Dünyasında Kültür Ve İnsan Kalitesi Üzerine Bir TartışmaKuran'da Salah/Islah ve Fesat/İfsat Kavramlarının Öğretimi
Küresel Algının Belirleyici Gücü Olarak Küresel Popüler Kültür, Medya ve İslam
Kur'andaki Fiil Kökleri Sıklık Dizinin Barış Kavramı Açısından Değerlendirilmesi
İslam Din Eğitiminin Hedefleri Açısından “Çokkültürlülük” Ve “Çokkültürcülük” (İslami Eğitim Anlayışında Çokkültürcü
Yaklaşımların İmkanı)
Kuşatıcı Bir İslam Anlayışının İmkanına Sistemik Bir Yaklaşım
Prof. Dr. Saffet SANCAKLI
Prof. Dr. Sahip BEROJE
Küreselleşen Dünyamızda Toplumsal Sorunlara Nebevi Evrensel Mesajların Bakışı
Şerî Nassların Yorumlanmasında Konjonktürün Etkisi: Kadının Şahitliği ve Mürtedin Öldürülmesi Örnekleri Bağlamında Bir
İnceleme
Prof. Dr. Salih Zeki ZENGİN
Eğitimde Yenileşme Döneminde Gayrimüslim Osmanlı Tebaasının Eğitim Hakları
Prof. Dr. Sıddık KORKMAZ
Prof. Dr. Suat CEBECİ
Rahim ÇİMEN
Rasool Akbari
Roseanna Looker
Sami ADAK
Şengül YİĞİT
Şeyma ÇİÇEK
VEYSEL K. ALTUN
Yrd. Doç. Dr. Abdullah ACAR
Yrd. Doç. Dr. Abdullah PAKOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Adem GÜNEŞ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ABAY
Yrd. Doç. Dr. Ahmet KOYUNCU
Selefilik Ve Şiilik Arasında Kalan İslam Düşüncesi
Kırgızistan'da Dini Durum, Din Eğitimi ve Sorunları
Türkiye’de İlk ve Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Programlarında Barış Eğitimi
Approaching the Qur’an within a Framework for the Culture of Peace
To What Extent are Islam and Tribe Transformed and Manifest in the Somali Diaspora?
Küresel Barışı Spor Perspektifiyle Ele Almak
Barış Ve Çatışma Eğitiminde Duygusal Zekânın Önemi
Barış Kültürünün Kazandırılmasında İnsan Merkezli Din Eğitimi
Türkiye’de Üniversite Öğrencilerinin Bazı Değişkenlere Göre Ahlaki Yargı Düzeylerinin İncelenmesi
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 14. Maddesi’ndeki “İnsanların Dışlanmaması Gereken Durumlar- Ayrımcılık Yasağı”
Maddesi Hakkında Bir Değerlendirme
Dini Çoğulculuk Barış Fikrini Tesis Edebilir mi?
Barış Karşıtı Bir Olgu Olarak Şiddetin Değerlerle İlişkisi
Kur’an’a Göre Şahsiyet Eğitiminin Barış Kültürünün Oluşmasına Katkısı
Ensar Muhacir Kardeşliğinden Yerli Sığınmacı Dikotomisine Toplumsal Barış ve Suriyeliler Gerçeği
Yrd. Doç. Dr. Ahmet TÜRKAN
XIX. Yüzyılda Kilise Rekabetlerinin Yaşandığı Kudüs’te Osmanlı’nın Uyguladığı Birlikte Yaşama ve Barış Kültürü Politikaları
Yrd. Doç. Dr. Ali DADAN
Yrd. Doç. Dr. Ali HATALMIŞ
Hz. Peygamber’in Savaş Hukukuna Dair Tavsiyeleri Sonraki Dönemlerde Yerine Getirildi Mi?
