Uploaded by User6468

Boyut, birim, sıcaklık, basınç

advertisement
Termodinamik
Uygulamalar
19.10.2020
Boyutlar ve Birimlerin Önemi
•
•
•
•
•
Herhangi bir fiziksel büyüklük boyutları ile nitelenir.
Boyutlara atanan büyüklükler birimlerle ifade edilir.
Kütle m, uzunluk L, zaman t ve sıcaklık T gibi bazı temel
boyutlar birincil veya esas boyutlar olarak seçilmişlerdir. Hız
V, enerji E ve hacim V gibi bazı boyutlar ise ana boyutlar
kullanılarak ifade edilir ve ikincil boyutlar veya türetilmiş
boyutlar diye adlandırılır.
Metrik SI sistemi: Değişik birimlerin kendi aralarında onlu
sisteme göre düzenlendiği, basit ve mantıklı bir sistemdir.
İngiliz sistemi: Birimler arasındaki ilişkiler düzenli bir yapıda
değildir ve sistemdeki birimler birbirleri ile biraz keyfi olarak
ilişkilendirilmiştir.
GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR
Bazı SI and İngiliz Birimleri
• SI sisteminde kütle, uzunluk ve zaman birimleri
sırasıyla kilogram (kg), metre (m) ve saniye (s) ' dir.
• Bu birimler İngiliz sisteminde aynı sırada libre-kütle
(pound-mass, lbm), ayak (foot, ft) ve saniye (s) ile
ifade edilmektedir.
Bazı SI and İngiliz Birimleri
• İngiliz sisteminde kuvvet esas boyutlardan biri olarak
kabul edilir ve türetilmemiş bir birimle gösterilir. Bu
durum birçok bağıntıda bir boyutsuz sabitin
kullanılmasını zorunlu kıldığından, karışıklığa veya
hataya neden olabilir. Bunu önlemek için kuvvet bu
kitapta ikincil bir boyut olarak tanımlanmış ve birimi
Newton'un ikinci yasası kullanılarak:
• SI birimlerinde kuvvetin birimi newton (N) olup, 1 kg
kütleye 1 m/s2 ivme vermek için gerekli kuvvet olarak
tanımlanmıştır.
• İngiliz sisteminde kuvvetin birimi libre-kuvvet poundforce, (lbf) olup, 32.174 lbm ( 1 slug) kütleye 1 ft/s2
ivme vermek için gerekli kuvvet olarak tanımlanmıştır.
Bazı SI and İngiliz Birimleri
• Ağırlık terimi çoğu kez hatalı olarak, özellikle diyete
girenlerce kütleyi ifade etmek için kullanılır.
• Kütlenin tersine ağırlık W bir kuvvettir.
• Bir cisme uygulanan yerçekimi kuvvetini belirtir ve
değeri Newton'un ikinci yasasından hesaplanır:
W=mg
(N)
• Burada m cismin kütlesini, g yerel yerçekimi ivmesini
(deniz seviyesinde ve 45° enlemde g = 9.807 m/s2' dir)
göstermektedir.
Bir birim kütlenin deniz seviyesindeki ağırlığı.
Bazı SI and İngiliz Birimleri
W=mg
(N)
W Ağırlık
m kütle
g Yerçekimi
ivmesi
Göreceli kuvvetin büyüklükleri (N)
newtonun olduğu birimler, kilogramkuvvet (Kgf), ve (Lbf) libre-kuvvet.
Dünyada 750 N ağırlığa sahip olan
bir kişi ayda sadece 125 N gelir.
Boyutların Türdeşliği
• Mühendislik problemlerinde tüm denklemler boyutsal olarak türdeş olması
zorunludur.
• Bu nedenle bir denklemdeki terimlerin tümünün aynı birimlerle ifade edilmesi
gerekir.
• Eğer çözümlemenin herhangi bir aşamasında farklı birimlere sahip iki büyüklüğü
toplamak zorunda kalınırsa, bu durum daha önceki aşamalarda bir hata
yapıldığının açık bir göstergesi olmaktadır.
• Bu açıdan birimlerin kontrol edilmesi aynı zamanda hataların fark edilmesini
sağlayan faydalı bir işlem olarak da hizmet edebilir.
Boyutların uyuşması için
bir denklemdeki tüm
terimlerin birimleri aynı
olmalıdır.
Birim Dönüştürme Oranları
• Esas birimlerin kombinasyonları ile tüm türetilmiş birimler (ikincil birimler)
oluşturulabilir. Örnek olarak kuvvet birimi aşağıdaki şekilde ifade edilebilir:
• Bunlar aynı zamanda kullanımı daha kolay olan, teklik dönüşüm oranları şeklinde
de tarif edilebilirler:
• Birim dönüşüm oranları benzer şekilde 1’e eşittirler ve birimsizlerdir. Bu yüzden
söz konusu oranlar (veya tersleri) birimlerin düzgün bir şekilde dönüştürülmesi
için herhangi bir hesaplama işleminin içine yerleştirilebilirler.
Birim Dönüştürme
Örnek: Teklik Dönüşüm oranlarını kullanarak, 1 kg’ın ağırlığının dünyada 9.807 N olduğunu
gösteriniz.
Çözüm: Standart dünya yerçekimi kuvveti etkisindeki 1 kg’lık bir kütlenin ağırlığı N olarak
hesaplanacaktır.
Kabuller: Standart deniz seviyesi koşulları kabul edilecektir.
Özellikler: Yerçekimi sabiti g=9.807 m/s2’dir.
𝑊 = 𝑚𝑔 = (1 𝑘𝑔)(9.807 𝑚 𝑠 2 )
1𝑁
= 9.807 𝑁
2
1 𝑘𝑔. 𝑚 𝑠
Sıcaklık ve Termodinamiğin Sıfırıncı Yasası
• Termodinamiğin sıfırıncı yasası : iki ayrı cismin
bir üçüncü cisimle ısıl dengede olması
durumunda, birbirleri ile de ısıl dengede
olduklarını belirtir.
• Üçüncü cisim bir termometre ile yer değiştirirse,
sıfırıncı yasa şu şekilde yazılabilir: her ikisi de aynı
sıcaklık değerine sahip iki cisim birbirleriyle temas
etmeseler bile ısıl dengededirler.
İzole bir çevrede temas halinde bulunan iki
cisim termik dengeye ulaşırlar.
Sıcaklık Ölçekleri
•
•
•
•
•
•
•
•
Tüm sıcaklık ölçekleri suyun donma ve kaynama
noktaları gibi, kolayca elde edilebilir hallere dayanır.
Buz noktası: Bir atmosfer basınçtaki buharla doymuş hava ile su-buz
karışımının denge halinde bulunması buz noktasında gerçekleşir.
Buhar noktası: bir atmosfer basınçtaki su buharı (hava olmaksızın) ile
sıvı halindeki su karışımı dengededir.
Celcius ölçeği: SI birim sisteminde (O ve 1 00°C)
Fahrenheit ölçeği: İngiliz birim sisteminde (32 ve 212°F)
Termodinamik sıcaklık ölçeği: herhangi bir madde veya maddelerin
özeliklerinden bağımsız bir sıcaklık ölçeğine denir.
Kelvin ölçeği (SI) Rankine ölçeği (E)
Kelvin ölçeği ile hemen hemen aynı olacak şekilde oluşturulan bir
sıcaklık ölçeği de mükemmel gaz sıcaklık ölçeğidir. Bu ölçekte sıcaklıklar
sabit hacimli gaz termometresi ile ölçülür.
Farklı düşük basınçlarda dört ayrı sabit
hacimli gaz termometresi ile elde
edilen deneysel ölçümlerin P-V eğrileri.
Sabit hacim gaz termometresi mutlak
sıfır basınçta 273.15 ˚C değerini gösterir.
