Hayvan Kayıt Sistemi - Veteriner Hekim Dr.Mustafa ALTUNTAŞ

advertisement
T.C
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
KORUMA VE KONTROL GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Hayvan Kayıt Sistemi
(TÜRKVET)
Veteriner Hekim
Necla KALKAY
Kasım 2010/ANTALYA
UYGULAMA
 Sığır cinsi hayvanların küpeleme ve kayıt işlemi
Bakanlığımız taşra teşkilatı ile yetki verilen serbest
veteriner hekimler ile damızlık sığır yetiştirici
ve İl Müdürlüğünün uygun göreceği yetiştiriciler
tarafından yapılmaktadır.
 Her bir hayvana küpe uygulaması ve veri tabanına
kayıt işleminden sonra kimlik bilgilerini içeren
pasaport belgesi düzenlenmektedir.
BÖLGELERE GÖRE HAYVAN SAYILARI)
1.915.213
1.840.683
2.543.213
2.400.502
2.015.513
600.773
1.158.708
Toplam Hayvan Sayısı ;12.410.918
BÖLGELERE GÖRE İŞLETME SAYILARI)
590.771
321.157
385.443
453,096
363.943
233.084
344.066
Toplam İşletme Sayısı : 2.777.773
İŞLETME GRAFİĞİ
Arıcılık
Atçılık
Büyükbaş
Et ve Et Ürünleri Tesisi
Hayvan Pazarı
Kanatlı
Karma
Küçükbaş
Sınır Kontrol Noktası
Suni Tohumlama Merkezi
TÜRKVET
KULLANICI SAYISI
Tarım İl/İlçe
Müdürlüğü
Personeli
6.519
DSYB
Serbest
Veteriner Hekim
Kesimhane
Yöneticisi
785
2.419
911
Hayvan
Pazarı
Yöneticisi
87
3.094.594
5000000
4.971.321
4.329.6394.205.192
4.004.553
4000000
4.036.8119
3000000
2000000
1000000
0
2005
2006
2007
2008
2009
KAYDEDİLEDİLEN BUZAĞI SAYISI
2010
Gelinen Nokta
18.000.000
16.000.000
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
İşletme
Sayısı
Hayvan
Sayısı
Hayvan Sayıları
2009 yılı değerlendirme sonuçları;
 TÜİK’nun sayısı; 10.946
 Türkvet sayısı; 12.794
 Aradaki fark %17 !!!!!
2010 yılı değerlendirme sonuçları;
 TÜİK’nun sayısı; 10.811
 Türkvet sayısı; 12.410
 Aradaki fark %18 !!!!!
2010 yılı aylara göre hayvan kaydı
2010 yılı aylara göre hayvan kaydı
HAYVAN KAYDI
 01.07.2010 tarihi itibari ile 20 günlükten büyük buzağılar
TÜRKVET’e kaydedilmemektedir.
 26 Kasım 2010 tarihli Makam Olur’u ile küpesiz ve kayıtsız tüm
hayvanlar 13/12/2010 tarihine kadar küpelenerek kayıt
edilecektir.
 “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu”
13/12/2010 tarihinde yürürlüğe girdikten sonra 20 günlükten
büyük hayvan sahiplerine idari ceza uygulanmak suretiyle bu
hayvanlar küpelenerek TÜRKVET’e kaydedilebilecektir.
KÜPELEME SÖZLEŞMESİ
•Birlik ve Bakanlığımızdan ruhsatlı Serbest Veteriner
Hekimlerle her yıl İl/İlçe Müdürlükleri küpeleme sözleşmesi
yapılması,
•Birlik ve Serbest Veteriner Hekimlerin uyguladığı küpeler
İl/İlçe Müdürlükleri tarafından risk analizi bazında kontrol
edilmesi,
•Her yılın son günü sözleşmeleri biten Birlik ve Serbest
Veteriner Hekimlerin Türkvet kullanıcı şifrelerinin pasif
yapılması.
