KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR NASIL BAŞLIYOR

advertisement
DİNİMİZİN SAKINMAMIZI
İSTEDİĞİ KÖTÜ
ALIŞKANLIKLAR
1) Alkollü içki içmek,
2) Uyuşturucu kullanmak
3) Kumar oynamak gelir .
DİNİMİZİN SAKINMAMIZI
İSTEDİĞİ KÖTÜ
ALIŞKANLIKLAR
• İslam dini kötü
davranışlardan olduğu
gibi kötü
alışkanlıklardan da
sakınmamızı ister.
Çünkü kötü
alışkanlıklar kişinin
kendisine,ailesine ve
topluma büyük zarar
verir.
DİNİMİZİN SAKINMAMIZI
İSTEDİĞİ KÖTÜ
ALIŞKANLIKLAR
• Kötü alışkanların başında alkollü içki
içmek,uyuşturucu kullanmak ve kumar
oynamak gelir .
Alkollü içki içmek
• Toplum hayatımızı çökerten,aile hayatımızı felce
uğratan,ahlaki değerlerimizi günden güne
zayıflatan,insanlar arasında düşmanlık ve kin
sokan,insanların sağlığını olumsuz şekilde
etkileyen,büyük ölçüde can ve mal kaybına
sebep olan içki içme haslığı,büyük bir afet haline
gelmiştir.
Alkollü içki içmek
• Her şeyin başı sıhhattır.Sağlık olmazsa
insan Allah’a ibadet bile yapamaz.Onun
için insan, her şeyden evvel sağlığına
bakmalı;onu korumalı;zararlı olan
şeylerden kesinlikle sakınmalıdır.
Alkollü içki içmek
• İslam’da sıhhatin ve aklın kıymeti bu kadar
büyük olduğu için, zararlı olan her şey
haram kılınmıştır.İşte içki de bunlardan
biridir.
Alkollü içki içmek
• Alkol, içildiğinde insanın aklını ve iradesini
kullanmasını engelleyen,uyuşturucu etkisi
bulunan maddelere denir.İçildiği zaman azı
veya çoğu sarhoş eden her içki mutlak
surette haramdır.Nitekim Kur’an-ı Kerimde
şöyle buyrulmuştur ;
Alkollü içki içmek
• “Ey iman edenler!
Şarap,kumar,dikili
taşlar(putlar) fal ve
şans okları birer
şeytan işi
pisliktir,bunlardan
uzak durun ki
kurtuluşa
eresiniz.”(Maide
suresi 90)
Alkollü içki içmek
• Bu konu ile ilgili olarak Hz.
Peygamber(s.a.v.):”Çoğu sarhoş eden
şeyin azı da
haramdır.”buyurmuştur.(Tirmizi,Eşribe
3;Ebu Davud,Eşribe)
•
Diğer bir hadislerinde de:”İçkiden
sakının ,çünkü o,bütün kötülüklerin
anasıdır.”buyurmuştur.
Alkollü içki içmek
• İslam dini içkiyle mücadelede etkili olunup sonuç
alınabilmesi için içki kullanmanın ve alışkanlığına yol
açabilen,destek veren dolaylı ve yardımcı davranışları da
çoğu zaman içki yasağı kapsamında
değerlendirmiştir.Nitekim içkinin hukuken muteber
olmayan mal ve pis bir madde sayılması, sarhoşluğu ağır
bir suç kabul ederek cezalandırması,içki ticaretinin
yasaklanması,içkiyle ticaretin kabul edilmemesi,hatta içki
meclisinde (içki içilen yerde) bulunanların
kınanması,insanlığı içki tutkunluğundan kurtarmasının bir
uzantısıdır.
Alkollü içki içmek
• İçilmesi haram olan içkinin alım-satımı da
haram
kılınmıştır.Peygamberimiz(s.a.v.)”Allahü
Teala İçkiye,onu içene,ona sakilik
edene,onu satana,onu satın
alana,onu sıkana ve onu
sıktırana,onu taşıyana ve kendisi için
taşınılana ve parasını yiyene lanet
etmiştir.”buyurmuştur.
Alkollü içki içmek
• İçki,Allah’ı anmaktan alıkoyar ve günahları
artırır.Kalbin kararmasına sebep olur.İmanı
kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya getirir,
melekleri insandan uzaklaştırır. Neslin
bozulmasına sebep olur,ferdi,ailevi ve toplumsal
huzursuzluklar doğurur, insanı moral yönünden
çökertir,iradesini kırar,güçlüklere mukavemetini
azaltır,ümitsizliği düşürür,intiharlara kadar
götüren ruhi bunalımlara yol açar.
