Uploaded by User13547

Oxford 'A'

advertisement
1. abandon v.
Terk etmek – vazgeçmek – bırakmak
2. abandoned adj.
Terk edilmiş – bırakılmış
3. ability n.
Yetenek – kabiliyet – güç
4. able adj.
Yetenekli – kabiliyetli – gücü yeten
5. unable adj.
Aciz – gücü yetmez – iktidarsız – elinden gelmez
6. about adv., prep.
Hakkında
7. above prep., adv.
Üzerinde – yukarısında- üzerine
8. abroad adv.
Yurt dışında- gurbet
9. absence n.
Yokluk
10. absent adj.
Mevcut olmayan
11. absolute adj.
Mutlak
12. absolutely adv.
Kesinlikle
13. absorb v.
Emmek – Absorbe etmek
14. abuse n., v.
Suistimal (etmek) – Taciz – Kötüye kullanmak
15. academic adj.
Akademik
16. accent n.
Aksan
17. accept v.
Kabul etmek
18. acceptable adj.
Kabul edilebilir
19. unacceptable adj.
Kabul edilemez
20. access n.
Erişim – Ulaşma
21. accident n.
Kaza
22. by accident
Kazayla
23. accidental adj.
Tesadüfi – Kazara olan
24. accidentally adv.
Kazara
25. accompany v.
Eşlik etmek - Katılmak
26. according to prep.
Göre (edatı)
27. account n., v.
Hesap (n.) – Açıklamak (v.)
28. accurate adj.
Kesin
29. accurately adv.
Kesin olarak – Tam olarak
30. accuse v.
Suçlamak
31. achieve v.
Ulaşmak – Elde etmek - Başarmak
32. achievement n.
Başarı
33. acid n.
Asit – Ekşi (?)
34. acknowledge v.
Kabullenmek – Kabul etmek
35. acquire v.
Elde etmek – Edinmek - Almak
36. across adv., prep.
Karşıya - Karşısında
37. act n., v.
Eylem – Yasa - Davranmak
38. action n.
Aksiyon - Davranış
39. take action
Harekete geçmek
40. active adj.
Aktif - Etkin
41. actively adv.
Etkin bir şekilde
42. activist n.
Aktivist – Eylemci
43. activity n.
Etkinlik - Faaliyet
44. actor, actress n.
Oyuncu
45. actual adj.
Aktüel – Gerçek – Asıl
46. actually adv.
Aslında
47. advertisement
Reklam – Tanıtım
48. adapt v.
Adapte etmek – Uyarlamak
49. add v.
Eklemek – İlave etmek - Toplamak
50. addition n.
Ek – İlave
51. in addition (to)
Ek olarak - İlaveten
52. additional adj.
Fazladan – Biraz daha - Ek
53. address n., v.
Adres (n.) – Hitap etmek (v.)
54. adequate adj.
Yeterli – Kafi :)
55. adequately adv.
Yeterince
56. adjust v.
Ayarlamak
57. administration n.
Yönetim - İdare
58. admiration n.
Hayranlık - Takdir
59. admire v.
Hayranlık duymak
60. admit v.
İtiraf etmek – Kabul etmek
61. adopt v.
Evlat edinmek - Benimsemek
62. adult n., adj.
Yetişkin - Ergin
63. advance n., v.
Terfi – Terfi ettirmek
64. advanced adj.
İleri – Modern - Gelişmiş
65. in advance
Önceden
66. advantage n.
Avantaj
67. take advantage of
Avantaj elde etmek
68. adventure n.
Macera
69. advertise v.
Reklamını yapmak – tanıtım yapmak
70. advertising n.
Reklamcılık
71. advertisement (also ad) n.
Reklam
72. advice n.
Tavsiye – Nasihat
73. advise v.
Öğüt vermek
74. affair n.
Mesele – İlişki - Sorun
75. affect v.
Tesir etmek - Etkileme
76. affection n.
Alaka – Etkileme – Duygusal yakınlık
77. afford v.
Parası yetmek
78. afraid adj.
Korkmuş
79. after prep., conj., adv.
Sonra
80. afternoon n.
Öğleden sonra – Bir şeyin orta ve son bölümü
81. afterward (also afterwards) adv.
