Uploaded by User6489

TRANSPORT TEKNİĞİ

advertisement
HAVZA MESLEK
YÜKSEKOKULU
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
PROGRAMI
İSG106-Makine Techizat II
Öğr. Gör. Halil YAMAK
TRANSPORT TEKNİĞİ
İSG106-Makine Techizat II
Hafta-1
GİRİŞ
•Malzeme Transport Tekniği ve Kullanılan Araçlar
•Transport Araçlarında Kullanılan Elemanlar ve Özellikleri
•Transport Sistemlerinde Kontrol ve Bakım
•Transport Sistemlerinde Güvenlik
3
GİRİŞ
Transport tekniği canlı ve cansız varlıkların bir yerden başka bir yere taşınmasını inceleyen
bilim dalıdır. Endüstriyel alanda; belirli bir amacı gerçekleştirmek için yükleri düşey doğrultuda
indirip kaldıran, yatay doğrultuda yer değiştirme hareketi sağlayan makinelerle çalışma tekniğine
transport tekniği denir.
Transport tekniğinde, iletim 1940’a kadar mekanizasyon sistemlerle devam etmiş ve ondan
sonra iletim otomasyon yolu ile gerçekleşmeye başlamıştır. Bugün malzeme iletimi tamamen
otomatikleşmiş bir endüstri uygulamasıdır. Transport tekniğinin malzemelerin, taşınmasını,
paketlenmesini ve depolanmasını sağlayan ekipmanlar, hizmetler ve işlemler sisteminden
meydana geldiği kabul edilmektedir.
4
MALZEME TRANSPORT TEKNİĞİ VE KULLANILAN ARAÇLAR
Taşınacak Malların Özellikleri ve Sınıflandırılması
Taşınacak malların hangi maddelerden oluştuğu önemlidir. Endüstride maddelerin taşınma
ve depolanmasını maddelerin özellikleri etkiler. Maddelerin miktarları ancak maddelerin hâl ve
karakteristikleri ile birlikte göz önüne alınınca söz konusu olabilir. Bu yüzden maddeleri hâl,
karakteristik özellikler, miktar olmak üzere temel üç grup altında toplamak gerekir. Maddeler hâl
olarak; gazlar, sıvılar, yarı sıvılar ve katılar olmak üzere dört kısma ayrılır. Maddelerin
gösterdikleri büyük değişiklikler için aşağıdaki özellikler göz önünde bulundurulur:
• Kimyasal
• Fiziksel • Mekanik
• Durum – Süreklilik
• Elektriksel
• Boyut ve Biçim
• Termal
• Hacim ve Ağırlık
5
MALZEME TRANSPORT TEKNİĞİ VE KULLANILAN ARAÇLAR
Taşınacak Malların Özellikleri ve Sınıflandırılması
Taşınacak malların çeşidi ve fiziksel özellikleri kullanılacak sistem ve makinaların seçiminde
kurulacak transport tesisinin yapısının belirlenmesinde en önemli etkendir. Bu nedenle, ilk
bilinmesi gereken bilgi taşınacak malın cinsidir.
Birçok çeşitleri bulunan taşıma makinalarının her biri, birbirilerine göre önemli farklılıklar
gösteren malların taşınmasında aynı derecede uygunluk göstermez. Bu bakımdan taşıma
düzeninin seçilmesinde dikkatli davranmak gerekir. İsabetli yapılan taşıma makinası seçimi
zamandan ve iş gücünden tasarruf sağlar. Seçimi geniş ölçüde etkileyen hususlar şunlardır:
•Malzeme taşıma debisi • Taşıma yolu ve uzunluğu • Yükleme ve boşaltma düzenleridir.
