Uploaded by sakomaki23

Tıp1 Davranış Bilimleri

advertisement
2. Yönelim
Tıp1 1. Komite Davranış Bilimleri
-Dezoryantasyon: tanıması gereken yer, zaman ve
kişileri tanıyamama
Açıklama
3. Bellek
-Anlık Bellek: hemen
-Yakın Bellek: 3-5dk.
-Uzak Bellek: geriye kalan tüm kapsam
-Ribot Kanunu: yakın bellek bozuk, uzak bellek
sağlam
Ruhsal Durum Muayenesi
A.Genel Görünüm ve Tutum
-Göz ilişkisi kurma
-Duygusal katılım: duygularını hissettirmez/
üzülmesi gerekirken gülebilir…
-Giysileri ve görünümü
-Kendine Bakım
-Toplumsal ve cinsel davranışlar: toplum yargılarına
aykırı hareketler…
-Agresif ve ajite davranış
-miksiyon: işeme
-defekasyon: dışkılama
-hostil: saldırganlık
-sedüktif: cinsel olarak ayartıcı
-Amnezi: bellek kaybı
a. Anteretrograd Amnezi: olaydan sonrakileri
hatırlayamama
b. Retrograd Amnezi: olaydan öncekileri
hatırlayamama
c. Füg(kaçış): geçmişi unutup evini, işini, eşini
terk etme
d. Hipermnezi: aşırı bellekte tutma ve ayrıntılı
hatırlama
e. Paramnezi: anıları çarpıtma/ gerçekler ve
düşler birbirine karışır
i.
De ja vu: daha önce sanki
yaşamıştım
ii.
Jamais vu: yaşananı yaşanmamış
gibi hissetme
iii.
Konfabulasyon: bellek boşluklarını
gerçek dışı olaylarla doldurma/
masallama
4. Dikkat ve Konsantrasyon
B. Sensorium (Duyusal Alan)(Kognitif
Alan)
1. Bilinç: farkındalık durumu
-Alacakaranlık Durumu: hallüsinasyonlarla giden
bilinç bozukluğu
-Bilinç Sislenmesi: zihinsel berraklığın tam
olmaması
-Delirium: zihinsel becerilerde ciddi rahatsızlık,
konfüzyon/ şaşkınlık eşlik eder
-Koma: ağır bilinçsizlik/ bilinç kapalı/ tepkisiz
-Koma Vijil: hasta uyuyormuş, uyandırılmaya hazır
gibi/ gözleri açık/ şiddetli uyaran bile yetersiz
-Somnolans: aşırı uyuşukluk
-Stupor: olanı biteni anlamama ve tepkisizlik
-Konfüzyon: bilinç bulanıklığı/ sersemleme/ yer,
zaman, kişiye yönelim bozukluğu
-Distraktibilite: dikkatini belli konuda
toparlayamama
-Hipervijilans: dikkatini tüm uyaranlara karşı
toplama
-Seçici Dikkatsizlik: anksiyete yaratan şeyleri
görmezden gelme
-Trans: dikkatin aşırı odaklanmasıyla bilinç
değişikliği
5. Kognitif Bozukluğa Eşlik Eden Bozukluklar
-Adiadokokinezi: ardısıra gelen hareketleri hızlı
yapamama
-Agnozi: duyu işlevde bozukluk yok ama nesneleri
tanıyamıyor
-Anosognozi: hastalığı yoksayma
-Apraksi: motor işlevlerde bozukluk yok ama motor
etkinkinlikleri yapamıyor
1
6. Demansa (Bunamaya) Eşlik Eden
Bozukluklar
-Aleksi: var olan okuma yetisinin kaybı
-Disgrafi: yazma becerisinde kaybı/ bozukluk
-Dis(akalkuli): hesap yapma becerisi kaybı
-“dis” ön eki: bozukluk anlamında
C. Algı
-Depersonalizasyon: kişi sanki kendini dışarıdan
izliyormuş gibi hissetmesi
-Derealizasyon: dış dünyayı gerçek dışıymış gibi
algılama
-Hallüsinasyon(Varsanı): objesiz algılama
-İllüzyon(Yanılsama): objenin yanlış algılanması
D. Düşünce ve Konuşma Bozuklukları
Konuşma Bozuklukları
-Afazi: dilin dışavurum bozukluğu
-Afoni: fısıltı ile konuşma
-Aloji: düşünce fakirleşmesi
-letarji: uykuya aşırı eğilim
-logore: kişinin çok konuşması
-mutizm: konuşma becerisi var ama konuşamıyor
-tanjansiyalite: bir konunun özüne inmeme
Düşünce Bozuklukları
a. Fobi
-Agarofobi: açık alan,
-Ailurofobi: kedi,
-Akrofobi: yüksek yer,
-Eritrofobi: yüzün kızarması,
-Sosyalfobi: sosyal alanlarda bulunma,
-Klastrofobi: kapalı alan korkusu
b. Hezeyan (Sanrı/Delüzyon)
-Eratomanik: daha yüksek konumda olanın
kendine aşık olduğunu düşünme
-Grandiyöz: çok değerli olduğunu düşünme
(ben peygamberim/ mehdiyim)
-Nihilistik: kendisinin, başkalarının,
dünyanın olmadığına inanma
-Paranoid: etraftan şüphelenme
-Paylaşılmış: sanrıyı yakınınla paylaşma/
bulaştırma
-Perseküsyon: saldırıya uğrayacağını
düşünme
-Sanrısal Kıskançlık: gerçekçi kanıt yokken
