Uploaded by gozde.konyaaltibel

NakilVOlmayanUrunTaahhutnamesi

advertisement
(ARAÇLAR DIŞINDAKİ TÜM MALZEMELER İÇİN)
Tarih:..…./…../……
TAAHHÜTNAME
Genel Müdürlüğünüzden teminini talep ettiğimiz,
……………………………….
……………………………….
……………………………….
Malzeme ile ilgili olarak,
- Malzeme bedelinin Ofis hesaplarına yatırılmadan talep edilmesi halinde, yapılacak
ihale/pazarlık sonucunda belirlenecek Ofis satış fiyatı tutarını Ofisçe verilecek süre içerisinde
ödeyeceğimizi,
- Ofis hesaplarına yatırmış olduğumuz bedelin yetersiz kalması halinde, aradaki farkı
verilen süre içerisinde ödeyeceğimizi,
- Talep değişikliklerini, Ofis tarafından ihaleye çıkılıncaya kadar (ihale veya pazarlık
tarihine kadar) bildireceğimizi, bu aşamadan sonra böyle bir talepte bulunmayacağımızı,
- Talep iptallerini ise Ofisin kabul etmesi ve masraflarının ödenmesi şartıyla; satınalma
komisyonu kararının onaylanmasından önce, Ofise bildireceğimizi, bu aşamadan sonra böyle bir
talepte bulunmayacağımızı,
- İş bu talep konusu ürünler dışında tedarikçiden, her ne şekilde olursa olsun; mal fazlası
v.b. manaya gelebilecek herhangi bir talepte bulunmayacağımız gibi, tedarikçinin bu yöndeki
tekliflerine de itibar etmeyerek durumu derhal Ofise bildireceğimizi, Ofisin teslimat anında veya
sonrasında konuya ilişkin denetim, kontrol ve inceleme hakkının bulunduğunu,
- Malzeme tercihlerimizde, 06/09/2011 tarihli ve 28046 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan “Yerli Ürün Kullanılması” konulu 2011/13 sayılı Başbakanlık Genelgesi,
- Masaüstü, Dizüstü, İnce İstemci, İş İstasyonu Tümleşik ve Mini bilgisayarlar için DMO
ve TUBİTAK arasında imzalanmış olan İşbirliği Protokolü kapsamında Milli İşletim Sistemi
Dağıtımı olan Pardus İşletim Sisteminin ücretsiz olarak temin edilebildiği konularında bilgi
sahibi olduğumuzu
Kabul, beyan ve taahhüt ederiz.
[Kurum Adı
Kurum Yetkilisinin Adı Soyadı
Kurum Yetkilisinin İmzası]
Download