Uploaded by User10934

1yy goruntuleme-tunaya hoca

advertisement
TIPTA GÖRÜNTÜLEME
YÖNTEMLERİNİN BİYOFİZİĞİ
Prof. Dr. M. Tunaya KALKAN
C
Cerrahpaşa
h
T
Tıp F
Fakültesi
kült i
Biyofizik Anabilim Dalı
1
GİRİŞ:
İ İ
İnsanın içç organlarının
g
anatomik,, fizyolojik
y j
ve patolojik özelliklerinin belirlenmesi.
Morfolojik ve fonksiyonel, makroskobik ve
mikroskobik
ik k bik olarak
l k iç
i yapıların
l
görüntülenmesi.
ö ü tül
i
Amaç insana, özellikle hastaya mümkün
ğ kadar zarar vermeden ve onu rahatsız
olduğu
etmeden en kısa zamanda iç organların yapısı
hakkında kaliteli ve hızlı bilgi toplamak.
toplamak
2
Hekim hangi görüntüleme yönteminin uygun
ğ karar verecektir.
olacağına
a)Hastaya en az zararı vermek
b)Hızlı görüntü almak
c)Kaliteli
)K lit li görüntü
ö ü tü elde
ld edebilmek
d bil k
d)Farklı yapı ve yoğunluktaki dokuları
ayırt edebilmek
y
y
izleyicilik
y
yapabilmek
y
p
e)) Biyokimyasal
f) Ekonomik olmak
3
1) GÖRÜNÜR IŞIK İLE GÖRÜNTÜLEME
(ENDOSKOPİ)
g
aydınlatılabilmeli,
y
, y
yansıyan
y
ışık
ş
İçç bölgeler
dışarıya kayıpsız dışarı alınabilmeli.
Fiber optik liflerin yüksek optik kırma indisine
sahip
hi olmalarından
l l
d dolayı
d l
ışık,
k lifin
lifi içinden
i i d dışarıya
d
çıkmadan bir uçtan diğer uca tam yansımalarla
iletilebilir.
4
Optikçe
O
tik saydam
d
bi ortamdan,
bir
t d başka
b k optikçe
tik
saydam ortama geçen ışığın hızı değişir (örneğin
havadan suya). Hızı değişen ışık bir noktadan bir
başka
ş noktaya
y en kısa zamanda ulaşabilmek
ş
için
ç
yönünü değiştirir yani kırılır.
Eğer ışık optikçe az yoğun ortamdan çok
yoğun ortama geçiyorsa, gelen ışının normal (iki
ortamı ayıran düzleme dik doğrultu) ile yaptığı
açının ikinci ortama geçtiğinde küçülmesi
(KIRILMA) şeklinde olur (Şekil 1,a).
5
Şekil 1,a. Optikçe az yoğun ortamdan (ör: hava) gelen
ışık çok yoğun ortama (ör: cam veya su) geçtiğinde
normale yyaklaşarak
ş
kırılır (ß<
( α).)
6
Şekil 1,b. Optikçe çok yoğun ortamdan (ör: su veya cam) az
yoğun ortama (ör: hava) geçen ışık normalden uzaklaşarak
kırılır (ß> α).
7
Şekil 1,c. Işık optikçe çok yoğun ortamdan az yoğun
ortamdan,
t d optikçe
tik az yoğun
ğ ortama
t
SINIR AÇISI (S)
ile gelirse kırılan ışık iki ortamı ayıran yüzeyi
yalayarak (ß =900) gider.
8
Şekil 1,d. Optikçe çok yoğun ortamdan az yoğun
ortama
t
gelen
l ışığın
ğ normalle
ll yaptığı
t ğ açı, sınır
açısından büyükse ışık aynı ortama TAM
YANSIMA ya uğrar (α >sınır açısı).
9
Şekil 1,e. Fiber optik liflerin bir ucundan giren
ş defalarca tam yyansımaya
y uğrayarak
ğ y
diğer
ğ
ışık,
uçtan çok az kayıpla çıkar.
10
Bir endoskopi aracının içinden geçerek vücut içinde
k
kesme,
dikme,
dik
parça alma,
l
enjeksiyon
j ki
yapabilme,
bil
sıvı verme veya sıvıyı geri emme gibi işlev
görebilecek bir çok ek parça vardır (Şekil 1,f). 11
Şekil 1,g. Tipik bir endoskopi cihazı.