Alkollü içki içmek
• Dinimiz, hangi isim altında olursa olsun
içkinin her çeşidinin içilmesini
yasaklamıştır.Peygamberimiz(s.a.v.)”Ümm
etimden bazı insanlar, sarhoşluk
veren içkikleri başka isimler altında
içecekler” buyurarak hangi adı taşırsa
taşısın , neden imal edilirse edilsin
sarhoşluk veren içkilerin hepsinin dinimizce
yasak olduğunu bildirmiştir.
Uyuşturucu kullanmak
• Kişi ve topluma büyük zararı
olduğu için İslam dininin
yasakladığı kötü
alışkanlıklardan biri de
uyuşturucu madde
kullanmaktır.Esrar,afyon,eroini
kokain,morfin gibi uyuşturucu
maddeler alkollu içeceklerin
vucutta meydana getirdiği
tesiri fazlasıyla
taşımakta,bünyede ve
toplumda yol açtığı zararlar da
o ölçüde büyük olmaktadır.
Uyuşturucu kullanmak
• Uyuşturucu maddeler çabuk
bağımlılık yapar.Kişinin bir
maddenin sağliğına zararlı
olduğunu bildiği halde,onu
sürekli kullanması bağımlı
olması demektir.Bir kez bile
kullanılması halinde bağımlılık
yapan uyuşturucu maddeler
vardır.Bağımlılık kazanan insan
pahalı da olsa bunları elde
etmek için her yolu dener.Bu
da onu hırsızlık dahil pek çok
kötü davranışa sürükler.
Uyuşturucu kullanmak
• Uyuşturucu maddeler insan sağlığına çok
zararlıdır:Sinir sistemini tahrip
eder,gerginlik,sinirlilik,uykusuzluk gibi durumlara
yol açar.Mide,bağırsak
hastalıklarına,kansızlığa,deride sivilcelerin
çıkmasına neden olur.İnsanın ruh sağlığını da
olumsuz etkiler.İnsanın aklını ve iradesini
kullanmasını engeller.
Uyuşturucu kullanmak
• Bu kötü alışkanlığın ve hastalığın sebepleri
arasında; insanın zaafları,sorumluluktan
kaçışı,eğitimsizlik,insanları olumsuz yönde
etkilenmeleri ve kötü çevre şartları,sun’i
hayatın verdiği tatminsizlik,manevi
boşluk,ideal yoksunluğu,fakirliğin ve
yalnızlığın verdiği çaresizlik gibi sebepler
gösterilebilir.
Uyuşturucu kullanmak
• İslamın emir ve yasaklarındaki genel amaçları
dikkate alındığında islamın bu konudaki yasağını
sadece içkiye veya belirli alkollü içkilere mahsus
olmadığını,akli ve ruhi dengeyi bozan,sinir
sistemini uyuşturup beynin işlevlerini
etkileyen,kişinin irade ve düşünme gücünü
tamamen veya kısmen yok eden her türlü keyif
verici uyuşturucunun da aynı yasak kapsamına
girdiği görülür.
Uyuşturucu kullanmak
• Hatta bugün modern tıp ,psikoloji ve
toplum bilimleri esrar,afyon,eroin,kokain
gibi uyuşturucu maddelerin insan sağlığı
ve toplum düzeni için içkiden daha zararlı
ve tehlikeli olduğunda birleşmektedirler.
Uyuşturucu kullanmak
• İslam dini içki ve uyuşturucu kullanımını
sert cezalar yerine ;fertlerin
kendilerine,topluma ve yaratanına karşı
sorumluluk ve saygı duymasını sağlayarak
bir inanç ve ahlak bilincine sahip olmasına
öncelik vermiş ve bu, oldukça etkili bir
metod olmuştur.
Uyuşturucu kullanmak
• Uyuşturucu maddeler,kişileri giderek dış dünyadan
koparıp,kendine bağımlı yapmakta,her türlü kötülük ve
suçu işlemeye hazırlamakta ve adeta insanı kendi öz
kimliği olan insanlığından soyutlamaktadır.Bu kötü
alışkanlık,toplumda birçok sapıklık ve hastalığın
yayılmasının da temel etkenini oluşturmaktadır.Batı
ülkelerinde sarhoşluk veren alkollü içecekler kısmen hoş
görülürken uyuşturucuya karşı yasal ve bilimsel alanda
büyük bir mücadele verilmesi bu yüzdendir.Bu ülkelerde
bu konudaki çabaların sonuçsuz kalması ise kişileri bu tür
kötü alışkanlıktan alıkoyacak iç dinamiklerin
bulunmayışı,dini ve ahlaki bağların çözülmüş,bencil ve
çıkarcı bir yaşam tarzının egemen olmasıdır.
