Uploaded by sabriseyis

HİPERTANSİYON PATOGENEZİ

advertisement
Hipertansiyon Patogenezi
Doç. Dr. Sabri Seyis
İstinye Ünv. Tıp Fakültesi
Kardiyoloji ABD
2020
HİPERTANSİYON
• Dünya genelinde 1,4 milyar HT hastası
• Her 8 ölümden 1’i hipertansiyon nedeniyle
gerçekleşmektedir.
• Türk Hipertansiyon Prevelans Çalışmasında 18 yaş
üstü nüfusun % 31.8’inde hipertansiyon saptanmıştır.
• Hipertansiyon yeterince kontrol altına alında değildir
• Gelişmiş ülkelerde kontrol edilme oranı 25%’ lerin altındadır
• Gelişmekte olan ülkelerde ise 10%’un altındadır
Hipertansiyon Prevelansı
Hipertansiyonun Tanımı
• Hipertansiyon hemodinamik bir bozukluktur.
• G Rose, 1980:
Hipertansiyonun fiili tanımı, düşürmenin yararlarının
düşürmemeninin yararlarından fazla olmaya başladığı seviyedir.
• 2013 yılından beri hipertansiyon için sınır değer 140/90 mm Hg
• 2017 yılında ilk kez farklı sınır değerler ortaya konuldu
•Yeni kılavuzun sonucunda ne oldu?
• Hipertansif popülasyonda artış (%32 %46)
• Yüksek kan basıncına sahip popülasyonda artış
• Daha erken evreden itibaren antihipertansif ilaç tedavisi
ihtiyacında artış
Kan Basıncını Oluşturan Faktörler
Ortalama KB= Kardiyak Output x Periferik Vasküler Direnç
HT’ da hemodinamik pattern
CO = Atım hacmi x Kalp hızı
Gençlerde
:  BP = CO X TPR
Yaşlılarda
:  BP =  CO X   TPR
• Arteryal kan basıncını oluşturan faktörler, kalp debisi ve sistemik damar
direncidir
• HT’ den sorumlu mekanizma ne olursa olsun, bu iki faktörden biri veya
her ikisinde artış olmalıdır
• Kalp debisini, atım hacmi ile kalp hızının çarpımı belirlerken, sistemik
damar direncini, damar çapı, damar duvarının yapısı ve damar duvar
düz kaslarının tonüsü gibi faktörler belirler
• Atım hacmini ön yük, art yük ve kalbin kasılma gücü etkilerken, damar
düz kaslarının tonüsünü nörojenik, humoral, miyojenik ve lokal damar
faktörleri tayin eder
Hipertansiyon Etyolojisi
A) Esansiyel veya Primer HT (95%)
A.  Yaş
B. Genetik
•
•
İki ebeveyn (45%)
Tek ebeveyn (25%)
C. Çevresel
•
Diet
•
Obezite
•
Fiziksel
inaktivite
•
Stres
•
Sigara
D. Hormonal
Yağ
Tuz
Alkol
Hipertansiyon Etyolojisi
B) Sekonder HT (5%)
A. Renal (80%) •
B. Endokrin
•
•
•
•
AGN
CGN,
CPN,
Polikistik Böbrek
Hastalığı
•
Adrenal
• Primer aldosteronism
• Cushing sendromu
• Feokromasitoma
•
Akromegali
•
Exojen hormon
•
•
Hipotiroidizm &
Hiperparatiroidizm
Renal Arter
Stenozu
• Oral kontraseptif
• Glukosteroidler
Hipertansiyon Etyolojisi
C) Diğer
▪
Aort koarktasyonu
▪
Gebeliğin indüklediği HT (Pre-eklampsi)
▪
Uyku Apnesi
Aşırı Sodyum Alımı
• Tuz tüketimi yüksek olan toplumlarda HT sıklığının fazla olması, tuz
kısıtlaması ile kan basıncı değerlerinde düşüş görülmesi ve tuzdan fakir
diyetle beslenen ilkel toplumların diyetlerindeki tuz artırıldığında HT
sıklığının artması, HT etiyolojisindeki tuz faktörünü ortaya koyan
bilgilerimizdir.
• Günlük 1.15 gr’dan daha az sodyum tüketen topluluklarda
hipertansiyon az veya yoktur. Dahası yaşla artması beklenen kan basıncı
artışı da görülmemektedir.
