Uploaded by User10458

fr 314 09 ise izinsiz gelmeme ise gec gelme tutanagi

advertisement
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İŞE İZİNSİZ GELMEME / İŞE GEÇ GELME TUTANAĞI
FR 3.1.4_08
TUTANAKTIR
İŞVERENİN ;
Adı Soyadı-Unvanı
Adresi
SGK İşyeri Sicil Numarası
: ..................................................................................
: ..................................................................................
...................................................................................
: ..................................................................................
Yukarıda
Adı
Soyadı/Unvanı
adresi
yazılı
işyerimizde
çalışan
……………………………………. T.C. kimlik numaralı ………… …………..isimli işçimiz; … / … /
……. tarihinde iznimiz ve bilgimiz olmaksızın mazeretsiz olarak mesaisine gelmemiştir / ……. saat
geç gelmiştir.
İşbu tutanak .. /......./ ........ tarihinde aşağıda isimleri yazılı şahitler huzurunda düzenlenmiş ve
müştereken imza altına alınmıştır.
Şahit
Adı Soyadı/Unvanı
imza
Şahit
Adı Soyadı/Unvanı
imza
Şahit
Adı Soyadı/Unvanı
imza
İşveren / Vekili / Bölüm Amiri
Adı Soyadı/Unvanı
imza
İlk Yayın Tarihi: 08.06.2020
Web sitemizde yayınlanan son
versiyonu kontrollü dokümandır.
Revizyon No/Tarih:0
Sayfa 1 / 1
Download