6
MALZEME TRANSPORT TEKNİĞİ VE KULLANILAN ARAÇLAR
Transport Araçları ve Özellikleri
Transport tekniğinde kullanılan araçlar, gördükleri iş ve yapı bakımından çok çeşitlidir, bu
nedenle üniversal bir sınıflandırma yapmak güçtür. Amerikan Malzeme Taşıma Birliği tarafından
yapılan sınıflandırmada araçlar yapılarına göre 9 gruba ayrılmıştır:
• Konveyörler
• Endüstriyel taşıtlar
• Deniz taşıtları
• Vinç ve asansörler
• Motorlu taşıtlar
• Hava taşıtları
• Konumlandırma ve kontrol araçları
• Demiryolu araçları
• Konteyner ve paletler
Farklı amaçlar için, çok değişik işlerde kullanılan transport araçlar, büyük çeşitlilik
göstermesinden dolayı genel bir sınıflandırma yapılması zordur. Transport makinaları çalışma
ilkelerine göre iki ana gruba ayrılmaktadır:
• Kesikli taşıyıcılar (Kaldırma makinaları)
• Sürekli taşıyıcılar (Konveyörler)
7
MALZEME TRANSPORT TEKNİĞİ VE KULLANILAN ARAÇLAR
Transport Araçları ve Özellikleri - Kesikli Taşıyıcılar (Kaldırma
Makinaları)
Kesikli taşıyıcılar bir periyot içinde devamlı çalıştırılmadan malların veya yüklerin taşınmasında
ve kaldırılmasında kullanılan makinalardır. Kesikli taşıyıcılar “kaldırma makinaları” olarak da
tanımlanır.
Bu makinalar kaldırma ve taşıma işlemini tamamladıktan sonra durur ve bir sonraki işlem
tekrarlanana kadar çalışmaz. Taşınan kütlelerin, taşıma mesafelerinin ve taşınan malzeme
cinslerinin çok farklı olması nedeniyle kaldırma ve taşıma makinaları da çok çeşitlidir.
Kesikli taşıyıcılara; vinçler, krikolar, palangalar, krenler, asansörler ve zemin araçları örnek
olarak verilebilir.
8
Bazı Kesikli Taşıyıcıların Özellikleri ve Kullanıldıkları Yerler
Vinçler
• Sabit Vinçler: Yalnızca kendi etrafında dönebilen çeşitli inşaat ve/veya mekanik yöntemlerle yere
ya da taşıyıcı sistemlere sabitlenmiş vinçlerdir. Sadece kaldırma ve indirme hareketi sağlanır. Düz
veya tekerlekli yürüyüş grupları ile de yatay yürüme hareketine sahip hâle getirilebilir. Sabit
vinçlere en iyi örnek kule vinçlerdir. Sabit oldukları halde uzun çalışma yarıçapları sayesinde
nispeten büyük bölgeler içinde çalışabilirler.
Yere Sabitlenmiş Vinç
Vinç
Hareket Ettirilebilen Sabit Vinç
Kule9
Bazı Kesikli Taşıyıcıların Özellikleri ve Kullanıldıkları Yerler
Vinçler
• Mobil Vinçler: Kendi başına rayda veya yerde tekerlekler vasıtasıyla yürüyebilen, dizayn
koşulları uygun ise yürüme sırasında yük de taşıyabilen vinçlerdir. Mobil vinçler genelde yükle
seyahat edemezler.
Lastik tekerlekli vinçler, genellikle bir kamyon üzerine monte edildikleri için nakil kolaylığı
nedeniyle çeşitli işlerde kullanılabilirler. Lastik tekerlekli vinç ile bir iş yerinden diğerine kolay ve
kısa sürede gidilebilir, hareket esnasında özel römork ya da çekiciye gereksinim duyulmaz, çeşitli
aparatlar yardımıyla diğer iş makineleri çekilebilir ayrıca geçtikleri yolları da bozmazlar. Bunların
dışında, lastik tekerlekli vinç yumuşak arazilerde düşük verimden dolayı çalıştırılamaz, çok ağır ve
devamlı işlerde kullanılamaz, kamyonun girebileceği işler dışında başka işlerde çalışamaz ve
maliyetleri yüksektir.