• Geleneksel bilgilerimize göre, aşırı sodyum alınması sıvı hacmini ve ön
yükü artırıp bu yoldan kalp debisini yükseltir ve sonucunda yüksek kan
basıncı ortaya çıkar. Fakat sodyumun yüksek kan basıncı etiyolojisindeki
rolü bu bilgi ile sınırlandırılamaz.
• Normal kişilerde kan basıncı yükseldiğinde böbreklerden sodyum ve su
atılması artar, sıvı hacmi azalır ve basınç normale döner (basınç
natriürezi).
• Bu mekanizmadaki bozukluğun yüksek kan basıncına yol açabileceği
düşünülmektedir. Sodyum fazlalığı kan basıncını, damarsal reaktiviteyi
etkileyerek de yükseltebilir.
• Diyetle sodyum alınması primer hipertansiyon patogenezi ile yakından
ilişkilidir, ancak tek başına yeterli olmayan bir faktördür.
• Sodyum Duyarlılığı: Batı ülkelerinde hemen herkes sodyum içeriği
yüksek bir diyetle beslendiğinden, bu kişilerin yalnızca yarısında
hipertansiyon gelişmesi, kan basıncının sodyuma duyarlılığının değişken
derecede olduğunu düşündürmektedir.
• Sodyum duyarlılığı için birçok mekanizma ileri sürülmüştür.
Mekanizması ne olursa olsun sodyum duyarlılığı olasılıkla kalıtsaldır ve
sodyum kısıtlamasına kan basıncı yanıtı anne ve çocuklarda birbirine çok
benzemektedir.
• Böbrekte Sodyum Tutulumu: Beslenme yoluyla gerekenden daha fazla
sodyum alınması ve sodyuma duyarlılığın yanı sıra “esansiyel
hipertansiyonda, böbreğin sodyum atımında isteksizlik gösterdiği”
görüşü de bulunmaktadır.
Potasyum
• K oranının yüksek olduğu diyetle beslenen ilkel toplumlarda HT daha az
görülmekteydi. Modern çağın getirdiği yüksek tuzlu (sodyumlu) diyet HT
görülme sıklığını artırmıştır.
• Potasyum alımındaki düşüklük de en az aşırı sodyum alımı kadar
sorumlu olabilir, ancak kanıtların çoğu sodyum fazlalığının birinci rol
oynadığı lehinedir.
Nefron Sayısında Azalma
• Bu hipotezde hipertansiyonun, nefron sayısında ya da glomerül başına
filtrasyon yüzey alanındaki doğumsal bir azalma sonucunda ortaya
çıkabileceği öne sürülmektedir.
Renin-Anjiyotensin-Aldesteron Sistemi (RAAS):
Renin, juxtaglomerüler (JG) hücrelerden prorenin olarak salgılanır. Bu
hücreler Henle’nin çıkan bacağında macula densa hücrelerine ve
glomerülün göbeğindeki mezangiyal hücrelere yakındırlar ve burada hep
birlikte JG aparatı oluştururlar.
Böbrek, dolaşıma aktif renin salar. Prorenin böbrek ve böbrek dışı dokular
tarafından salınırsa da çevre dolaşımda renine dönüştürülemez. Bundan
dolayı plazma renin düzeyi böbrekler tarafından belirlenir.
Renin karaciğerden salgılanan anjiyotensinojenin anjiyotensin I’e (AI)
dönüşmesini sağlar. AI anjiyotensin dönüştürücü enzim (ADE) ile
anjiyotensin II’ye (AII) değiştirilir. ADE damar genişletici olan bradikinini ise
inaktive eder. ADE bütün organların damar yataklarında ve özellikle akciğer
damar yatağında bol olarak bulunur. AII böbrek üstü bezi korteksinden
aldesteron salgılatan ve çevresel damar direncini artıran güçlü bir damar
daraltıcıdır. Renin salgılanmasını sağlayan 3 faktör vardır:
1. Macula densaya gelen sodyum yoğunluğunun azalması,
2. Glomerul aferent arteriyollerindeki basıncın azalması,
3. β1 sempatik aktivasyon
• HT’de, yüksek-normal kan hacmi ve yüksek kan basıncının etkilerine
uygun olarak renin salıverilmesinde baskılanma ve dolayısıyla düşük
plazma renin düzeyleri beklenir.
• Fakat hastaların çoğunda renin düzeyleri normal ya da yüksek bulunur.
• Bu düzeylerin uygunsuz olması, “nefron heterojenitesi” ile izah
edilmektedir.