Sıcaklık Ölçekleri
Kelvin ölçeği ile Celsius ölçeğinin ilişkisi
Rankine ölçeğiyle Fahrenheit ölçeğinin ilişkisi
İki birim sistemindeki sıcaklık ölçekleri arasında aşağıdaki bağıntılar vardır:
Orijinal Kelvin ölçeğinde referans noktası buz noktasıydı, ve bu nokta suyun donma
(veya buzun erime) sıcaklığı 273.15 K’di.
Referans noktası olarak suyun üçlü noktasının (suyun üç fazının bir arada dengede
bulunduğu hal) sıcaklığının 273.16 K olması tayin edilmiştir.
Sıcaklık ölçeklerinin
karşılaştırılması.
Sıcaklık Ölçekleri
Örnek: 18 °C sıcaklık değerini K ve ° F olarak ifade ediniz.
Çözüm: Sıcaklık farklı birimlerde ifade edilecektir.
𝑇 𝐾 = 𝑇 °𝐶 + 273.15 = 18 + 273.15 = 291.15 𝐾
𝑇 °𝐹 = 1.8 𝑇 °𝐶 + 32 = 1.8 18 + 32 = 64.4°𝐹
Sıcaklık Ölçekleri
• Bu noktada her 1 K ve 1°C'lik bölüm büyüklüklerinin
aynı olduğu, eşdeğer olduğu, vurgulanmalıdır.
• Bu nedenle sıcaklık farkı Δ T ile işlem yaparken, her iki
ölçekte de sıcaklık aralığı eşit olacaktır.
• Bir maddenin sıcaklığını 10 K yükseltmekle 10°C
yükseltmek arasında fark yoktur. Böylece,
Değişik sıcaklık birimlerinin
büyüklüklerinin karşılaştırılması
Sıcaklık Ölçekleri
Örnek: Bir ısıtma işlemi sırasında sistemin sıcaklığı 10 °C yükselmektedir. Bu sıcaklık artışını K, ° F ve R
olarak ifade ediniz.
Çözüm: Bir sistemdeki sıcaklık yükselmesi farklı birimlerde ifade edilecektir.
Problemde sıcaklık değişimleri ile ilgilenilmektedir. Bunlar Kelvin ve Celcius ölçeklerinde aynıdır.
Böylelikle,
Δ𝑇 𝐾 = Δ𝑇 °𝐶 = 10 𝐾
Fahrenheit ve Rankine ölçeklerinde de sıcaklık değişimleri aynı olup, Celcius ve Kelvin ölçeklerindeki
değişimlerle ilişki içindedirler:
Δ𝑇 𝑅 = 1.8 Δ𝑇 𝐾 = 1.8 10 = 18 𝑅
Δ𝑇 °𝐹 = Δ𝑇 𝑅 = 18°𝐹
Basınç
• Basınç, bir akışkanın birim alana uyguladığı normal kuvvet olarak
tanımlanır.
• Yalnızca gaz ya da sıvı dikkate alındığında basınç söz konusudur.
• Birim alana uygulanan kuvvet basınç olarak tanımlandığından, birim
metrekareye gelen Newton olup 1 pascal (Pa) olarak adlandırılır.
Kilolu birinin ayakları üzerindeki normal
gerilme (ya da "basınç") zayıf
birininkinden çok daha fazladır.
Basınç
Örnek: 27 bar basınç değerini kPa ve atm olarak ifade ediniz.
Çözüm: Basınç değeri farklı birimlerde ifade edilecektir.
P 𝑘𝑃𝑎 = 100 𝑃 𝑏𝑎𝑟 = 100 27 = 2700 kPa
P 𝑎𝑡𝑚 =
𝑃 𝑏𝑎𝑟
1.01325
=
27
1.01325
= 26.647𝑎𝑡𝑚
Basınç
• Mutlak basınç: Verilen bir konumdaki gerçek basınca mutlak basınç denir ve mutlak vakuma (yani mutlak
sıfır basınca) göre ölçülür.
