Karşılıklar Yönetmeliğinde Genel Karşılık

advertisement
This page was exported from ProCompliance [ https://procompliance.net ]
Export date: Tue Jul 18 12:53:41 2017 / +0000 GMT
Karşılıklar Yönetmeliğinde Genel Karşılık Uygulamasına
İlişkin Yapılan Değişiklikler
27.09.2016 tarihli ve 29840 sayılı Resmi Gazete'de BDDK tarafından yayımlanan “Bankalarca Kredilerin ve
Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile yapılan değişikliklerle, I inci Grup
(Standart Nitelikli) ve II nci Grup (Yakın İzleme) Krediler içerisinde izlenen kredilerin bulundukları
gruba ilişkin koşulları taşımaya devam etmeleri şartıyla ilave genel karşılık ayrılmadan sözleşme
koşullarında değişiklik (temdit, vade uzatımı) yapılmasına ve genel karşılık hesaplama dönemleri
itibarıyla hazırlanan konsolide olmayan finansal verilerine göre tüketici kredilerinin toplam kredilerine
oranı % 25'in üzerinde olan bankalar ile konut kredileri dışındaki tüketici kredilerinden donuk alacak
olarak sınıflandırılanların konut kredileri dışındaki tüketici kredilerine oranı % 8'in üzerinde bulunan
bankaların ilave genel karşılık ayırmasını öngören düzenlemenin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin
değişiklik yapıldı. Yapılan değişikliklere ilişkin detaylar aşağıda yer alıyor:
1- Karşılıklar Yönetmeliği'nde 28.05.2011 tarihinde yapılan değişiklikle Birinci Grup - Standart Nitelikli
Krediler ve Diğer Alacaklar ve İkinci Grup - Yakın İzlemedeki Krediler ve Diğer Alacaklar içerisinde izlenen
krediler ve diğer alacakların bu gruplara ilişkin öngörülen koşulları taşımaya devam etmeleri şartıyla
sözleşme koşullarında değişiklik yapılmasına (yeniden yapılandırılmasına) imkan tanınmış, ancak, yapılan
değişikliğin ilk ödeme planının uzatılmasına yönelik olması halinde ilgili kredi ve diğer alacaklar için
normal genel karşılık oranlarının 5 katı kadar genel kredi karşılığı ayrılması ve belirtilen nitelikteki kredi
ve diğer alacaklara ilişkin olarak yıl sonu ve ara dönem mali tablolarında ödeme planında yapılan değişikliğin
sayısına ve uzatılan ödeme süresine göre ayrı ayrı gruplandırma yapılarak bilgi verilmesi öngörülmüştü.
Bu düzenlemenin yer aldığı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde 28.05.2011 tarihinde sonraki tarihlerde yapılan
değişikliklerle de söz konusu ilave genel karşılık uygulaması taşıt ve konut kredileri dışındaki tüketici kredileri
için farklılaştırılmış, sözleşme koşullarında değişiklik yapılan kredilerden riski düşük, çok kısa vadelerde
kullandırılan ve faiz ödemeleri vadelerinde düzenli olarak yapılanların, bankalar için ek bir maliyete neden
olmadan vadelerinin yenilenmesi halinde en geç bir yıllık sürede anaparalarının geri ödenmesi koşuluyla, bu
bentte yer alan ilave genel karşılığa tabi tutulmaması öngörülmüştü.
Uygulamada oldukça tereddüt yaratan ve bankalar arasında yorum farklılıkları bulunan bu uygulama ile
bankaların Birinci ve İkinci Grupta izledikleri kredi ve diğer alacaklarının anılan Gruplara ilişkin şartları
taşımaları kaydıyla sözleşme koşullarında değişiklik yapmalarına imkan tanınmış; ancak, yapılan sözleşme
değişikliklerinin sebebine bakılmaksızın ilk ödeme planının vadesinin uzatılmasına yönelik olması (temdit
/ vade uzatma) halinde bankalar tarafından ilave genel karşılık ayrılması öngörülmüştü.