• Buna göre normal nefronlarla afferent arteriyollerde daralma nedeniyle
iskemik hale gelmiş olan nefronlar birlikte bulunmaktadır. İskemik
nefronlardan salınan renin, toplam miktarı uygunsuz biçimde
arttırmaktadır
Stres ve Aşırı Sempatik Etkinlik
•
Sempatik sinir sistemi aktivitesinde artış kan basıncını birden bire
ve belirgin derecede yükseltir, ayrıca bir çok yüksek kan
basınçlıda görülen artmış kalp hızından da sorumlu olabilir.
• Aralıklarla yaşanan stresler sonucu adrenal medulladan
salgılanan katekolaminler; hem kan basıncında yükselmeyi
başlatan presör mekanizma olmaya, hem de kan basıncı
yüksekliğini damar hipertrofisi yoluyla sürdüren trofik mekanizma
olmaya en iyi adaydır.
Periferik Arter Direnci
• Periferik dirençteki yükselme, çapı 1mm’nin altında olan distal
arteriyolleri ilgilendirir.
• Yüksek kan basınçlı kişilerin, deri altı yağ dokularındaki küçük direnç
damarlarının, normal kan basınçlılarla karşılaştırılması ile yapılan
çalışmalarda, media kalınlığı/iç çap oranında %26-62 arasında değişen
artışlar saptanmıştır.
Hücre Zarındaki Değişiklikler
Yüksek kan basınçlı hayvan ve insanlarda hücre zarlarında birincil değişiklikler olmaktadır.
Bu durum, iyonların anormal hareketine olanak tanıyarak, hücre içi koşullarını kasılma ve
büyüme lehinde değiştirmektedir:
1.
Hücre içi sodyum ölçümlerinin çoğunda, yüksek kan basınçlıların hücrelerindeki
yoğunluk normal kan basınçlılardan daha yüksek bulunmuştur. Na-K ATPaz pompası
etkinliğinde azalmaya bağlı hücre sodyumunda artış, buna yol açar.
2.
Na-H değiştiricisinin güçlenmesi hem damar tonüsünü ve hücre büyümesini uyararak
hem de böbrek proksimal tubulus hücrelerinde sodyum geri emilmesini artırarak HT
patogenezinde önemli rol oynayabilir.
3.
Na-Li kotransportu da yüksek kan basınçlılarda artmıştır.
4.
Primer HT’si olan hastaların yaklaşık yarısında, lenfositlerde hücre içi serbest sitozolik
kalsiyum yoğunluğunda artma saptanmıştı
Atriyal Natriüretik Hormon
• Damar genişletici etkisi vardır, dolayısı ile kan basıncını düşürür.
• Atriyumlarda hacim genişlemesine cevap olarak sentezlenir.
• Sodyum attırıcı etkisi glomeruler filtrasyon hızı (GFH)’ndaki artış
sonucudur. Afferent arteriyolü genişletir, efferent arteriyolü daraltır.
• Norepinefrin, AII, AVP gibi ajanlar tarafından daha önce daraltılmış
damarlarda gevşeme yapar. Renin ve aldesteron salınımlarını baskılar.
Vazopressin
• Plazma ozmolaritesinin yükselmesine yanıt olarak arka hipofizden
salgılanır. Bunun sonucunda sodyum ve su tutulması uyarılır.
Endotel İşlev Bozukluğu
Endotel, fonksiyonları hakkındaki bilgilerimiz arttıkça, önemi ve üzerindeki
araştırma sayısı çok fazla artan bir “organ” dır. Endotel tarafından
salgılanan bir çok madde içinde ikisi, kan basıncı için önemlidir.
• Nitrik Oksit
• Endotelin
Nitrik oksit: Argininden nitrik oksit (NO) üretimi pek çok değişken uyarıma bağlı olarak pek
çok hücre tipinde meydana gelir. NO endotelyal hücreden, komşu damar düz kaslarına
nüfuz eder ve burada cGMP oluşumunu uyararak kan damarlarını genişletir. Esansiyel HT
bulunan hastalarda tüm vücut NO üretimi azalmıştır. Azlığında glomerül kapiller basınç
artışı, böbrek kan akımının azalması, glomerüler kapiller geçirgenlikte azalma görülür.
Sodyum atılımında belirgin düşüş ve sistemik kan basıncında yükselme oluşur.