aldatıldığını düşünme
c. Hipokondriazis: organik bir neden yokken
önemli bir hastalığının olduğunu düşünme
d. Obsesyon: istenmeden gelen yanlış
düşünceler ve bunları düşünmekten kendini
alıkoyamama
E. Duygu
1. Duygulanım (Affekt): kısa süreli duygusal
tepkiler
2. Duygudurum: duygusal tepkilerdeki uzun
süreli değişiklikler
a. Aleksitimi: duygu durumunun
farkında olmama
b. Anhedoni: daha önce zevkle yaptığı
etkinlikten zevk alamama
c. Öfori: abartılı iyi hissetme
d. Ötimi: normal duygudurum
e. Ajitasyon: yoğun anksiyete (endişe)
f. Ambivalans: birbirine zıt iki duygu bir
arada
g. Anksiyete: gelecek hakkında
nedensiz sıkıntı/ endişe
h. Apati: donuk duygusaldurum
F. Davranış
-Agresyon: öfkenin motor karşılığı/ saldırganlık hali
-Akatizi: ilaç kullanımına bağlı yerinde duramama
-Ajitasyon: gerginlikle yapılan aşırı motor etkinlik
-Anerji: enerjisiz olma
-Distoni: ilaçlara bağlı kas spazmı
-Kompülsiyon: obsesyon sonucu istenmeden
yapılan hareket ve buna engel olamama
-Ekopraksi: hastanın karşıdakinin hareketlerini
tekrar etmesi
G. Psikofizyoloji
1. Uyku
a. İnsomnia: uykusuzluk
b. Hipersomnia: aşırı uyuma
c. Parasomnia: uyku içinde anormal
durum/ kabus
2. İştah
a. Anoreksiya: iştahsızlık
2
b. Hiperfaji: çok yeme
3. Libido: cinsel istekte artma/ azalmayı ifade
eder
H. Özel Beceri ve Yeterlilikler
Davranışın Nörobiyolojik
Kökenleri
-Hipokrat temelini atmış
-Ivan Pavlov köpeklerle, beyinde geçici bağlantılar
kurulduğunu göstermiş
Sinir Sistemi
Nöron
-H. gövdesi akson ve dentritten oluşur
-İnsan beyninde ~11-13 milyar nöron bulunmakta
-İletim (akson çapıyla doğru orantılı);
-nöron içi dentritten aksona
-nöronlar arası aksondan dentrite
-Sinaps: bir nöronun aksonu ile diğer nöronun
dentritinin yaptığı bağlantıya denir
-iletici: presinaptik
-alıcı: postsinaptik
-Glia: beyin/ omurilik destek ve besleyici hücreleri
makrofajdır, sinir iletimi yapmaz, bellek işlevlerinde
önemli
-Nöron Gruplaşmaları;
-nöron gövdeleri beyin ve omurilikte
gruplaşırsa buna “nukleus” bunlar biraraya
gelerek beyin yapılarını ve algı gruplarını
oluşturur
-dışında n. gövdesi gruplaşması “ganglion”
-akson ya da dentrit beyin-omurilik içinde
gruplaşırsa “trakt (yol)” dışında gruplaşırsa
“sinir (nervus)” adını alır
Merkezi SS
-Beyin ve omurilikten oluşur, medulla o.da birleşirler
Beyin(Cerebrum)
a. Arka Beyin: medulla, cerebellum(beyincik)
ve pons’tan oluşur
-Medulla: beyin omurilik ilişkisini sağlar
-Cerebellum: kas faaliyetleri ve denge
-Pons: cerebellumun iki yarısını birbirine
bağlar/ solunum, yutma, sindirimde etkili
-afferent: (beyne) getiren
-efferent: (beyinden) götüren
b. Orta Beyin (arka-ön beyin arasında)
-insanlarda hayvanlara göre küçük
-görme ve işitmede önemli
-Beyin Sapı: arka, ön, orta beyinle ilişki halinde
reflekslerle ilgili
-Retiküler Aktive Edici Sistem: uyanıklığı ve dikkat
düzeyini düzenler
c. Ön Beyin: talamus, hipotalamus, limbik
sistem, beyin, beyin kabuğu (kortex)
-Talamus: beyne ulaşan uyaranların beyin
kabuğuyla ilişkisini sağlar, (trafo) görme,
işitme, dokunma…(koku hariç) ilgili
-Hipotalamus: yeme, içme, saldırganlık,
cinsel davranış, beden sıcaklığı ve iç salgı
bezlerini denetler (susama merkezi)
Omurilik (Medulla Spinalis)
-Hem bir merkez hem de iletim organıdır
-Duyu organından gelen uyarıyı beyne,
-Beyinden gelen uyarıyı duyu organına gönderir
-Reflexleri yönetir
-Hem istemli hem istemsiz davranışlarda önemli
Omurilik Soğanı (Medulla Oblongata)
-Beyne gelen BÜTÜN sinirler buradan geçer
-Solunum, sindirim, yutma gibi reflexlerin kontrolü
-Beynin sağ lobundan gelen sinirleri vücudun
soluna, sol lobundan gelenleri sağına gönderir
Çevresel (Periferik ) SS
-İç organların, duyu organlarının, salgı bezlerinin
