Antik Dönem Üzerine - Bülent Ecevit Üniversitesi Tarih Bölümü

advertisement
Antik Dönem Üzerine Okuma Önerileri
Türkçe'ye Çevrilmiş Bazı Temel Metinler
Ksenophon, Anabasis (Onbinlerin Dönüşü), Kabalcı
Herodotos, Tarih, İş Bankası
Gaius Julius Caesar, Gallia Savaşı, Alfa
Gılgamış Destanı: Ölmek İstemeyen Büyük İnsan, YKY
Cicero, Dostluk Üzerine, Homer
-, Tanrıların Doğası, Kabalcı
Aşk Olsun Eski Ozanlardan Sevda Şiirleri, Homer
Platon, Ion - Şiir Üzerine, Kabalcı
-, Symposion- Aşk Üzerine, Kabalcı
-, Lysis- Dostluk Üzerine, Kabalcı
-, Euthyphron - Dindarlık Üzerine, Kabalcı
-, Diyaloglar, Remzi
Aristoteles, Poetika, Remzi
-, Kategoriler, İmge
-, Ruh Üzerine, Birleşk
-, Yorum Üzerine, İmge
Apuleius, Başkalaşımlar, Kabalcı
Boethius, Felsefenin Tesellisi, Kabalcı
Herakleitos, Fragmanlar, Kabalcı
Augustus, Ankara Anıtı, Kabalcı
Herodas, Mimoslar, Kabalcı
Hesiodos, İşler ve Günler - Tanrıların Doğuşu, Say
Kyreneli Synesios, Kelliğe Övgü, Sel
Homeros, Odysseia, Can
-, İlyada, Can
Valmiki, Ramayana Hint Destanı, İmge
Joachim Latacz, Antik Yunan Tragedyaları (Tüm Oyunlar - Tarihçe-İnceleme-Yorum), Mitos
Quintus Horatius Flaccus, Ars Poetica - Şiir Sanatı, Arkeoloji ve Sanat
Türkçe'deki Bazı Çalışmalar
Samuel Noah Kramer, Tarih Sümer'de Başlar, Kabalcı
-, Sümerler, Kabalcı
-, Sümer Mitolojisi İÖ Üçüncü Bin Yıldaki Tinsel ve Edebi Gelişim Üstüne Bir Çalışma, Kabalcı
-, Sümerlerin Kurnaz Tanrısı Enki, Kabalcı
Charles Freeman, Mısır, Yunan ve Roma Antik Akdeniz Uygarlıkları, Dost Yayınları
Fernard Braudel, Bellek ve Akdeniz (Tarihöncesi ve Antikçağ), Metis
Oğuz Tekin, Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş, İletişim
C. W. Ceram, Tanrıların Vatanı Anadolu, Remzi
Martin Bernal, Kara Atena, Kaynak
John Boardman, Yunan Heykeli Klasik Dönem, Homer
Jean Bottero, Kültürümüzün Şafağı Babil, YKY
-, Tarihte Tanrı Fikrinin Doğuşu, Kırmızı
-, Eski Yakındoğu Sümer'den Kutsal Kitap'a, Dost
-, Mezopotamya Yazı, Akıl Ve Tanrılar, Dost
Thomas H. Carpenter, Antik Yunan'da Sanat ve Mitoloji, Homer
Ahmet Ünal, Anadolu'nun En Eski Yemekleri Hititler ve Çağdaşı Toplumlarda Mutfak Kültürü, Homer
Dominique Valbelle, Kentlerin Doğuşu, İmge
Michael Balter,Tanrıça ve Boğa (Çatalhöyük Uygarlığın Doğuşuna Arkeolojik Bir Yolculuk), Homer
Chester G. Starr, Antik Çağda Deniz Gücü, Homer
Hilary J. Deighton, Eski Atina Yaşantısında Bir Gün, Homer
George Thomson, Tarihöncesi Ege (Eski Yunan Toplumu Üzerine İncelemeler ), Homer
-, Tragedyanın Kökeni Aiskhylos ve Atina, Payel
Fik Meijer, Gladyatörler Tarihin En Ölümcül Sporu, Homer