12
Endoskopi araçlarının kullanımında en önemli iki unsur
optik fiber liflerdir.
a) Işığı hastanın iç bölgelerine gönderen ve bu bölgelerin
aydınlanmasına yardımcı olan bir lif.
b) Aydınlatılan iç organlardan yansıyarak gelen ışığı dışa,
dışa
hekimin gözüne getiren lif (çoğu zaman aynı lif).
Bunların dışında amaca uygun olarak yapılacak işlemleri
kolaylaştıran bazı ek parçalar vardır.
vardır
a) Optik lifi istenen organa yönlendirip istenen bölgeye
ulaşmasını sağlayan mekanik bir bölüm.
bölüm
b) Gereğinde bu organda yapılması gerekli cerrahi işlemler
veya biyopsi alınabilmesi için uç kısma takılan cerrahi aletler
13
(Şekil 1,f).
c) Işığı kontrol eden sistemler
sistemler, mercek ve aynalardan oluşan
optik sistemler.
d) Görüntüyü gereğinde ekrana aktararak büyüten elektronik
sistemler.
e) Bunların dışında uygulanacak cerrahi girişim (laparoskopi)
için vücut dışından içeriye ikinci,
ikinci üçüncü hatta dördüncü
giriş kanalı açılarak buralardan ek araçlar sokularak
uygulamalar kolaylaştırılabilir.
kolaylaştırılabilir Doku boşluklarına
karbondioksit gibi gaz veya serum fizyolojik, ringer gibi
sıvı enjekte edilerek şişirilir ve görüş alanları genişletilir.
genişletilir
14
Şekil 1,h. Endoskopi ile yapılan bir
artroskopi uygulamasında diz içi dokuların
15
monitörde görüntülenmesi.
Ş kil 1,i.
Şekil
1 i Endoskopi
E d k i ile
il görüntülenen
ö ü tül
bazı
b alanlar.
l l
16
Endoskopinin avantajlarını şöyle sıralayabiliriz;
a) Doğrudan görünür ışık ile doğal ve renkli
görüntü sağlar.
b) Hastaya
H
zararlı
l ışın kullanmaz
k ll
c) Uygulanması nispeten kolaydır.
d) Gereğinde biyopsi alınabilir.
e) Gereğinde cerrahi işlem olanakları vardır.
17
Ancak bazı olumsuz y
yönleri de vardır.
a. Vücudun her yerine özellikle boşluğu olmayan
yerlerine girilemez (beyin veya karaciğer içi
g )
gibi).
b. Bir çok bölgeye giriş için lokal anestetik
gereklidir.
c Dar bölgelerde dolaşım zorlanır ve etkilenir.
c.
etkilenir
d Geniş alanlarda cerrahi girişim için yetersiz
d.
kalır.
18
X-IŞINLARI (Röntgen)
Alman fizikçi Wilhelm Konrad Röntgen 1896 da
çalışmaları
l
l
sırasında
d ne olduğunu
ld ğ
açıklayamadığı
kl
dğ
ışınları bilinmeyen ışınlar (x-ışınları) olarak
adlandırdı. Bu ışınlar canlı organizmalarda yumuşak
dokulardan geçebiliyor, kemik gibi yoğun dokularda
kısmen tutuluyordu. Ayrıca fotoğraf plağını
etkileyebiliyordu.
etkileyebiliyordu
19
Ş kil 2.b.
Şekil
2 b Katot
K
ışın tüpünün
ü ü ü şematik
ik resmi.
i
20
Burada katottan anoda elektrik alanda hızlandırılmış
yüzeye
y ççarptığında
p ğ
elektronlar anottaki sert metal y
birden durur.
Bu çok yüksek değerdeki negatif ivme sonucu yüksek
frekanslı elektromanyetik alan ortaya çıkartır.
E ji açısından
Enerji
d
b k
bakarsak,
k elektronun
l kt
k
kazanmış
olduğu kinetik enerji elektromanyetik ışın enerjisine
dönmüş olur.