Bu defa 27.09.2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve yayımlandığı tarihte yürürlüğe giren değişiklikle
yukarıdaki uygulamada, I inci ve II inci gruptaki kredilerin sözleşme koşullarında ilk ödeme planının
uzatılmasına yönelik değişiklik yapılması halinde ilave genel karşılık ayrılması ve bu krediler hakkında kamuya
açıklanacak finansal raporlarda bilgi verilmesi uygulamalarına son verildi. Bir başka ifadeyle, 27.09.2016
tarihinden itibaren I inci ve II nci grupta izlenen kredi ve diğer alacakların bu grupta izlenme koşullarını
taşımaya devam etmeleri şartıyla sözleşme koşullarında değişiklik yapılabilecek, yapılan değişikliğin
kredilerin vadelerinin uzatılması veya temdit edilmesine yönelik olması durumunda da ilave genel karşılık
ayrılması ve bu durumla ilgili finansal tablolarda bilgi verilmesi gerekmeyecek.
2- Karşılıklar Yönetmeliği'nde 27.09.2016 tarihinde yapılan bir diğer değişiklik ise toplam kredi portföyleri
içinde tüketici kredilerinin payı yüksek olan bankaları ilgilendiriyor. Yapılan düzenleme ile tüketici
kredilerinin toplam kredilerine oranı %25'in üzerinde olan bankalar ile konut kredileri dışındaki tüketici
kredilerinde donuk alacak oranı % 8'in üzerinde bulunan bankaların normal oranların 4 katı tutarında
genel karşılık ayırmaları uygulamasına son verildi.
Bu düzenlemenin taslak hali 2016 yılı başında bankalarla paylaşılmış ve taslak halindeki düzenleme ile ilgili
yorumlarımıza 10.01.2016 tarihli yazımızda yer vermiştik. Toplam kredileri içinde tüketici kredilerinin payı
yüksek olan bankaların ilave genel karşılık ayırmasına ilişkin uygulama ilk olarak Karşılıklar Yönetmeliği'nde
18.06.2011 tarihinde yapılan değişiklik ile mevzuatımıza girmiş; ilgili tarihte yapılan düzenleme ile konsolide
olmayan finansal verilerine göre tüketici kredilerinin toplam kredilerine oranı %20'nin üzerinde (Yönetmelik'te
08.10.2013 tarihinde yapılan değişiklik ile bu oran %25'e çıkarılmıştı) olan bankalar ile taşıt ve konut kredileri
dışındaki tüketici kredilerinden (Yönetmelik'te 08.10.2013 tarihinde yapılan değişiklikle taşıt kredileri de ilave
genel karşılık kapsamına alınmıştı) donuk alacak olarak sınıflandırılanların taşıt ve konut kredileri dışındaki
tüketici kredilerine oranı %8'in üzerinde olan bankaların Birinci ve İkinci Gruplarda izlenen taşıt ve konut
kredisi dışındaki tüketici kredileri için genel karşılık oranını kredilerin vadeleri boyunca normal genel karşılık
oranının 4 katı olarak uygulamaları öngörülmüştü. Yönetmelik'te 27.09.2016 tarihinde yapılan değişiklikle bu
hüküm yürürlükten kaldırıldı.
Böylece, toplam kredi portföyleri ve donuk alacakları içinde tüketici kredilerinin payı yüksek olan bankalar
üzerindeki ilave genel karşılık yükü ortadan kalkmış oldu. Bu bankalar da 27.09.2016 tarihinden itibaren
mevcutta 4 kat yüksek genel karşılık ayırdıkları konut kredileri dışındaki tüketici kredileri için normal oranlarda
(Standart nitelikli nakdi krediler için %1, yakın izlemedeki nakdi krediler için %2) genel karşılık ayıracaklar.
Yönetmelik değişiklikleri yayımı tarihi olan 27.09.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Hamdi GİRGİN
“NOT: Bu çalışmada yer alan görüşler, yazarın kendi görüşleri olup, çalıştığı kurumun görüşlerini
yansıtmamaktadır. Bu yazı yalnızca bilgilendirme amacıyla yayımlanmış olup, herhangi bir hukuki görüş,
yönlendirme ve tavsiye içermemektedir.”