10
Bazı Kesikli Taşıyıcıların Özellikleri ve Kullanıldıkları Yerler
Vinçler
• Mobil Vinçler:
Paletli vinçlerin manevra ve yürüyüşü, vincin güç kaynağından hareket alan bir palet grubu
tarafından sağlanır. Paletli vinçler yumuşak arazilerde lastik tekerlekli vinçlerden daha verimlidir,
çok ağır ve devamlı (taş ocakları) işlerde sürekli çalışabilir ve çalışma dönüşleri 360 derecedir. Bu
avantajların yanı sıra paletli vinçlerin yer değiştirme hızları ( saatte 1.5 km gibi) azdır, kısa
mesafeler dışında diğer çalışma yerlerine başka bir araç üzerinde giderler ve paletleri yolda
giderken zemini bozar.
11
Bazı Kesikli Taşıyıcıların Özellikleri ve Kullanıldıkları Yerler
Vinçler
• Mobil Vinçler:
Sepetli vinçler, genellikle araç üstüdür, fakat iş makinesi şeklinde de sepet vinçler
bulunmaktadır. Sepet vinç insan gücüyle erişilmesi zor olan yüksek yapıtlara (bina, direk, gemi,
uçak vb.) ulaşımı sağlayarak gerekli işin yapılmasına yardımcı olur. Sepet içinde ki personel
güvenli bir şekilde işi tamamlar. Örneğin; dizi film çekimlerinde yüksek açıdan kamera veya ışık
tutma çalışmalarında, ışıklandırma direkleri ampul değişimi tamir bakım ve onarımları ve elektrik
hatlarında, dış cephe çalışmalarında, tabela montajı ve reklam çalışmalarında ve daha birçok
sektörde kullanılmaktadır.
12
Bazı Kesikli Taşıyıcıların Özellikleri ve Kullanıldıkları Yerler
Vinçler-Mobil Vinçler:
Lastik tekerlekli vinçler
Paletli vinçler
Sepetli vinçler
13
Bazı Kesikli Taşıyıcıların Özellikleri ve Kullanıldıkları Yerler
Vinçler
• Pergel Vinçler: Özelikle imalat hollerinde makina üzerine yük alma boşaltma uygulamaları ile,
tavan vinci uygulaması yapılamayan alanlarda kullanılan ayaklı veya duvara monte edilebilen
istenilen açıda hareket ettirilebilen vinçlerdir. Pergel vinçler kapalı alanlarda; taşıma, yükleme ve
buna benzer işlerde kullanılmak üzere imal edilmektedir. Pergel vinçler, montaj edildikleri kolon
etrafına 180, 270 ve 360 derecelik hareket yapma kabiliyetine sahiptir. Pergel vinçlerde isteğe göre
zincirli vinç kullanılmaktadır.
14
Bazı Kesikli Taşıyıcıların Özellikleri ve Kullanıldıkları Yerler
Vinçler
• Kule Vinç: Genellikle şantiyelerde sabit ya da hareketli (genellikle sabit) bir taşıyıcı üzerinde ağır yüklerin
yatayda ve düşeyde taşınmasını sağlayan çelik yapılı bir makinedir. Kule vinç, kule gibi yükselen bir gövdesi
olduğundan bu şekilde isimlendirilmiştir. Gövde bölümü dışında BOM adı verilen ağırlık taşıyan kolu vardır. Bu
kolu dengelemek için bomun arka ucunda denge taşları vardır.
Kule vinçleri, kule vinç operatörleri yönetir. Gövde ile bomun kesiştiği yerde bulunan kabinde çalışırlar.
Kule vinçlerin kapasiteleri yükün bomdaki yerine göre değişir. En çok kullanılan modeller genelde BOM
ucunda 1250 kg taşırlar. Dipte ise 6000 kg taşıyabilirler. Kule vinçler güvenlik açısından saatte 50 km hızla
esen rüzgârda çalıştırılmamalıdır.
15
Bazı Kesikli Taşıyıcıların Özellikleri ve Kullanıldıkları Yerler
Vinçler
• Kurtarıcı Vinçler: Esas olarak lastik tekerlekli, dizel motorla çalışan ve bomu şasi ortasına
monte edilmiş, taşıyıcı özelliği olan bir vinç türüdür. Kurtarıcı vinçler, kaza yapmış araçların,
zemine batmış gemilerin, düşen uçakların taşınmasında önemli bir rol oynamaktadır. Kurtarıcı
vinçler çeşitli aparatlar kullanılarak diğer iş makinelerini çekebilir. Bu makineler genellikle ağır
yüklerin kaldırılmasında ve zemine batmış makinaların kurtarılmasında kullanılır. Bom uzunlukları
10-40 m, kapasiteleri de 10-60 ton arasında değişir.