-, İmparatorlar Yataklarında Ölmez, Homer
Diler Tamer Güven, Augustus Çağında Cinsel Suçlar, Homer
Fikret Yegül, Antik Çağ'da Hamamlar ve Yıkanma, Homer
Martin Thorpe, Roma Mimarlığı, Homer
Alan M. Greaves, Miletos: Bir Tarih, Homer
Mortimer Wheeler, Roma Sanatı ve Mimarlığı, Homer
Lynn E. Roller, Ana Tanrıça'nın İzinde Anadolu Kybele Kültü, Homer
Lionel Casson, Antik Çağda Denizcilik ve Gemiler, Homer
E.J. Owens, Yunan ve Roma Dünyasında Kent, Homer
Ralph Jackson, Roma İmparatorluğu'nda Doktorlar ve Hastalıklar, Homer
David Ross, Aristoteles, Kabalcı
Amelie Kuhrt, Eski Çağ'da Yakındoğu, İş Bankası
John Haldon, Bizans Tarih Atlası, Kitap Yayınevi
Peter Levi, Eski Yunan, İletişim
Veli Sevin, Eski Anadolu ve Trakya Başlangıcından Pers Egemenliğine Kadar, İletişim
Tim Cornell, Roma Dünyası, İletişim
Michael Roaf, Mezopotamya ve Eski Yakındoğu, İletişim
Jaromir Malek, John Baines, Eski Mısır, İletişim
Marc Van De Mieroop, Antik Yakındoğu'nun Tarihi İÖ 3000-323, Dost
Johannes Friedrich, Kayıp Yazılar ve Diller, Arkeoloji ve Sanat
J. G. Macqueen, Hititler ve Hitit Çağında Anadolu, Arkadaş
Heinrich Wallnöfer, Azteklerin Unutulmuş Tedavi Yöntemleri, Okyanus
Rosa Agizza, Antik Yunan'da Mitoloji - Masallar ve Söylenceler, Arkeoloji ve Sanat
Egon Friedell, Antik Yunan'ın Kültür Tarihi, Dost
-, Mısır ve Antik Yakındoğu'nun Kültür Tarihi, Dost
Joan Oates, Babil, Arkadaş
Jean Vercoutter, Eski Mısır, İletişim
Trevor Bryce, Hitit Dünyasında Yaşam ve Toplum, Dost
E.A. Wallis Budge, Mısır'da Ölüm Sonrası Fikri, Ege Meta
Mirjo Salvini, Urartu Tarihi ve Kültürü, Arkeoloji ve Sanat
Çiğdem Dürüşken, Roma'nın Gizem Dinleri, Arkeoloji ve Sanat
-, Rhetorica Antik Çağda Doğan Bir Eğitim Sistemi Roma'da Rhetorica Eğitimi, Arkeoloji ve Sanat
Bülent İplikçioğlu, Eskibatı Tarihi 1 Giriş, Kaynaklar, Bibliyografya, TTK
-, Hellen ve Roma Tarihinin Anahatları, Arkeoloji ve Sanat
Stefan Andersson, Asurlar, Kaynak
Walter Burkert, İlkçağ Gizem Tapıları, İmge
H.Craig Melchert, Luviler, Kalkedon
M.I.Finley, Antik Çağ Ekonomisi, Arkeoloji ve Sanat
D. Felton, Antik Edebiyatta Hayalet Hikayeleri, Arkeoloji ve Sanat
Erdal Doğan, Hitit Hukuku, Fam
Thomas R.Martin, Eski Yunan (Tarihöncesinden Helenistik Çağ'a), Say
J. B. Chabot, Asur Edebiyatı, Yaba
Simon Baker, Eski Roma (Bir İmparatorluğun Yükselişi ve Çöküşü), Say
Irach J. I. Taraporewala, Zerdüşt Dini, Avesta
Nimet Yıldırım, İran Mitolojisi, Pinhan
-, İran Edebiyatı (İslamiyet Öncesi), Pinhan
Pierre Grimal, Mitoloji Sözlüğü (Yunan ve Roma), Kabalcı
Lucilla Burn, Yunan Mitleri, Phoenix