Uyuşturucu kullanmak
• Kötülüklerin anası
olan uyuşturucu ve
alkollü içkilerden uzak
duralım.
Kumar oynamak
• Ortaya belirli bir para veya mal
konularak oynanan talih
oyunlarına kumar
denir.Dinimiz,insanların
çalışarak,emeğiyle kazanç
sağlamalarını istemiş ve böyle
elde edilen kazancı kutsal
saymıştır.Tembelliği,hileyi ve
haksız kazancı
yasaklamıştır.Kumar da bu tür
kazanç yolarlıdan biridir.Allah
Kur’an-ı Kerim’de kumar
oynamanın kötü bir davranış
olduğunu bildirmekte ve
bundan kaçınılmasını
istemektedir.
Kumar oynamak
•
Kumarın,insan ve toplum
açısından pek çok zararı
vardır.Her şeyden önce kumar
insanı tembelliğe
yöneltir.Çalışmadan,emek
harcamadan kazanmaya
alıştırır.İnsanın zamanını boş
yere harcamasına neden
olur.Kumar oynayarak zaman
harcayan insanlar,üretime ve
ülke ekonomisine katkıda
bulunamazlar.
Kumar oynamak
• Kumar,toplum düzeni açısından
da zararlı bir alışkanlıktır.Kumar
oynayan insanlar,hep kazanma
arzusu içinde
olurlar,kaybettikçe daha çok
oynamak ve kaybettiklerini
kazanmak isterler.Bu şekilde
kazançlarını,çocuklarının rızkını
kumarda kaybederlr.Bu
durum,pek çok ailede
huzursuzluğa,kavgalara yol
açar,aile düzeni bozulur,yuvalar
yıkılır.
Kumar oynamak
• İnsan doğası gereği
kaybetmeyi sevmez ve
istemez.Hiç kimse kaybetmek
için kumar oynamaz.Herkes
kazanmak amacındadır ve
kaybedince hırçınlaşır,kazanan
kişilere karşı kıskançlık,kin ve
düşmanlık duyguları besler.Bu
durum zaman zaman kavgalara
ve cinayetlere kadar
gidenolumsuzluklara yol
açar.İslam dini kumarı kesin bir
dille yasaklamıştır:”
Kumar oynamak
• Ey iman edenler!
Şarap,kumar,dikili
taşlar(putlar) fal ve
şans okları birer
şeytan işi
pisliktir,bunlardan
uzak durun ki
kurtuluşa
eresiniz.”(Maide
suresi 90)
Kumar oynamak
• Dünya ve ahiret
mutluluğunu engelleyen,
ferdi, ailevi ve toplumsal
huzursuzluklara yol açan,
alkol, uyuşturucular ve
kumar gibi kötü
alışkanlıklardan korumak
için anne-babalara ve
ilgililere büyük görev
düşmektedir.
KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR NASIL
BAŞLIYOR
• Kötü alışkanlıkların başlamasında aile,
arkadaş,çevre ve kişilik özelliklerinin her
birinin ayrı ayrı etkisi vardır.
AİLE:
• Aile,çocuğun ilk eğitimini aldığı,dünyayı
tanımaya başladığı yer olması açısından
çok önemli bir kurumdur.Ancak, mutsuz bir
aile ortamında yetişen çocukların kötü
alışkanlıklara daha kolay yöneldikleri
görülmektedir.Çocuklar,aile
büyüklerini
kendilerine bulunduğu ailede yetişen
çocuklar, daha erken yaşta kötü alışkanlık
kazanabilmektedirler.Ayrıca aile bireylerinin
birbirleriyle
anlaşamamaları,geçimsizlik,sevgisizlik
ve
aile bağlarının zayıflığı çocukları aile
içerisinde yalnızlığa iter ve mutsuz kılar.
ARKADAŞ:
• Arkadaşlarına
özenme,onlar
gibi olma,kendini arkadaşlarına
kanıtlama gibi duygular da
kötü
alışkanlıkların
başlamasında
önemli
rol
oynar.”Bir bardak içkiden bir
şey olmaz,bir kez denemeden
ne olur? “ gibi arkadaş
telkinleriyle başlayan kumar
oynama,içki,sigara
ve
uyuşturucu kullanma, zamanla
alışkanlık haline dönüşür.
KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ:
• Kötü alışkanlıklara başlamaya neden olan kişilik
özelliklerinin başında merak etme ve kişinin irade
zayıflığı gelir. İnsanlar,merak duygularını tatmin
etmek için bazen yanlış yollara düşebilirler.Bazı
kişiler de sıkıştıkları bir olay karşısında dayanma
güçlerini , dirençlerini kaybederler ve sorunlarını
alkol,uyuşturucu veya sigara aracılığıyla çözmeye
çalışırlar.Bu durum ,gerçeklerden kaçma ve
çözümü yanlış yerlerde aramaya neden
olur.Böyle kişilerin iradeleri zayıftır?
KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI:
• Kitle iletişim araçlarındaki özendirici
görüntüler,gazete ve dergilerdeki
reklamlar,fotoğraflar ve yazılar,internet
ortamında olumsuz reklam yapan
siteler,gençlerin özentiyle kötü alışkanlık sahibi
olmalarını teşvik eder. Okulların etrafında açılan
kahvehane,internet,atari ve bilardo
salonları,gençleri kötü alışkanlıklara
yöneltebilmektedir.Buralarda arkadaş hatırına
veya kendini kanıtlama adına içilen bir bardak
içki, bir seferlik sigara veya uyuşturucu,zamanla
kötü alışkanlıkların başlamasına neden olur.
KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN
NASIL KORUNALIM
• Kötü alışkanlıklardan
korunabilmek için
bireye,aileye ve
devlete bazı görevler
düşmektedir.Bu
görevler ,birlikte ve
aynı zamanda yerine
getirilirse, gençleri
kötü alışkanlıklardan
korumak mümkün
olacaktır.
BİREYE DÜŞEN GÖREVLER
• Anne ve babamızın öğüt ve uyarılarını
dikkate almalı ve bunlara
uymalıyız.Çünkü anne ve babalar
çocuklarının sürekli iyiliğini isterler.
BİREYE DÜŞEN GÖREVLER
• Kendimize güzel ahlaklı,iyi insanlardan
arkadaş seçmeli, kötü alışkanlığı olan kötü
ahlaklı insanlardan uzaklaşmalıyız.
Unutulmamalıdır ki pek çok kötü
alışkanlık,arkadaşlara özentiyle başlar.
BİREYE DÜŞEN GÖREVLER
• Ailemize bağlı olmalıyız.Sıkıntılarımızı aile
ortamında tartışmaya açmalı,büyüklerin
deneyimlerinden yararlanmalıyız.
BİREYE DÜŞEN GÖREVLER
• Kötü alışkanlıkların zararını iyi bilmeli ve
irademize hakim olmalıyız.
BİREYE DÜŞEN GÖREVLER
• Kendimize model seçtiğimiz kişiler,kötü
alışkanlık sahibi olmamamalıdır.Başarılı
insanları örnek almalı ve onlar gibi başarılı
olmaya çalışmalıyız.
AİLEYE DÜŞEN GÖREVLER
• Çocuklara küçük yaştan itibaren iyi bir
eğitim verilmelidir.
BİREYE DÜŞEN GÖREVLER
• Aile çocuklarına iyi örnek olmalı
BİREYE DÜŞEN GÖREVLER
• Çocuklarının arkadaş çevresinden ve
yaptıklarından haberdar olmalıdır.
BİREYE DÜŞEN GÖREVLER
• Yanlışlarını gördüklerinde ,çocuklarını
uygun bir dille uyarmalıdır.
DEVLETE DÜŞEN GÖREVLER
• Zararlı alışkanlıklar ve maddelerle ilgili
kampanyalar
düzenlemeli,film,broşür,kitap gibi eğitim
araçlarıyla gençleri eğitmelidir.
DEVLETE DÜŞEN GÖREVLER
• Küçüklere sigara ve alkol satışını
engelleyen yasanın uygulanması
konusunda titizlik göstermelidir.
DEVLETE DÜŞEN GÖREVLER
• Okul çevresinde ve gençlerin yoğun olarak
gittiği ortamlarda sıkı denetlemeler
yapmalıdır.
DEVLETE DÜŞEN GÖREVLER
• Okullarda kötü alışkanlıklarla ilgili aleyhte
kampanyalar düzenlemeli,eğitici çalışmalar
yapmalıdır.
DEVLETE DÜŞEN GÖREVLER
• Gençlere güzel
alışkanlık kazandıran
spor alanları ve
kütüphanelerin
yaygınlaşmasını
sağlamalıdır.
HAZIRLAYAN :
Abdullah YEMEZ
Yazılar İlköğretim Okulu
Din Kült. Ve Ahl.Bil. Öğr.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards