Uploaded by User5987

KARALAMA SORULAR OD

advertisement
AĞUSTOS 2020
KARALAMA SORULAR
TYT
1. Ön yüzü sarı arka yüzü mav olan ABC k zkenar üçgen b ç m ndek b r kağıt, B köşes [BC] kenarı üzer ne
gelecek b ç mde Şek l 2 dek g b katlandığında,
görünen sarı bölgen n alanı, mav bölgen n alanının 3
katı oluyor.
A
5x
10
A
A
A
3x
A
3A
.
B x H x B'
10
C
B
H
Şek l 1
C
B'
3x
C
ABH üçgen nde p sagordan x = 1 bulunur.
Şek l 2
A(ABC) =
|AC| = |BC| ve |AB| = 10 b r m olduğuna göre,
| BC | . | AH | 5.3 15
=
=
2
2
2
ABC üçgen n n alanı kaç b r mkared r?
A)
12
5
B) 4
C)
15
2
D) 8
E)
21
2
(Cevap C)
AĞUSTOS 2020
KARALAMA SORULAR
TYT
2. Kare b ç m ndek b r kağıt, aşağıda göster len oklar
Kağıt tekrar açıldığında 3 tam da ren n kes ld ğ görülür.
yönünde, mav ç zg ler boyunca katlanarak Şek l 3
tek hale get r l yor..
r
r
Şek l 1
Şek l 2
r
Şek l 3
r
Şek l 3 tek kağıdın k kenarına teğet olacak b ç mde
aşağıdak g b b r da re kes l p atılıyor.
2
2
Kâğıttan atılan kısım = 3.p.r = 9.r
Kâğıdın kalan kısmı = 16r 2 - 9.r 2 = 7.r 2
Buna göre, kalan kağıt parçasının atılan kağıt parçasına oranı aşağıdak lerden hang s d r?
( p = 3 alınız.)
A)
3
5
B)
7
9
C)
9
7
D)
5
11
E)
7.r 2 7
=
İstenen oran =
9.r 2 9
5
3
(Cevap B)
AĞUSTOS 2020
KARALAMA SORULAR
TYT
3. Aşağıda göster len ağırlık, da re b ç m ndek sab t
k makara yardımı le yukarı çek lm şt r.
A
.
A
30
o
o
150
B
B
C
C
D
D
60o
CD = 60
E
o
Ağırlık
Zem n
Ağırlık
İp zem ne paralel olarak ok yönünde çek ld ğ nde
AB yayının ölçüsü 150o olduğuna göre, CD yayının
Zem n
ölçüsü kaç dereced r? ( DE doğrusu zem ne d k
durumdadır. )
A) 30
B) 45
C) 60
D) 75
E) 90
(Cevap C)
AĞUSTOS 2020
KARALAMA SORULAR
TYT
4. Aşağıdak g b 5 eş bloktan oluşan b r s ten n, ABCD
d kdörtgen b ç m nde b r bahçes bulunmaktadır.
D
K
A
D
K
A
B
C
L
Her apartmanın boyuna 1 b r m dersek;
|AD| = 3 br, |DC| = 2 br olup p sagor teorem nden
|AC| = 13 br bulunur.
B
D
K k ş s bahçen n etrafından, L k ş s bahçen n köşegen üzer nden, aynı anda A noktasından C noktasına
koşmaya başlıyor.
Buna göre, L k ş s C noktasına vardığında, K k ş s
hang renkl apartman duvarının önünde olur?
A) Sarı
B) Kırmızı
D) Turuncu
C
L
E) Pembe
C) Mav
3
A
K
2
C
L
13
3 < 13 < 4 olduğundan L k ş s C noktasına vardığında,
K k ş s 3 apartman geçm ş olup turuncu apartman duvarının önünde bulunur.
(Cevap D)
AĞUSTOS 2020
KARALAMA SORULAR
TYT
5. Noktasal ışık kaynağı (K), b r c s m (P) ve perde,
b r m karel zem ne şek ldek g b yerleşt r lm ş,
c sm n gölges G le göster lm şt r.
Perde
Perde
K'
P
K
P
G
K
G
G'
K'
Noktasal ışık kaynağı b r b r m yukarı hareket
ett r l rse, son durumda c sm n gölges le ışık
kaynağı arasındak uzaklık kaç b r m olur?