Sonradan – Peşi sıra - Ardından
82. again adv.
Bir daha - Tekrar
83. against prep.
Aykırı – Karşı – Ters olarak
84. age n.
Yaş
85. aged adj.
Yaşlı - Yıllanmış
86. agency n.
Acente - Ajans
87. agenda n.
Gündem - Ajanda
88. agent n.
Ajan - Temsilci
89. aggressive adj.
Agresif - Saldırgan
90. ago adv.
Evvel - Önce
91. agree v.
Aynı fikirde olmak - Anlaşmak
92. agreement n.
Mutabakat - Antlaşma
93. ahead adv.
İleride – İleriye
94. aid n., v.
Yardım – Yardım etmek
95. aim n., v.
Amaç – Hedeflemek
96. air n.
Hava
97. aircraft n.
Uçak
98. airport n.
Havalimanı
99. alarm n., v.
Alarm – Korku – Telaşa düşürmek
100. alarming adj.
Korkutucu – Panik yaratan
101. alarmed adj.
Etekleri tutuşmuş – Alarma geçmiş
102. alcohol n.
İçki - Alkol
103. alcoholic adj.
Alkolik
104. alive adj.
Diri - Canlı
105. all det., pron., adv.
Tüm – Hepsi - Tamamı
106. allow v.
İzin vermek
107. all right adj., adv., exclamation
Elbette ki - Güvende
108. ally n., v.
Müttefik ülke – Birleşmek - Katmak
109. allied adj.
Müttefik
110. almost adv.
Hemen hemen – Az daha - Neredeyse
111. alone adj., adv.
Yalnız - Yalnızca
112. along prep., adv.
Boyunca – Yanına – Yanında
113. alongside prep., adv.
Yanına – Yanı sıra – Yan yana
114. aloud adv.
Yüksek sesle - Bağırarak
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
alphabet n.
Alfabe
alphabetical adj.
Alfabetik
alphabetically adv.
Alfabetik olarak
already adv.
Zaten - Çoktan
also adv.
Ayrıca
alter v.
Değiştirmek – Değişiklik yapmak
alternative n., adj.
Alternatif
alternatively adv.
Karşılıklı (?) – Bunun yerine
although conj.
Rağmen
altogether adv.
Hep beraber
always adv.
Her zaman
a.m. abbr.
Öğleden önce
amaze v.
Şaşırtmak
amazing adj.
Şaşırtıcı - Harika
amazed adj.
Hayrete düşürülmüş - Şaşırmış
ambition n.
İhtiras - Hırs
ambulance n.
Ambulans
among prep.
Arasına – Arasında
amount n., v.
Miktar – Tutar – Anlamına gelmek
amuse v.
Eğlendirmek - Oyalamak
amusing adj.
Eğlenceli - Zevkli
amused adj.
Memnuniyet içinde - Keyifli
an a, an
bir
analyze v.
analiz etmek - çözümelemek
analysis n.
çözümleme - analiz
ancient adj.
antik – uzun zaman önce yaşamış kimse
and conj.
ve
anger n.
hiddet - sinir
angle n.
açı
angry adj.
sinirli
angrily adv.
öfkeyle - hiddetle
animal n.
hayvan
ankle n.
ayak bileği
anniversary n.
yıl dönümü
announce v.
anons etmek – duyurmak
announcement n.
anons - duyuru
annoy v.
rahatsız etmek – can sıkmak
annoying adj.
gıcık – rahatsız edici
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
annoyed adj.
sinirli – sinirlendirilmiş - kızgın
annual adj.
senelik - yıllık
annually adv.
yılda bir – her yıl
another det., pron.
başka
answer n., v.
cevap – yanıt vermek
anti- prefix
karşıt
anticipate v.
beklemek - ummak
anxiety n.
endişe – kaygı
anxious adj.
endişeli - kaygılı
anxiously adv.
endişeyle
any det., pron., adv.
hiç
anymore (also any more) adv.
artık
anyone (also anybody) pron.
hiçkimse
anything pron.
hiçbir şey
anyway adv.
her neyse
anywhere adv.
nerede olursa olsun – herhangi bir yer
apart adv.
ayrı – farklı özellikleri olan
apart from (also aside from) prep.
dışında - haricinde
apartment n.
daire
apologize v.