YAPILMASI GEREKENLER
•
Yetiştiricilerin hayvanlarının doğum-kesim-ölüm ve hareketlerinin
7 gün içinde bildirim yapmalarının sağlanması için toplantı ve
çalışmalara ağırlık verilmesi ve gerekirse muhtarlara yetiştiricilere
birebir imza karşılığı verilmek üzere bir sayfa bilgi notu düzenlenip
verilmeli,
•
Küpelenen hayvanların zamanında kayıt edilmesi ve 14 gün içinde
pasaportlarının yetiştiricilere teslim edilmesi,
•
Damızlık Sığır Yetiştirici Birliklerinin ve serbest veteriner
hekimlerin küpe takma faaliyetlerinde tüm bölgelerde aktif rol
almalarının sağlanması,
•
Birlik ve serbest veteriner hekimlerin uyguladıkları küpelerin
mutlaka risk analizi bazında kontrol edilmesi,
YAPILMASI GEREKENLER
•
Belgeli giriş ve kayıtların düşümünün sağlanması yönünden
mezbaha ve kombinaların yeterince denetlenmesi,
•
100 baş üzeri hayvanı bulunan işletme sahiplerinin küpeleme ve
kayıt etme işlemini yapması için bilgilendirme çalışmalarına önem
verilmesi (2011 genelgesinde bu sayı 25 e düşürülecektir.)
•
Hayvan pazarı ve borsalarına belgeli giriş için yapılan denetimler
artırılması, Türkvet kayıtlarının girilmesi sağlanması, uygun
olmayanların kapatılması için idari olarak yaşanan problemler
giderilmesi,
İDARİ YAPTIRIMLAR
Küpesiz ve pasaportsuz hayvanlara ;
 Sağlık raporu düzenlenmemesi (Yeni kanunla birlikte idari para cezası
uygulanacaktır.)
 Yol kontrolleri esnasında yakalanan belgesiz hayvan sahiplerine ile araç
sahiplerine idari para cezası uygulanması, (Yeni kanunla birlikte idari para cezası
uygulanacaktır.)
 Ruhsatlı mezbaha ve kombinada kesimine izin verilmemesi,
 Ruhsatlı hayvan pazarlarına giriş-çıkışlarına izin verilmemesi,
 Küpesiz veya belgesiz hayvan kesen kombinalara idari para cezası uygulanması,
 Destekleme ödemesi yapılmaması,
 Yeni kanun ile pasaportu, veteriner
sağlık raporu bulunmayan hayvanların
işletmesinde yakalanması halinde idari para cezası uygulanacaktır.
“Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve
Yem Kanunu
 Hayvanların tanımlanması ve kayıt altına alınması
 MADDE 7- (1) Hayvan sahipleri ya da hayvan sahibi adına bakıcısı,
Bakanlık tarafından tanımlatılması istenen hayvanları tanımlatmak,
bu hayvanlarının ve işletmelerinin kayıtlarını yaptırmak,
işletmelerine giren veya işletmelerinden çıkan, yeni doğan, ölen veya
kesilen hayvanları Bakanlığa bildirmek ve bunlara ilişkin kayıtları
muhafaza etmekle yükümlüdür.
 (2) Hayvanların tanımlanmasında kullanılan kulak küpesi, mikroçip ve
benzeri tanımlama araçlarının bedelleri ile Bakanlıkça belirlenen
uygulama ücreti hayvan sahipleri veya bakıcıları tarafından
uygulayıcılara ödenir.
 (3) Bu maddenin uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça
çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
“Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve
Yem Kanunu”
 MADDE 36 e) Bu Kanunun 7 nci maddesi gereği Bakanlıkça
belirlenen kurallara uygun olarak hayvanlarını tanımlatmayan,
işletmelerini ve hayvanlarını kayıt altına aldırmayan, gerekli
bildirimlerde bulunmayan, kayıt tutmayan hayvan sahiplerine beş
yüz Türk Lirası idarî para cezası ayvanlar ile koyun ve keçilerin nakil
sırasında yakalanması halindverilir.
 Hayvanların tanımlanmasında kullanılan malzemelerde veya
kayıtlarında tahrifat yapanlara fiil suç oluşturmadığı takdirde beşbin
Türk Lirası idarî para cezası verilir. Tanımlanmamış ve belgesiz hayvan
kesimi yapan yerlere onbin Türk Lirası idarî para cezası verilir.
 MADDE 36 f) Tanımlattırılmamış sığır cinsi he tüm masrafları sahibi
tarafından karşılanarak en yakın kesimhanede kestirilir ve sahibine
teslim edilir.
TEŞEKKÜR EDERİM
Download