Uploaded by User5442

silo.tips bu-iletkenin-ular-arasnda-gerilim-oluturmak-iin-pil-akmlatr-jeneratr-dinamo-gibi-aralar-kullanlr (1)

advertisement
ELEKTRİK VE MANYETİZMA
ELEKTRİK
Odamızda bulunan elektrik düğmesine bastığımızda lambamız yanar. Elektrik ocağının fişini prize
takıp açtığımızda ocağın ısındığını görürüz. O halde elektrik; etkisini gerek kuvvetler aracılığıyla
gerekse ışık, ısı, kimyasal ya da mekanik olaylarla gösteren bir enerji biçimidir.
BÖLÜM 1:ELEKTRİK AKIMI
Elektrik akımı, elektrik yüklerinin iki nokta arasındaki hareketi sonucu oluşur. Bu yüklerin biri
artı(+) diğeri eksi(-)dır.Ancak hareket eden yükler sadece eksi yüklerdir(elektronlar). Bu akımın
oluşması için bu noktalar arasında sürekli bir potansiyel farkın olması gerekir. Sürekli potansiyel fark
olursa iletkenin iki ucunda sürekli bir elektrik akımı oluşur. Örneğin; yüklü iki iletken küre, bir
iletkenle birleştirilirse potansiyeli büyük küreden potansiyeli küçük küreye yük akışı olur. Bu yük
hareketi, her iki kürenin potansiyelleri eşit oluncaya kadar devam eder. Yükler eşit olunca potansiyel
fark olmaz ve akım durur.
Bir iletkende elektrik akımının oluşması için telin bir ucunun pozitif, diğer ucun negatif olması
gerekir(yani potansiyel fark).İki noktanın potansiyel farkı eşitse pozitif yüklü uç yüksek potansiyeli,
negatif yüklü uç düşük potansiyeli gösterir. O halde elektrik akımı yüksek potansiyelden(artı(+) yüklü
uç) düşük potansiyele(eksi(-) yüklü uç) doğru olur. Yani elektrik akımı elektronların hareket yönüne
zıt yöndedir. Elektron akımının (-) kutuptan (+) kupta olmasının sebebi ise;
Eksi eksiyi iter, artı eksiyi çeker. (+) yükler hareket edemedikleri için elektronlar (-)den (+)ya
doğrudur.
Ancak elektrik akımının yönü neden + dan , – ye doğrudur?Çünkü elektronlar bir atomdan
diğerine hareket ederken terk ettikleri atomda boşluk bırakırlar.İşte elektronlar eksi kutuptan artı kutba
ilerlerken ( tespih tanelerinin sırayla birbirine çarparak ilerlemelerini düşünelim ) ,bıraktıkları
boşluklarda bunun tersine doğru ilerliyor durumdadır.Yani elektrik akımı yönü bu boşlukların
yönüdür.
Bu iletkenin uçları arasında gerilim oluşturmak için pil, akümülatör, jeneratör, dinamo gibi
araçlar kullanılır.
Elektrik yükleri bu iletken tel üzerinden geçerken enerji harcar. Elektrik enerjisi diğer enerjilere
dönüşebilir. Örneğin; akımı yüksek bir tel üzerinden geçtiğinde ısıya, lambada ışığa, elektrik motorunu
çalıştırırken de hareket enerjisine dönüşür.
BİR İLETKENDEKİ AKIM ŞİDDETİ
İletken bir telin kesitinden birim zamanda geçen yük miktarına akım şiddeti denir.
Şekildeki A kesitinden elektrik alan yönünden birim zamanda geçen (+)
yüklerle elektrik akımına zıt yönde geçen yüklerin toplamı elektrik akımının büyüklüğünü verir.
UYARI: Burada iletken metal ise yük, kesitten geçen elektron sayısıdır. Ancak iletken sıvı ya da gaz
ise yük; kesitten geçen (+) ve (-) yüklü iyonların sayısıdır.