özür dilemek
apparent adj.
aşikar – ortada
apparently adv.
görünüşte – belli ki - anlaşılan
appeal n., v.
cazibe – başvuru - başvurmak
appear v.
görünmek – belirmek
appearance n.
dış görünüş
apple n.
elma
application n.
tatbik – uygulama – başvuru - müracaat
apply v.
uygulamak - başvurmak
appoint v.
atamak – koymak – tayin etmek
appointment n.
tayin - atama
appreciate v.
değeri artmak – takdir etmek – beğenmek
approach v., n.
yaklaşım - yaklaşmak
appropriate adj.
münasip - uygun
approval n.
tasvip – onaylama – beğenme
approve (of) v.
onaylamak – kabul etmek – uygun bulmak
approving adj.
onaylayan - onaylayıcı
approximate adj.
yaklaşık
approximately adv.
takriben – yaklaşık olarak
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
April n. (abbr. Apr.)
Nisan
area n.
alan – saha- bölge
argue v.
tartışmak
argument n.
argüman - tartışma
arise v.
baş göstermek – meydana çıkmak - yükselmek
arm n., v.
kol – güç - silahlanmak
arms n.
silahlar
armed adj.
zırhlı – silahlandırılmış
army n.
ordu
around adv., prep.
etrafında
arrange v.
ayarlamak – düzenlemek
arrangement n.
aranjman - düzenleme
arrest v., n.
tutuklamak – hapis
arrival n.
varış – varma – geliş
arrive v.
ulaşmak – varmak – gelmek
arrow n.
ok
art n.
sanat – beceri
article n.
bent – madde – nesne
artificial adj.
yapma – yapay – suni
artificially adv.
yapay olarak
artist n.
sanatçı
artistic adj.
sanatçı ruhuna sahip
as prep., adv., conj.
olarak – gibi – den dolayı
ashamed adj.
mahcup – utanmış
aside adv.
bir kenara – bir yana – bir tarafa ( bırakırsak)
aside from apart from
dışında – den başka
ask v.
soru sormak
asleep adj.
uyuyan – uyuşuk
fall asleep
uykuya dalmak
aspect n.
hal – taraf – açı
assist v.
yardım etmek – asistanlık yapmak
assistance n.
yardım – destek
assistant n., adj.
asistan – yardımcı
associate v.
ilişkilendirmek
associated with
ile ilişkili
association n.
birlik – dernek
assume v.
üstlenmek – farz etmek
assure v.
temin etmek ( rahatlatıcı sözlerle) – garanti etmek
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
at prep.
üzerinde - saatinde
atmosphere n.
atmosfer
atom n.
atom - zerre
attach v.
yapıştırmak – iliştirmek - eklemek
attached adj.
ekli
attack n., v.
atak – saldırı
attempt n., v.
kalkışma – teşebbüs – teşebbüs etmek
attempted adj.
denenen – teşebbüs edilen
attend v.
katılmak – iştirak etmek – hazır bulunmak
attention n.
özen - ilgilenme
pay attention
dikkat etmek - ilgilenmek
attitude n.
tutum – tavır – duruş
attorney n.
dava vekili - avukat
attract v.
cezbetmek – celb etmek
attraction n.
çekicilik – cazibe
attractive adj.
cazibeli – çekici
audience n.
izleyici – seyirci topluluğu
August n. (abbr. Aug.)
Ağustos
aunt n.
hala - teyze
author n.
yazar - yaratıcı
authority n.
yetki – otorite – bilirkişi
automatic adj.
otomatik
automatically adv.
otomatik olarak - istemsizce
available adj.
elde hazır bulunan – boş – mevcut - müsait
average adj., n.
ortalama avoid v.
önlemek – kaçınmak
awake adj.
uyanık - farkında
award n., v.
mükafat – ödül – ödüllendirmek – ödül vermek
aware adj.
haberdar - farkında
away adv.
uzağa - uzakta
awful adj.
berbat – çok kötü
awkward adj.
beceriksiz – hantal - biçimsiz
awkwardly adv.
beceriksizce – sakarca – acemice – mal gibi (?!?!?)
Download