Hücre Apoptozu

advertisement
HücreApoptozu
1
HücreApoptozu
•  Apoptoz:ProgramlıHücreÖlümü
•  Apopto%k hücreler organizmanın
bazı dokularında ve hücrelerinde
sürekli olarak oluşmaktadırlar ve
bu oluşum ömür boyu devam
etmektedir.
•  Böylece ölüm (apoptozis) ve
yeniden yapım (mitozis) bu
dokularda doku homeostazisini
oluşturmak üzere dinamik bir
dengehalindesüregelir.
2
HücreApoptozu
•  Apoptoz:ProgramlıHücreÖlümü
•  Normalapopto%khücreölümüveyerineyenihücreyapımının
(“%ssueremodelling”)gündeyaklaşık1x1011hücreyibulduğu
hesaplanmaktadır.
•  Bu hızda bir hücre ölümü ve yeniden yapımı ye%şkin bir
insanınvücutağırlığınınher18-24aydabiryenidenyapımve
yıkımıanlamınagelmektedir.
3
HücreApoptozu
•  Apoptoz:ProgramlıHücreÖlümü
•  İnce barsaklar: İnce barsaklardaki kriptaların tabanlarında yeni
oluşan hücreler, kriptaların uçlarına doğru göç ederler ve 3-4 gün
sürenbugöçünsonundaölerek,barsakboşluğunadökülürler.
•  Deri: Derinin kera%nositleri derinin bazal tabakasında oluştuktan
(kök hücre bölünmesi) sonra derinin en üst tabakasına doğru
(stratum korneum) göç ederler. Bu göç esnasında derinin her
tabakasında çeşitli farklılaşma özellikleri gösterip en sonunda
derininorganizmayıdışetkenlerden(enfeksiyonajanları,travma%k
zedelenmelervs.)koruyucuölütabakasınıoluşturmaküzereölürler.
Deri kera%nositlerinde bu şekilde gerçekleşen apoptozisin
özelleşmişbirapoptozisformuolduğudüşünülmektedir.
4
HücreApoptozu
•  Apoptozsaptanmasındakullanılanyöntemler
ü  Morfolojikgörüntülemeyöntemleri
ü  İmmunohistokimyasalyöntemler
ü  Biyokimyasalyöntemler
ü  İmmunolojikyöntemler
ü  Molekülerbiyolojiyöntemleri
5
HücreApoptozu
•  Morfolojikgörüntülemeyöntemleri
•  IşıkMikroskobuile
–  Hematoksilenboyaması
–  Giemsaboyaması
Gözlenebilendeğişikliklerşunlardır:
Hücreküçülmesi“cellshrinkage”,
Sitoplazmikküçülme“cytoplasmicshrinkage”,
Kroma%ninkondanseolması“nuclear
condensa%on”venukleuszarınınperiferisinde
toplanması,
•  Nukleusunküçülmesi“pyknosis”veyaparçalara
bölünmesi“nuclearfragmenta%on”
• 
• 
• 
• 
6
HücreApoptozu
•  Morfolojikgörüntülemeyöntemleri
•  FloresanMikroskobuile
–  DAPIboyaması
–  Propidiumİyodur(PI)boyaması
–  Hoechstboyaması
Gözlenebilendeğişikliklerşunlardır:
DNA’yabağlanırlar
PIsadeceölühücreleriboyarken,
HoechstveDAPIbütünhücreleriboyarveDNA
fragmentasyonugözlemlenebilir.
•  Hücreapoptozuhücremorfolojisinebakılarak
anlaşılır.
• 
• 
• 
• 
7
HücreApoptozu
•  Morfolojikgörüntülemeyöntemleri
•  FloresanMikroskobuile
–  Komettes%
•  Gözlenebilendeğişikliklerşunlardır:
•  DNAfragmentasyonuolanhücreleragarozjelde
yürütüldüklerindekuyrukluyıldızşekli
oluştururlar.
•  KuyrukkısmınekadarbüyükseDNAooranda
fragmenteolmuştur.
