GLİFİX 30 mg TABLET

advertisement
GLİFİX
30 mg Tablet
Tiazolidindion grubu ilaçlar (rosiglitazon, pioglitazon) konjestif kalp
yetmezliğine neden olabilir ya da mevcut konjestif kalp yetmezliğini
şiddetlendirebilir. Bu nedenle, bu grup ilaçların kullanımı konjestif kalp
yetmezliği olan hastalarda (NYHA Sınıf 1-4) kontrendikedir.
FORMÜLÜ:
Her tablette;
Pioglitazon HCl 33.4 mg (30 mg Pioglitazona eşdeğer).
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:
Farmakodinamik özellikler:
Pioglitazon tiazolidindion grubu antidiyabetik bir ajandır ve pankreatik insülin
salgılanmasında artışa neden olmadan, insüline karşı hedef hücrelerin cevabını arttırarak kan
glukoz seviyesini düşürür.
Pioglitazonun etkileri insülin direncinde azalmaya neden olabilir. Pioglitazon, hayvanlardaki
karaciğer, yağ ve iskelet kas hücrelerinde insülin duyarlılığının artmasına neden olan nükleer
reseptörleri (peroksizom proliferatör-aktive edici gamma-reseptör) aktifleştirerek etkisini
göstermektedir. Pioglitazon tedavisi karaciğerden glukoz yapımını azaltır ve insülin
direncinin olduğu olgularda periferik glukoz kullanımını arttırır.
Tip II diabetes mellitusu olan hastaların açlık ve tokluk glisemi kontrolünde düzelme sağlanır.
Glisemik kontrolün düzelmesine hem açlık hem de tokluk plazma insülin
konsantrasyonlarındaki azalma eşlik eder.
HOMA (Homeostasis Model Assessment – Homeostaz Model Değerlendirmesi) analizi
pioglitazonun hem insülin duyarlılığını arttırdığını hem de pankreas beta hücre
fonksiyonlarını düzelttiğini göstermiştir.
18 haftalık çalışmada tip II diyabetli hastalarda pioglitazonun etkisi çalışılmıştır. Visseral yağ
anlamlı olarak azalırken ekstraabdominal yağ kitlesinde artış olmuştur. Pioglitazon ile insülin
duyarlılığındaki artışa vücut yağ dağılımında değişiklik eşlik etmiştir. Birçok klinik çalışmada
plasebo ile karşılaştırıldığında plazma total trigliserit ve serbest yağ asitlerinde azalma ve
HDL kolesterol seviyelerinde artma izlenirken, LDL kolesterol seviyelerinde anlamlı
değişiklik gözlenmemiştir.
Farmakokinetik özellikler:
Emilim:
Pioglitazon oral uygulamayı takiben hızla emilir ve uygulamadan iki saat sonra değişmemiş
haldeki pioglitazon plazma doruk konsantrasyonuna ulaşır. 2-60 mg dozlarına orantılı olarak
plazma konsantrasyonları artar. Kararlı duruma tedavinin 4-7. günlerinde ulaşılır. Tekrarlanan
12009171-01
GLX30-110523P15
dozlarda, ana bileşik veya metabolitlerinin birikimi olmaz. Emilim yiyeceklerden etkilenmez.
Mutlak biyoyararlanımı % 80’den fazladır.
Dağılım:
İnsanlarda tahmin edilen dağılım hacmi 0.25 l/kg’dır. Pioglitazon ve tüm aktif metabolitleri
plazma proteinlerine yüksek oranda bağlanır (% 99).
Biyotransformasyon:
Pioglitazon alifatik metilen gruplarının hidroksilasyonu yoluyla yoğun bir şekilde karaciğerde
metabolize edilir. Bu başlıca sitokrom P450 3A4 ve 2C9 ve daha az derecede de birçok diğer
izoformu sayesinde gerçekleşir. Belirlenen altı metabolitinden üçü aktiftir (M-II, M-III ve MIV). Konsantrasyonlar ve plazma proteinlerine bağlanma göz önüne alınırsa pioglitazon ile
M-III metaboliti etkinliğe eşit olarak katkıda bulunur. M-IV’ün etkinliğe katkısı pioglitazonun
üçte biri kadar ve M-II’ninki minimal seviyelerdedir.
İn vitro çalışmalar pioglitazonun sitokrom P450 subtiplerini baskıladığını göstermemiştir.
İndüklenebilen P450 izoenzimleri olan 1A, 2C8/9 ve 3A4 insanda indüklenmemektedir.