Jean-Pierre Vernant, Eski Yunan'da Mit ve Tragedya, Kabalcı
-, Yunan Düşüncesinin Kaynakları, Cem
-, Eski Yunan'da Söylen ve Toplum, İmge
Azra Erhat, Mitoloji Sözlüğü (Yunan), Remz
Jean-Paul Roux, Eski Türk Mitolojisi, Bilgesu
-, Türklerin ve Moğolların Eski Dini, Kabalcı
Yaşar Çoruhlu, Türk Mitolojisinin Anahatları, Kabalcı
Henrietta Mccall, Mezopotamya Mitleri, Phoenix
Judith Swaddling, Etrüsk Mitleri, Phoenix
George Hart, Mısır Mitleri, Phoenix
Robert Graves, Yunan Mitleri (Tanrılar, Kahramanlar, Söylenceler), Say
Raphael Pathai, Robert Graves,İbrani Mitleri (Tekvin - Yaratılış Kitabı), Say
Alberto Manguel, İlyada ve Odysseia, Versus
R. I. Page, İskandinav Mitleri, Phoenix
Andrew Collins, Meleklerin Küllerinden, Avesta
Cengiz Batuk, Mitoloji ve Tarihsellik Hıristiyanlığın Asli Günah Mitinin Tarihsel Dönüşümü, İz
Joseph Campbell, Batı Mitolojisi, İmge
-, Doğu Mitolojisi, İmge
-, İlkel Mitoloji, İmge
Paul Veyne, Yunanlılar Mitlerine İnanmışlar mıydı?, Dost
Heinrich Zimmer, Hint Sanatı ve Uygarlığında Mitler ve Simgeler, Kabalcı
Yves Bonnefoy, Antik Dünya ve Geleneksel Toplumlarda Dinler ve Mitolojiler Sözlüğü / Ansiklopedisi , Dost
Walter Krickeberg, Aztek Efsaneleri Toltek Efsaneleri, Okyanus
-, Azteklerin ve Mayaların Dinleri Eski Amerikan Halklarının Dinleri, Okyanus
Korhan Kaya, Hint Mitolojisi Sözlüğü, İmge
-, Buddhistlerin Kutsal Kitapları, İmge
Peter Brown, Geç Antikçağda Roma ve Bizans Dünyası, Tarih Vakfı
Donna Rosenberg, Dünya Mitolojisi Büyük Destan ve Söylenceler Antolojisi, İmge
Mircea Eliade, Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi Cilt 1 ve 2, Kabalcı
Robert J. Braidwood, Tarih Öncesi İnsan, Arkeoloji ve Sanat
Erik Hornung, Kadim Mısır Ötedünya Kitapları, Kabalcı
-, Ezoterik Mısır, Kırmızı Kedi
-, Mısırbilime Giriş, Kabalcı
-, Mısır Tarihi, Kabalcı
Jan Assmann, Kültürel Bellek Eski Yüksek Kültürlerde Yazı, Hatırlama ve Politik Kimlik, Ayrıntı
Theodor H. Gaster, Thespis Eski Yakındoğu'da Ritüel, Mit ve Drama, Kabalcı
Peter Kingsley, Antik Felsefe Gizem ve Büyü: Pythagoras ve Empedokles Geleneği, Kabalcı
Ahmet Arslan, İlkçağ Felsefe Tarihi 1-5, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Jonathan Barnes, Sokrates Öncesi Yunan Felsefesi, Cem
W. K. C. Guthrie, Yunan Felsefe Tarihi 1 - Sokrates Öncesi İlk Filozoflar ve Pythagorasçılar, Kabalcı
Antik Yunan'da Felsefe ve Çağımıza Etkileri, Doğu Batı
Josef Wiesehöfer, Antik Pers Tarihi, Telos
Ahmet Uhri, Anadolu'da Ölümün Tarih Öncesi, Ege
Cyril Mango, Bizans Yeni Roma İmparatorluğu, YKY
Ernest Barker, Bizans Toplumsal ve Siyasal Düşünüşü, İmge
Download