16
Bazı Kesikli Taşıyıcıların Özellikleri ve Kullanıldıkları Yerler
Krenler
Bir taşıma elemanına asılı olan (genellikle halata), yükü kaldıran ve çeşitli yönlerde hareket
ettiren kaldırma ve taşıma makinalarıdır. Krenler tesis içindeki malzemelerin yatay hareketlerini,
vinçler de dikey hareketlerini sağlamak için kullanılırlar. Aynı grupta yer almaları her iki ekipmanın
da yükü sadece yukarıdan çekerek kaldırmaları nedeniyledir.
Krenlerin
kirişleri
vincin
radyal hareket olanağı kazanmasına yardım eder. Vinçlerde kren olmaz ama her krende bir vinç
mutlaka bulunur. Krende, planga ile bağlanmış bir yük arabası vardır. Çoğunlukla köprülü
krenlerde olduğu gibi yük arabası hareket ettirilir.
Krenler elle elektrikle veya pnömatik olarak
tahrik edilebilir.
Kren çeşitleri arasında köprülü krenler, portal krenler, döner krenler ve kablolu krenler
sayılabilir.
17
Bazı Kesikli Taşıyıcıların Özellikleri ve Kullanıldıkları Yerler
Krenler
• Köprülü Krenler: Yükseğe yerleştirilmiş iki kren yolu arasında bir köprü konstrüksiyondan
ibarettir. Yarı ağır ve ağır endüstriyle ilgili bütün fabrika, mağaza ve makina park salonlarında
kullanılırlar. Kumanda, basit bir operatör kabininden olabileceği gibi, seyyar operatör kabininden,
yerden veya uzaktan da olabilir.
18
Bazı Kesikli Taşıyıcıların Özellikleri ve Kullanıldıkları Yerler
Krenler
• Portal Krenler: Limanlarda, tersanelerde ve depolarda geniş çapta kullanma alanları bulurlar.
Kafes kiriş sistemi veya levhalı kiriş sistemi kullanılması mümkündür. Genellikle raylar üzerinde
hareket ettirilmelerine rağmen, küçük ve orta ağırlıkta yükler için lastik yürüme elemanlarında
kullanılabilir. Bu tip krenlerin son zamanlarda imali ve kullanma alanları büyük gelişmeler
göstermiştir. Taşıma kuvveti 800 tona kadar, açıklık ise 120 m’ye kadar yükselebilir. Portal krenler,
genellikle açık havada çalıştıklarından fırtınaya karşı emniyetinin sağlanması gerekir. Bu amaçla
rüzgar basıncı belli bir değeri geçtiğinde kren durur ve rayı kıskaçlarıyla kavrar.
19
Bazı Kesikli Taşıyıcıların Özellikleri ve Kullanıldıkları Yerler
Krenler
Portal Kren
20
Bazı Kesikli Taşıyıcıların Özellikleri ve Kullanıldıkları Yerler
Krenler
• Döner Krenler: Liman ve şantiyelerde önemli görev üstlenen ve çok kullanılan kaldırma
makinaları arasındadır. Genellikle ok adı verilen kiriş, uçlarından birisi aracılığı ile düşey bir eksen
etrafında dönme hareketi yapar. Kanca bloğu, okun serbest olan öteki ucu tarafından taşınır. Bu
krenlerde karşı ağırlık kullanarak krenin kendi ağırlığının ve yükün yarısının oluşturduğu momenti
dengelemeye çalışır.
21
Bazı Kesikli Taşıyıcıların Özellikleri ve Kullanıldıkları Yerler
Krenler
• Kablolu Krenler: Üzerinde arabanın hareket ettiği bir veya daha fazla tel halatlı (taşıma halatlı)
krenlerdir. Şantiyelerde ve büyük depolarda çokça kullanılır. Açıklık 1000 m’ye kadar yükselebilir.
