Uploaded by bayramcand09

İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ

advertisement
İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ
Deneyin Amacı
•
•
İklimlendirme tesisatının çalıştınlması ve çeşitli kısımlarının görevlerinin öğrenilmesi,
Deney sırasında ölçülen büyüklükler yardımıyla Psikrometrik Diyagramı kullanarak,
Nemli hava için;
- Özgül Entalpi
- Özgül Nem,
- Özgül Hacim değerlerinin bulunması
Soğutucu Akışkan İçin;
(Basınç-Entalpi diyagramını kullanarak istenen büyüklükleri bulmamızda kolaylık
sağlayacak bölgelerde)
-Entalpi,
-Özgül Hacim değerlerinin bulunması.
• Ölçüm yapılan bölgeler arasına, termodinamik bakımdan incelenmek üzere uygun
sistemin belirlenmesi ve belirlenen sistemler yardımıyla aşağıda belirtilen
büyüklüklerden gerekli olanların hesaplanması.
Nem Miktarı
Entalpi Değişimi
Kazan Besleme Suyundan Buharlaşan Miktarın Bulunması
Yoğuşma Miktarının Bulunması
Isı Akısının Hesaplanması
Komprösörün Volümetrik Veriminin Hesaplanması
- Havanın Sabit Basınçtaki Özgül Isısının Hesaplanması
-
•
İklimlendirme ünitesi için gerekli olan Termodinamik, İklimlendirme Esasları, Isı Transferi
ve Soğutma Tekniği bilgilerinden yararlanma
•
Ölçülen ile hesaplanan büyüklükleri karşılaştırmak
1
ÖRNEK ÇALIŞMA
(Deney Gününden Önce Çalışılması Tavsiye Edilir)
Isıtıcıyı çalıştırılarak şu ölçümler yapıldı.
A
Fan Girişi
B
Ön ısıtmadan sonra ve nemlendirme
C
Soğutmadan sonra ve Nem alma
D
Son (tekrar ısıtma)
1
2
3
Soğutucu Akışkanın buharlaştırıcıdan
çıkışı
Soğutucu Akışkanın genleşme vanasına
girişi
Soğutucu Akışkanın buharlaştırıcıya
girişi
Soğutucu Akışkanın kütlesel
Debisi
On ısıtıcının gücü
Son ısıtıcının gücü
Kazan ısıl gücü
Orifis basınç değişimi
Yoğuşma miktarı
Zaman aralığı
mr
Qr
Qr
Qb
Z
me
X
2
Kuru
Yaş
Kuru
Yaş
Kuru
Yaş
Kuru
Yaş
22 °C
20 °C
34 °C
32°C
22°C
19°C
26°C
25°C
Pı
tı
Pı
tı
Pı
tı
300 kPa
18 °C
1000 kPa
44°C
300 kPa
10°C
0,015 kg/s
1 kW
0,5 kW
4kW
2 mmSS
0,1 kg
300 sn
ÇÖZÜMLEMELER
2)
A) İklimlendirme esasları bilgilerimize dayanarak Psikrometık diyagramdan aşağıdaki değerler
okunur;
Kuru:22C
h A = 58kj/kg
wA = %14
v A = 0,855 m3/kg
Ф=% 82
h B = l08kj/kg
w B =%30
v B =0,913 m3/kg
Ф =% 88
hc = 54kj/kg
wc =%l2.5
vc = 0,852 m3/ kg
Ф =% 78
hD = 76 kj/kg
w D =%l9.2
vD = 0,876 m3/kg
Ф =% 92
Yaş:20C
Kuru:34C
Yaş:32C
Kuru:22C
Yaş:l9C
Kuru:26C
Yaş:25C
3
B) Soğutucu Akışkan (R134a )Tablosu
P=300 Kpa
h=316 Kj/kg
v = 0.072 m3/kg
s= 1.782 Kj/kg K
h=325 Kj/kg
v = 0.021 m3/kg
s= 1.72 Kj/kg K
h=308 Kj/kg
v = 0.070 m3/kg
s= 1.755 Kj/kg K
T=18 C
P=1000 Kpa
T= 44 C
P=300 Kpa
T=10 C
Termodinamik kitabındaki su ve su buharı tabloları kullanarak 1 atm hava basıncında 20°C su
için;
hg= 2675,5 Kj/kg
hf=417,46 Kj/kg
hfg= 2258 Kj/kg
3)
a) Havanın kütlesel debisi ; mh = 0,0504
𝑧
𝑣𝑎
= 𝑚ℎ = 0,0504
bulunur.
4
2
0,855
= 0,077(𝑘𝑔 ⁄ 𝑠) olarak
b) A ve B bölgesi arasında Enerji ve Kütlenin Korunumu uygulansın,
Nem miktarı (su) ;
m s = m k ( w b - w A ) = 0,077(0,3 - 0,14) = 0,0123(kg/s ) bulunur.
Aşağıda verilen sistem için. Termodinamiğin 1.Kanunu uygularsak
Not: hs değeri 16 C daki doymuş su için olan hf değeridir.
Q-W = ΔH
QAB = Qb+Qp + Wf - mh(hb-ha)+ms * hs
QAB = 4 + 1+ 0.072-0.077( 108-58)+0.0123*67,18
QAB=2.05 KW
Kazan
- - Buharlaştınlan miktarın bulunması
Kabuller ;
■ Elde edilen buhar atmosfer basıncında doymuş,
■ Besleme suyu 16 °C
■ Isı transferi akısı = Nominal ısı akısı - Kayıp Isı
Δh = h g - h s = 2675,5 - 67,18=2608,3
Buharlaştınlan ısı miktarı =
𝑄
𝛥ℎ
= 2,05/2608,3 = 0,00078
mh
ms (kg/s)
5
c) B ve C bölgeleri arasında aşağıda verilmiş sistem için Enerjinin ve Kütlenin Korunumu
Kanunu uygularsak
Yoğuşma Miktarı,
m e = mh(wB- w C ) = 0,077.(0,3-0,125)=0,0135 (kg/s) bulunur.
Deneysel olarak bulunan değer ile yukarıdaki değerler karşılaştırılmalıdır.
Q - P = Δ H (P=0)
QB.C = AH = m h ( h c — h B ) + mehe + mr(h1 –h3) =
=0,077(54-l08)+0,0135*300,18+0,015(316-308)
= 26,13 (kW)
B den gelen havada 26,13 kW'lık ısı l sn de çekilmektedir.
d) C ve D bölgeleri arasına Enerjinin korunumu kanunu uygulansın
Nem miktarı (su) ;
ma değeri 3 a daki gibi hesaplanır
mw= ma (wD-wC)= 0,0761(0,192-0,125) = 4,94xl0-3 ( k g / s )
Yukarıdaki sisteme göre Termodinamiğin 1. Kanunu uygulanırsa;
Q - P = ΔH (P=0)
Q = ΔH = m h ( h D - h c ) = ΔH
diğer taraftan C ve D arasında (nemlendirme olmadığından) nem miktarın değişmediği kabul
edilirse ;
ΔH = mh( h D - h C ) =0.077(76-54)= 1,694 (kW) bulunur
Hesaplanan Q =1,694 Ön ısıtıcı gücü ve Ölçülen ısıtıcı gücü Q r = 1 kW burada % 69 hata
vardır.
6
7
8
9
YAPILAN DENEY SONUCUNDA ELDE EDİLEN VERİLERİN
TABLOLARA İŞLENMESİ
Isıtıcıyı çalıştırılarak şu ölçümler yapıldı
A
Fan Girişi
B
Ön ısırmadan sonra ve nemlendirme
C
Soğutmadan sonra ve Nem alma
D
Son (tekrar ısıtma)
1
2
3
Kuru
Yaş
Kuru
Yaş
Kuru
Yaş
Kuru
Yaş
Soğurucu Akışkanın buharlaştırıcıdan
çıkışı
Soğurucu Akışkanın genleşme vanasına
girişi
Soğutucu Akışkanın buharlaştırıcıya
girişi
Pı
tı
Pı
tı
Pı
tı
Sayısal Değerler
Soğutucu Akışkanın kütlesel debisi
On ısıtıcının gücü
Son ısıtıcının gücü
Kazan ısıl gücü
Orifis basınç değişimi
Yoğuşma miktarı
Zaman aralığı
mr
Qr
Qr
Qb
Z
me
X
0,015 kg/s
2) A) İklimlendirme esasları bilgilerimize dayanarak Psikrometrik diyagramdan aşağıdaki değerler
okunur;
Kuru:
hA =
wA =
vA =
Ф=
hB=
wB =
vB =
Ф=
hc =
wc =
vc =
Ф=
hD =
wD =
vD =
Ф=
Yaş:
Kuru:
Yaş:
Kuru:
Yaş:
Kuru:
Yaş:
10
B) Soğutucu Akışkan (R134a )Tablosu
P=
h=
v=
s=
h=
v=
s=
h=
v=
T=
P=
T=
P=
T=
11
s=
Deneyden Önce Mutlaka Çalışılmalı
12
13
14
15
Download