Endotelin: AII ve norepinefrinden daha güçlü bir damar daraltıcıdır. Bilinen üç izoformu
vardır. Endotelin I esas olarak endotelde sentezlenir, bilinen depo yeri yoktur. Endotelin
etkilerini özgün reseptörleri yoluyla parakrin veya otokrin yolla ortaya koyar. Yüksek kan
basınçlılarda katkısı kesin olarak bilinmemekle birlikte, plazma düzeylerinin yüksek olduğu
bildirilmiştir
Kan Basıncı Ölçümü
Hales, S. Haemastatics, 3. baskı s. 1. 1738
8 fit 3 inç kan basıncı
Kan basıncını kim ölçmeli?
• Klinik
• Doktor
• Hemşire
• Otomatik cihaz
• Klinik dışı
• Evde kan basıncı takibi
• 24 saatlik ambulatuar ölçüm
Beyaz Önlük Hipertansiyonu
Beyaz önlük hipertansiyonu prevalansı değişkendir ve %10 – 60 arası bir
değerde olduğu düşünülmektedir
• Aşağıdaki durumlarda beyaz önlük hipertansiyonu sık gözlenir:
– Ofis kan basıncı değerleri 140 – 159 mm Hg arasında
– Diyastolik kan basıncı 90 - 99 mm Hg arasında
– Kadınlarda
– İleri yaşlarda
– Sigara içmeyenlerde
– Yeni tanı hipertansiyon hastalarında
– Ofiste yeterli sayıda ölçüm yapılmayan hastalarda
– Ekoda sol ventrikül kütlesi normal olan hastalarda
Gerçek Dünyada Beyaz Önlük HT’u
(Little et al, BMJ 2002; 325: 254)
•
•
173 hasta (UK)
Klinik , self-ölçüm, and ABPM
Doktor
19/11 mmHg
Hemsire 1
5/8 mmHg
Hemşire 2
5/6 mmHg
Self-Ölçüm Klinik
10/13 mmHg
Self-Ölçüm Ev
5/6 mmHg
• Ambulatuar kan basıncı ölçümleri hem günlük aktiviteler hem de uyku
süresince kan basıncını izlemeye olanak verir
• Hedef organ hasarı konusunda ofis ölçümlerinden daha belirleyicidir
• 24 saatlik ambulatuar kan basıncı izleme (AKBM), hipertansiyon için
altın standart tanı yöntemidir, ancak klinik uygulamada bazı
eksiklikleri vardır.
• Klinik ortamlarda genellikle hipertansiyon şüphesi olan tüm hastaları
barındıracak yeterli cihaz yoktur.
• Maliyet yüksektir ve hastalar için uygulanması kolay değildir
Sadece hekimin ofis
ölçümüne dayanan HT
tanısı artık
kullanılmamaktadır
•
Ölçüm hataları
•
Az sayıda ölçüm
•
Günlük aktivitelerin etkisi
•
Pahalı ve zahmetli
•
Beyaz önlük etkisi
Klinik
• Hastaların çoğu asemptomatiktir. Bu yüzden yıllarca
tespit edilmeyebilir
• Ciddi komplikasyonlar uzun yıllar sonra ortaya çıkabilir.
• Belirtisiz dönemde hastaya tedaviyi benimsetmek güç
olur.
• Sistolik kan basıncı 200mmHg üstüne çıktığında veya
ani yükseklik olduğunda enseden başlayan baş ağrısı
görülebilir
Normal Retina and Hypertensive Retinopathy
A
B
C
Normal Retina
Hypertensive Retinopathy
A: Hemorrhages
B: Exudates (Fatty Deposits)
C: Cotton Wool Spots (Micro
Strokes)
Stage III- Hemorrhages (H), Cotton Wool Spots
and Exudats (E)
H
E
Hipertansiyon bugün bile üçlü bir paradokstur
• Tanısı çok kolaydır ama sıklıkla tanı konulmaz
• Tedavisi basittir ama sıklıkla tedavi edilmez
• Çok güçlü ve etkin ilaçlar olmasına rağmen tedavi sıklıkla etkin
değildir
Hipertansif Hastaların Değerlendirilmesi
•
•
•
•
•
•
Doğru tanı konulması
HT nedenlerinin araştırılması
Uç organ hasarının tespiti
Tedaviye cevabın değerlendirilmesi
Kardiyovasküler risk faktörleri
Eşlik eden hastalıklar
Hipertansif Hastaların Değerlendirilmesi
• Anamnez
• Fizik muayene
• Lab:
•
•
•
•
•
•
EKG
İdrar analizi
Böbrek fonksiyon testleri
Kan sayımı
Glukoz
Lipid profili
Ortak Hastalıklar
Obezite
Hipertansiyon
SİGARA
Uyku ve solunum
bozuklukları
Diabet
Hipertansiyon Tedavisi
Tedavi Hedefleri
• İlk hedef kardiyovasküler ve renal morbidite ve mortaliteyi
azaltmaktır!