MSS ile ilişkisini sağlar
-Dış dünyadan haber almamızı sağlar
-Dış çevreyle ilgili bölüm “Somatik SS”
-İç organlarla ilgili bölüm “Otonom SS”
-Somatik SS
-Getirici (afferent) ve götürücü (efferent)
nöronlardan oluşur
-Getiricideki bozukluk duyunun
alınamaması,
-Götürücüdeki bozukluk kasların
çalışmamasına neden olur
-Otonom SS (Homeostasiyi Düzenler)
-2 bölümlü Sempatik SS Parasempatik SS
3
-Bu sistemler birbirine zıt etki gösterir
-Sempatik SS: heyecan, korku, hareket gibi
durumlarda iç organların çalışmasını
hızlandırır (Speed) (savaş ya da kaç)
-Parasempatik SS: dinlenme, uyku zamanı
çalışır
Endokrin Sistem
-SS ile yakın ilişkili
-İç salgı bezleri oluşturur
-Salgı bezleri (hormon salgılarlar):
-Hipofiz Bezi: iç salgı bezlerinin çalışmasın
kontrol eder/ Hipotalamusun denetiminde
çalışır/ ADH, oksitosin, GH üretir
-Tiroid Bezi: tiroid hormonu üretir/ bu
hormon beden metabolizması sıcaklığı ve
O2 kullanımı ile ilgili/ fazlalığı hipertiroidizm/
azlığı hipotroidizm ve hipotridizm
çocukluktan itibaren varsa bedensel,zeka
geriliği olur
-Adrenal (Böbrek Üstü) Bezler: kortizol
(stres hormonu) şekeri yükseltir/ adrenalin
(nabız,kan basıncı artışı)/ noradrenalin
nörotransmitter SS’de rol oynar/cinsiyet
hormonları androjen (erkekte çok), östrojen
(kadında çok)/ üretir
Savunma Düzenekleri
-Ego (benlik) 3 efendili (dış dünya, süperego (üst
benlik), id (alt benlik)) uşaktır
-İnsanların çatışma ve anksiyeteyi azaltmak/
gidermek için geliştirdiği (davranışlar) savunmalar
benliğin savunma düzeneğidir
-Bilinçdışı gelişir
-Savunma düzeneklerini az/ çok herkes kullanır
-Başlıca Savunma Mekanizmaları
a. Bastırma (Represyon)(Temel Savunma M.)
-Anksiyeteyi yaratan durumu (istek, dürtü,
eğilim) bilinçdışına itme
-Genelde üst benlikçe kabul edilmeyen
şeyler bastırılır
-Bilince çıkmak için fırsat kollar bu yüzden
bastırılmaları için ruhsal enerji lazım
-fazlası patolojik
b. Yadsıma (Denializasyon)
-Anksiyete yaratan durumu yok saymak
veya inkar etmek
-Anksiyete yaratan durumu kendine
yakıştıramama
-“Ben yalan söylemiyorum, yalan büyük
günahtır”
c. Yansıtma (Projeksiyon)
-Anksiyete yaratan durumu başkasına mal
etmek
-Yadsımayla ile birlikte işler sorumluluk
üstlenmez, başkalarını suçlama, dış
dünyaya bakışta bozulma, kişiler arası
ilişkilerde bozukluk olur (sanrısal bozuklukta
görülebilir)
-Yalan söyleyen birinin herkesin yalan
söylediğini düşünmesi gibi
d. Yer Değiştirme (Deplasman)
-Çatışma ve anksiyete yaratan nesne
değiştirilerek zarar görmeyeceği nesneye
boşalmak
-“Eşine kızıp çocuğuna bağırma”
-“Eşeğini dövemeyen semerini döver”
-Normal, ruhsal hasta, rüya durumundaki
insanlarda görülebilir
e. Mantıksallaştırma (Rasyonalizasyon)
-Süperego ve toplum tarafından kabul
görmeyen durumları anksiyete yaratmayan
forma kendini ve toplumu kandırarak
çevirmesi
-benlik saygısının düşmesinden ve
toplumda kötü duruma düşmekten kurtulur
-“Kedi uzanamadığı ciğere mundar der”
-fazlası kişiler arası ilişkileri bozar
f.
Eksikliği Giderme (Kompensasyon)
-Kişinin yetersiz yönlerini iyi özellikleriyle
kapatma çabası
-Bu çabayla yetersizliğin verdiği
anksiyeteden kurtulur
-fazlası düşünce ve davranış bozukluklarına
yol açar
4
g. Karşıt Tepki Oluşturma
(Reaksiyon-Formasyon)
-Kişinin süperego ve toplum tarafından
kabul edilmeyen ve anksiyete oluşturan
güçlü istek, eğilim, dürtülerin… tam tersi
hareket etmesi
-kişi bu sayede anksiyeteden kurtulur
-“çocuğuna bilinçdışı kötü düşünceleri olan
annenin çocuğuna çok sevecen
davranması”
h. Döndürme (Konversiyon)
-Anksiyete bazı bedensel belirtilere
döndürülür
-Organik bir bozukluk yok
-“Eşiyle kavga eden kadının aniden
bayılıvermesi”
-Nevrotik bozuklukta sık görülür
i.
j.