• Etkin basınç: Mutlak basınçla yerel atmosferik basınç arasındaki farktır. Bununla birlikte çoğu basınç
ölçme cihazlar atmosferde sıfıra kalibre edilir. Dolayısıyla bu cihazlar mutlak basınç ile yerel atmosferik
basınç arasındaki farkı gösterir. Bu farka etkin basınç denir.
• Vakum basıncı: Atmosferik basıncın altındaki basınçlar
Basınç
• Örnek: Bir odaya bağlı vakum ölçme cihazı, yerel atmosferik basıncın 100 kPa olduğu bir yerde 40 kPa
değerini göstermektedir. Odadaki mutlak basıncı belirleyiniz.
• Çözüm: Bir vakum odasının etkin basıncı verilmekte olup, odadaki mutlak basınç belirlenecektir.
Basıncın Derinlikle Değişimi
• Durgun bir akışkan içerisinde yatay yönde basınç
değişmez ancak derinlik ile artar.
• Bunun nedeni derinlerdeki tabakaların üzerinde daha
fazla miktarda akışkan bulunması ve derinde bulunan
bir tabaka üzerindeki bu "fazla ağırlık" etkisinin
basınçta meydana gelen artışla dengelenmesidir
Basıncın Derinlikle Değişimi
• Basıncın derinlikle değişimi için bir bağıntı elde etmek üzere, Şekilde gösterildiği gibi denge halinde
bulunan Δz yüksekliğinde, Δ x uzunluğunda ve birim derinlikteki (sayfa içerisine doğru) dikdörtgen
akış elemanını dikkate alalım. Akışkan yoğunluğu ρ'nun sabit olduğunu kabul ederek, z-yönünde
kuvvet dengesi yazılırsa,
• Burada
akışkan elemanın ağırlığıdır.
• Bu ifade Δ x’e bölünür ve tekrar düzenlenirse,
Dengede bulunan dikdörtgen bir
akışkan elemanının serbest cisim diyagramı.
Basıncın Derinlikle Değişimi
• Eğer şekildeki 1 noktasını, basıncın atmosferik basınç olduğu sıvının atmosfere açık
serbest yüzeyi olarak alırsak, bu durumda serbest yüzeyden itibaren h derinliğindeki
basınç;
• Yoğunlukları yükseklikle önemli ölçüde değişen akışkanlar söz konusu olduğunda ise ilk
verilen denklem , ΔxΔz çarpımına bölünerek ve ∆𝑧 → 0 için limit alınarak basıncın
yükseklikle değişimi için bir bağıntı elde edilebilir. Bunun sonucunda,
Durgun bir akışkan içerisindeki basınç,
serbest yüzeyden itibaren derinlik ile
doğru orantılı olarak artar.
Basıncın Derinlikle Değişimi
Noktalar birbirleriyle aynı akışkan aracılığıyla irtibatlı olmak koşuluyla, bir akışkan içerisinde yatay bir düzlemde
tüm noktalardaki basınçlar geometriden bağımsız olarak aynıdır.
Pascal Yasası
• Kapalı durumdaki bir akışkana uygulanan basıncın, akışkan içerisindeki
basıncı her yerde aynı miktarda arttırmasıdır.
• Her iki piston aynı seviyede olduğundan P1=P2
• Bu nedenle çıkış kuvvetinin giriş kuvvetine oranı,
• A2/A1 oranı, hidrolik kaldıracın ideal mekanik faydası olarak adlandırılır.
Büyük bir ağırlığın, Pascal yasası uygulanarak
küçük bir kuvvetle kaldırılması.
Manometre
• Durgun bir akışkan içerisinde Δz’ lik bir yükseklik değişimi Δ P/ ρg' ye karşılık
gelmektedir. Bu da bir akışkan sütununun basınç farklarını ölçmede
kullanılabileceği anlamına gelir. Bu ilkeye göre çalışan düzeneklere
manometre denir.