Çalışmalar digoksin, varfarin, fenprokumon ve metforminin farmakodinamik ve
farmakokinetiklerine pioglitazonun etkisini göstermemiştir. P450 izoenzimlerini tetikleyen
veya baskılayanların pioglitazon veya aktif metabolitlerini etkilememesi beklenir.
Eliminasyon:
Oral uygulamayı takiben, insanlarda pioglitazon dozunun yaklaşık %55’i feçes ve %45’i
idrarda tespit edilmiştir. Hayvanlarda idrar ya da feçesde çok az miktarda değişmemiş
pioglitazon tespit edilmiştir. Ortalama plazma eliminasyon yarı ömrü değişmemiş pioglitazon
için 5-6 saat ve aktif metabolitleri için 16-23 saattir.
Yaşlılarda:
65 yaş ve üzerindeki hastalar ile genç deneklerde kararlı durum farmakokinetikleri aynıdır.
Böbrek yetmezliği olan hastalarda:
Böbrek yetmezliği olan hastalarda pioglitazon ve metabolitlerinin plazma konsantrasyonları
normal böbrek fonksiyonu olanlara göre daha düşüktür, ancak ana bileşiğin klirensi benzerdir.
Serbest haldeki (bağlanmamış) pioglitazonun konsantrasyonu değişmemektedir.
Karaciğer yetmezliği olan hastalarda:
Pioglitazonun toplam plazma konsantrasyonları değişmez, ancak dağılım hacmi artar.
Pioglitazonun bağlı olmayan kısmı artar ve intrensek klirensi azalır.
ENDİKASYONLARI:
GLİFİX, yalnızca diğer diyabet ilaçları ile kontrol altına alınamayan hastalarda tek başına
veya diğer diyabet ilaçları ile birlikte kullanılır.
KONTRENDİKASYONLARI:
Glifix 30 mg Tablet etken maddeye veya içindeki yardımcı maddelerden birine karşı aşırı
duyarlılığı olan durumlarda, kalp yetmezliği ya da kalp yetmezliği öyküsü olan hastalarda
(NYHA Sınıf 1-4), karaciğer bozukluklarında ve diyabetik ketoasidozda kontrendikedir.
12009171-01
GLX30-110523P15
İnsülin ile birlikte sadece metforminin kontrendike olduğu durumlarda sıkı kontrol
altında kullanılabilir.
UYARILAR/ÖNLEMLER:
Genel :
Pioglitazon antihiperglisemik etkisini sadece insülin varlığında gösterebilir. Bununla birlikte
pioglitazon tip I diyabet hastalarında veya diyabetik ketoasidoz tedavisinde kullanılmamalıdır.
Su tutulumu ve kalp yetmezliği:
Pioglitazon vücutta su tutulumuna neden olarak, kalp yetmezliğine zemin hazırlayabilir ya da
mevcut kalp yetmezliğini arttırabilir. Hastalar kalp yetmezliğinin belirti ve bulguları açısından
izlenmelidir. Kalp durumu ile ilgili göstergelerde olumsuzluklar belirdiğinde ilacın kullanımı
durdurulmalıdır. İnsülin ile birlikte kullanıldığında kalp yetmezliği olguları bildirilmiştir. Non
steroid antiinflamatuar ilaçlar vücutta su tutulumuna neden olabildiğinden, birlikte
kullanılmaları halinde ödem riski artabilir.
Karaciğer fonksiyonlarının izlenmesi:
Pioglitazon kullanımı sonrasında çok nadiren hepatosellüler fonksiyon bozukluğu
bildirilmiştir. Bu nedenle pioglitazon kullanan hastalarda periyodik olarak karaciğer enzimleri
izlenmelidir. Tüm hastalarda karaciğer enzimleri tedavi öncesinde kontrol edilmeli ve enzim
seviyeleri yüksek olan hastalarda (ALT, normal değerlerinin üst sınırından 2,5 kat fazla
olduğu durumlar) veya diğer karaciğer hastalığı şüphesi olanlarda pioglitazon
başlanmamalıdır.
Pioglitazon ile tedavi başlandıktan sonra ilk bir yıl boyunca üç ayda bir karaciğer
fonksiyonlarının izlenmesi önerilir. Kontrol edilmesine karşın ALT seviyeleri normal
değerlerin üç katında kalmaya devam ederse tedaviye devam edilmemelidir. Sebebi
açıklanamayan bulantı, kusma, karın ağrısı, yorgunluk, anoreksi ve/veya koyu renkli idrar gibi
karaciğer fonksiyon bozukluğunu düşündüren semptomlar gelişirse, sarılık gözlenirse, ilaç
tedavisi sonlandırılmalı, karaciğer enzimleri kontrol edilmelidir.
