LOJİSTİK, SEVKİYAT VE DEPO YÖNETİMİ

advertisement
LOJİSTİK, SEVKİYAT VE DEPO YÖNETİMİ
LOJİSTİK NEDİR?
Bir ürünü kaynağından (tedarikçiler) nihai tüketicisine (müşterilere) ulaştırmak için gerekli tüm faaliyetlere "Iojistik"
denir
LOJiSTiK
Lojistik ; doğru malzemenin, doğru miktarda, doğru durumda, doğru yerde, doğru zamanda, doğru tüketiciye,
doğru ve uygun fiyatla ulaşması demektir
FAALİYETLERİ
o Planlama ve ürün tasarımı o Pazarlama
o Üretim Planlama
o Malzeme Yönetimi
o Envanter Yönetimi
o Depolama
o Dağıtım
o Depo ve Antrepolar
o Taşımacılık
o Sigorta
o Gümrük Hizmetleri
o Satın alma
o Müşteri Hizmetleri
o Teknik Destek
ULUSLARARASI LOJİSTİK
Uluslararası bir kuruluş aracılığı ile malzeme akışının bir ülkeden diğerlerine yönlenmesini sağlayan sistemlerin
planlanması ve yönetimidir.
Sınırların ortadan kalktığı, uluslararası ticaretin hızla yaygınlaştığı bir ortamda lojistik şirketleri küresel boyutta düşünmek ve ona göre hareket
etmek zorundadır.
Taşımacılık ve Lojistik; dış ticarete konu fiziksel malların yurtdışına sevk edilmesinde, satılan veya satın alınan mamulün tamamlayıcısı ve
ayrılmaz önemli bir parçası olmuştur
Uluslararası taşımacılık ve lojistik, ekonomik gelişmenin merkezinde, yani tam kalbindedir. Lojistik, ulusal kalkınma, uluslararası ticaret,
bölgesel entegrasyon ve dolayısıyla küreselleşmede çok önemli bir rol üstlenmektedir.
Taşımacılık ve lojistik sektörü en az lS milyar dolarlık bir hacme sahip olmasına rağmen henüz 5-6 milyar dolarlık bir hacme ulaştık. Önümüzde kat
edeceğimiz çok mesafe var.
o Gelişmekte olan pazarlara çok yakın bir ülke olmamız, Batı, Ortadoğu, Uzakdoğu ve kuzey doğuya açılan bir pencere olma özelliği ile Türkiye'nin
coğrafi konumu, teknolojik altyapı ve dolaşım ağı ile uluslararası nakliye sektörünün "Lojistik Üssü" olmaması için hiçbir neden yoktur. Dünyanın
ve ülkemizin yıldızı parlayan sektörü lojistik , Türkiye'nin coğrafi avantajları nedeniyle önemli bir istihdam ve ulusal gelir kaynağı olabilecek
sektör konumundadır.
DIŞARIDAN TEDARİK (OUTSOURCING)
Şirketin ana iş sözleşmesinde belirttiği faaliyetleri yerine getirmek için; gerçekleştirmek zorunda olduğu süreçlerin bir kısmının veya bir sürece
ilişkin faaliyetlerinden bir kısmının şirket dışından gerçekleştirilmesidir.
AMACı: Maliyet tasarrufu sağlamak üzere işle doğrudan ilişkili olmayan faaliyetlerin başka bir
firmaya devredilmesidir. Bu sayede işgücünde indirime gidilerek maliyetler azaltılır

Şirketler asıl faaliyetlerine yoğunlaşır, üretim ve satışa odaklanır.

Maliyet ve zamandan tasarruf sağlar.

Yeni pazar olanakları artar.

Ürünler hızlı, ekonomik ve güvenli bir şekilde müşteriye ulaşır.
LOJİSTİK FİRMALARI HANGİ HİZMETLERİ VERİYOR?