• Esas odak sistolik kan basıncını düşürmeye yönelik olmalıdır
Milimetrelerin önemi…
Diastolik kan basıncındaki 2mmHg’ lik düşüş
Kardiyovasküler ölüm riskinde %6
İnme riskinde 15% azalmaya yol açar!
Kan Basıncını düşürmek neden önemli?
Yüksek normal kan basıncının KV hastalık
riski üzerine etkisi
130-139/ 85-89 mm Hg
Cumulative Incidence (%)
120-129/ 80-84 mm Hg
Optimal
<120/ 80 mm Hg
Time (Years)
N Engl J Med. 2001;345:1291-97
Kan Basıncını Düşürmenin Faydaları
Ortalama risk azalması
İnme
35-40%
Kalp krizi
20-25%
Kalp yetmezliği
50%
0%
-10%
-16%
-20%
-25%
-30%
-35%
-38%
-40%
-50%
-52%
-60%
CHF
Strokes
(fatal/nonfatal)
LVF
CVD Deaths
CVD events
(fatal/nonfatal)
Tedavi Hedefleri
HT Tedavisi
Yaşam Tarzı Değişikliği
HT tedavisinde evrensel
aşıdır!
2015 için maximum tuz tüketimi hedefi 6gr
2025 için maximum tuz tüketimi hedefi 3gr
Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH Diyeti)
Sigaranın Bırakılması

Kan basıncı üzerine sigaranın kronik etkisi düşüktür
•
Sigaranın bırakılması kan basıncını düşürmez
•
AMA total kardiyovasküler risk sigara ile belirgin olarak
artmaktadır.
•
Bu yüzden sigara içen HT hastaları sigarayı bırakma konusunda motive
edilmelidir…
Antihipertansif İlaçlar
Antihipertansif Seçimi
•Hastanın eski ilaç tecrübesi
•Maliyet
•Eşlik eden hastalıklar
•Risk profili, hedef organ hasarı
•Hasta seçimi
•Hasta uyumunu arttıracak uzun etkili ilaçlar
Diüretikler
•
•
•
•
Hidroklorotiazid
Kan hacmini ve
kardiyak outputu
azaltır
Periferik direnci
azaltır
Yaşlılarda özellikle
tercih edilir
•
Yan etkiler
•
Hipokalemi
•
Hiponatremi
•
Hiperlipidemi
•
Hiperglisemi
•
Hiperurisemi
•
Böbrek ve karaciğer
yetmezliğinde güvenli değil
Beta Blokerler
•
•
Metoprolol,
karvedilol,nebivolol
Kalp hızı ve
kontraktiliteyi
azaltarak CO’ u
azaltır
•
•
•
•
•
KKY’ de tercih
edilecek ilaç
•
Yan Etkiler
Impotans, bradikardi,
letarji
Astım ve DM hastalarında
güvenli değil
Lipid profili üzerine
olumsuz etki
JNC8 de başlangıç tedavisi
olarak önerilmiyor
Kalsiyum Kanal Blokerleri
Diltiazem, nifedipin,
amlodipin
•
•
•
•
Vasodilatasyon yapıp
periferik direnci
düşürürler
Yaşlı hastalarda ve
astım hastalarında
tercih edilirler
Glukoz ve lipid profili
üzerine nötr
•
•
Yan Etkiler
Yüzde kızarma, baş
ağrısı, ayak bileği
ödemi
ACE inhibitörleri
•
•
•
•
Enalapril,
ramipril,perindopril
Periferik direnci
düşürürler
Bradikinin seviyesini
yükseltirler
KAH,DM ve KKY
hastalarında tercih
edilir
•
Yan Etkiler
•
Kuru öksürük(15%)
•
Hiperkalemi
•
Anjioödem
Angiotensin II Reseptör Blokerleri
•
•
•
Valsartan, losartan,
kandesartan
Periferik direnci
düşürürler
KAH,DM ve KKY
hastalarında tercih
edilir
•
Yan Etkiler
•
Kuru öksürük(1%)
•
Hiperkalemi
•
Anjioödem
Alfa blokerler
•
•
•
•
Doxazosin
Periferik direnci ve
venöz dönüşü
düşürürler
Lipidler ve insülin
hassasiyeti üzerine
olumlu etkileri vardır
Prostat hipertrofisi