22
MALZEME TRANSPORT TEKNİĞİ VE KULLANILAN ARAÇLAR
Transport Araçları ve Özellikleri - Sürekli Taşıyıcılar (Konveyörler))
Sürekli transport makinaları bir periyot içinde sürekli olarak çalışan malların ve insanların bir
yerden başka bir yere kısa veya uzun mesafede naklinde kullanılan makinalardır. Sürekli taşıyıcılar
“konveyörler” adı ile de anılmaktadır.
Bu makinalar taşıma ve iletme işlemini tamamladıktan sonra çalışmaya devam ederler. Dökme
ve parça malların iletiminde yaygın bir şekilde kullanılan taşıma makinaları, işletme prensibine
göre, sürekli (kesintisiz) çalışan transport makinalarıdır. Süreklilikten amaç, çalışmanın ve mal
iletiminin aynı yönde devamlı olması ve periyodik bir hareketin bulunmasıdır.
23
MALZEME TRANSPORT TEKNİĞİ VE KULLANILAN ARAÇLAR
Transport Araçları ve Özellikleri - Sürekli Taşıyıcılar (Konveyörler))
Konveyörler genellikle materyalleri sabitlenmiş yollarla uzun mesafelere taşımak için
kullanılırlar. Bunların fonksiyonları genellikle malların proses içindeki bir noktadan veya tesisten
başka bir noktaya taşınması veya malları çeşitli alım, prosesler, montaj, finiş, kontrol, paketleme,
ayırma ve taşıma bölümlerden geçirmek için kullanılırlar.
Konveyör çeşitleri;
• Bantlı Konveyör
• Modüler Bantlı Konveyör
• Spiral Konveyör
• Esnek (akordion) Konveyör
• Rulolu Konveyör
• Telbantlı Konveyör
• Teleskopik Konveyör
• Döner Tabla
• Dönüş Bantlı Konveyör
• Zincirli Konveyor
• Tavalı Konveyör
• Vibrasyonlu Konveyör
24
MALZEME TRANSPORT TEKNİĞİ VE KULLANILAN ARAÇLAR
Transport Araçları ve Özellikleri - Sürekli Taşıyıcılar (Konveyörler))
• Bantlı Konveyör: Dökme veya parça malzemelerin sürekli olarak uzun mesafelere yatay veya az
eğimlerde iletimi söz konusu olduğu zaman, genellikle bantlı ileticiler en uygun çözüm olmaktadır.
Bantlı konveyörler günümüzde özellikle maden cevherleri, kömür, kum ve tahıl gibi yığma
malzemelerin iletiminde ve çuval, muhtelif boyutlarda paketler gibi parça malların iletiminde geniş
uygulama alanları bulmuşlardır. İletilen malzeme bir veya birkaç tambur tarafından hareket ettirilen
bant tarafından taşınır.
25
MALZEME TRANSPORT TEKNİĞİ VE KULLANILAN ARAÇLAR
Transport Araçları ve Özellikleri - Sürekli Taşıyıcılar (Konveyörler))
• Bantlı Konveyör: Bantlı Konveyör sistemleri çok çeşitli olup oldukça yaygın olarak
kullanılmaktadır. PVC bantlı, kauçuk bantlı, silikon bantlı, teflon bantlı vb. gibi kullanım alanı ve
tipine göre değişik çeşitleri bulunmaktadır. Konveyörlerde bant, malzemenin nakledilirken gerekli
olan çekme kuvvetine, malzemenin mekanik ve korozif aşındırma tesirine, rutubete ve sıcaklığa
dayanıklı olmalıdır.