Depolama
Gümrükleme
Sigortalama




Yurtiçi Dağıtım
Yurtdışına Gönderme
Stok Takibi
Lojistik Danışmanlık
LOJİSTİK FİRMALARINDAN BEKLENTİLER









Güvenilirlik
İnanııirlik
Hassasiyet
Yetenek
Müşteriyi Anlamak
Erişim
İletişim
Güvenlik
Somut Unsurlar (fiziksel tesisler, ekipman, personel, iletişim materyallerinin görünümü)
Taşımacılık Yönetimine Giriş
Taşımacılık, dar anlamda bir nesnenin bir yerden bir başka yere nakli demektir Geniş anlamda ise üretilen malların müşterinin ihtiyaç duyduğu
bölge ve merkezlere zamanında ulaştırılmasıdır
Bu yönüyle, ulaştırma sürecinin yanı sıra gerekli evrakların temininden müşteri deposuna teslimine kadar birçok hizmeti içeren kapsamlı ve
karmaşık bir süreçtir
Taşımacılık Türleri
o Karayolu Taşımacılığı
o Denizyolu Taşımacılığı
o Havayolu Taşımacılığı
o Demiryolu Taşımacılığı
o Kombine Taşımacılık
o Boru Hattı Taşımacılığı
o İç su Yolu Taşımacılığı
Karayolu Taşımacılığı
o En yaygın kullanılan türdür.
o Karayolu ağları geniştir ve tüm dünyada transit yol sayısı artmaktadır.
o Kolay yükleme ve boşaltma yapılabilir.
o Tarifeli yükleme sıklığı sunar.
o Kapıdan kapıya hizmet imkanı vardır.
o Sevk süreleri kısadır.
o Kitle halinde taşımacılığa uygun değildir.
Denizyolu Taşımacılığı
o Maliyeti düşüktür ve güvenlidir. i
o Havayoluna göre 22, karayoluna göre 7 ve demiryoluna göre 3,5 kat ucuzdur.
o Büyük hacimli / kitle tipi yükler (petrol, kömür, tahıl vb.) için en uygun türdür.
o Türkiye, kıyılarının ve hinterlandının genişliği, liman sayısı, ticaret hacmi ve transit geçiş avantajları ile uluslararası düzenlemelerde söz sahibidir.
Havayolu Taşımacılığı
o Hızlı araçlarla kısa sürede yapılabilir. o Birim ağırlık başına en yüksek maliyetli türdür.
o Kapıdan kapıya hizmet olanağı sınırlıdır.
o Uluslararası rekabet bu türün gelişimini hızlandırmış, modern havaalanları, son teknoloji ürünü araçlar, ileri sistemler ve kapasitelerle
yapılmasını sağlamıştır.
o Güvenilir ve esnek bir taşımacılıktır.
Demiryolu Taşımacılığı
o Ağır / hacimli yüklerde nispeten düşük maliyetle yapılabilecek bir taşımacılıktır.
o Verilen hizmet demiryolları üzerindeki merkezlerin sayısıyla sınırlıdır.
o Çevre dostudur.
o Uzun mesafede maliyet avantajı sağlar. o Yatırım maliyeti yüksek, işletme maliyeti oldukça düşüktür.
Kombine Taşımacılık
o Aynı taşıma ünitesi veya aracıyla birden fazla türde yapılan taşımacılıktır.
o Taşımanın büyük bölümü demiryolu veya denizyolu ile yapılırken, başlangıç ve/veya bitişte karayolu kullanılır.
o Zaman kayıplarını azaltır.
o Maliyet avantajı sağlar.
o Çevre dostu bir taşıma türüdür.
Boru Hattı Taşımacılığı
o Uzun vadeli taşıma planlarına uygun bir türdür.
o Yaygın olarak petrol, doğalgaz, su gibi sıvı ve gaz ürünlerin taşımacılığında kullanılmaktadır.
o Yüksek kapasite imkanı sağlar.
o Güvenilirdir.
o İlk yatırım maliyeti oldukça yüksektir
İç Su Yolu Taşımacılığı
o Taşımacılığın nehrin geçtiği bölgelerle sınırlı kalması nedeniyle belirli coğrafyalarda kullanılması ve yatırım yapılması avantaj sağlayan bir
türdür.
o Özel taşıma araçlarına ihtiyaç duyulur.
o Uzun ve birçok ülkeden geçen nehirler bulunan Avrupa'da yaygın olarak kullanılır.
Taşımacılığın Unsurları
i
Araçlar
