ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKOMBİNANT DNA VE

advertisement
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKOMBİNANT DNA VE REKOMBİNANT PROTEİN
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (REDPROM) YÖNETMELİĞİ
KURULUŞ AMACI
MADDE 1 – Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olmak üzere Rekombinant
DNA ve Rekombinant Protein Uygulama ve Araştırma Merkezi Kurulmuştur. Merkez, rekombinant
teknolojinin kullanımının yaygınlaşmasını ve geliştirilmesi, bu teknolojiyle biyolojik ürün eldesi, ve
bu ürünlerin farklı alan ve sektörlerde kullanılması amacıyla alanında en gelişmiş çözüm
tekniklerinin aranması, bulunması ve uygulamaya konulması amacıyla kurulmuş disiplinlerarası
araştırma yapan bir birimdir.
Merkezin amacı, rekombinant teknoloji konusunda disiplinlerarası araştırma faaliyetlerini
teşvik ve koordine ederek bilgi yaratmak, bu bilgi birikimini ve en iyi uygulamaları çeşitli iletişim
kaynakları kullanarak yaymaktır. Multidisipliner kullanım amaçlı olarak bir çatı altında bu
teknolojiyi kullanacak araştırmacıların ve araştırma gruplarının toplanması sinerjik etkileşme
yoluyla bu alanlarda daha hızlı ve verimli çalışmaların yapılabilmesine vesile olmayı
amaçlamaktadır. Bu merkez hem mevcut teknolojilerin kullanımında bir potansiyel oluşturacak hem
de rekombinant DNA teknolojisinde yeni bilgilerin ve alanların üretileceği bir merkez olacaktır. 21.
yüzyıla damgasını vuracak olan Rekombinant DNA teknolojisinin gelişimine katkıda bulunacak bu
merkezin en önemli çalışma alanları rekombinant aşı üretimi, rekombinant protein üretimi,
rekombinant enzim üretimi, ve rekombinant hormon üretimi olup bu alanlarda araştırmacıların
çalışması için zemin oluşturmak ve bu alanlarda bilgi birikiminin ve bilginin aktarılmasını
sağlanmak merkezin temel hedefidir. Başlangıçta kurucu ekibiyle üst düzey araştırmacıları bir araya
getirecek bu merkez kuruluş prensibinde açıkça belirtildiği gibi ulusal ve uluslararası kullanıma açık
olacağından gidererek ulusal ve bölgesel bir çekim alanı haline gelmeyi hedeflemektedir.
GÖREVLERİ
Merkez’in görevleri yukarıda belirtilen amaca yönelik olmak üzere;
a) Üniversitemizdeki araştırmacıların projelerini gerçekleştirmeleri için kullanabilecekleri
laboratuar imkanlarını ve cihaz parkını sağlamak;
b) Rekombinant DNA ve Rekombinant Protein merkezinin yurt içinden ve yurtdışından bilim
adamları için çekim ve mükemmeliyet merkezi haline dönüştürülmesiyle merkezde
çalışacak veya etkinliklere katılacak araştırmacıların oluşturacağı mültidisipliner sinerji ile
bilgi birikiminin ve paylaşımının sağlamak;
c)
Endüstride kullanılabilecek enzimlerin klonlanmasının ve optimum koşullarda
üretilmesinin sağlanması ve sanayi ile işbirliği oluşturmak;
d) Rekombinant aşı teknolojisinin merkezimizde kurulması ve ülkemiz için önemli enfeksiyon
hastalıklarına yönelik rekombinant aşı üretimi için kullanılabilir hale getirmek
e) Rekombinant hormon sentezinin merkezimizde yapılabilir hale gelmesini sağlamak
f)
Embriyoya, ökaryot hücreye, bitki hayvan dokularına DNA aktarım teknolojisini
üniversitemizde kurmak
g) Transgenik bitki ve hayvan oluşturmak için gerekli bilgi ve teknolojiyi araştırmacıların
hizmetine sunmak ve ülkemizdeki ve dünyadaki araştırmacılarla ortak projeler üretilmesini
sağlamak
h) Eğitim birimi yüksek lisans ve doktora öğrencilerine eğitim vermek, postdoktora
programlarıyla yetişmiş elemanlara çalışma olanağı verilmesini kordone etmek
i)
Ulusal ve uluslararası toplantılarla, seminer ve konferanslarla rekombinant teknoloji ve
kullanım alanları hakkında sürekli yenilenen bilginin paylaşılması sağlamak
j)
Merkez dahilinde kurulacak proje ünitesi ile araştırmacılar ülkemizde ve dünyada mevcut
grantlardan haberdar edilecek ve başvurularında tecrübe kazanmış proje ekibinin yardımını
almaları sağlamak
k) Merkez dahilinde kurulacak bağış ünitesi ile bilime ve bilimsel gelişmeye yardım etmek
isteyen hayırseverlerin bu taleplerini sağlamak için aktiviteler düzenlemek, bağış
verilmesini kolaylaştıracak sistem oluşturulmasını sağlamak
l)
Hem sanayi hem de üniversiteler ve araştırma birimleriyle ortak projelerin geliştirilmesini
sağlamak, merkeze gelecek araştırmacıların geldiklerinde bilgilendirilmesini ve
ağırlanmasını sağlamak.