½ m.v2= h.f
(m=elektronun kütlesi, v= elektronun anota çarpma
anındaki hızı,
hızı
21
h=6,67.10-34plank sabiti, f= x-ışınının frekansı)
Enerjini bir kısmı ısıya dönüştüğünden
elektronların çarptığı plaka ısınacak ve
yıpranacaktır. Bunu önlemek için bu plaka
döndürülerek elektronların farklı yerlere
çarpması sağlanır. Ayrıca soğutularak ömrü
uzatılmaya
l
çalışılır.
l l
22
Anot katot arasındaki gerilim farkı (elektrik alan)
arttırılıp
l azaltılarak
l l k elektronun
l k
hızı
h ddeğiştirilebilir.
i i il bili
Hızlı elektronun enerjisi yüksek olacağından
negatif ivmesi fazla olacaktır. Böylece
oluşturulacak
l
l k x-ışınının frekansı
f k
artacaktır.
k
Şiddet ve frekansına bağlı olarak x-ışının
x ışının yoğun
maddeye girişkenliği değiştiğinden fotoğraf
plağındaki
l ğ d ki etkisi
ki i farklı
f kl olacaktır.
l k Sonuçta
S
fil
film
kalitesindeki aydınlık veya karanlık basit
elektriksel bir düzenekle ayarlanabilmektedir. 23
Şekil 2.a.
2 a Katot ışın tüpünden çıkan x-ışınları
x ışınları
değişik yoğunluklardaki maddelerde değişik
oranlarda
l d tutulduğundan
t t ld ğ d ffotoğraf
t ğ f plağında
l ğ d ddeğişik
ği ik
24
oranlarda negatif film izi bırakmaktadır.
a) Röntgen gibi görünür ışıktan daha yüksek
frekanslı elektromanyetik ışımalar canlılar
özellikle insanlar için zararlı etki yapabilirler
dolayısıyla kontrollü olarak kullanılmalıdır.
b) Bu nedenlerle çok sık Röntgen çektirmek,
çektirmek
hamilelerin Röntgen ışınlarına maruz kalmaları
sakıncalıdır.
c) Ayrıca anatomik görüntü kalitesinin düşük
olmasının yanında,
d) Metabolik
M t b lik olayları
l l iizleme
l
olanağı
l ğ dda yoktur.
kt
25
Röntgenin birçok yararlı yanları da vardır.
vardır
a) Kısa sürede görüntüleyebilmesi,
b) Bunu oldukça uygun fiyatla yapabilmesi,
c) Cihazı kullanımının ve kuruluşunun kolay
olması,
d) İyi
İ i teşhis
hi bilgisi
bil i i vermesi,
i
e)) Tüm vücut görüntüleyebilmesi,
g
y
,
f) Kontrast madde kullanımı ile yumuşak
dok dan da iyi
dokudan
i i görüntü vermesi,
ermesi
yüzyıldan fazladır kullanımda kalmasının
nedenlerindendir.
26
Tomografi:
g
bir g
görüntüleme y
yöntemi değil,
ğ ,
Tomografi
görüntüleme yöntemlerinde kullanılabilen bir
tekniktir Bu teknikte görüntülenecek dokuların
tekniktir.
belli bir kesitinin ön plana çıkması arzu
edilmektedir.
dil kt di
Bunun için bir kesitin netleştirilmesi yerine bu
ğ
kesitin alt ve üstündeki kesitlerin netliğini
bozulması, (flulaştırılması) esasına dayanır.
27
Bilgisayarlı Tomografi (BT)
(Computerised Tomography-CT):
g
J.N. Haunsfield 1972 Nisanında İngiltere’de
radyoloji enstitüsünde ince zayıf x-ışını
kullanarak bir kesiti tarama ve sintilasyon
kamarasında sinyalleri okuyarak bilgisayarda
d ğ l di i
değerlendirip
çok
k nett görüntüler
ö ü tül
almayı
l
başarmıştır.
Bu çalışmasıyla 1979 da Nobel ödülü aldı).
28
Bilgisayarlı Tomografide kullanılan ince ve
zayıff x-ışınlarının
l
ddokudan
k d geçen, ttutulan
t l
ve yansıyanları doku çevresine yerleştirilen
dedektörlerle taranır.
Bu ölçümler bilgisayarda değerlendirilerek
görüntü ekranda veya fotoğraf filminde
elde edilir.
Bu görüntüler tekrarlanarak yada başka
kesitler için de görüntüler elde edilebilir.
29
MANYETİK REZONANS
GÖRÜNTÜLEME TEKNİĞİ
(MR)
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Download