i
o Araç Çeşitleri
. Römork Çeşitleri
. Çekiciler
o Hacimleri
o Yükleme Kapasiteleri
o Sevkıyatta Araç Seçim Kriterleri
o Araç Takip Sistemleri
o Uluslararası eşya taşımacılığında kullanılan araçlar yükleme hacimlerine göre farklılıklar göstermektedir.
o En çok kullanılan taşıma araçları şu şekilde sınıflandırılabilir:
. Kuru yük semi treyler
. Optima
. Jumbo araçlar
o Kuru yük semi treyler
- İç hacmi 86 metreküptür. Boyutları 13.60 x 2.47 x 2.55 metredir.
Ulaştırma Bakanlığı'nın Eşya Taşımasına Dair Yönetmeliği'ne göre uluslararası eşya taşımacılığında kullanılacak taşıtların 15 yaşından küçük ve
istiap haddinin de 10 tondan büyük olması zorunludur. Römork ve yarı römorklarda yaş şartı aranmaz.
C3,C4 ve E türü yetki belgesi sahibi olan taşımacıların yapacağı taşımalarda taşınan eşyanın ve taşıtın özelliği dikkate alınarak taşıtların istiap
hadleri bakanlıkça daha düşük tutulabilir. Bu kısıtlamalar Türkiye'nin AB'ye ve diğer Avrupa ülkelerine transit geçişte minimum standartları
oluşturur. '
Taşımacılığın Unsurları Sürücüler
o Çalışma ve Dinlenme Süreleri
o Taşımacılıktaki Sorumlulukları
. Göndericiye
- Alıcıya
- Taşımacıya
o Yanında Taşıdıkları Dokümanlar
DEPO YÖNETİMİ
DEPO NEDİR?
o Ürünlerin hammadde aşamasından üretim ortamına, oradan da tüketim merkezlerine dağıtımına kadar olan
bütün bir faaliyetler dizisinin gerçekleştirilmesinde stratejik rol oynayan ara noktalardır.
DEPO İŞLEMLERİ
o Depolama alanını uygun üretken ve verimli hale getirmek
o Gönderen veya üreticiden malları teslim almak
o Malların depoya boşaltılması stoklama birleştirme
o Depo içinde forklift raf ve paletlerden yararlanmak
o Depo içinde malları istiflemek raflamak saklamak
o Depo içinde bilişim teknolojilerinden yararlanmak
o Depo içinde ısı ses nem ışık faktörlerini asgari seviyede tutmak
o Müşteri siparişlerine göre malların konsolidasyonunu yapmak
o Sevkıyat öncesinde malları etiketlemek ve ambalajlamak
o Malları yükleme ve sevkıyat için hazır hale getirmek
o Malları taşıma türüne göre uygun araçla göndermek
ANTREPO NEDİR?
Mal ve eşyaların miktar, kalite ve özelliklerinin incelenip, kıymet tespitinin yapıldığı ve uygun şartlarda korunmalarının gerçekleştirildiği, gümrüklü
sahalarda kurulan ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen özellikleri taşıyan yerlerdir
DEPO YÖNETİMİNDE ÜRETKENLİK VE PERFORMANS
o Deponun kurulduğu alan ve depo fiziksel ortamı
o Güvenlik temizlik disiplin ve düzen yönetmelikleri o Kalite kontrol sistemleri
o Kullanılan araç gereç ve ekipmandan faydalanma derecesi
o Fiziksel depolama yöntemlerini kullanma düzeyi
o Depo personelinin çalışma verimliliği ve denetimi
o, Doğru envanter yöntemlerini uygulanılırlığı
o Müşteri hizmeti gibi unsurların dikkate alınması,
ANTREPO TİPLERİ
o A Tipi ANTREPO
o B Tipi ANTREPO
o C Tipi ANTREPO
o D Tipi ANTREPO
o E Tipi ANTREPO
o F Tipi ANTREPO
DEPOLAMADA KULLANILAN ARAÇLAR
o Forkliftler
o Paletler
o Raf sistemleri
YÜKLEMEDE KULLANILAN SEMBOLLER
o KIRILABİLİR
o BU YÖNDE (YÖN İŞARETİ)
o ISI DERECESİ SICAKLIK İŞARETİ
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

asd

2 Cards oauth2_google_9d5f59ca-def3-4a5d-af49-e66040ecd5ff

Create flashcards