ORGANLAR
MADDE 3 – Merkez’in organları şunlardır:
a) Merkez Genel kurulu
b) Merkez Kurulu
c) Merkez Müdürü
MERKEZ GENEL KURULU
MADDE 4 – Merkez Genel Kurulu üyeleri Merkez Kurulu’nun teklifi ve Üniversite
Rektörünün onayı ile seçilir.
MADDE 5 – Merkez Genel Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Merkez Genel
Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Uzun vadeli bilimsel ve idari plan önerileri geliştirmek;
b) Yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşüp, onaylamak;
c)
Merkez Genel Kurulu üyesi tam zamanlı Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyeleri
arasından Merkez Müdürü adayını seçmek ve Üniversite Rektörüne önermek;
d) Merkez Kurulu’nun Merkez müdürü dışında kalan üyelerini Merkez Genel Kurulu
üyeleri arasından üç yıl için seçmek;
Merkez Müdürü gerekli gördüğü takdirde merkez Genel Kurulu’nu olağanüstü toplantıya
çağırabilir. Merkez Genel Kurulu’nun üye sayısının yarıdan bir fazlası talep ettiği takdirde
Merkez Müdürü, Merkez Genel Kurulu’nu en geç bir ay içerisinde olağanüstü toplantıya
çağırır.
Merkez Genel Kurulu tutanaklarından bir nüsha Üniversite Rektörlüğüne, birer nüshası da
akademik birimlere gönderilir.
MERKEZ KURULU
MADDE 6 – Merkez Kurulu, Merkez Müdürü ve Merkez Genel Kurulunca üç yıl için seçilen
iki üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Merkez kurulu üyeleri ve Merkez
Müdürü Adnan Menderes Üniversitesi’nin tam zamanlı öğretim üyesidir.
MERKEZ KURULUNUN GÖREVLERİ
MADDE 7 – Merkez Kurulu en az iki ayda bir toplanır.
Merkez Kurulu’nun görevleri şunlardır:
a) Bu Yönetmelikle belirlenen amaçlar doğrultusunda Merkez’in çalışma ve yönetimi ile
ilgili konularda kararlar almak;
b) Merkez’in bütçe tasarısını, faaliyet raporunu ve çalışma programını görüşerek son şeklini
vermek;
c) Araştırma, yayın ve öğretime yardımcı konularda karar almak;
d) Merkez’in çalışmaları için gerekli çalışma gruplarını ve komisyonları kurmak ve bunlara
üye seçmek;
e) Merkez uzun vadeli bilimsel plan ve programını hazırlamak ve Genel Kurula sunmak;
f)
Merkez Müdürü tarafından hazırlanan Merkez bütçesini onaylamaktır.
Merkez Kurulu tutanakları Merkez Genel Kurulu üyelerinin incelemesine her zaman açıktır.
Bu tutanaklardan bir nüsha Rektörlüğe, birer nüshası da ilgili akademik birimlere gönderilir.
MERKEZ MÜDÜRÜ
MADDE 8- Merkez Genel kurulu tarafından seçilen Merkez Müdürü adayı Üniversite Rektörüne
önerilir. Merkez Müdürü Rektör tarafından üç yıl süreyle atanır. Süresi biten Merkez Müdürü
tekrar atanabilir. Merkez Müdürü kendisine yardımcı olmak üzere Merkez Genel Kurulu üyeleri
arasından en çok iki kez Merkez Müdür Yardımcısı atar. Müdür, görevi başında bulunmadığı
zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir
Merkez Müdürü atanır.
MERKEZ MÜDÜRÜNÜN GÖREVLERİ
MADDE 9a) Merkez’i temsil etmek;
b) Merkez’in çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak;
c)
Merkez Kurulu kararlarını uygulamak;
d)
Merkez Kurulu’nu toplantıya çağırmak; bu toplantıların gündemini hazırlamak ve
toplantılara başkanlık etmek;
e) Merkez Genel Kurulu’nu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak; bu toplantıların
gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek;
f)
Merkez’in yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak
ve Merkez Genel Kurulu’nda onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak;
g) Merkez Müdürü, Merkez’in çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve
geliştirilmesinden Rektör’e karşı sorumludur.
h) Merkez Müdür Yardımcıları Merkez Müdürünün kendilerine vereceği görevleri
yaparlar.
MERKEZİN GELİRLERİ
MADDE 10- Merkezin gelir kaynakları şunlardır:
a) Merkez’in bütçesine üniversite bütçesinden aktarılacak ödenek;
b) Bağış ve yardımlar;
c)
Sermeye gelirleri.
d) Ulusal ve uluslar arası projeler
MERKEZ PERSONELİNİN GÖREVLENDİRMELERİ
MADDE 11- Merkez’de görev yapacak her türlü idari ve
görevlendirilmesi Merkez Müdürü’nün önerisi ve Rektörün onayı ile olur.
teknik
personelin
IV. YÜRÜRLÜK VE HÜKÜMLERİ
MADDE 12 – Bu Yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.
MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür.
GEÇİCİ MADDE- Merkez’in ilk Genel Kurulu Adnan Menderes Üniversitesi Senatosu
tarafından kabul edilen kurucu üyelerden oluşur.
Download