Düş Kurma (Fantazi Formasyon)
-Kişinin baş edemediği duygu ve isteklerini
düş kurarak doyuma ulaştırması
-“Çok yorulan bir kişinin gözlerini kapatarak
o anda tatil beldesindeymiş gibi düşünmesi”
-Çocukluk ve gençlik döneminde sık görülür
Saplanma (Fiksasyon)
-Kişinin duygusal olarak ilerlemesinin
durması, kişiliğin gelişmemesidir
-Kişinin bedensel ve zihinsel gelişimi
durmaz
-“Çocukluk döneminde aşırı emzirilmiş
çocuğun ileride oral bölge ile ilgili bir
saplanma belirtileri gösterebilir oral bölgeye
haz veren sigara alkol kullanımı gibi
oluşabilir”
k. Gerileme (Regresyon)
-Kişinin sorunlarını çözemediği dönemlerde
görülür
-Kişinin daha başarılı, daha mutlu olduğu
döneme dönmesidir
-“Tuvalet eğitimini tamamlamış çocuğun
küçük kardeşini görüp altına kaçırması”
-Ozan, yazar ve sanatçıların yaptığı
gerileme örnekleri patolojik değildir
l.
Özdeşim (Identifikasyon)
-Kişinin bir başkasının veya grubun
düşünceleri benimsemesi, kendi özelliği
haline getirmesidir
-Çocuk 5-6 yaşlarından kendi cinsiyetinden
olan anne-baba ile özdeşim yapar
m. Yüceltme (Sublimasyon)
-süperego ve toplum tarafından
onaylanmayan ilkel bir istek, eğilim veya
dürtünün amaçlı veya nesnesi değiştirilerek
onaylanan değer verilen biçime
kavuşturulması
-“Kavga/ saldırganlık kötüdür ama boksörlük
iyidir”
-”Saldırganlık/ yıkıcılık dürtüsü olan birisi
yücelterek iyi bir kasap olabilir”
-Bu yükseltme cinsellik (pregenitel) dönem
öncesi gerçekleşir
Sosyal Beceri Eğitimi
Bileşenler
-Beden Dili
-Tanışma
-Sohbet Etme
-Kendini Açma
-Konuşmayı Sonlandırma
a. Beden Dili
-Bileşenleri: postür (vücudun aldığı şekil/
vücudun duruşu), gülümseme, beden
yönelimi, öne eğilme, göz iletişimi, başı
sallamak, dokunmak, proksemik (vücudun
etrafında çevrelediğimiz görünmez alan)
-İletişimin Etkileme Gücü: kelimeler
(%10), ses tonu (%30), beden dili (%60)
-İlk izlenim (~ilk 30 saniyede oluşur) için
beden dili çok önemli
-Proksemik;
-Samimi mesafe: dokunma-45cm
-Kişisel alan: 45-120cm
-Sosyal mesafe: 120-365cm
-Toplumsal mesafe: 365-760cm
b. Tanışma
-Göz iletişimi ve gülümseme
-Selamlaşma
-Kendinizi tanıtma…
5
c. Sohbet Etme
-Ortak noktalar bulunmaya çalışılmalı
-Konuşma ve dinlemeyi iyi dengelemek
lazım
-Konu değiştirme sohbeti canlı kılar
-Samimi iltifatlar etkili
-Yakın ilişki kurulduysa kişisel sorular
sorulabilir
-Aktif dinleme ve beden dili önemli
-Mizah, empati önemli
5. Hafif Uyku Basamağı: bilincin dış
uyaranlara karşı neredeyse kapandığı
durum
d. Konuşmayı Sonlandırma
-Zamanlama önemli: ne erken, ne geç
-Tanıştığıma memnun oldum…
-Gülümseme, göz teması
-El sıkışma, selamlama
8. Stupor Basamağı: kişinin şiddetli ve sürekli
bir uyaranla uyandırılabildiği durum
Bilinç
-Bireyin kendi duygularının ve çevresinin farkında
olma durumu
-Bireyin iç dünyasında ve çevresinde olup bitenleri
fark etmesi, ayırt etmesi, algılaması,
değerlendirmesi ve uygun tepki göstermesi için
gerekli uyanıklık durumu
Bilinç Basamakları
-İlk 6 basamak sağlıklı insanlarda görülebilir,
patolojik kabul edilmez
-Son 4 basamak hastalarda görülür, patolojiktir
1. Aşırı Uyanıklık Basamağı: kişide aşırı bir
canlılık ve uyanıklık vardır, dikkati dağınıktır
bir noktada toplayamaz
2. Uyanıklık Basamağı: optimal (en uygun)
düzeyde bir uyanıklık ve canlılık durumu
vardır
3. Rahat Uyanıklık Basamağı: kişide
rahatlama ve gevşeme durumu vardır, dış
çevreden gelen uyaranlara karşı dikkati
azalmıştır
4. Uykuya Geçiş Basamağı: uyuklama ve
hayal kurma görülür
6. Derin Uyku Basamağı: bilincin dış dünyaya
tamamen kapandığı basamaktır
7. Letarji Basamağı: genel olarak uykuya
eğilim/ uykululuk ve dış uyarana yanıt için
şiddetli uyaran gerektiren kayıtsızlık durumu
9. Semikoma (Prekoma) Basamağı: bilinçlilik
durumunun tam kaybıyla birlikte, salt reflex
düzeyde yanıt alınabilir
10. Koma Basamağı: bilinçlilik durumunun tam