O halde akım şiddeti;
Akım şiddeti = yük/zaman
yani
SI birim sisteminde Amper(A) = coulomb(C)/saniye(s) dir.
olur.
ÖRNEK SORU
Bir iletkenin kesitinden birim zamanda geçen yük miktarının zamana bağlı
değişimi grafikte verilmiş. Buna göre;
a) 2. saniyede telin kesitinden geçen toplam elektrik yükü kaç C dur?
b) 2. ve 3. s sırasında tel kesitinden kaç C elektrik yükü geçmiştir?
c) 5 s süresinde teldeki elektrik akımı konusunda ne söylenebilir?
ÇÖZÜM
a) 2. s sonunda telden geçen toplam elektrik yükü 10 C dur
b) q = 15-10 = 5 C
c) İlk 3 s de telden geçen akım düzgün arttığından akım sabit ve büyüklüğü 15 C/3 s = 5Adır.
3.s den sonra ise yük geçişi durduğundan akım 0 A dır.
BÖLÜM 2:BASİT ELEKTRİK DEVRESİ VE DEVRE ELEMANLARI
Günlük yaşantıda farklı amaçlara yönelik pek çok elektrik devresi
kurulur ve kullanılır. Bunlar devrenin en basit şeklinden yola çıkılarak kurulur. Basit bir elektrik
devresi pil, iletken tel, anahtar ve lambadan oluşur. Anahtar kapatıldığında devrede açık uç olmadığı
için bu devreye kapalı devre denir. Oluşan kapalı devrede pildeki kimyasal enerji iletken telde elektrik
enerjisine, lambada ise ısı ve ışık enerjisine dönüşür.
DEVRE ELEMANLARI
Bir elektrik devresinde çok amaçlı olarak kullanılan üreteç, ampermetre, anahtar, direnç, ampul,
voltmetre, elektrik motoru gibi elemanların her birine devre elemanı denir.
Elektrik devrelerinin çizimi zor olmasından dolayı her eleman için belli bir sembol kullanılmıştır.
1) DİRENÇ:
Elektrik devrelerinde iletkenlerin,akımın geçişine karşı gösterdiği zorluğa direnç denir. R ile gösterilir.
2)ÜRETEÇ
Elektrik devresinde enerji sağlayan araçtır.iletkenin iki ucu arasında gerilim oluşturarak elektrik
yüklerinin enerji almasını sağlayarak iletken tel üzerinde elektrik akımının oluşmasını sağlar.
3)LAMBA
Elektrik enerjisini ısı ve ışığa dönüştüren araçtır. Işık ve ısı verdiği sürece devrede akımın olduğunu
gösterir.
4)İLETKEN TEL
İçerisinde serbest elektronların bulunduğu metallerden yapılmış araçtır.
5)AMPERMETRE
Devrenin herhangi bir noktasından geçen akımın şiddetini ölçmeye yarar. Devreye seri bağlanır.
Devreye eğer paralel bağlanırsa bağlı olduğu kolu kısa devreye uğratır. Ampermetrenin iç direnci sıfır
kabul edilir. Çok küçük akım şiddetini ölçmek için kullanılan ampermetre miliampermetredir.
6)VOLTMETRE
Devrenin herhangi iki nokta arasındaki potansiyel farkı ölçmek için kullanılır. İki nokta arasına
paralel bağlanır. Voltmetrenin iç direnci çok büyük kabul edilir. Bu yüzden voltmetre üzerinden akım
geçmez. Devreye eğer seri bağlanırsa bağlı olduğu kolu kısa devreye uğratır.
7)ANAHTAR
Devreye akım vermeye ve akımı kesmeye yarayan araçtır. Anahtarların kullanıldığı yere göre değişik
şekilleri vardır. Bir devredeki akımı kesip başka bir devreye gönderen anahtara komütatör denir.
Akım şiddeti çok büyük olan devrelerde kullanılan anahtarlara şalter denir.