• Manometreler küçük ve orta ölçekteki basınç farklarını ölçmede yaygın
olarak kullanılmaktadır. Bir manometre temelde, civa, su, alkol veya yağ gibi
içerisinde bir veya daha fazla akışkan bulunan cam ya da plastik bir U
borusundan oluşur.
• Bir akışkan içerisindeki basınç yatay doğrultuda değişmediği için 2
noktasındaki basınç ile 1 noktasındaki basınç da aynıdır, P2 = P1 .
• Sağ kolda h yüksekliğindeki akışkan sütunu statik dengede olup atmosfere
açık haldedir. Bu durumda 2 noktasındaki basınç doğrudan
Basit manometre
Manometre
• Şekildeki tankın tabanındaki basınç, basıncın Patm olduğu serbest yüzeyden
başlayıp, tabandaki 1 noktasına ulaşıncaya kadar ilerlemek ve sonucu P1' e
eşitlemek suretiyle bulunabilir. Bunun sonucunda,
Üst üste akışkan tabakalarında, ρ
yoğunluğuna sahip h yüksekliğindeki
bir akışkan tabakasının bir ucundan
diğer ucuna basınç değişimi ρgh' dır.
Manometre
• Bir akış bölümü veya akış düzeneği boyunca gerçekleşen basınç düşüşünün
diferansiyel manometre ile ölçülmesi 1 noktasında P1 ' den başlayarak 2
noktasına ulaşıncaya kadar boru boyunca ρgh terimlerini ekleyerek veya
çıkararak ve sonucu P2'ye eşitleyerek P1 - P2 basınç farkı için bir bağıntı elde
edilebilir:
• A noktasından yatay olarak B noktasına atladığımıza ve bu iki noktadaki basıncın
aynı olmasından dolayı altta kalan kısmı göz ardı ettiğimize dikkat ediniz.
Bir akış bölümü veya akış düzeneği
Sadeleştirme yapılırsa,
boyunca gerçekleşen basınç düşüşünün
diferansiyel manometre ile ölçülmesi
Manometre
• Örnek: Bir tankta hava ile basınçlandırılmış bulunan suyun basıncı çok akışkanlı
bir manometre ile şekildeki gibi ölçülmektedir. Tank, atmosferik basıncın 85.6
kPa olduğu 1400 m yükseklikteki bir dağda bulunmaktadır. h1=0.1 m, h2=0.2 m ve
h3=0.35 m olması durumunda tanktaki basıncı belirleyiniz. Suyun, yağın ve
civanın yoğunluklarını sırasıyla 1000 kg/m3, 850 kg/m3 ve 13600 kg/m3 olarak
alınız.
Çalışma Soruları
• 1. 18 °C sıcaklık değerini K, ° F ve R olarak ifade ediniz.
• 2. Suyun sıcaklığı bir hal değişimi sırasında 1 0°F değişmektedir. Bu sıcaklık:
değişimini Celcius (°C), Kelvin (K) ve Rankine (R) ölçeklerinde ifade ediniz.
• 3. 10 m yüksekliğindeki silindirik bir kabın alt yarısı su ile (ρsu =1000 kg/m3 ), üst
yarısı ise yağ ile (ρyağ =850 kg/m3 )doludur. Silindirin tabanıyla tavanı arasındaki
basınç farkını hesaplayınız. Yerçekimi ivmesi 9.81 m/s2 ’dir
• 4. Bir kap içerisinde hava ile basınçlı su bulunmaktadır ve basınç şekilde
gösterildiği gibi çoklu akışkan manometresi ile ölçülmektedir. h1 = 0.2 m, h2 = 0.3
m ve h3 = 0.46 m ise kap içerisindeki havanın gösterge basıncını hesaplayınız.
Suyun, yağın ve civanın yoğunluklarını sırasıyla 1000 kg/m3, 850 kg/m3 ve 13600
kg/m3 olarak alınız.
Download