[custom_author=Hamdi]
Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin
Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
27.09.2016 tarih ve 29840 sayılı Resmi Gazete
ESKİ DÜZENLEME
YENİ DÜZENLEME
Kredilerin ve diğer alacakların
sınıflandırılması
Kredilerin
ve
diğer
alacakların
MADDE 4 –
sınıflandırılması
(1)Bankalar, yurtdışı şubeleri dahil, kredilerini MADDE 4ve diğer alacaklarını tahsil kabiliyetine ve
borçluların kredi değerliliğine göre, bu (1)Bankalar, yurtdışı şubeleri dahil, kredilerini
Yönetmelikte belirlenen esas ve usulleri dikkate ve diğer alacaklarını tahsil kabiliyetine ve
almak suretiyle, aşağıda belirtilen gruplar borçluların kredi değerliliğine göre, bu
itibariyle sınıflandırarak izlemek zorundadırlar Yönetmelikte belirlenen esas ve usulleri dikkate
almak suretiyle, aşağıda belirtilen gruplar
a) Birinci Grup - Standart Nitelikli Krediler ve itibariyle sınıflandırarak izlemek zorundadırlar
Diğer Alacaklar: Bu grupta;
a) Birinci Grup - Standart Nitelikli Krediler ve
1) Kredilendirilebilir nitelikte finansman Diğer Alacaklar: Bu grupta;
yapısına sahip gerçek ve tüzel kişilere
kullandırılan,
1) Kredilendirilebilir nitelikte finansman
yapısına sahip gerçek ve tüzel kişilere
2) Anapara ve faiz ödemeleri, borçlusunun kullandırılan,
ödeme gücüne ve nakit akımına göre
yapılandırılan,
2) Anapara ve faiz ödemeleri, borçlusunun
ödeme gücüne ve nakit akımına göre
3) Ödemeleri süresinde yapılan, gelecekte de yapılandırılan,
geri ödeme sorunları beklenmeyen, tamamen
tahsil edilebilecek nitelikte olan,
3) Ödemeleri süresinde yapılan, gelecekte de
geri ödeme sorunları beklenmeyen, tamamen
4) Borçlusunun kredi değerliliğinde zayıflama tahsil edilebilecek nitelikte olan,
tespit edilmemiş olan ve zafiyet belirtisi
bulunmayan,
4) Borçlusunun kredi değerliliğinde zayıflama
tespit edilmemiş olan ve zafiyet belirtisi
krediler ve diğer alacaklar sınıflandırılır.
bulunmayan,
Bankaların kredi ve diğer alacaklarından bu krediler ve diğer alacaklar sınıflandırılır.
grup içerisinde izlenenlerin gruba ilişkin
öngörülen koşulları taşımaya devam etmeleri Bankaların kredi ve diğer alacaklarından bu grup
şartıyla sözleşme koşullarında değişiklik içerisinde izlenenlerin gruba ilişkin öngörülen
yapılabilir. Ancak, yapılan değişikliğin koşulları taşımaya devam etmeleri şartıyla
sözleşmede öngörülen ilk ödeme planının sözleşme koşullarında değişiklik yapılabilir.