8)SİGORTA
Elektrik devresini ve devre elemanlarını, voltaj yükselmesinden veya kısa devreden koruyan devre
elemanıdır. Tehlikelere karşı devreye gelen akımı kesme görevini yapar.
9)REOSTA
Direnci ayarlayarak akımı kontrol eden devre elemanıdır. Kısaca ayarlanabilir dirençtir.
Akım dirençsiz yolu tercih eder. Bu yüzden şekildeki reosta eğer 1
yönünde hareket ettirilirse direncin boyu artacağından, devrenin eş değer direncide artar. Böylece
devreden geçen akım azalır. Eğer şekildeki reosta 2 yönünde hareket ettirilirse direncin boyu
azalacağından, devrenin eşdeğer direncide azalır. Böylece devreden geçen akım artar.
Bir iletkenin uçlarına uygulanan potansiyel farkı yön ve değer olarak zamanla değişmezse akımda
yön ve şiddet bakımından sabit kalır. Böyle akımlara doğru akım denir. Eğer iletkenin uçlarına
uygulanan potansiyel farkının yönü ve değeri periyodik olarak değişiyorsa; akımın yönü ve değeri de
periyodik olarak değişir. Böyle akımlara da alternatif akım denir. Akü, pil gibi üreteçler doğru akım
verir. Santrallerde üretilip şehirlerde kullanılan akım ise alternatif akımdır.
BÖLÜM 3: OHM KANUNU VE DİRENÇLER
1)OHM KANUNU
Şekil-I deki iletken in uçları arasındaki potansiyel fark ile üzerinden geçen akım değerleri
ölçüldüğünde, bu değerlerin tablodaki gibi olduğu görülüyor.
Akım-gerilim değişimi, bir grafik üzerine aktarıldığında bu grafik şekil-II deki gibi oluyor.
Kapalı bir devrede bir iletkenin uçları arasındaki potansiyel farkının iletkenin üzerinden geçen akıma
oranı sabittir. Bu sabit oran iletkenin direncidir. Bunu formül olarak yazarsak;
Direnç = potansiyel fark/akım dır. Yani
olur.
Bu eşitlik OHM KANUNU olarak bilinir.
Bir iletken maddenin direnci akıma ve potansiyele bağlı olarak değişmez. Bu yüzden potansiyel fark
ve akım birbirleriyle doğru orantılıdır.
2)DİRENÇ
Bir telin direnci telin fiziksel özelliğine göre değişir. Serbest ve hareketli elektronların sabit atomlarla
çarpışmaları sonucu hareketi engellemek istemesi direnci oluşturur. Kısaca direnç bir iletkenin elektrik
akımına karşı gösterdiği tepkiye direnç denir.
Bir metal telin içindeki serbest elektronların durumu, bir boruda bulunan suya benzer. İçinde sıvı
akan bir borunun kesiti ne kadar geniş olursa, sıvı o denli kolay akar. Benzer biçimde metal der ne
denli kalın olursa elektronlar o denli kolay akar. O halde telin kesit alanının büyümesi direnci azaltır.
Borunun uzunluğu arttıkça sıvı daha çok engelle karşılaşır. Metal telde de telin uzunluğu attıkça
dirençte artar. Çünkü tel ne kadar uzarsa atomlar o kadar çok çarpışmış olurlar ve dolayısıyla dirençte
artar. Ayrıca sıvıların borulardan akış hızı, sıvının cinsine bağlıdır. Yoğun sıvıların akışı daha zordur.
Bu nedenle, farklı metallerin serbest elektronların hareketi de farklıdır.
Buna göre bir iletkenin direnci;
a)iletkenin uzunluğu ile doğru orantılı
b)iletkenin kesit alanıyla ters orantılı
c)iletkenin cinsine bağlıdır
d)ayrıca sıcaklık arttıkça elektronların hareketi arttığından, çarpışmada artacaktır, dolayısıyla
dirençte artar.
Buna göre iletkenin direnci;
Direnç = özdirenç . iletkenin boyu / iletkenin kesit alanı yani
olur.