A) 6
B) 2 10
C) 3 5
D) 7
x
3
6
G'
E) 5 2
P sagor teorem nden;
x 2 = 32 + 62
x 2 = 45
x=3 5
(Cevap C)
AĞUSTOS 2020
KARALAMA SORULAR
TYT
6. Ön yüzü mav arka yüzü pembe, çevres 52 cm, alanı
2
48 cm olan d kdörtgen b ç m nde b r kağıt ver lm şt r.
x
y
Bu kağıt, aşağıda göster ld ğ g b üç adımda katlanıp
ç kısmında karesel b r bölge oluşturuluyor.
Adım 1
Adım 2
x + y = 26
x.y = 48
}
x = 2 cm, y = 24 cm bulunur.
Adım 3
x
x
k
x
k
k
k
k
x
k
x
x
Kırmızı d kdörtgen n çevres kağıdın uzun kenarı kadar olup
Buna göre, oluşan bu karesel bölgen n alanı kaç
cm2 d r?
A) 12
B) 16
C) 20
D) 25
4x + 4k = 24
8 + 4k = 24 (x = 2)
k=4
E) 36
2
Karesel bölgen n alanı k = 16 bulunur.
(Cevap B)
AĞUSTOS 2020
KARALAMA SORULAR
TYT
7. Ön yüzü mav arka yüzü pembe olan ABCD dörtgen
Benzerl k oranının kares alanları oranı olduğundan
b ç m nde b r kağıt, |DK| = |KA|, |DL| = |LC| ve
|AN| = 2|NB|, |CM| = 2|MB| olacak b ç mde Şek l 2
dek g b katlanıyor.
D
L
A
D
L
L
C
M
N
A
B
Şek l 1
C
D'
N
B
N
A
2k
N
k
B
M
A
Şek l 2
Şek l 2
2
B) 2
A
M
Şek l 1
Şek l 2 de görünen mav alan 22 br , pembe alan
2
6 br olduğuna göre, KDL üçgen n n alanı kaç
2
br d r?
A) 1
K
C
B
M
A
3A
8B
B'
K
K
K
L
C
C) 3
D) 4
E) 5
A+B=6
2A + 7B = 22
taraf tarafa şlem yapılırsa
2
A = 4 br bulunur.
(Cevap D)
AĞUSTOS 2020
KARALAMA SORULAR
TYT
8. On adet b r m kareye ayrılmış şek ldek kağıt, kes kl
Kağıt tekrar açılırsa
ç zg ler boyunca bel rt len oklar yönünde katlandıktan
sonra altı yer nden del nerek Şek l 3 tek görünüm elde
ed l yor.
Şek l 1
Şek l 2
Toplam 22 adet del k olduğu görülür.
Şek l 3
Bu kağıt açılarak Şek k 1 dek duruma tekrar get r l rse, kağıdın üzer nde kaç del k bulunur?
A) 15
B) 16
C) 18
D) 20
E) 22
2 katlı 4 katlı 4 katlı
2x1 + 4x2 + 4x3 = 2 + 8 + 12 = 22
(Cevap E)
9.
AĞUSTOS 2020
KARALAMA SORULAR
TYT
C
A'
A
.B
-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Şek l 1
Yukarıdak sayı doğrusunda ver len ABC d k üçgen n n,
A köşes -3 noktası, B köşes 1 noktası üzer nded r.
Bu üçgen, B köşes etrafında saat yönünde 90o döndürüldüğünde C köşes Şek l 2 g b 6 noktasının üzer ne
denk gelmekted r.
B
C'
B .
A'
-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sayı doğrusunda Şek l 1 den |AB| = 4 br
Şek l 2 den |BC| = 5 br olduğu görülür.
2
P sagor teorem nden AC = 42 + 52 Ş AC = 41
A'
A' = C' + 41 = 12,..
B.
C'
-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Şek l 2
6
6,..
A' Î (12,13 ) bulunur.
Buna göre, Şek l 2 dek A'BC' üçgen C' köşes
etrafında, [A'C'] kenarı sayı doğrusu üzer ne denk
gelecek şek lde döndürülürse, A' köşes aşağıdak
aralıkların hang s ne denk gel r?
A) (9,10)
B) (10,11)
D) (12,13)
C) (11,12)
E) (13,14)
(Cevap D)
Download