Kilo Artışı:
Klinik çalışmalarda pioglitazonla ilgili doza bağımlı olarak kilo artışına yönelik sonuçlar
vardır. Bazı vakalarda kilo artışı kalp yetmezliği ile ilişkili olabileceğinden kilo takibi
dikkatlice yapılmalı ve hastalara diyetlerine önemle uymaları tavsiye edilmelidir.
Hipoglisemi:
İnsülin veya oral hipoglisemik ajanlarla kombine halde pioglitazon kullanan hastalarda
hipoglisemi açısından risk olabilir ve dozun azaltılması gerekebilir.
Hematolojik:
Pioglitazon, hemoglobin ve hematokritte azalma meydana getirebilir. Bu nedenle anemisi
olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Bütün klinik çalışmalarda pioglitazonla tedavi edilen
hastalarda ortalama hemoglobin değerleri %2 ile %4 oranında azalmıştır. Bu değişiklikler
esas olarak tedavinin ilk 4-12 haftasında ortaya çıkar ve daha sonra da değişmeden kalır.
Bu değişiklikler plazma volümünün artışıyla ilgili olabilir ve hematolojik olarak herhangi bir
klinik belirti ortaya çıkarmaz.
Görme Bozuklukları:
12009171-01
GLX30-110523P15
Tiazolidindion alan hastaların bazılarında, yeni başlayan veya ilerleyen maküler ödem
bildirilmiştir. Pioglitazon ile maküler ödem arasındaki direkt ilişki açıklanamamakla beraber
hastaların görme ile ilgili ilave şikayetleri olursa maküler ödem açısından dikkatli
olunmalıdır.
Diğer:
Pioglitazon klinik çalışma veri tabanı değerlendirildiğinde, pioglitazon ile tedavi edilen kadın
hastalar plasebo ya da aktif farklı bir ilaç grubu ile karşılaştırıldığında en az bir kemik kırığı
olduğu ve bu kırıkların çoğunluğunun distal alt ekstremite (ayak, ayak bileği, fibula, tibia) ya
da distal üst ekstremite (el, ön kol, bilek) bölgelerini içerdiği saptanmıştır. Bu kırık
oluşumunun mekanizması bilinmemektedir. Artmış kırık riski erkeklerde gözlenmemektedir.
Polikistik over sendromu olan hastalarda insülin etkisinin artması sonucunda ovulasyon tekrar
başlayabilir. Hastalar gebelik riski taşıdıkları konusunda uyarılmalı ve eğer hasta gebe kalmak
istiyor veya gebe ise tedaviye devam edilmemelidir.
Pioglitazon sitokrom P450 2C8 enzim inhibitörleri (gemfibrozil gibi) ya da indükleyicileri
(rifampisin gibi) ile kullanılırsa glukoz seviyeleri daha sık ölçülmeli gerekirse pioglitazon
dozu ayarlanmalıdır.
Gebelikte ve Laktasyonda Kullanım:
Hamilelerde Kullanımı: Gebelik kategorisi C’dir.
Gebe kadınlarda yapılmış kontrollü çalışmalar yoktur. Pioglitazon gebe kadınlarda sadece
elde edilen fayda fetusun maruz kalacağı riskten daha fazla ise kullanılmalıdır.
Laktasyonda kullanımı: Pioglitazonun insan sütüne sekrete edilip edilmediği
bilinmemektedir. Birçok ilaç anne sütüne sekrete edildiğinden, pioglitazon süt veren
annelerde kullanılmamalıdır.
Pediatrik kullanım: Pioglitazonun pediyatrik hastalarda kullanımının etkinliği ve
güvenilirliği kanıtlanmamıştır.
Yaşlılarda kullanım: Genç hastalar ile 65 ve üzeri ileri yaştaki hastalar arasında etkinlik ve
güvenilirlik açısından belirgin farklılık bulunmamıştır. Bu nedenle doz ayarlamasına gerek
yoktur.
Araç ve Makine Kullanımına Etkisi:
Araç ve makine kullanmaya etkisi gözlenmemiştir.
YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER:
Plasebo-kontrollü klinik çalışmalarda, hastaların % 0.5'inden fazlasında görülen advers etkiler
aşağıda sıralanmıştır.
Monoterapi: Görme bozukluğu, üst solunum yolu enfeksiyonu, sinüzit, miyalji, kilo artışı,
hipoestezi, uykusuzluk.