8
HücreApoptozu
•  Morfolojikgörüntülemeyöntemleri
•  FloresanMikroskobuile
–  Komettes%
9
HücreApoptozu
•  Morfolojikgörüntülemeyöntemleri
•  ElektronMikroskobuile
•  Gözlenebilendeğişikliklerşunlardır:
•  Elektronmikroskopuiledeğerlendirme
apoptozisdeendeğerliyöntem(“gold
standard”)olarakdüşünülmektedir.
•  Morfolojikdeğişiklik-lerinendoğruolarak
gözlendiğibiryöntemdir.
•  Üsteliksubsellülerdetaylar(örn.mitokondrinin
durumu,hücrezarıyadanukleusmembranının
bütünlüğününbozulupbozulmadığıgibi)da
incelenebilir.
10
HücreApoptozu
•  Morfolojikgörüntülemeyöntemleri
•  ElektronMikroskobuile
Nukleusfragmentasyonu
11
Soldanormalbirhücregörülmektedir.
Sağdakiapopto%khücrede,normal
hücreylekıyaslandığındasitoplazmik
küçülme,kroma%nkondansasyonuve
fragmentasyonuizlenebilmektedir
HücreApoptozu
•  Histokimyasalgörüntülemeyöntemleri
•  AnneksinVYöntemiile
•  Gözlenebilendeğişikliklerşunlardır:
•  Normalhücrelerdehücrezarınınsitoplazmikyüzündefosfa%dilserin(PS)
bulunmaktadır.
•  EğerhücreapoptozisegidersenormaldeiçyüzdeyerleşmişolanPS
moleküllerihücrezarınındışyüzünetranslokeolurlar.
•  DışyüzetranslokeolanPS’ler,floresanbirmadde(örn.FITC)ile
işaretlenmişAnneksinVkullanılarakgörünürhalege%rilirler.
•  Böyleceapopto%khücrelersaptanmışolur.
12
HücreApoptozu
•  Histokimyasalgörüntülemeyöntemleri
•  AnneksinVYöntemiile
13
HücreApoptozu
•  Histokimyasal görüntüleme
yöntemleri
•  TUNELYöntemiile
•  Gözlenebilendeğişikliklerşunlardır:
•  DNAfragmantasyonununtanınmasını
sağlar.
•  Parafinbloklar,donmuşkesitler,kültürü
yapılmışsolüsyonhalindekiveya
“plate”lereekilmiş,yadalamellerüzerinde
büyütülmüşhücrelerdeapoptozisinvarlığı
bumetodlasaptanabilir.
14
HücreApoptozu
•  Histokimyasal görüntüleme
yöntemleri
•  Kaspaz3Yöntemiile
•  Gözlenebilendeğişikliklerşunlardır:
•  Kaspaz-3yöntemiilesadeceapopto%k
hücrelerdeoluşanak%fkaspaz-3’üntespit
edilmesiylebelirlenebilir.
15
HücreApoptozu
•  Biyokimyasal görüntüleme
yöntemleri
•  WesternBlotyöntemiile
•  Gözlenebilendeğişikliklerşunlardır:
•  Bumetodyardımıylaapoptoziseözgübazı
proteinlerinekspreseolupolmadıklarının
(örn.bcl-2)yadakırılıpkırılmadıklarının
(örn.kaspaz-3)saptanmasımümkündür.
16
HücreApoptozu
17
HücreApoptozu
•  İmmünolojikyöntemler
•  Florometrikölçümile
•  Gözlenebilendeğişikliklerşunlardır:
•  Kültürüyapılmışhücrelerdekaspaz
ak%vitesinintayinedilmesinde
kullanılanbiryöntemdir.
18
HücreApoptozu
•  Molekülerbiyolojiyöntemleri
•  DNAmikroarrayile
•  Gözlenebilendeğişikliklerşunlardır:
•  Hücredeapoptozileilgiligenifadedeğişimleribelirlenir(örneğin
kaspazlar).
19
Download