uzatılmasına yönelik olması halinde ilgili
kredi ve diğer alacaklar için 7 nci maddenin b) İkinci Grup - Yakın İzlemedeki Krediler ve
birinci fıkrasının (a) bendi veya altıncı fıkrası Diğer Alacaklar: Bu grupta;
uyarınca belirlenen oranın 5 katından aşağı
olmamak üzere genel kredi karşılığı ayrılır 1) Kredilendirilebilir nitelikte finansman
ve belirtilen nitelikteki kredi ve diğer yapısına sahip gerçek ve tüzel kişilere
alacaklara ilişkin olarak yılsonu ve ara kullandırılmış olan ve anapara veya faiz
dönemler itibarıyla kamuya açıklanacak ödemelerinde halihazırda herhangi bir sorun
finansal raporlarda ödeme planında yapılan bulunmayan, ancak, borçlunun ödeme gücünde
değişikliğin sayısına ve uzatılan ödeme veya nakit akımında olumsuz gelişmeler
süresine göre ayrı ayrı gruplandırma gözlenmesi ya da bunun gerçekleşeceğinin
yapılarak bilgi verilir.2 7 nci maddenin tahmin edilmesi veya krediyi kullananın önemli
ikinci fıkrasında belirtilen taşıt ve konut ölçüde finansal risk taşıması gibi nedenlerle
kredileri dışındaki tüketici kredilerinden yakından izlenmesi gereken veya,
sözleşmesinde
bu
şekilde
değişiklik
yapılanlar için bu oran aynı fıkrada belirtilen 2) Anapara veya faiz ödemelerinin kredi
oranın 2,5 katı olarak uygulanır. Bu bent sözleşmesinde yer alan şartlara uygun olarak
kapsamında sözleşme koşullarında değişiklik yapılmasında sorunlar doğması muhtemel olan
yapılan kredilerden riski düşük, çok kısa ve bu sorunların giderilmemesi durumunda
vadelerde kullandırılan ve faiz ödemeleri borcun tamamının veya bir kısmının geri
vadelerinde düzenli olarak yapılanlar, ödenmeme riski bulunan veya,
bankalar için ek bir maliyete neden olmadan
vadelerinin yenilenmesi halinde en geç bir 3) Geri ödenmesi kuvvetle muhtemel
yıllık sürede anaparalarının geri ödenmesi bulunmakla beraber, mazur görülecek çeşitli
koşuluyla, bu bentte yer alan ilave genel nedenlerle anapara veya faiz ödemelerinin
karşılığa tabi tutulmayabilir.
tahsili, vadelerinden veya ödenmesi gereken
tarihlerden itibaren otuz günden fazla geciken
b) İkinci Grup - Yakın İzlemedeki Krediler ve ancak Üçüncü Grupta sınıflandırılma için
Diğer Alacaklar: Bu grupta;
gerekli gecikme süresi koşulunu taşımayan
veya,
1) Kredilendirilebilir nitelikte finansman
yapısına sahip gerçek ve tüzel kişilere 4) Borçlusunun kredi değerliliği zayıflamamış
kullandırılmış olan ve anapara veya faiz olmakla birlikte düzensiz ve kontrolü güç bir
ödemelerinde halihazırda herhangi bir sorun nakit akımı yapısına sahip olması nedeniyle
bulunmayan, ancak, borçlunun ödeme gücünde zafiyete uğrama ihtimali yüksek olan,
veya nakit akımında olumsuz gelişmeler
gözlenmesi ya da bunun gerçekleşeceğinin krediler ve diğer alacaklar sınıflandırılır. Kredi
tahmin edilmesi veya krediyi kullananın önemli müşterisinin aynı banka tarafından verilmiş
birden çok kredisinin mevcut bulunması ve bu
kredilerden herhangi birinin bu grupta ve
ölçüde finansal risk taşıması gibi nedenlerle diğerlerinin Birinci Grupta sınıflandırılmış
yakından izlenmesi gereken veya,
olması durumunda, söz konusu kredi
müşterisinin bankaya olan tüm borçları bu
2) Anapara veya faiz ödemelerinin kredi grupta sınıflandırılır. Bankaların kredi ve diğer
sözleşmesinde yeralan şartlara uygun olarak alacaklarından bu grup içerisinde izlenenlerin
yapılmasında sorunlar doğması muhtemel olan gruba ilişkin öngörülen koşulları taşımaya
ve bu sorunların giderilmemesi durumunda devam etmeleri şartıyla, sözleşme koşullarında
borcun tamamının veya bir kısmının geri değişiklik yapılabilir.