kaybı, şiddetli uyaranlara motor yanıt ya çok
zayıf ya da alınamaz, şiddetli ağrılı
uyaranlara alınabilen yanıt reflextir
-Retiküler formasyon beyin sapında, lateral
hipotalamik alandadır/ canlılık ve uyanıklılığı
arttırma ile ilişkilidir bu yüzden Retiküler Aktivasyon
Sistemi (RAS) de denilmekte
-Uyku uyanıklık merkezleri hipotalamusta
olduğundan RAS ile hipotalamus ilişkisi bilinçlilik
düzeyini belirlemede önemli
Bilinç Bozuklukları
-genelde ruhsal/ bedensel hastalık, zehirlenme ve
kafa travmalarında görülür
-konfüzyon, bilinç sislenmesi, stupor, delirium,
koma, düş durumu, koma vijil
-Düş Durumu: bilinç konfüzyon ya da sislenme
düzeyinde bozuk, yaşanan olaylar daha sonra ya
çok az anımsanır ya da anımsanmaz
Kişilik Bozuklukları
-Kişilik: insanı başkalarından ayıran duyuş, tutum,
davranış örüntülerini içeren tüm ruhsal özellikler
-Egosintonik: Kişinin anormal davranışları kişiyi
rahatsız etmez aksine haz verir
-Alloplastik Uyum: çevreyi kendine uydurmaya
çalışır
6
-Kişilik bozukluklarının en belirgin özelliği yardım
almak istemezler
-Kişilik bozuklukları genetik, biyotik ve psikoanalitik
faktörlere bağlı gelişebilir
-Kişilik Bozuklukları DSM-IV-TR’ye göre 3 kümeye
ayrılır:
a. A Kümesi (garip, eksantrik) (PıŞŞ)
-Paranoid
-Şizoid
-Şizotipal kişilik bozukluğu
b. B Kümesi (uyumsuz, dengesiz, tutarsız)
-Antisosyal
-Borderline
-Histrionik
-Narsistik kişilik bozukluğu
c. C Kümesi (korkak, anksiyöz) (ABO)
-Avoidan (çekingen)
-Bağımlı
-Obsesif-kompulsif
-diğer kişilik bozuklukları
A Kümesi
1. Paranoid KB
-hostil (saldırgan), güvensiz, irritabl
(huzursuz), kin besleme
-başkalarının davranışlarını kötü niyetli
yorumlama
-yansıtma savunma mekanizmasını
kullanırlar
2. Şizoid KB
-içine kapanık, sakin, çekingen
-toplumsal ilişkilerden kopma, diğer
insanları hoş görmekte zorlanma
-cinsel yaşam fantezi üzerine kuruludur,
gerçek ilişkiyi ertelerler,karşı cinse
yaklaşmazlar
-1, 2 arkadaşı olur
-soğuk, tekdüze duygulanım
3. Şizotipal KB
-yakın ilişkilerde birdenbire rahatsızlık
duyma, yakın ilişkiye girmede azalma
-garip kişiler, kıyafetler ve konuşma
(medyum, astrolog)
-kendi duygularını tanımama, özel güçleri
olduğuna inanma
-acayip düşünceleri, referans fikirleri vardır
-derealizasyon görülür
-izole ve yalnızdırlar
-ağır olgularda anhedoni ve ağır depresyon
görülür
-%10 ihtimalle intihar ederler
B Kümesi
1. Antisosyal (Toplumdışı) KB
-saldırgan, sinirli, vicdan azabı duymama
-sosyal koşullara uymakta zorluk çekme
-kolay para kazanma, yasalara uymama,
hırsızlık, yalan söyleme
-intihar veya kendini jiletlere görülebilir
-aykırı davranışlarından ötürü anksiyete ve
depresyon göstermezler
2. Borderline KB
-ilişkilerde, benlik algısında ve
duygulanımda tutarsızlık ve dürtüsellik
vardır
-rastgele ilişki kurarlar ve yalnızlıktan
yakınırlar
-kişiler arası ilişkileri çok düzensizdir
-sürekli kriz halinde, insanlar ya hep iyi ya
hep kötü
-uygunsuz, yoğun öfke ya da öfkesini
kontrol edememe
3. Histrionik KB
-ilgi odağı olmak ister
-ilgi için fiziğini kullanır (sedüktif)
-hızlı değişen yüzeyel duygular gösterir
-abartılı ve yapmacık davranır
-regresyon ve dissosiyasyonu savunma
mekanizması olarak kullanır
-kadınlarda daha sıktır
4. Narsistik KB
-üstünlük duygusu, beğenilme gereksinimi,
empati yapamama
-ben hakediyordum derler, bilmiş laflar
ederler
-düşüncelerinin çok önemli olduğunu
düşünürler
7
-başkalarını kıskanır ve küstah davranır
ayrıca eleştiriye gelemezler
-çıkarları için sempatik davranabilir,
insanları kullanabilirler
-erkeklerde daha çok görülür
C Kümesi
1. Avoidan (Çekingen) KB
-toplumsal ketleme, yetersizlik hissi ve
olumsuz değerlendirilmeye aşırı duyarlılık
-sosyal olmak ister ama olamaz
-sevildiğinden emin olmadıkça ilişkiye
girmezler (reddedilmeye aşırı duyarlılık)
-insanların fikirlerine gereğinden fazla önem
