Uploaded by User13335

Alan özellik ve kurallar

advertisement
Metin ve Not Alan Türleri için
@
Girişi mecburi olan boşluk dahil metin karakterler
&
Girişi mecbur olmayan metin karakterleri
<
Bütün harfleri küçük olmaya zorlar
>
Bütün harfleri büyük olmaya zorlar.
**
!
![renk]
> ![Yeşil]
Bilgileri sağa dayalı olarak yazar
Bilgileri sola dayalı olarak yazar
Renk yazılan bölüme access’in desteklediği renk isimleri
yazılarak girilen verilerin renkleri belirlenebilir. ![yeşil]
Bilgiler büyük harfle ve yeşil renk olarak yerleşir
Örnekler:
465043799
@@@-@@-@@@@
@@@@@@@@@ 465-04-3799
>
<
@;"Bilinmiyor"
465-04-3799
465-04-3799
465043799
465043799
üstkarakter
ÜSTKARAKTER
Üstkarakter
ÜSTKARAKTER
ÜSTKARAKTER
ÜSTKARAKTER
altkarakter
altkarakter
Altkarakter
altkarakter
ALTKARAKTER
altkarakter
[boş bırakılmış]
Bilinmiyor
[sıfır uzunlukta]
Bilinmiyor
Bu bir metin
Bu bir metin
Giriş Maskesi
Veri girişini belli şartlara uygun sağlamak için kullanılır. Girilen verilerin daha doğru ve tutarlı
olması için kullanılan bir özelliktir. Biçime benzer fakat burada veri giriş sırasında şartlara uymaya
zorlanır.
Örnek:
(999) 000-0000;0;_
İlk ; (noktalı virgül) e kadarki kısım giriş maskesinin nasıl olacağını belirler
0 ın olduğu ikinci kısım : Maskeyi ve veriye saklamak için 0; yalnızca verileri saklamak için 1
girilir.
_ olduğu kısım: imlecin konumu göstermek için kullanılacak yer tutucuyu tanımlar.
Bunu yazdığımızda ekrana
\(999") "000\-0000;0;_
Ekrandaki yazı bu şekilde değişir. Ters eğik çizgi (slaş) açılış parantezinin görüntülenmesini
sağlar. Çift tırnak ise kapanış parantezi ile boşluğun görüntülenmesini sağlar. İkinci ters eğik çizgi
ise numaraları ayıracak tirenin’-) görüntülenmesini sağlayacaktır.
“(“999”) “000”-“ 0000 yazmakta mümkündür fakat bu bellekte daha fazla yer kaplar.
Karakter
Kullanımı
0
Sayı. Bu konuma tek bir sayı girmeniz gerekir.
9
Sayı. Bu konumda tek basamaklar isteğe
bağlıdır.
#
Bu konuma bir sayı, boşluk ya da artı veya eksi
işareti girin. Bu adımı atlarsanız, Access boşluk
girer.
L
Harf. Bu konuma tek bir harf girmeniz gerekir.
?
Harf. Bu konumda tek harfler isteğe bağlıdır.
A
Harf veya sayı. Bu konuma tek bir harf veya sayı
girmeniz gerekir.
a
Harf veya sayı. Bu konumda tek harf veya sayılar
isteğe bağlıdır.
&
Herhangi bir karakter veya boşluk. Bu konuma ya
tek bir karakter ya da boşluk girmeniz gerekir.
C
Herhangi bir karakter veya boşluk. Bu konumda
karakter veya boşluklar isteğe bağlıdır.
.,:;-/
Ondalık basamak ve binler yer tutucuları, tarih ve
saat ayırıcıları. Seçtiğiniz karakter Microsoft
Windows bölgesel ayarlarınıza bağlıdır.
>
Ardındaki tüm karakterler büyük harfle
görüntülenir.
<
Ardındaki tüm karakterler küçük harfle
görüntülenir.
!
Giriş maskesinin sağdan sola değil, soldan sağa
doldurmasını sağlar.
