T. B. M. M. B: 70 25 . 5 . 1988 O : 1 NEVZAT AKSU (Çorum) — Biraz

advertisement
T. B. M. M.
B : 70
NEVZAT AKSU (Çorum) — Biraz
•da kendinizden bahsedin.
BAŞKAN — Sayın milletvekili, ismi­
nizi lütfeder imisiniz? Size gerekli ihtarı,
gerekeni yapayım.
Tahammül edemiyorsanız dışarıya cı­
lkın.
Lütfen efendim... ı(SHP sıralarından
«Bravo Başkan» sesleri, alkışlar)
Devam ©din Sayın Baştürk.
ABDULLAH BAŞTÜRK (Devamla)
— Türkiye tarihinde işçi halkları konu­
sunda zaman zaman çağdaşlık örnekleri
verilmiştir. Örneğin, Atatürk'ün öncülü­
ğümde toplanan İzmir İktisat1 Kongresin­
de, î Mayısların işçi bayramı olarak kut­
lanmasının kararı alınmıştır. Rahmetli
Adnan Menderes, 1 Mayıs 1960'da rad­
yodan işçilere «eslenerek, î Mayıs işçi
bayramlarını kutlamıştır. 1971 öncesinde
çok eleştirdiğimiz Sayın Süleyman Demi­
re! hükümetleri döneminde 4 adet İLO
sözleşmesi onaylanmıştır. Bugün moillalların yönettiği İran'da bile kutlanan 1 Ma­
yıslar, ülkemizde yasaık zincirleri altında
tutulurken, kendinize demokrat süsü ve­
remezsiniz. '(SHP sıralarından alkışlar)
Sayın milletvekilleri, 1988 yılı, İLO'
nun en önemli! sözleşmesi olan 87 sayılı
Sendika Özgürlüğü Sözleşmesinin: kabul
edilmesinin 40'ıncı yılıdır. 87 sayılı Söz­
leşmenin 40 inci yıllında Türkiye, bu söz­
leşmeyi kabul etmemenin ayıbını taşıımaktadıır. 87 sayılı Sözleşmeyi imzalama­
yanlar arasında, bugün, İran, Irak, Gü­
ney Afrika, Tanzanya, Zaire gibi ülkeler
kalmıştır. Yönetimin demokratilkleştirild'iği iddiasıyla Avrupa Topluluğuna üye­
lik başvurusunda bulunan Türkiye, anı­
lan ülkelerle 'birlikte, 87 sayılı Sözleş­
meyi onaylamamakta
direnmektedir.
ANAP yönetiminin evrensel insan hakla­
rına, işçilere ve altına imza koyduğumuz
25 . 5 . 1988
O: 1
İLO bildirisine bir nebze saygısı varsa,
87 sayılı Sözleşmeyi Meclise getirir; hep
birlikte onaylarız.
ANAP yönetimini, 87 sayılı Sözleş­
meyi Meclisimize sunmaya davet ediyo­
rum.
Gönül isterdi ki, ne İLO'nun, ne AET'
nin ve ne de diğer uluslararası kuruluş­
ların baskı ve zorlaması olmuaksızın, hak­
kımız olan sendikal hak ve özgürlükler
Meclisimizin kendi iradesiyle tanınır ve
böylece de demokratikleşme süreci başla­
tılmış olabilirdi.
BAŞKAN — Sayın Baştürk, süreniz
doldu; toparlamaya çalışın.
ABDULLAH BAŞTÜRK (Devamla)
—• (Bitiriyorum.
Sayın mi İle tvek illeri, özal yönetiminin
işçi ve sendika düşmanlığı, yalnızca ulu­
sal düzeyde de değildir; bu düşmanlık,
uluslararası düzeyde de sürmektedir. Bir
örnek vereyim : Bugün, sendikalar, ulus­
lararası! düzeyde bir toplantıya katılmak
isterse ya da yabancı bir sendikacıyı Tür­
kiye'ye davet etmek isterse, öncelikle,
hükümetten, pasaport dışında özel izin
a'lımak zorundadır. Bu durum ÎLO ilke­
leriyle, kararlarıyla bağdaştırıiaımaz. Böy­
lesine bir toplantıya katıldığı için Türk İş üyesi bir sendikanın yöneticileri hak­
kında dava ikame edilmiştir.
Sayın ANAP yönetimi ve değerli mil­
letvekilleri; Türkiye 193'2'dıe ILO'ya üye
olmuştur. 56 yıl sonra bugün, İLO Tür­
kiye'yi sürekli gündemde tutmaktadır.
Haziran 198-8 Gendi Kurulunda Türki­
ye'nin durumu de alınacaktır. Getirilen
yasa değişiklikleri İLO'yu tatmin etme­
yecektir. Avrupa Parlamentosu bir bildi­
ri yayınlayarak 1 Mayıs 1980 nedeniyle
girişilen baskıları protesto ederken, sen­
dikal hak ve özgürlüklerin tanınmasını da
bir kez daha istemiştir. 90 milyon üyeli
— 244 —
Download