Pioglitazon metformin kombinasyonu: Anemi, görme bozukluğu, şişkinlik, kilo artışı,
artralji, başağrısı, hematüri, erektil disfonksiyon.
Pioglitazon sülfonilüre kombinasyonu: Baş dönmesi, görme bozukluğu, şişkinlik,
yorgunluk, kilo artışı, glukozüri, proteinüri, hipoglisemi, iştah artışı, göz kararması, terleme.
12009171-01
GLX30-110523P15
Pioglitazon metformin ve sülfonilüre ile üçlü kombinasyonu: Kilo artışı, artmış kan
kreatin fosfokinaz seviyesi, hipoglisemi, artralji.
Pioglitazon insülin kombinasyonu: Hipoglisemi, ödem, bronşit, kilo artışı, sırt ağrısı,
artralji, nefes darlığı, kalp yetmezliği.
Laboratuar bulgularındaki değişmeler
Hematolojik: Pioglitazon hemoglobin veya hematokritte azalmalara sebep olabilir.
Pioglitazon ile tedavi edilen hastalarda yapılan tüm çapraz klinik çalışmalarda, ortalama
hemoglobin değerleri, %2-4’e kadar azalmıştır. Bu değişiklikler genellikle tedavinin ilk 4-12
haftası içerisinde oluştuktan sonra, göreceli olarak stabil kalmıştır. Oluşan değişiklikler
pioglitazon tedavisiyle ilgili olarak artan plazma hacmine bağlı olabilir. Ancak, önemli
hematolojik klinik etkilerle ilişkili bulunmamıştır.
Serum transaminaz seviyeleri: Plasebo-kontrollü klinik çalışmalarda pioglitazon ile tedavi
edilen hastaların %26’sı ile plasebo tedavisi uygulanan hastaların %25’inde ALT değerleri ≥
normal üst limitin 3 katı olarak elde edilmiştir. Pioglitazon ile tedavi edilen hastalarda
ortalama bilirubin AST, ALT, alkalin fosfataz ve GGT değerleri ise azalmıştır.
Kreatin fosfokinaz seviyeleri: Klinik çalışmalarda yapılan laboratuar testleri sırasında,
kreatin fosfokinaz seviyelerinde (CPK) seyrek olarak geçici yükselmeler gözlenmiştir. Ancak
bu durum, herhangi bir klinik sekel oluşmadan düzelmiştir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER:
Pioglitazonun digoksin, varfarin, fenprokumon ve metformin ile farmakokinetik ve
farmakodinamik olarak bir etkileşimi çalışmalarda gösterilmemiştir. Sitokrom P450, 1A,
2C8/9 ve 3A4 enzimlerini indüklemez. İn vivo olarak sitokrom P450 enzimini alt tiplerini
inhibe etmediği gösterilmiştir. Dolayısıyla bu enzimlerle metabolize olan oral kontraseptifler,
siklosporin, kalsiyum kanal blokerleri ve HMGCoA redüktaz inhibitörleri gibi ilaçlarla
etkileşim beklenmez.
Pioglitazonun gemfibrozil (sitokrom P450 2C8 inhibitörü) ile beraber kullanımı pioglitazon
konsantrasyonunu 3 kat artırdığı rapor edilmiştir, gemfibrozille beraber kullanım durumunda
doz ayarlaması gerekebilir ve kan glukoz takibi önerilir.
Pioglitazonun rifampisin (sitokrom P450 2C8 indükleyici) ile beraber kullanımında
pioglitazonun konsantrasyonu %54 oranında azaldığı rapor edilmiştir. Pioglitazon dozunu
rifampisinle beraber kullanımında artırmak gerekebilir ve kan glukoz takibi yapılmalıdır.
Ketokonazolün, pioglitazon metabolizasyonunu belirgin olarak inhibe ettiği in vitro olarak
gösterilmiştir. İtrakonazol dahil CYP3A4’ün diğer inhibitörleri pioglitazon metabolizmasını
olasılıkla azaltırlar ve CYP3A4 inhibitörleri ve pioglitazonun birlikte kullanıldığı hastalarda
glisemi kontrolü daha sık olarak değerlendirilmelidir.
Etinil östradiol veya noretindron içeren bir oral kontraseptifle herhangi bir tiazolidindionun
birlikte uygulanması her iki hormonun plazma konsantrasyonlarını yaklaşık %30 oranında
düşürmektedir, bu da gebelik oluşumu ile sonuçlanabilir. Aynı anda pioglitazon ve oral
kontraseptif kullanan hastalarda gebelikten korunmak için ayrıca dikkat gösterilmelidir.