Bir iletkenin sıcaklığa bağlı değişimi;
ÖZDİRENÇ: Bir maddenin 1 m uzunluğunda ve 1m 2 lik kesitindeki kısmının direncidir. İletken
maddeler için ayırt edici bir özelliktir.
BÖLÜM 3: DİRENÇLERİN BAĞLANMASI
Bir iletken üzerinden akım geçerken, iletkenin direncinden dolayı enerjinin bir kısmı kaybolur. Bu
nedenle elektrik devrelerinde dirençler, çoğu kez bir sorun oluştur. Bunun yanında bu kaybolan
enerjinin günlük hayatta birçok yerde işe yarar. En başta ocak ve fırınlarda ısı yayan eleman olarak
kullanılırlar.
Elektronik devrelerde potansiyel bölücü, akım ayarlayıcı ya da potansiyel düşürücü ve iki nokta
arasında potansiyel oluşturucu olarak kullanılırlar. Bu amaçlara uygun olması için de seri, paralel veya
karışık bağlanırlar.
1)SERİ BAĞLAMA
Dirençlerin uç uca bağlanmasıyla elde edilen bağlama şekline seri bağlama denir. Bu tür bağlamada
ana koldan geçen akım kollara ayrılmaz. Akım tek bir yol izler.
Özellikleri:
1) Seri bağlı dirençlerin her birinde akım aynıdır;
itoplam = i1 = i2 = i3
2) Her bir direncin uçları arasındaki potansiyel farkları toplamı, üçünün birden uçları arasındaki
potansiyel farkına eşittir. O da üretecin potansiyel farkına eşittir.
Vtoplam = V1+V2+V3
3) Seri bağlı dirençlerin yerine kullanılabilecek tek dirence eş değer direnç veya toplam direnç
denir.
Vtoplam=itoplam . Reş
V1=i1 .R1
V2=i2.R2
V3=i3.R3
Vtoplam=V1+V2+V3
İtoplam.Reş= i1.R1+i2.R1+i3.R3
Akımlar eşit olduğundan sadeleşir.buradanda;
Reş=R1+R2+R3
LAMBALARIN SERİ BAĞLANMASI
Lambaların birer uçları birbirine bağlanarak(uç uca eklenerek) elde edilen bağlamadır. Lambalar seri
bağlandığında üzerlerinden aynı akım geçer. Eğer özdeş lambalar ise(dirençleri aynı ise) parlaklıkları
eşit olur. Lambalar seri bağlı iken dirençleri farklı ise ışık şiddetleri de farklı olur. Bir lambanın ışık
şiddeti ya da parlaklığı gücüyle orantılıdır. Güç = Akım x Gerilim = V.I = I2 .R
2)PARALEL BAĞLAMA
Dirençlerin birer uçları aynı noktada birleşerek oluşturulan bağlamaya paralel bağlama denir. Bu
bağlamada akım kollara ayrılarak ilerler.
Özellikleri:
1)Şekilde R1 ve R2 dirençleri paralel bağlıdır. K noktasından gelen yüklerin bir kısmı üst yoldan,
diğer kısmı alt yoldan geçerek L noktasında yeniden birleşirler. Koldaki i1 ve i2 akımlarının toplamı,
ana koldan geçen itoplam akıma eşittir.
itoplam=i1+i2
2)K ve L noktaları arasına bağlanan bir voltmetrenin göstereceği V değeri, iki direncin ortak uçları
arasındaki potansiyel farkı olacaktır. Bu nedenle V değeri R1 ve R2 nin ortak potansiyel farklarıdır.
Bunu ohm yasası ile birleştirirsek;
VKL=i1.R1, VKL=i2. R2 olacağından;
i1. R1=i2.R2
Olur. Buna göre, kollardan geçen akım dirençlerle ters orantılıdır. Ve dirençlerin potansiyel farkları
eşittir.
