Aydınlatılmış Onam ve Hasta Hakları2

advertisement
Aydınlatılmış Onam ve
Hasta Hakları
Hastanın Aydınlatılma Süreci ve Onam Vermesi
Dr. Hanzade Doğan, Istanbul Üniversitesi
Hasta Hakları ve Etik
Hekim – Hasta Hakkı:Patient-physician rights
– Hekim-hasta ilişkisinde doğru ve sağlıklı karar
Healthy decisions
– Karara saygı:Respect for the decision
Hasta Hakları ve Etik
Klinikte 3 büyükler:3 majors in clinics
– Koşullar: Conditions
– Değerler: Values
– Gerçekler: Realities
Hasta Hakları ve Etik
“Aydınlatılmış Onam” nedir?What is informed
consent?
Hastanın tercihlerini ifade etmek için alışılmış bir
araçtır.
It expresses patient’s preferences.
Hasta Hakları ve Etik
“Aydınlatılmış Onam”Informed consent
Bir yöntemdir ve bir süreçtir.
A methodology and process.
Hastanın özerkliğine duyulan saygının somut
göstergesi, uygulama alanıdır.
Respect for patient’s autonomy.
Hasta Hakları ve Etik
“Aydınlatılmış Onam”Inf Con.
İki tiptir-two types
“Kurumsal”
aydınlatılmış onam
“Etik olarak”
aydınlatılmış onam
Institutional
Ethical
Hukuki geçerliliği vardır.
Hastaya faydası vardır.
Legislative
For the patient
Hasta Hakları ve Etik
“Aydınlatılmış Onam”
5 temel unsuru vardır:5 conditions
1.
2.
3.
4.
5.
Bilginin ifade edilmesi-express inf.
Bilginin idrak edilmesi-perceive inf.
Gönüllülük ve bireyin kendi iradesi ile hareketi-wanting
Ehil ve ehliyetli olmak-competent
Rıza, izin veya ONAM-consent
Hasta Hakları ve Etik
“Aydınlatılmış Onam”
Kararların ve iletişimin ardında-behind decisions
− Temel yaşam prensipleri-basic life rules
− Ölümden korku ve kaçınma-avoidance of death
Ölüm kaçınılmaz ise, bütünlüğe saygı gerekir.
If death is unavoidable, respect for integrity.
Hasta Hakları ve Etik
“Aydınlatılmış Onam”
Etik olarak bu süreç Ethical process
ASLA:Never
Gerçeklerin mekanik olarak kağıda sıralandığı
ve bir biçim sorunu olarak bir parça kağıt
üzerindeki imzaya eşdeğer görülemez.
Is a piece of consent paper
Hasta Hakları ve Etik
“Aydınlatılmış Onam”
Sürekli bir diyalogdur-continuous
communication
ve-and
hastanın süregelen tıbbi ihtiyaçlarına dayanarak
ilk rızayı güçlendirmek ve pekiştirmek
durumundadır. Strengtens first consent.
Hasta Hakları ve Etik
Bilgi:
– Her zaman konu ile ilişkili olmalı-relevant to
subject
– Mevcut ve elde edilebilir veriler ve gerçeklere
dayanmalıdır-depends on current and real
information.
Hasta Hakları ve Etik
Uygulamada zorluklar-difficulties
– Teknik terimlerden bağımsız bir dil (dünyada
problem)-jargon free lang.
– Kültürel farklılıklar-different cultures
– Alışık olmadığımız inanç sistemleri-different beliefs
– Verilecek bilginin sınırları-limitations of İnf.
– Hastayı tedirgin etme veya üzme korkusu-making
patient anxious
– Doğruları kapsayan iletişim-conversation of truth
– Plasebo tedaviler-placebo treatment
– Klinikteki araştırma bazlı tedaviler-clinical trials
– Hastanın karar verme ve idrak kapasitesinde hastalık
sebebi ile olan artma ve azalmalar-decision capacity
as a result of disease.
Hasta Hakları ve Etik
Uygulamada zorluklar
– Tedavinin reddi ve gerekçeleri-refusal of treatment
– Vekil karar vericiler veya ebeveynler-surrogate
decision makers
– Hastanın değerleri-values of patients
– İdare veya organizasyona ait gerçekler-organizational
facts
– Hastanın yüksek menfaati-best interest
– Hastanın tedaviye veya ortama uyumsuzluğu-noncompliance to treatment
– Hastanın anksiyete veya ani korku sebebiyle durumu
anlayamaması-not understanding as of anxiety
– Hekimler üzerindeki çok farklı işlerin baskısı-pressure
of workload
Hasta Hakları ve Etik
FAYDA
– Hastanın hastalıkla başa çıkması belirgin bir
şekilde kolaylaşıyor.Compliance and coping is
easy
– Hastalığa uyumu ve gereğine göre hareket
gücü artıyor.