12009171-01
GLX30-110523P15
Alkol ile birlikte kullanımında hipoglisemi oluşabileceğinden alkol ile birlikte alınımı
önerilmez.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:
Glifix 30 mg Tablet yemeklerden bağımsız olarak günde tek doz alınır. Tedaviye istenirse 15
veya 30 mg ile başlanılır ve 45 mg’a çıkarılır. Antidiyabetik tedavi bireyselleştirilmelidir.
İdeal olanı tedavi ve cevabın HbA1C kullanılarak değerlendirilmesidir.
Monoterapi: Monoterapi hastalarına diyet ve egzersiz dikkate alınmadan Glifix 30 mg Tablet
günde 15 veya 30 mg uygulanabilir. Uygulanan pioglitazon dozuna cevap vermeyen
hastalarda doz günde 45 mg’a yükseltilebilir. Monoterapiye uygun cevap vermeyen hastalarda
kombinasyon tedavisi göz önüne alınmalıdır.
Kombinasyon Tedavisi
Sülfonilüreler: Glifix 30 mg Tablet sülfonilüreler ile kombine edilebilir. Glifix tedavisine
başlandığında var olan sülfonilüre dozuna devam edilmelidir. Eğer hastalar hipoglisemi
bildirirse sülfonilüre dozu azaltılmalıdır.
Metformin: Glifix 30 mg Tablet metformin ile kombine kullanılabilir. Glifix tedavisine
başlandığında var olan metformin dozuna devam edilmelidir. Glifix 30 mg Tablet ile
metformin kombine edildiğinde hipoglisemi meydana gelirse metformin dozunun ayarlanması
gerekebilir.
İnsülin: Glifix 30 mg Tablet insülin ile kombine edilebilir. Glifix tedavisi eklendiğinde var
olan insülin dozlarına devam edilebilir. Glifix 30 mg Tablet ve insülin alan hastalarda eğer
hipoglisemi ortaya çıkarsa veya plazma glukoz konsantrasyonları 100 mg/dL nin altına inerse
insülin dozu %10 veya %25 oranında azaltılabilir. Glukoz–azalma cevabına dayanarak daha
sonra doz ayarlaması bireyselleştirilmelidir.
Plasebo kontrollü klinik çalışmalarda günlük 45 mg’ı aşan dozlar çalışılmadığından, günlük
Glifix 30 mg Tablet dozu 45 mg’ı aşmamalıdır.
18 yaşın altındaki hastalarda pioglitazon kullanımı ile ilgili veri yoktur. Bu nedenle Glifix 30
mg Tablet’in pediyatrik hastalarda kullanımı önerilmez.
Glifix 30 mg Tablet’in diğer tiazolidindionlarla birlikte kullanımı ile ilgili veri yoktur.
DOZ AŞIMI:
Önerilen en yüksek günlük doz olan 45 mg’dan fazla pioglitazon alan hastalar için söz
konusudur. Rapor edilen en yüksek doz 120 mg/gün dört gün süresince ve 180 mg/ gün yedi
gün süresince; herhangi bir semptom ile ilişkili bulunmamıştır.
Sülfonilüre veya insülin kombinasyonlarında hipoglisemi oluşabilir. Doz aşımı durumlarında
semptomatik ve genel destek tedavisi uygulanmalıdır.
Aşırı doz durumunda hastanın klinik işaret ve semptomlarına uygun olarak destek tedavisi
uygulanmalıdır.
SAKLAMA KOŞULLARI:
250C'nin altında, oda sıcaklığında saklayınız, rutubetten koruyunuz.
Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
12009171-01
GLX30-110523P15
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ/AMBALAJ MUHTEVASI:
30, 60 ve 90 tabletlik Al/Al blister ambalajlarda sunulmaktadır.
PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ:
Glifix 15 mg Tablet, 30, 60 ve 90 tabletlik Al/Al blister ambalajlarda.
Glifix 45 mg Tablet, 30, 60 ve 90 tabletlik Al/Al blister ambalajlarda.
Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.
REÇETE İLE SATILIR.
Ruhsat Tarihi ve No
: 30.12.2004-205/12
Ruhsat Sahibi
: BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.
34398 Maslak-İSTANBUL
İmal Yeri
: BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.
GOSB 41480 Gebze-Kocaeli
Prospektüs Onay Tarihi
: 10.05.2007
12009171-01
GLX30-110523P15
Download