olanlarda tercih edilir
•
•
•
•
Yan Etkiler
Postural
hipotansiyon
Başlangıç tedavisi
olarak önerilmiyor
KV olay riskini
arttırıyor
Aldosterone Antagonistleri
•
•
Spironolakton,
eplerenone
Dirençli HT
hastalarında etkili
olabilir
•
•
•
•
Yan Etkiler
Jinekomasti (sadece
spironolakton)
Impotans
Menstrual
bozukluklar
Dirençli HT
• Seyrek değildir : 15-20%
• 3 antihipertansif ilaç (diüretik de içeren) kullanılmasına rağmen kan
basıncının kontrol edilememesidir
• Uygunsuz ölçüm teknikleri, beyaz önlük etkisi vs dışlanmalıdır
Dirençli HT - Sebepler
• Hasta uyumunun yetersiz olması
• Yaşam tarzının değiştirilmemesi (Alkol kullanımı, kilo alınması, aşırı tuz
tüketimi vs…)
• Kan basıncını yükseltebilecek ilaç kullanımı (NSAID, steroidler vs…)
• Obstrüktif Uyku Apnesi
• Volüm yüklenmesi
Dirençli HT - Tedavi
Tanı konulamamış altta yatabilcek sekonder HT nedenlerinin araştırılması
•
İlaç uyumunun gözden geçirilmesi
•
Yaşam tarzı değişikliği
•
Daha fazla antihipertansif ilaç kullanımı
•
Spironolakton eklenmesi
•
Renal denervasyon
•
Sekonder HT- Anamnez İpuçları
◼
Başlangıç: < 30 yaş ( Fibromusküler displazi) veya > 55 yaş
(atherosklerotik renal arter stenozu), ani başlangıç (thrombus veya
kolesterol embolisi).
◼
Ciddiyeti : Grade II, tedaviye yanıtsız.
◼
Epizodik, baş ağrısı ve göğüs ağrısı/çarpıntı (feokromositoma, tiroid
bozuklukları).
◼
Morbid obezite, horlama ve gün içinde uyuyakalma (uyku
bozuklukları)
Sekonder HT- FM İpuçları
◼Solgunluk, ödem gibi
böbrek hastalığı işaretleri
◼Abdominal bruit - diastolic komponent
(renovasküler)
◼Trunkal obezite, mor strialar, buffalo hörgücü
(hiperkortizolizm)
Sekonder HT- FM İpuçları
Kreatinin yüksekliği veya anormal idrar tahlili(
renovasküler veya parankimal hastalıklar)
◼ Açıklanamayan hipokalemi (hiperaldosteronism)
◼ Bozulmuş kan glukozu (hiperkortizolizm)
◼ Bozulmuş Tiroid fonk testleri (Hipo-/hiperthyroidism)
◼
Renal Parenkimal Hastalık
Sekonder HT’ nun sık nedenlerindendir (2-5%)
◼ HT, böbrek hastalığının hem sebepi hem sonucudur
◼ HT’ a yol açan faktörler:
Na/su dengesi, vasopressorler/ prostaglandin
dengesizliği
◼ Farklı etyolojilere bağlı renal hastalıklar
◼
Renovasküler HT
◼
◼
◼
Atherosclerosis 75-90% ( yaşlı hastalarda daha sıktır)
Fibromuscular dysplasia 10-25% (gençlerde özellikle
kadınlarda daha sıktır)
Diğerleri
•
•
•
•
•
Aortic/renal disseksiyon
Takayasu’s arteritis
Thrombotik/kolesterol embolisi
Post transplantasyon stenozu
Post radyasyon
Fibromuscular Dysplasia, before
and after PTRA (percutaneous transluminal
renal angioplasty)
Safian & Textor. NEJM 344:6;
Atherosclerotic RAS before and after stent
32 yaşında kadın yıllardır devam eden dirençli HT
şikayeti ile polikliniğe başvuruyor
Genç hipertansif
U dalgası: hipokalemi
Primer Hiperaldosteronizm!
Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle…
Download