26
MALZEME TRANSPORT TEKNİĞİ VE KULLANILAN ARAÇLAR
Transport Araçları ve Özellikleri - Sürekli Taşıyıcılar (Konveyörler))
• Rulolu Konveyörler: Çok çeşitli yüklerin taşınmasında, makine ve montaj hatlarında
malzemelerin iletilmesi ve birbirine aktarılmasında kullanılabilirler. Parça mallar, köşeli veya
silindirik mallar, kutulu, ambalajlı ürünler yatay veya eğimli olarak taşınabilir. Ürünler, konveyör
şasisi üzerine düzgün aralıklarla yerleştirilmiş rulolar üzerinde iletilirler. Ruloların aralıkları, rulo
çapları ve malzeme, yine taşınacak ürünün cinsine göre belirlenir. Galvaniz, kauçuk veya PVC
kaplı olarak tasarlanmaktadır. Kullanım alanı ve kapasitesi kullanım amacına göre değişmektedir.
27
MALZEME TRANSPORT TEKNİĞİ VE KULLANILAN ARAÇLAR
Transport Araçları ve Özellikleri - Sürekli Taşıyıcılar (Konveyörler))
• Zincirli Konveyörler: Genellikle palet taşınmasında ve özel uygulamalarda kullanılır. Tahrik, bir
motor sistemiyle zincirlerin yataklandığı dişliye verilir. Bu konveyörlerin projelendirme alanı, zincir
sisteminin hareket kabiliyeti sebebiyle oldukça esnektir. Komplike asansör sistemlerinden askılı
elbiselerin taşınmasına kadar birçok alanda kullanılırlar.
28
MALZEME TRANSPORT TEKNİĞİ VE KULLANILAN ARAÇLAR
Transport Araçları ve Özellikleri - Sürekli Taşıyıcılar (Konveyörler))
• Teleskopik Konveyörler: Kamyon ve tır gibi araçların içine malzemelerin hızlı ve kolay biçimde
boşaltılması ve yüklenmesi amacıyla kullanılırlar. Kolay kullanımı ve dizaynı sayesinde personel
sayısını en aza indirir. Teleskopik konveyörlerin en belirgin özellikleri, konveyör uzunluğunun
çalışırken değiştirilebilmesidir. PVC bantlı veya rulolu olarak imal edilebilirler. Konveyör uç
kısımlarının yüksekliği bir hidrolik ünite ile ayarlanabilir.
29
MALZEME TRANSPORT TEKNİĞİ VE KULLANILAN ARAÇLAR
Transport Araçları ve Özellikleri - Sürekli Taşıyıcılar (Konveyörler))
Helezon Tip
Paletli Tip
Akordeon Tip
Spiral Tip
30
TRANSPORT ARAÇLARINDA KULLANILAN ELEMANLAR VE
ÖZELLİKLERİ
Transport araçlarında kullanılan belli başlı standart elemanlar;
• Tel halatlar
• Yük tutma elemanları (kanca ve blokları, kepçeler)
• Makaralar ve makara donanımları (palangalar)
• Tamburlar
• Frenler
31
TRANSPORT ARAÇLARINDA KULLANILAN ELEMANLAR VE
ÖZELLİKLERİ
• Tel Halatlar: Vinçlerde, krenlerde, asansör ve havai hatlarda kuvvet
iletimi, kaldırma ve taşıma görevi yapan elemanlardır. Kolay
bükülebilmeleri nedeniyle bu tür kaldırma ve iletme makinalarında
büyük kullanım alanına sahiptir. Halatlar yapıldıkları malzemeye göre
iki ana gruba ayrılır:
o Bitkisel Halatlar
o Çelik Halatlar
32
TRANSPORT ARAÇLARINDA KULLANILAN ELEMANLAR VE
ÖZELLİKLERİ
• Tel Halatlar:
- Bitkisel Halatlar: Mukavemetleri yüksek olmayan halatlardır. Nispeten hafif yüklerin taşınması ve
yüklerin bağlanmasında kullanılırlar. Mukavemetlerinin düşük olması nedeniyle büyük çaplarda
yapılmaları gerekmektedir. Bu tip halatları dış etkilere karsı korumak için genellikle zift emdirilir.
Malzeme olarak genellikle kendir, pamuk vb. kullanılır.
