Uploaded by User9354

www.ingilizcecin.com-ingilizce-turkce-cumle-metin-paragraf-ceviri-ornekleri-indir-11-9325

advertisement
Reading Passage – 6 (UpperIntermediate & Advanced)
Long “labour market recession” worsens social outlook in many countries
(Uzun “emek piyasası durgunluğu” birçok ülkede sosyal görünümü
kötüleştiriyor)
www.ingilizceniz.net
A new report by the research arm of the International Labour Organization (ILO) says
a long “labour market recession” is worsening the social outlook in many countries.
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) araştırma kolunun yeni bir raporu, uzun bir “emek
piyasası durgunluğu”nun birçok ülkede sosyal görünümü kötüleştirdiğini söylüyor.
The new study entitled “World of Work Report 2010 – from one crisis to the next?”
acknowledges that the global economy has resumed growing with some countries
witnessing encouraging signs of employment recovery – significantly in emerging
economies in Asia and Latin America.
However, the report by the ILO’s International Institute for Labour Studies also warns
that “despite these significant gains ... new clouds have emerged on the employment
horizon and the prospects have worsened significantly in many countries”.
“Đş Dünyası Raporu 2010 – bir krizden diğerine?” başlıklı çalışma, küresel ekonominin
büyümeye, istihdam iyileşmesinin cesaret verici işaretlerine – özellikle Asya ve Latin
Amerika’daki yükselen ekonomilerde şahit olan bazı ülkelerle geri döndüğünü kabul ediyor.
Fakat, ILO’nun Uluslararası Đşgücü Çalışmaları Kuruluşu raporu “bu önemli kazançlara
rağmen … istihdam ufku üzerinde yeni bulutlar belirdiğini ve beklentilerin çoğu ülkede
belirgin şekilde kötüleştiğini” de uyarıyor (önceden haber veriyor).
The ILO study says that, if current policies persist, a recovery in employment will be
delayed until 2015 in advanced economies, instead of 2013 as it projected one year ago.
ILO çalışması, mevcut politikalar kalıcı olursa, istihdamda bir iyileşmenin, bir sene önce
tasarlandığı gibi 2013 yerine, gelişmiş ekonomilerde 2015’e kadar gecikeceğini söylüyor.
At the same time, the report says, while employment in the emerging and developing
countries has resumed growing, over 8 million new jobs are still needed to return to precrisis levels in those countries.
Aynı zamanda, rapor, gelişen ve kalkınmakta olan ülkelerde istihdam büyüme haline geri
dönerken, 8 milyondan fazla yeni işin bu ülkelerde hala kriz öncesi seviyelere döndürülmeye
ihtiyaç duyduğunu söylüyor.
“The longer the labour market recession, the greater the difficulties for jobseekers to
obtain new employment,” the ILO report says. “In the 35 countries, nearly 40 per cent
of jobseekers have been without work for more than one year and therefore run
significant risks of demoralisation, loss of self-esteem. Furthermore, young people are
disproportionately hit by unemployment.”
ILO raporu “Emek piyasası durgunluğu ne kadar uzun olursa, iş arayanlar için yeni iş elde
etmede zorluklar o kadar büyük olur” diyor. “35 ülkede, iş arayanların yaklaşık yüzde 40’ı bir
yıldan daha fazladır işsiz ve bu yüzden moral bozukluğu, özgüven (haysiyet) kaybı risklerine
giriyorlar. Ayrıca, gençler işsizlik yüzünden oransız şekilde sıkıntıya düşüyor.”
(http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/Press_releases/la
ng--en/WCMS_145182/index.htm) adresindeki yazıdan derlenmiştir.
www.ingilizceniz.net
Vocabulary
To worsen: Kötüleş(tir)mek
Outlook: Görünüm
To entitle: 1. Yetki vermek 2. Ad, başlık vermek
To acknowledge: Doğruluğunu kabul etmek
Prospect: Beklenti
Job seeker: Đş arayan
Self-esteem: Haysiyet, özgüven
Disproportionate: Oransız
Download