Uploaded by User9501

mikrodenetleyicili empedansmetre

advertisement
TARİFNAME
MİKRODENETLEYİCİ KONTROLLÜ EMPEDANSMETRE
5
Teknolojik Alan
Bu buluş bir mikrodenetleyici kullanarak düşük güç ölçümü altında, arızalı elektronik devre
elemanının kart üzerinden sökülmeden V-I eğrisi elde edilerek sağlamlık testinin
yapılabilmesini sağlayan, 5 menü butonu, açma kapama anahtarı, 2 ölçme probu ve LCD ekranı
10
bulunan taşınabilir empedansmetre ile ilgilidir.
Tekniğin Bilinen Durumu
Günümüzde elektronik kartlarda arıza tespiti yapmak oldukça zordur. Özellikle cihazın
15
kullanım yerinde ve elektronik kartlar cihaz üzerindeyken tespit edilmesi, tespit edilen arızanın
giderilmesi gerekmektedir. Bu buluş ile hızlı arıza tespiti yapılması, arızanın incelemesinin
kolaylaştırılması ve başka sisteme bağlı kalmadan ölçüm yapılabilmesi sağlanacaktır.
Buluşun Amacı
20
Bir mikrodenetleyici kullanarak düşük güç ölçümü altında, arızalı elektronik devre elemanının
kart üzerinden sökülmeden V-I eğrisi elde edilerek sağlamlık testinin yapılabilmesini sağlayan
taşınabilir empedansmetre yapmaktır.
25
Şekil
Bu buluş, bundan sonra ekteki çizimdee değini ile sadece örnekleme vasıtasıyla ayrıntılı
olarak anlatılmıştır
Şekil 1 Empedansmetrenin ekran, menü butonları, açma kapama anahtarı, ölçme probları ve
30
elektronik kartın kutu içine yerleşimini gösteren perspektif görünümü.
Şekildeki referansların açıklaması
1- Alt gövde
2- Üst gövde
1
35
3- Üst kapak
4- Elektronik kart
5- Bağlantı vidaları
6- LCD Ekran
7- Ölçme probları
40
8- Menü butonları
9- Açma kapama anahtarı
10- Enerji giriş kablosu
Buluşun Detaylı Anlatımı
45
Mikrodenetleyici Kontrollü Empedansmetre; mikrodenetleyici kullanarak düşük güç ölçümü
altında, arızalı elektronik devre elemanının kart üzerinden sökülmeden V-I eğrisi elde edilerek
sağlamlık testinin yapılabilmesini sağlayan taşınabilir empedansmetredir. Ölçüm anında belirli
aralıklarla aldığı voltaj ve gerilim bilgisini, empedans eğrilerine dönüştürür. Analog olarak
50
aldığı verileri dijital dönüştürme açısından mikrodenetleyici olarak PIC ailesinden 18F452
kullanılmıştır; 10 bit dönüştürme çözünürlüğüne sahiptir.
Matematiksel olarak hesaplanan değerlere çizilecek olacak eğrilerin gösterilmesi için yeterli
çözünürlüğe sahip GLCD olarak 128x64 bitlik ekran kullanılmıştır.(6) Mikrodenetleyici ile bu
ekranı sürmek için dijital çıkışlarına output edilmiştir.
55
I-V karakteristiğine sahip elektronik bileşenlerin eğrilerini elde etmek için geliştirilen
elektronik devrenin mantık şeması Şekil-3'de gösterilmektedir. DUT (test edilen eleman) için
gerilim okuması, beslemeyi mikro denetleyicinin ADC kanal girişine bağlayarak
gerçekleştirilir. Mikrodenetleyici, bu analog değeri dijital formata, yani 10 bitlik işlem için 01023'e çevirir. Yine okumayı gerilime dönüştürmek için 5 volt çalışma aralığı için (5/1024)
60
faktörü ile çarpılmalıdır. Bu dönüştürmeler doğrudan C derleyicisinde bulunan kayan nokta
değişkeni kullanılarak gerçekleştirilir. Sonuçlar tamponlanır ve ekranda volt seviyesinde
gösterilir. Önceden tanımlanmış bir voltaj taraması, örneğin 1v'lik adımlarla 0v'den 10v'ye
artan bir voltaj gibi programlanır. Akımın ölçülmesi için cihaza seri bir şönt direnç bağlanır ve
OHM yasası (I = v / r) tarafından çizilen akım değerine eşdeğer olan voltaj düşüşü ölçülür.
65
Ancak voltaj düşüşü, devrenin ADC'si tarafından ölçülecek kadar küçük olduğundan OPAMP
IC ile inşa edilmiş ters çevirmeyen amplifikatör tarafından yükseltilir. Verileri dijital olarak
görüntülemek için mikro denetleyici ile GLCD arayüz oluşturulmuştur. LCD ekranda gerilim
volt cinsinden, akım miliamper cinsinden görüntülenir.
2
Eğrilerin çizilmesinde test sinyallerinin aynı anda alınmasını sağlamak için 8 kanallı analog
70
çoklayıcı kullanılmıştır.
Osilatör devresinin çalışma frekanslarını otomatik seçmek in analog anahtar entegresi
kullanılmıştır.
Test sinyallerinin üretilmesi için osilatör devresi kullanılmıştır. Devrede osilasyon sonucunda
oluşacak gürültüyü engelemek için otomatik kazançlı Wien-köprü osilatör tercih edilmiştir
75
Yazılım alt sistem değerlendirmeleri kapsamında öncelikli olarak Proteus programı üzerinde
devre çizimlerinin yapılmıştır, daha sonra da CCS PIC-C programında yazılımın
gerçekleştirilmiştir.
Elektronik devre elemanlarının V-I özelliği, o bileşenin temel parametresini belirlemek, bir
elektronik devredeki davranışını modellemek ve karakteristik eğrisini oluşturmak için
80
kullanılır. Elektronik devre elemanlarının her birinde bu eğriler o elemana özgüdür. Elemanın
değerinin, boyutunun ve yapısının değişmesi bu eğrilerin özgünlüğünü değiştirmemektedir.
Sağlam elektronik devre elemanlarının karakteristik eğrileri bilgisayar üzerinden MATLAB
programı kullanılarak elde edilmiştir.
3
Download