33
TRANSPORT ARAÇLARINDA KULLANILAN ELEMANLAR VE
ÖZELLİKLERİ
• Tel Halatlar:
- Çelik tel halatlar, krenlerde çekme ve kaldırma elemanı olarak geniş kullanım alanına sahip
halatlardır. Tel halatlar yüksek mukavemetli çelik tellerden imal edilir. Tel çapları 0.2 ila 2.4 mm olan
ince teller bir çekirdek tel etrafında bir veya birkaç katlı olmak üzere helis şeklinde sarılmasıyla
kordonlar, kordonların bir öz etrafında yine helis şeklinde sarılmasıyla halat meydana gelir.
Çelik halatlar büyük oranda standartlaştırılmıştırlar. Her yöne kolay eğilebilir, çok küçük
çaplarda büyük yükler taşıyabilirler. Ağırlıklarının çok yüksek olmayışı, kolay uygulanmaları,
nispeten ucuz olması ve bakım masraflarının az olması nedeniyle çok yaygın olarak kullanılan çeki
elemanlarıdır.
34
TRANSPORT ARAÇLARINDA KULLANILAN ELEMANLAR VE
ÖZELLİKLERİ
• Tel Halatlar:
- Çelik tel halatlar
35
TRANSPORT ARAÇLARINDA KULLANILAN ELEMANLAR VE
ÖZELLİKLERİ
Yük tutma elemanları (Kanca ve blokları, kepçeler):
• Kanca ve kanca blokları
• Hamut ve hamut blokları
• Bağlama halatı ve zincirleri (Sapanlar)
• Taşıma kovaları ve kepçeler
• Travers, aks ve mengene
• Kıskaçlar ve kavrayıcılar
• Elektro-magnetler
• Vakumlu taşıyıcılar
36
TRANSPORT SİSTEMLERİNDE KONTROL VE
BAKIM
Transport sistemlerindeki donanımların verimi, güvenli çalışması, arızaları önleyerek düzenli ve
verimli bir şekilde çalıştırarak işletme kayıplarının en alt düzeyde tutulması, alınan önlemlerle
artırılabilir. Çalışanların hayatı ve mal güvenliği açısından transport sistemlerinde düzenli kontrol
ve bakım büyük önem taşımaktadır.
Kontrollerin Yasal Dayanağı
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği 11/2/2004 tarihli, 25370
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Bu yönetmeliğin 7. Maddesinde kontrol hakkında
düzenlemeler belirtilmiştir.
37
TRANSPORT SİSTEMLERİNDE KONTROL VE
BAKIM
Madde 7 — İş yerinde kullanılan iş ekipmanının kontrolü ile ilgili aşağıdaki
hususlara uyulacaktır:
a) İş ekipmanının güvenliğinin kurulma şartlarına bağlı olduğu durumlarda,
ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer
değişikliğinde uzman kişiler tarafından kontrolü yapılacak, doğru kurulduğu ve
güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenecektir.
38
TRANSPORT SİSTEMLERİNDE KONTROL VE
BAKIM
Madde 7 —
b-
İşverence,
arızaya
sebep
olabilecek
etkilere
maruz
kalarak
tehlike
yaratabilecek iş ekipmanının;
1) Uzman kişilerce periyodik kontrollerini ve gerektiğinde testlerinin yapılması,
2) Çalışma şeklinde değişiklikler, kazalar, doğal olaylar veya ekipmanın uzun
süre kullanılmaması gibi iş ekipmanındaki güvenliğin bozulmasına neden
olabilecek durumlardan sonra, arızanın zamanında belirlenip giderilmesi ve sağlık
ve güvenlik koşullarının korunması için uzman kişilerce gerekli kontrollerin
yapılması sağlanacaktır.
39
TRANSPORT SİSTEMLERİNDE KONTROL VE
BAKIM
Madde 7 —
c- Kontrol sonuçları kayıt altına alınacak, yetkililerin her istediğinde gösterilmek üzere uygun
şekilde saklanacaktır. İş ekipmanı işletme dışında kullanıldığında, yapılan son kontrol ile ilgili belge
de ekipmanla birlikte bulunacaktır.
Hangi tür iş ekipmanlarının kontrollere tabi tutulacağı, kontrollerin kimler tarafından ve hangi
sıklıkla ve hangi şartlar altında yapılacağı ile kontrol sonucu düzenlenecek belgelerle ilgili usul ve
esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenecektir.