\
Hemen ardından gelen karakterleri Access'in
görüntülemesini zorunlu kılar. Bir karakteri çift
tırnak içine almakla aynıdır.
"Yazı metni"
Kullanıcıların görmesini istediğiniz herhangi bir
metni çift tırnak içine alır.
Parola
Tablo veya formlar için Tasarım görünümünde,
Giriş Maskesi özelliği Parola olarak
ayarlandığında, bir parola giriş kutusu
oluşturulur. Kullanıcılar kutuya parola yazarken,
Access karakterleri saklar ancak yıldız (*)
karakterleri görüntüler.
Giriş Maskesi Örnekleri
Giriş maskesi
Sağladığı değer türü
Notlar
(000) 000-0000
(206) 555-0199
Bu durumda, maskenin bu bölümü (parantez
içinde 000) 0 yer tutucusunu kullandığı için alan
kodu girmeniz gerekir.
(999) 000-0000!
(206) 555-0199
( ) 555-0199
Bu durumda, alan kodu bölümü 9 yer tutucusunu
kullandığı için, alan kodları isteğe bağlıdır.
Ayrıca, ünlem işareti de (!) maskenin soldan
sağa doldurmasını sağlar.
(000) AAA-AAAA
(206) 555-TELE
ABD tarzı telefon numaralarının son dört
basamağını harflerle değiştirmenize olanak
sağlar. Alan kodu bölümünde 0 yer tutucusunun
kullanılmasının alan kodunu zorunlu kıldığını
unutmayın.
#999
-20
2000
Dört karakteri aşmayan ve binler ayırıcısı veya
ondalık konumları olmayan herhangi bir pozitif
veya negatif sayı.
>L????L?000L0
MAY R 452B7
Zorunlu (L) ve isteğe bağlı (?) harfler ile zorunlu
sayıların (0) bileşimidir. Büyüktür işareti
kullanıcıların tüm harfleri büyük olarak girmesini
zorunlu kılar. Bu tür giriş maskesi kullanabilmek
için, tablo alanının veri türünü Metin veya Not
olarak ayarlamanız gerekir.
00000-9999
98115
98115-3007
Zorunlu bir posta kodu ve isteğe bağlı bir artı-dört
bölümüdür.
>L<?????????????? Çiğdem
Barış
İlk harfi otomatik olarak büyük yapılan ad veya
soyad.
ISBN 0-&&&&&&&&&- ISBN 1-55615-507-7
0
Yazı metni içeren bir kitap numarası, zorunlu ilk
ve son basamaklar ve bu basamaklar arasında
herhangi bir harf ve karakter bileşimi.
>LL00000-0000
Tümü büyük harf olmak üzere, zorunlu bir harf ve
karakter bileşimi. Bu tür bir giriş maskesini,
örneğin, kullanıcıların parça numaralarını veya
başka envanter formlarını doğru şekilde
girmelerine yardımcı olmak için kullanın.
DB51392-0493
Geçerlilik Kuralı ve Geçerlilik Metni:
Hücreye belirlediğimiz kurallar ölçüsünde bir değerin girilmesini sağlamak için geçerlilik kuralı
uygulanır.
Örnek:
Girilen değer sıfırdan farklı olmalıdır
<> 0
> 1000 Or Is Null
Girilen değer ya boş olmalıdır, ya da 1000’den büyük
olmalıdır.
Like "A????"
Girilen değer 5 karakter boyutunda olmalıdır ve "A" harfi
ile başlamalıdır.
>0 and <100
Girilecek sayı 0 dan büyük 100 den küçük olmalıdır
Geçerlilik metni ise yukarıdaki kurallara uyulmadığında ekranda görüntülenecek uyarı mesajı
metnidir.
Örnek:
Geçerlilik Kuralı: >0 and <100
Geçerlilik Metni: Sayı sıfırdan büyük ve 100 den küçük olmalıdır!
Eğer hücreye 0 dan küçük veya 100 den büyük bir sayı girilirse ekrana “Sayı sıfırdan büyük ve
100 den küçük olmalıdır!” mesajı çıkacaktır.
Download