ödenmeme riski bulunan veya,
3) Geri ödenmesi kuvvetle muhtemel
bulunmakla beraber, mazur görülecek çeşitli
nedenlerle anapara veya faiz ödemelerinin
tahsili, vadelerinden veya ödenmesi gereken
tarihlerden itibaren otuz günden fazla geciken
ancak Üçüncü Grupta sınıflandırılma için
gerekli gecikme süresi koşulunu taşımayan
veya,
4) Borçlusunun kredi değerliliği zayıflamamış
olmakla birlikte düzensiz ve kontrolü güç bir
nakit akımı yapısına sahip olması nedeniyle
zafiyete uğrama ihtimali yüksek olan,
krediler ve diğer alacaklar sınıflandırılır. Kredi
müşterisinin aynı banka tarafından verilmiş
birden çok kredisinin mevcut bulunması ve bu
kredilerden herhangi birinin bu grupta ve
diğerlerinin Birinci Grupta sınıflandırılmış
olması durumunda, söz konusu kredi
müşterisinin bankaya olan tüm borçları bu
grupta sınıflandırılır. Bankaların kredi ve diğer
alacaklarından bu grup içerisinde izlenenlerin
gruba ilişkin öngörülen koşulları taşımaya
devam etmeleri şartıyla, sözleşme koşullarında
değişiklik
yapılabilir.
Ancak,
yapılan
değişikliğin sözleşmede öngörülen ilk ödeme
planının uzatılmasına yönelik olması halinde
ilgili kredi ve diğer alacaklar için 7 nci
maddenin birinci fıkrasının (b) bendi
uyarınca belirlenen oranın 2,5 katından aşağı
olmamak üzere genel kredi karşılığı ayrılır
ve belirtilen nitelikteki kredi ve diğer
alacaklara ilişkin olarak yıl sonu ve ara
dönemler itibarıyla kamuya açıklanacak
finansal raporlarda ödeme planında yapılan
değişikliğin sayısına ve uzatılan ödeme
süresine göre ayrı ayrı gruplandırma
yapılarak bilgi verilir. 7 nci maddenin ikinci
fıkrasında belirtilen taşıt ve konut kredileri
dışındaki
tüketici
kredilerinden
sözleşmesinde
bu
şekilde
değişiklik
yapılanlar için bu oran aynı fıkrada belirtilen
oranın 1,25 katı olarak uygulanır. Bu bent
kapsamında sözleşme koşullarında değişiklik
yapılan kredilerden riski düşük, çok kısa
vadelerde kullandırılan ve faiz ödemeleri
vadelerinde düzenli olarak yapılanlar,
bankalar için ek bir maliyete neden olmadan
vadelerinin yenilenmesi halinde en geç bir
yıllık sürede anaparalarının geri ödenmesi
koşuluyla, bu bentte yer alan ilave genel
karşılığa tabi tutulmayabilir.
Genel karşılıklar
MADDE 7-...
(2) Genel karşılık hesaplama dönemleri
itibarıyla hazırlanan konsolide olmayan
finansal verilerine göre tüketici kredilerinin
toplam kredilerine oranı yüzde yirmibeşin
(% 25) üzerinde olan bankalar ile konut
kredileri dışındaki tüketici kredilerinden
donuk alacak olarak sınıflandırılanların İLGİLİ FIKRA HÜKMÜ YÜRÜRLÜKTEN
konut kredileri dışındaki tüketici kredilerine KALDIRILMIŞTIR
oranı yüzde sekizin (% 8) üzerinde bulunan
bankalar genel karşılık oranını Birinci
Grupta izlenen konut kredileri dışındaki
tüketici kredileri için kredilerin vadeleri
boyunca yüzde dört (% 4) olarak, İkinci
Grupta izlenen konut kredileri dışındaki
tüketici kredileri için kredilerin vadeleri
boyunca yüzde sekiz (% 8) olarak uygularlar
27.09.2016 tarihli ve 29840 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların
Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"
İndir (Download)
Post date: 2016-09-29 16:40:24
Post date GMT: 2016-09-29 14:40:24
Post modified date: 2016-09-29 16:40:24
Post modified date GMT: 2016-09-29 14:40:24
Powered by [ Universal Post Manager ] plugin. MS Word saving format developed by gVectors Team www.gVectors.com
Download