Anadolu’da Birlikte Yaşama Kültürü: Ahîlik
Yrd. Doç. Dr. Ali Kürşat TURGUT
Yrd. Doç. Dr. Ali ÖGE
Yrd. Doç. Dr. Bayramali NAZIROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Faruk SANCAR
Yrd. Doç. Dr. Feim Gashi
Yrd. Doç. Dr. Ferhat TEKİN
Yrd. Doç. Dr. Ferihan ÖZMEN
Yrd. Doç. Dr. Hasan ÖZKET
Yrd. Doç. Dr. H. Yusuf ACUNER
Yrd. Doç. Dr. İsmail BİLGİLİ
Yrd. Doç. Dr. Kemal GÖZ
Yrd. Doç. Dr. Kübra KÜÇÜKŞEN
Yrd. Doç. Dr. Macid YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Mehmet BİREKUL
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Selim ASLAN
Yrd. Doç. Dr. Mehmet ŞİMŞİR
Yrd. Doç. Dr. Muhammed Esat Altıntaş
The Contrıbutıon Of FᾹrᾹbῙ’s Project Of World State To Global Peace
Osmanlı Dönemi Kıraat Eğitimi -XVIII. YY. Alimlerinden Yusuf Efendizade ÖrneğiDin Mütehassısından Din Âlimine: İlahiyatlar Kimi Niçin Eğitiyor?
Sünni Kelam Sisteminin Selefilik Karşısındaki Direnme Kapasitesi
Kimlik Oluşumunda Dinin Rolü
Modernite, Kimlik Sorunu Ve Birlikte Yaşama Kültürü
Kur’ân'ın Anlaşılmasında Nüzûl Dönemi Şartlarını Bilmenin Önemi
Usûlü’l-Fıkh Disiplini Bağlamında Dini Kaynakların Sözel ve Sayısal Yorumlanması ile Sosyal Gruplar Örneği
Türkiye’de Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Programlarında Barış Eğitimi
Hoca Ahmed Yesevi’nin Hikmetleri Bağlamında Zahir-Batın Fıkhı, Şeriat-Tarikat Bütünlüğü
Değerler Bağlamında İnsan Hak Ve Hürriyetleri
Suriyeli Sığınmacı Kadınlarda Sosyal Dışlanma Algısı
Birlikte Yaşama Kültürüne Din Eğitiminin Katkısı
Dinin Törenselleşmesi, Kutlu Doğum Ve Nostalji
Çağdaş Meselelere Fıkıh Perspektifinden Çözümler Sunma
Avrupalı Bir Müslüman Olarak İbn Hazm'ın Savaş ve Barış Anlayışı
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Gözüyle Değer Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar
Yrd. Doç. Dr. Muhammet Vehbi Dereli
Dinin Edebiyata Etkisi Bağlamında Osmanlı Dönemi Bediiyyat Çalışmaları -Aişe el-Bauniyye ÖrneğiYrd. Doç. Dr. Murat AK
Yrd. Doç. Dr. Mücahit KÜÇÜKSARI
Yrd. Doç. Dr. Mürsel ETHEM
Yrd. Doç. Dr. Necmeddin GÜNEY
Yrd. Doç. Dr. Osman ORAL
Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk ERDEM
Yrd. Doç. Dr. Özden KANTER
Yrd. Doç. Dr. Süleyman TURAN
Yrd. Doç. Dr. Sümeyra BİLECİK
Mazi, Hal ve İstikbal Sürekliliğinde Mehmet Akif Ersoy’u Torunu İçin Yazdığı Şiirden Anlamak
Arap Şiirinde “Dârüsselam” (Barış Yurdu) Tasavvuru
Rusça Kur’an Çevirilerinin Tanıtımı ve Çeviribilim Açısından İncelenmesi (Arapçadan Rusçaya Yapılan Kur’an Çevirileri)
Does Islam ask its followers to wage war until everybody converts or submits to Islam?
Hikmet Merkezli İslâm Anlayışının Evrensel Barışa Katkısı
Birlikte Yaşama Kültürü Çerçevesinde İnsanın Kendi ve Ötekiyle İlişkisine Dair Felsefenin Rolü
Şifreci Okumaların Kur'an Algısı Üzerine Eleştiriler
Çağdaş Hıristiyan Teolojisi’nde Engellilik Olgusuna Dair Yeni Anlam Arayışları
Küresel Barışa Katkı Bağlamında Din Okuryazarlığı
Yrd. Doç. Dr. Şir Muhammed DUALI
Zeynep KÜÇÜKTENEKECİ
Şiddetin Din Üzerinden Meşrulaştırılması Sorunu Ukrayna Örneğinde
Hollywood Filmlerinde İslamofobi
Download