Uploaded by mahmutcan.410.mca

ÖZ DEĞERLENDİRME

advertisement
Ölçme ve değerlendirme sürecinde ölçme ve
değerlendirmenin amacına uygun olarak öğretmenlerin
öğrenci öğrenmesi ile ilgili veri elde edebilmelerini
sağlayan başka yollar da bulunmaktadır. Bu yollardan
biri de öğrencilerin bir ders veya konu sonunda
çalıştıkları öğrenme hedefleri ile ilgili kendi
öğrenmelerini değerlendirmek için gerçekleştirdikleri
öz değerlendirme uygulamalarıdır.
Bu kapsamda öğrencilerin öğrenme hedeflerine göre
kendi öğrenmelerini değerlendirmeleri o öğrenme
hedefi ile ilgili hangi noktalarda desteğe ihtiyaç
duydukları veya hangi noktalarda daha fazla
açıklamaya ihtiyaç duydukları ile ilgili bilgi
sağlayabilir. Öğretmen bu süreçte elde ettiği bu bilgilere
bakarak aşağıda yer alan sorulara yanıt verebilir.
• Öğrenciler ilgili öğrenme hedefi ile ilgili hangi
seviyede bilgi ve beceriye sahiplerdir?
• Öğrencilerin bir sonraki ders veya konuya geçmek
için bilgi ve yetkinlik sağlamaları gereken becerileri
ne durumdadır?
• Öğrencilerin gerekli seviyeye gelebilmesi için
yapılabilecek öğretimin özellikleri neler olabilir?
Bu soruların yanıtlarına göre öğretmenler yeni bir
öğrenme hedefine geçmeden önce öğrencilerinin
öğrenmelerini desteklemek için son bir geri bildirimde
bulunma kararı alabilir veya elde edilen bu fırsat
doğrultusunda öğretim planlarında düzenlemeler
yaparak öğrencilerin ihtiyaç duyduğu noktalarda farklı
öğretim teknik ve yöntemlerinden faydalanmayı
düşünebilirler. Öğrencilerin yaptığı öz değerlendirme
uygulamaları öğretmenlere sağladığı yararı yanında
kendileri için de çeşitli yararlar sağlamaktadır.
Öz değerlendirme öğrencinin
kendi öğrenme sorumluluğunu
almasına izin vererek,
öğrencinin süreç boyunca aktif
katılımında bulunmasını
sağlar.
Tekniğin amacı
Yararı
Uygulanması
Uyarılar
Bu teknik sayesinde
öğretmen, öğrencilerinin
öğrenme hedefi ile ilgili
hangi noktalarda desteğe
ihtiyaç duyduklarını
görebilir ve elde ettiği bu
bilgiye göre öğrencilerine
geri bildirimde
bulunabilir veya öğretim
planında düzenlemelere
gidebilir.
Bir konu üzerinde
çalışırken veya konu
bittiğinde öğrencilerden
öğrenme hedefi ile ilgili
üzerinde çalışılan
konunun kendilerine
göre en karmaşık olan
kısmı veya kendilerini en
çok kaygılandıran kısmını
düşünerek bir kağıda not
almaları veya sözlü bir
şekilde sınıf içerisinde
paylaşmaları istenebilir.
Bu teknik uygulanırken
öğrencilere özellikle
öğrenme hedefleri ile
ilgili kendilerini
kaygılandıran noktaların
üzerinde durmaları
hatırlatılabilir. Ayrıca bu
teknikte öğrencilerin
yansıtmalarını kağıt
üzerine yapıp isimsiz bir
şekilde öğretmenleri ile
paylaşmaları tekniğin
verimliliğini artırabilir.
En Bulanık Nokta Tekniği
Bu teknik, sınıftaki
öğrencilerin öğrenme
hedefi ile ilgili olarak
zihinlerinde en çok
karışıklık yaşadıkları
alanları ortaya çıkarmayı
amaçlamaktadır.
Tekniğin amacı
Yararı
Uygulanması
Uyarılar
Bu teknik sayesinde
öğretmen üzerinde
çalıştıkları konu ile ilgili
olarak öğrencilerin en çok
hangi noktaya önem
verdiğini görerek bu
noktanın dersin öğrenme
hedefleri ile uyum gösterip
göstermediği hakkında bilgi
sahibi olabilir. Eğer
öğrencilerin farklı bir
noktaya odaklandıklarını
tespit ederse, bunun
gerekçesini ortaya çıkararak
öğretim planında
düzenlemelere gidebilir.
Konunun belli bir anında
veya sonunda öğretmen
öğrencilerden birlikte
üzerinde çalıştıkları konu
ile ilgili kendilerine göre
en çok hangi noktanın
önemli olduğuna karar
vermeleri istenebilir.
Öğrenciler bu konudaki
düşünceleri sınıfta sözlü
bir şekilde ifade
edebilirler veya yazılı bir
şekilde teslim edebilirler.
Bir önceki teknikte
olduğu gibi öğretmenini
öğrencilerden bu
uygulamaya anonim bir
şekilde katılmalarını
istemeleri uygulamanın
verimliliğini artırabilir.
En Önemli Nokta Tekniği
Bu teknik, öğrencilerin
sınıfta üzerinde
çalıştıkları konu ile ilgili
en önemli olarak
gördükleri noktayı ortaya
çıkarmayı amaçlar.
Tekniğin amacı
Yararı
Uygulanması
İlk olarak bu teknik
sayesinde öğretmenler
bir öğrenme hedefi
üzerinde öğrencilerle
birlikte çalışmaya
başlamadan önce
öğrencilerin bu hedefler
ile ilgili ne tür bilgilere
sahip olduklarını görme
şansını yakalar. İkinci
olarak bu teknik
sayesinde öğretmenler
aynı uygulamayı
öğrenciler ile hedefler
üzerinde çalıştıktan sonra
bir daha
gerçekleştireceği için
öğrencilerin ilk baştaki
öğrenmeleri, mevcut
durumdaki öğrenmeleri
ve öğrenme hedeflerinin
hepsini birbirleri ile
karşılaştırabilir.
Öğrencilere öğrenme
hedefinden ve başarı
kriterlerinden
bahsettikten sonra iki
sütundan oluşan bir
tablo verilir ve
öğrencilerden ilk sütuna
hedefler ve başarı
kriterleri ile ilgili
bildiklerini veya aklına
gelenleri yazması istenir.
Sonrasında bu kağıtlar
belirli öğrenme hedefleri
ve başarı kriterleri ile
ilgili çalışmalar
tamamlandıktan sonra
geri öğrencilere verilmek
üzere toplanır. Son
aşamada ise
öğrencilerden aynı
uygulamayı ikinci sütun
için yapmaları istenir.
Uyarılar
Eskiden – Şimdi Tekniği
Bu teknik, öğrencilerin
belirli bir öğretim
sürecinden geçmeden
önceki ve sonraki bir
konu veya öğrenme
hedefi ile ilgili
düşüncelerini ortaya
çıkarıp karşılaştırmayı
amaçlar.
Bu tekniği uygularken
öğrencilerin anonim
olmalarını sağlamak
öğrencilerin
düşüncelerini daha doğru
şekilde ifade etmelerini
sağlayabilir. Ayrıca bu tür
uygulamaların not verme
amaçlı yapılmadığının da
öğrencilere bildirilmesi
yine verimliliği artıran bir
diğer etmen olabilir.
Download