İslam Felsefesi Tarihi II

advertisement
DERS BİLGİLERİ
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
İSLAM FELSEFESİ II
Ders
Kodu
Yarıyıl
T+U Saat
Kredi
AKTS
İSLAM FELSEFESİ TARİHİ II
201801
8
2+0
2
3
Ön Koşul Dersleri
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Prof. Dr. İsmail TAŞ
Dersi Verenler
Prof. Dr. İsmail TAŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İslam felsefesi tarihi, İslam filozoflarını, fikirlerini öğrenmek farklı
entelektüel okullar arasında mukayeseler yapmak.
1) İslam felsefesinin oluşum şartları ve tercüme hareketleri hakkında
bilgilendirir
2) İslam felsefesinin ana okullarını tasnif edebilir.
3) Bu okulların temel özelliklerini birbirinden ayırt eder.
Dersin Öğrenme
Çıktıları
4) İbn Sînâ felsefesi.
5) İbn Sînâ Metafiziği
6) Gazzâlî Hayatı ve Dönemi.
7) Gazzâlî ve Filozoflara Yönelik Eleştirisi
8) İbn Rüşd Felsefesi
Dersin İçeriği
İslam felsefesi tarihini İbn Sînâ’dan başlayarak incelemek, Gazzâlî’nin
filozofara olan eleştirisini anlamak, İbn Rüşd Felsefesi ve onun
Gazzâlî’nin eleştirilerine cevabını tartışmak.
DERS AKIŞI
Hafta Konular
1
İbn Sînâ Felsefesine Giriş
2
İbn Sînâ Mefafiziği
Ön Hazırlık
3
İbn Sînâ Felsefesinin İslam ve Batıya Dünyasına Etkisi
4
Gazzâlî, Hayatı ve Yaşadığı Dönem
5
Gazzâlî’nin Filozoflara Eleştirisi
6
İbn Rüşd ve Felsefesi
7
İbn Rüşd’ün Aristoculuğu
8
İbn Rüşd’ün Gazzâlî’nin Eleştirilerine Cevabı
9
İşrakilik Okulu
10
Sühreverdi el-Maktûl
11
İbn Arabi
12
Sadrettin Konevi
13
Ibn Haldun
14
İslam Felsefesinin Etkileri
KAYNAKLAR
Ders Notu
İslam Felsefesine Giriş (I-II), Grafiker yay.
İslam Felsefesi Tarihi, S. Hüseyin Nasr, Oliver Leaman, Ter. İstanbul 2011
İslam Felsefesi Tarihi, İsmail Hakkı İzmirli, İstanbul 2008
Diğer Kaynaklar İslam Felsefesi Tarihi, Macit Fahri, (çev. Kasım Turhan)
İslam Felsefesi Tarihi, Henry Corbin, İstanbul, 2009
İlhan Kutluer, İbn Sînâ Felsefesinde Zorunlu Varlık, İz yay. 2002
MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar
İBN SİNA
GAZZÂLÎ
İBN RÜŞD
SÜHREVERDİ EL-MAKTUR
SADRETTİN KONEVİ
İBN HALDUN
Ödevler
Sınavlar
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav
1
40
Kısa Sınav
0
0
Ödev
1
15
Toplam
55
Yıliçinin Başarıya Oranı
0
Finalin Başarıya Oranı
60
Toplam
100
Ders Kategorisi (B)
Mühendislik Fakültesi haricindeki birimler içindir (Tuning)
Temel Mesleki Dersler
X
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları
Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1
Âdab ve usulüne göre Kur’ân-ı Kerim’i okuyabilir ve okuduğu metinleri usulüne
uygun olarak yorumlayabilir.
2
Kendi alanıyla alâkalı temel ve klasik metinlerin yanında çağdaş metinleri
anlayabilecek, onları yazılı ve sözlü olarak aktarabilecek bir seviyede Arapça
seviyesine ulaşır.
3
Allah Resulü’nün, kavlî, fiili ve takriri sünnetini kavrar, onun Kur’ân’a dayalı
güzel ahlâkını tanır; hadis ilminin tarihî süreç içindeki geçirdiği safhaları, hadis
metodolojisinin oluşumunu, Kur’ân-Sünnet bütünlüğünü, Sünnetin dindeki
yerini, hadisin temel problemlerini ve farklı algıları tanır.
4
Klasik ve modern kaynaklara dayalı olarak İslâm hukukunun mevzularına vâkıf
olur; hukuk tarihi çerçevesinde İslâm hukukunun yerini kavrar; onun diğer
hukuk sistemleri ile kıyaslamasını yapabilir, aralarındaki farklı ve benzer
yönleri bilir.
5
İslâm dininin itakadî esaslarını akıl ve nakil çerçevesinde tanır, kelamın
problemlerine ve bunların çözüm yollarına dair ilmî usullere göre bilgi ve fikir
sahibi olur.
6
Tarih içinde dinî ve siyasî sebepler ve amaçlar sonucu oluşan klasik ve
modern akımları, bunların temel özelliklerini ve yapılarını bilir.
7
Tasavvuf tarihi, zühd hareketleri, tasavvufi terimler, tasavvuf müesseseleri
hakkında bilgi sahibi olur; meşhur mutasavvıfları, temel düşüncelerini ve
temel özelliklerini tanır.
8
Eğitim tarihi içinde din eğitiminin yerini, klasik ve modern eğitim metotlarını
tanır; bunların mukayesesini yapabilir, eğitim vasıta ve metotlarını kavrayarak
kendine öz güven kazanır.
9
Felsefe, sosyoloji ve psikoloji gibi bilim dallarının verilerini ve metotlarını
kullanarak düşünme sistemi içinde sağlam bir alt yapı edinir; Batılı ve Doğulu
meşhur filozoflarla bunların felsefeleri, tarihî süreçleri, doğuşları ve tesirleri
hakkında malumat sahibi olur.
10
Yaşayan dinleri ve tarihin bir döneminde var olup müntesipleri kalmayan
dinlerin temel esaslarını ve özelliklerini tanır.
X
X
X
X
X
İslâm tarihinin ve medeniyetinin evrelerini tanır; büyük medeniyetleri,
medeniyetler arası münasebetleri bilir; İslam medeniyetini ve İslâmî bilimleri
11
analiz ve sentez yöntemleri ile değerlendirebilir, tenkit usulleri çerçevesinde
bunların zaaf ve eksikliklerini görüp müzakere edebilir.
X
Türk İslam Edebiyatı’nın türlerine ve bunların belli başlı örneklerine vâkıf olur,
Müzikle ilgili teorik bilgilere sahip olur; temel usul ve makamları icra edebilir.
İslâm mimarisinin temel özelliklerini tanıyıp onu diğer mimari yapılardan
12
ayıran farkları kavrar, ayrıca tezyin sanatları ve tarihçesi ile bunların önemli
örneklerini bilir.
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik
SAYISI
Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi
14
2
28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)
14
1
14
Ödevler
1
10
10
Arasınavlar
1
10
10
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Toplam İş Yükü
72
Toplam İş Yükü / 30 (s)
2.20
Dersin AKTS Kredisi
3
Download