verirler
2. Bağımlı KB
-uysal, yapışkan davranışa ve ayrılma
korkusuna yol açacak biçimde aşırı
derecede bakılma gereksinimi hissetme
-rehberlik arayışı içerisindedir bağlanacağı
kişiler ararlar
-tek başına kalamazlar
-kadınlarda daha sıktır
3. Obsesif-Kompulsif (Anankastik) KB
-düzenlilik, mükemmelliyetçilik ve kontrol
üzerine sürekli aşırı kafa yorma görülür
-kuralcı, düzenci ve ayrıntıcıdır
-sabırlıdır, otoriter ve güçlü görünüşlüdür
-vicdanın sesini aşırı dinler
-rasyonalizasyon, izolasyon ve reaksiyon
formasyonu savunma mekanizması olarak
kullanırlar
-boş zamanlarını etkinlikliklerini,
arkadaşlarını dışlayacak şekilde işe ve
üretken olmaya verirler
-başkalarının kendisi gibi yapamayacağını
düşündüğü için takım çalışmasına uyum
göstermezler
-esneklik göstermezler, katıdırlar
-erkeklerde daha sıktır
Ruhsal Bozukluklara Genel
Bakış
1. Şizofreni
-kişiler arası ilişkiler ve dış dünya
gerçeklerinden uzaklaşarak kendine özgü
içe kapanış
-işitsel halüsinasyonlar, sanrıları vardır
-kendine bakım azdır, konuşmaları
tekrarlayıcı ve abuk sabuktur
-genetik ve beyindeki biyojenik aminlerin
düzeyindeki değişiklikler oluşumunda etkili
-çevre oluşmasında, stresli yaşam, yalnız
yaşamak oluşumunda etkili
-prevalansı %1, psikozdur
2. Şizoaffektif Bozukluk
-şizoaffektif=şizofreni+depresif ya da manik
-depresif: keyifsiz, neşesiz, mutsuz, intihar
düşüncesi
-manik: aşırı canlı, neşeli, çok konuşan,
keyifli
3. Sanrısal Bozukluk
-şizofrenideki gibi sanrılar vardır ancak
Kişinin yaşamı şizofrenideki kadar
bozulmaz
-Grandiyöz Alttip: megalomanik sanrılar
-Paranoid Alttip: takip ediliyorum, yemeğime
zehir katacaklar
-Erotomanik Alttip: kendisinden sosyal statü
olarak yüksekteki kişilerin kendisine aşık
olduğuna inanırlar
-Somatik (Bedensel) Alttip: hipokondriazis
-Jaluzik Alttip: cinsel partnerinin aldattığını
yönelik sanrılar
-Mix Tip: birkaç sanrı bir arada
4. Şizofreniform Bozukluk
-şizofreni gibi başlar ve seyreder
-6 aydan kısa ve 1 aydan uzunsa
şizofreniform tanısı alabilir
-6 aydan sonrası şizofreni tanısı
8
5. Panik Bozukluk
-beklenmedik panik ataklarla seyreder
-yoğun hiperotonomi bulgusuyla acile gelir
-çarpıntı, ölüm korkusu, nefes kesilmesi…
-10dk içinde pik yapar ve ~30dk içinde
düzelir
6. Yaygın Anksiyete Bozukluğu
-en az 6 ay sürer, pek çok günlük etkinlikte
yoğun endişe duyma hâli vardır
7. Fobik Bozukluk
-3’e ayrılır
-Özgül Fobi: özgül nesne ve durumlardan
anlamsızca yoğun korku duyma ör. akrofobi
(yükseklik korkusu)…
-Sosyal Fobi: sosyal ve performans
gerektiren durumlardan aşırı ve anlamsız
korku duyma; kalabalıklar, toplu yemekler,
topluluğa karşı konuşma önemli sorun
kaynaklarıdır
-Agorofobi: açık alan korkusu, kişi yalnız
sokağa çıktığında panik atak geçireceği ve
yardım alamayacağı korkusu; çoğunlukla
panik bozukluk eşlik eder
8. Genel Tıbbi Durum ve Madde
Kullanımına Bağlı Anksiyete
Bozukluğu
9. Bedensel (Somatik) Belirti
Bozuklukları
-organik nedenin olmadığı bedensel
yakınmalara (vücud ya da beyin tarafından)
dönüştürülen ruhsal bozukluklardır
-temel olarak somatizasyon, konversiyon ve
yer değiştirme savunma mekanizmaları
kullanılır
-Bedensel Belirti Bozukluğu: sıkıntı veren
günlük hayatı etkileyen birden çok belirti
vardır; bedensel belirtilere ve sağlık
kaygılarına ilişkin aşırı düşünce, duygu ve
davranış vardır: belirtileri en az 6 ay sürer
-Konversiyon Bozukluğu: yapılan tüm
incelemelere rağmen nörolojik bir durumun
tespit edilemediği, nörolojik belirtilerle
seyreden bir hastalık
-Hastalık Kaygısı Bozukluğu: hipokondriazis
ile seyreder, doktorlara pek güvenmezler,
bu tip hastalara “sende bir şey yok” diyip
göndermek en büyük hatadır
-Yapay Bozukluk: istemli bir şekilde kişinin
kendini veya başkasını hasta etmesi veya
hasta rolü yapması ve bunun üzerinden
emosyonel doyum sağlaması
10.