Transport sistemleri araçları çalıştırılmaya başlamadan önce kullanıcılar/operatörler tarafından
muayene ve kontrol edilmelidir. Bu kontrole çalışma öncesi muayene denir.
40
TRANSPORT SİSTEMLERİNDE
GÜVENLİK
Tambur, Zincir ve Halatlarda Güvenlik
• Kaldırma makinalarının üzerine tel sarılan tamburlarının yanları flanşlı olmalıdır. Flanş genişliği
sarılan halatın çapının 2-5 katı olmalı, halat fırlamalarını önleyecek şekilde yapılmalıdır.
• Halatın ucu tambura iyi bağlanmış olmalı, yük tutma elemanı en alt seviyede bulunduğu zaman,
yivli tambur üzerinde en az iki sarım halat kalmalıdır.
• Zincirler kullanılacakları işin hususiyetine ve kaldırılacakları yükün ağırlığına göre seçilir. Zincirin
baklalarında ezilme, aşınma veya çatlaklar varsa zincirler değiştirilmelidir. Zincir baklalarında
aşınma bakla kalınlığının dörtte birini geçmişse zincir kullanılmamalıdır.
41
TRANSPORT SİSTEMLERİNDE
GÜVENLİK
Tambur, Zincir ve Halatlarda Güvenlik
• Zincir halkaları hiçbir zaman cıvata ile birbirlerine bağlanmamalıdır. Özel olarak yapılmış kilitler ve
zincir ekleme baklaları kullanılmalıdır.
• Halatlar her kullanımdan önce mutlaka kontrol edilmelidir. Kendir halatlar Islak ve gergin
bekletilmelidir. Demir askılara asılmamalıdır. Asit ve aşındırıcılardan korunmalıdır. Keskin kenarlı
yük köşelerinde özel tedbirler alınmalıdır.
• Tel halatlar yapılan işe ve kaldırılacak yüke uygun olarak seçilmelidir. Belirli periyotlarla uygun
yağ ile yağlanmalıdır. Kaynak alev ve ısılarına maruz bırakılmalarıdır. Güvenlik katsayısı en az 5
olmalıdır. Halat eklemeleri uygun olmalıdır.
42
TRANSPORT SİSTEMLERİNDE
GÜVENLİK
Transport Makinalarında Güvenlik
• Kaldırma makinalarında yüklerin kaldırılmaları, indirilmeleri veya taşınmaları, yetiştirilmiş
manevracılar tarafından verilecek el ve kol işaretlerine göre yapılmalıdır.
• Bir kaldırma makinasında birden çok işçi görevli bulunduğu hallerde, kaldırma makinası
operatörü, bağlayıcı, sapancı veya diğer görevlilerden yalnız birinden işaret alacak ve işaretçi,
operatör tarafından kolayca görülebilecek yerlerde durmalıdır.
• Kaldırma makinalarının operatörleri yükleri çalışanlar üzerinden geçirmemelidir. Yükler
taşınmadan önce, operatör tarafından sesli bir sinyal verilecek ve işçiler tehlikeli bölgeden
ayrılıncaya kadar, kaldırma ve taşıma işleri durdurulmalıdır.
43
TRANSPORT SİSTEMLERİNDE
GÜVENLİK
Transport Makinalarında Güvenlik
• Operatörler, kaldırma makinalarında bir yük asılı bulunduğu sürece makinalarının başından
ayrılmamalıdır.
• Elektrikli mıknatıslı vinç, dinlenme hâlinde iken, mıknatıslar vinç üzerinde asılı olarak yüksekte
bırakılmayacak, bunlar ya doğrudan doğruya yere değdirilecek veya bu iş için yapılmış platformlar
üzerine indirilecektir.
• Mıknatıslar kullanılmadıklarında, vinç üzerinden çıkarılacaktır.
• Hareket halindeki vinç kabinleri içinde veya vinç arabaları üzerinde, yalnız görevli kimseler
bulunacak ve vinç operatörleri, hiçbir kimsenin yük üzerine binmesine veya boş halat veya
kancalara asılmasına izin vermeyecektir.
44
Download