Hasta Hakları ve Etik
Hastanın hakkının korunabilmesi,
Hekimin hakkını da koruyan bir bilinç
düzeyidir.Patient right should protect
physicians as well.
Hasta Hakları ve Etik
Bilgi 3 çeşittir:
– Hekim merkezli-physician centered
– Hasta merkezli-patient centered
– Hastaya spesifik-specific to patient
Hasta Hakları ve Etik
RASYONEL KARAR İÇİN NE BİLMELİ?
– Hastanın şu anki tıbbi durumu ve tedavi
uygulanamadığı takdirde, hastalığın tahmin edilebilir
gidişi-current status-progress without treatment
– Müdahaleler-interventions
–
–
–
–
Hastalığın gidişini nasıl etkiler?acts on progress of disease.
Müdahalenin tarifi-definition of intervention
FAYDA / ZARAR-risk/benefit
Müdahale sonuçlarının olası tahminleri-results of intervention
– Belirsizlikler-uncertanities
– Alternatifler (düşünmek için tetikleyici rol oynamıştır)alternatives
– Tecrübe ve klinik yargıya dayalı bireysel tavsiyesuggestion of personal experience.
Hasta Hakları ve Etik
Bilginin ifşası için geçerli kurallar:
TEDAVİ-Treatment
ACİL-emergent SEÇİME BAĞLI-optional
DENEYSEL-experimental
Tedavi, deneysel olma yolunda ilerledikçe
sertleşir ve sınırları daralır. This
progresses stringent
Hasta Hakları ve Etik
İdrak edilenin kontrolü,
Bilgiyi aktarmak kadar, sorumluluğun parçasıdır.
– Açıklama net olmalı,-clear explanations
– Kontrol için sorular sorulmalı,-control questions
– Yazılı doküman verilmeli (Internet’in rolü vardır)written documents
– Gerekirse uygun testler uygulanmalı-appropriate
tests
Hasta Hakları ve Etik
Hekimin bireysel yeterliliği problem olursa,
 KONSÜLTASYON-consultation
– Etik Komitelerden-committees
– Etik konsültanlardan-consultants
– Liyezon-konsültasyon psikiyatristlerinden-liaison
consultation
– Hukukçulardan-jurists
– Risk analiz ünitelerinden-risk analysis units
Hasta Hakları ve Etik
Tedavi reddi
Düşük risk – Yüksek fayda ?-reduced risk-high
benefit
RED ???--Refusal
Bilmece REDLER-Enigmatic refusals
Hasta Hakları ve Etik
Tedavi reddi
Tıbbi endikasyon
Medical Indications
X
???
Hasta tercihi
Patients’ Preferences
Hasta Hakları ve Etik
ÖRNEK-Example
–
–
–
–
–
–
–
Bakteriyel menenjit-Bacterial meningitis
Genç erkek hasta, acile geliyor.-young male patient
Antibiyotik tedavisi öneriliyor-antibiotic treatment
Mental bozukluk göstergesi yok no mental regression
Eşi tedaviyi istiyorwife wants the treatment
Hasta reddediyor patient refuses
Tedavisiz without treatment ÖLÜM RİSKİ YÜKSEK.high risk
of death
Minimal risk / yüksek fayda olasılıklarının istatistiksel
değerlendirmesi-minimal risk-high benefit statistical
calculations
Hasta Hakları ve Etik
Hasta
–
–
–
–
–
Anladı mı?Did he understand?
İnkar var mı?Refusal?
İfade edilmemiş korku?Unexpressed fear?
Yanlış inanç veya bilgi?Misbelief
İrrasyonel arzu?Irrational Desire
Hasta Hakları ve Etik
Tedavi Reddi
X
Özerklik
Paternalistik yaklaşım ise
Autonomy
Paternalistic approach
– Kapasite yeterli mi?Is capacity enough?
– Alışılmamış inanç sistemi?Unfamiliar beliefs
– Gerekçe?reasoning?
– Hastanın gerçek tercihini yansıtmayan
özerkliği ayırdetmek önemli.Unreal autonomy
– Risk fazla ise, “Red” gözardı edilebilir. If risk
is high, refusal might be neglected.(Hastanın
faydayı takdir edebileceği umudu ile.)
Hasta Hakları ve Etik
Konunun tümü,
Bir eğitim ve yöntem meselesidir.It is a matter
of education and methodology.
Hasta Hakları ve Etik
“Bilgisiz düşünmek” nafile,Thought without
information is useless
“Düşünmeden bilmek” ise Knowing
without thinking is dangerous.
tehlikelidir.
Download