Dissosiyatif Bozukluklar
-dissosiasyon savunma mekanizmasının
kullanıldığı bozukluklar
-Dissosiasyon: ruhsal yapıda bilişsel
içeriklerin duygusal içeriklerden ayrılması
-Dissosiyatif Amnezi: yoğun stres oluşturan
bilgileri normal dışı hatırlayamama, atak ya
da atakların olması
-Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu: birden fazla
kimlik durumu, çoğunlukla cinsel taciz
sonrası ortaya çıkar
-Dissosiyatif Füg: bireyin beklenmedik
şekilde evinden ya da alışılageldiği
ortamdan gitmesi; yeni kimlik ve yeni iş bir
iş sahibi olduklarını benimserler
-Depersonalizasyon Bozukluğu: bireyin
beden ya da zihinsel süreçlerinden ayrıldığı
hissinin olduğu veya bunlara gözlemci gibi
bakıyor olduğu yineleyen yaşantıların
olması
Zeka
-zeka düzeyindeki farklılıkların nedeni tam olarak
bilinememektedir
-zekanın tanımı ile ilgili tam bir anlaşma
sağlanabilmiş değildir
-tüm bilişsel yetenekler olduğu görüşü var
-“yeni bilgi ve davranışlar öğrenme, beceri
kazanma/ kullanma, problem çözme, uyum
sağlama yeteneği” olarak tanımlanabilir
9
Zekanın Ölçülmesi
Nevroz
-zeka doğrudan gözlemlenemez ve ölçülemez
ancak kişinin davranış, uslamlamalarından,
problem çözme becerilerinden, uyum yapma
kapasitesinden zekası hakkında dolaylı bilgi
edinebiliriz
-zeka testleri ile kişinin çeşitli alanlardaki
başarılarını ölçerek fikir edinebiliriz
-burada ölçülen “tanımlanan zeka”dır, asıl zeka
daha fazla veya eksik olabilir
-zeka bölümü = zeka yaşı/takvim yaşı x 100
(zeka katsayısı)
-insanların zeka bölümlerine göre dağılımı Gauss
çan eğrisine uyar
-Hafif ruhsal bozukluklardır
-Sorumluluklarını yerine getirebilir
-Gerçeği değerlendirme yetisi sağlamdır
-Hastaneye yatmayı gerektirmez, ayakta tedavi
olabilirler
-Hasta olduklarının farkındadırlar, hastaneye kendi
istekleri ile gelip çözüm ararlar
Zeka Gerilikleri
-70’in altı zeka geriliği
-zeka geriliği tek başına görülmez motor ve ruhsal
gerilikte eşlik eder
a.
b.
c.
d.
90-110 normal zeka
70-89 donuk (sınır) zeka
50-69 hafif zeka geriliği
35-49 orta zeka geriliği, okuma yazma
güçte olsa öğrenebilir, fiziksel ve nörolojik
bozukluklar görülebilir
e. 20-34 ağır zeka geriliği, sürekli denetim
gerektirirler, konuşma azdır
f. 20’nin altı derin düzey zeka geriliği,
yaşamlarını sürdürmek için bakım ve
denetime muhtaçtırlar
-burada verilen alt-üst değerler mutlak değildir, test
anında kişinin duygudurumu, performansı gibi
etkenlerde hesaba katılarak esnek bir
değerlendirme yapılabilir
Psikoz Nevroz Ayrımı
Psikoz
-Ağır ruhsal bozukluklardır
-Biyokimyasal ve ruhsal kökenlidir
-Gerçeği değerlendirme yetisi bozuktur
-Tehlikeli hareketleri vardır
-Hasta olduklarını kabul etmez, hastaneye gitmek
istemez, zorla hastaneye getirilir
Psikoz Nevroz Ayrımında Ölçütler
1. Gerçeği Değerlendirme Yetisi: zihin ve dış
dünyada olanları birbirinden ayırabilme,
düşle gerçeği ayırma
2. Kökenleri: psikozların kökeni ruhsal ve
biyokimyasal, nevrozların ruhsal kabul edilir
3. Belirtiler: psikotiklerde duygulanım,
algılama, düşünme, görünür davranışlarda/
nevrotiklerde ruhsal ve bedensel niteliktedir
4. İşlevsellik Düzeyi: psikotiklerde bireysel,
toplumsal, ailesel ilişkilerde bozulma
ağırken nevrotiklerde daha hafif seyreder
5. Hasta Olduğunu Kabul Etme: psikotikler
kabul etmezken, nevrotikler kabul eder ve
çözüm arar
6. Tehlikeli Davranış: psikotikler kendilerine
veya çevreye zarar verecek tehlikeli
davranışlarda bulunabilirler, nevrotiklerde
genel olarak tehlikeli davranış görülmez
7. Kişilik Çözülmesi: psikotiklerde kişilik
bütünlüğü dağılabilir, bu durum
nevrotiklerde ya görülmez ya çok hafif
seyreder
8. Savunma Düzenekleri: psikotikler
nevrotiklere göre daha ilkel ve patolojik
nitelikte savunma düzenekleri kullanır
Psikolojik Testler
-Amaç: çeşitli psikolojik yöntem ve teknikle bireyin
yeteneklerini, motor/ zihinsel/ dugusal
davranışlarını ve kişilik özelliklerini değerlendirme
-Bireyin çeşitli davranışlarının nesnel ve standart
ölçümüne yarayan araçlardır
-Bireyin neyi ne kadar yapabildiğini ve neyi ne
kadar öğrendiğini ölçen testlerdir
-Tam ve kesin bilgi vermezler, doğruya yakındır
-Tanı koymak için tek başına yeterli değildir
10
Özellikleri
-Nesnellik: testin, testi uygulayan veya
değerlendiren kişinin öznel düşüncelerinden, değer
yargılarından, inançlarından bağımsız olması
-Geçerlilik: testin ölmek istediği özelliği hangi
düzeyde ölçebildiği, korelasyon katsayısı (doğru
orantılı) kullanılır
-Güvenilirlik: testin özelliği ne kadar iyi ve doğru
ölçtüğünü gösteren güvenilirlik, testin yinelenebilir
olmasıyla alakalı, aynı grupta farklı zamanlarda
uygulandığında benzer sonuçlar veriyorsa
güvenilirdir, 1. ve 2. uygulamada korelasyon
katsayısı düşükse bu test güvenilir değildir
-Standardizasyon ve Norm:
Standardizasyon: test materyalinin verilme biçimin,
puanlandırılmasının önceden belirlenmesi/ böylece
standardize test farklı kişi, farklı yer ve farklı
zamanda aynı biçimde uygulanır ve puanlanır
Norm: toplum/ kültürdeki normal kabul edilen
değerleri ya da ortalama performansı gösterir
bir test bir kültür için uygun ama başka bir kültür
için uygun olmayabilir
Psikolojik Testler
-Türkiye’de sık kullanılan testler:
Zeka Testleri
a. Stanford-Biten Zeka Testi
-sözel ağırlıklı
-yaş gruplarına göredir
-konuşma özürlü ya da öğrenim görmemiş
olanlarda hata payı yüksektir
b. Wechsler Zeka Testi
-yeteneklere ağırlık verir
-11 alt grubu vardır
-sözel ve performans alt grubu vardır
-öğrenim görmeyen kişilerde uygulanması
tavsiye edilmez
Kişilik Testleri
-Amaç: bireyin hangi özelliklere sahip olduğunu
neyi ne kadar yaptığını belirlemek
a. Minnesota Çok Yönlü Kişilik Ölçeği (MMPI)
-10 alt testten oluşur
-testte doğru ya da yanlış yoktur, belirlenen
durumun o kişi için uygun olup olmadığını
araştırır
-daha çok psikiyatrik hastaların tanılarını
belirlemede ve psikiyatrik hastaların sağlıklı
bireylerden ayrımında kullanılır
-kişinin ruhsal durumu ve kişilik örüntüsünü
ortaya koyması açısından önemlidir
-güvenlik görevlisi alımında/ silah
ruhsatında/ durumu konusunda tereddüt
oluşan kişiliğiyle ilgili bilgi sahibi olmak
istediğimiz kişilerde kullanılır
b. Durumluk-Sürekli Anksiyete Ölçeği
-durumluk ve sürekli olarak 2 alt testten
oluşur
-durumluk anksiyete ölçeği: bireyin belirli
anda ve belirli bir koşulda,
-sürekli anksiyete ölçeği: genel olarak
kendisini nasıl hissettiğini ölçer
c. Beck, Hamilton, Zung Depresyon Ölçekleri
-depresyon belirtileri ve depresif tutumlarla
ilgilidir, bunlara yaklaşımlar zihinsel veya
bedensel yönden olabilir
-tanı koyma ve uygulanan tedavinin
değerlendirilmesinde kullanılmakta
d. Belirti Tarama Testi (SCL-90-R)
-psikiyatrik belirtileri gösteren 90 maddeden
oluşur
-bireyin ruhsal durumu, semptomları
hakkında genel bilgi elde edilebilir
Projektif (Yansıtmalı) Testler
-bireyin iç dünyasıyla ilgili daha ayrıntılı ve daha
çok bilgi edinmeye yarayan araçlardır
-bireye belirsiz, eksik, karmaşık uyaranlar verilerek
belli bir düzene koyması, anlatması ve bunlarında
kendinde yarattığı duygu/ düşünceleri yansıtması
istenir
-dolaylı bilgi elde edilir
-istenen şey evet, hayır biçiminde yanıtlar değil
anlatımlardır
-bu testin değerlendirilmesi yoruma bağlı
olduğundan nesnelliği şüphelidir
11
a. Cümle Tamamlama Testi
-bireye baş veya sonunda eksik yarım
bırakılmış cümleler verilir ve tamamlaması
istenir
-bireyle ilgili bilinçli veya bilinçdışı birtakım
duygu ve düşünceler dolaylı öğrenilir
b. Tematik Algı Testi (TAT)
-bireye siyah-beyaz resimlerin yer aldığı
kartlar gösterilir
-kartlara göre öykü anlatması istenir
-bireyin öyküdeki karakterlerden biriyle
özdeşim yapacağı kabul edilir
-öykülerden bireyin istek, tutum, davranış,
değer yargısı, duygu ve açığa vurulmamış
özellikleri yorumlanır
c. Rorschach Testi
-testin materyali çeşitli renklerden simetrik
mürekkep lekesi olan 10 karttır
-bireye gösterilerek ne gördüğü, neye
benzettiği, neyi çağrıştırdığı sorulu
-bireyin verdiği cevaplar onun kişilik
özellikleri, istek/ gereksinimlerini,
ruhsal-toplumsal durumunu yansıtır
Nöropsikolojik Testler
-Amaç: bireyin yakınmaları ruhsal mı beyin
hasarına mı bağlı?, beyin hasarı varsa yaygın mı
yoksa belli bölgelerde mi yoğunlaşmış? olduğunun
saptanması
a. Benton Görsel Bellek Testi
b. Bender Görsel-Motor Algı Testi
Not: 6. sayfadaki bilinç bozukluklarının bir kısmı
1. sayfada solda açıklanmıştır
12
Download