4) Eğer K ve L noktaları arasına bağlanan tek bir dirençten aynı i akımı geçerse ve bu direncin
potansiyeli V olursa, bu tel direnç R1 ve R2 dirençlerinin eş değeri olur. Buradan;
LAMBALARIN PARALEL BAĞLANMASI
Lambaların bir uçları üretecin (+) kutbuna diğer uçları üretecin (-) kutbuna bağlı ise bu bağlama
paralel bağlamadır. Paralel lambaların gerilimleri aynıdır. Lambalar özdeş ise gerilimlerimde aynı
olduğundan eşit şiddette ışık verirler. Yani parlaklıkları aynıdır.
UYARI: ∙lambaların parlaklıkları karşılaştırılırken, özdeşlerse üzerlerindeki akım ya da gerilime
bakılır. Özdeş değillerse güçleri hesaplanarak bulunur.
∙bir lambanın parlaklığı gücüne bağlıdır, bağlanış şekline değil.
∙bir lambanın yanması için akımın lamba üzerinden geçmesi ve devreyi tamamlaması gerekir.
KISA DEVRE
Şekildeki üreteçten çekilen i akımı önce R1 direncinden
geçerek K noktasına gelir. K noktasında akım için biri dirençli yol; ötekide dirençsiz yol olmak üzere
iki tercih vardır. Akımlar daima dirençsiz yolları tercih eder. Bu nedenle K noktasına gelen i akımı R2
direncinden geçmez. i akımı üstteki dirençsiz yolu tercih eder. Buna kısa devre denir.
Dirençlerin ucuna harf verilip harelendirildiğinde, uçlarında aynı harf bulunan dirençler kısa devre
olur.
MANYETİZMA
Demir, nikel ve kobalt gibi maddeleri çekme özelliği gösteren cisimlere mıknatıs adı verilir.
magnetik adı verilen demir oksit(Fe3O4) bileşiği doğal mıknatıstır. Her madde mıknatıstan
etkilenmediği için maddeleri manyetik ve manyetik olmayan maddeler olarak sınıflandırabiliriz. Bir
mıknatısa sürtüldüğünde veya yakınlaştırıldığında mıknatıslık özelliği gösteren maddelere manyetik
maddeler, mıknatıstan etkilenmeyen maddelere ise manyetik olmayan maddeler adı verilir.
Doğal mıknatıslar doğada az bulunduğundan günlük yaşamda, mıknatıs yapmaya elverişli demir, nikel
ve kobalttan çubuk, U ve at nalı şeklinde suni mıknatıslar kullanılmaktadır.
Sanayide dev elektromıknatıslar, ağır demir parçalarını ve külçeleri ayrıştırmak ve taşımak için
kullanılır. Değişik elektrik ölçüm cihazlarında, transformatörlerde, motorlarda, pusulalarda,
hoparlörlerde mıknatıslar kullanılmaktadır. Teyp ve videokasetlerde, bilgisayar hafızalarında manyetik
şeritlerden ve mıknatıslardan faydalanılmaktadır.
MANYETİK KUTUPLAR
Bir çubuk üzerine demir tozları serpilirse, demir tozlarının, şekildeki gibi çubuğun uç kısımlarında
daha çok toplandığı görülür. Mıknatıslık etkisinin en şiddetli olduğu bu uçlara kutup adı verilir.
Bir çubuk mıknatıs şekildeki gibi ağırlık merkezinden asılırsa; çubuk kuzey-güney doğrultusuna
yönelerek durur. Kuzeye yönelen uca kuzey kutbu(N),güneye yönelen uca güney kutbu(S) denir.
Yatay sürtünmesiz bir zeminde bir mıknatıs çubuğa başka bir mıknatıs yaklaştırıldığında,
a) aynı işaretli kutuplar birbirini iter
b) zıt işaretli kutuplar birbirini çeker
İtme ya da çekme kuvveti, mıknatısların kutup
şiddetiyle doğru, aradaki uzaklığın karesi ile ters orantılıdır. Elektrik yükleri arasındaki coloumb
kuvvetine benzer bir etkileşme, mıknatıslarda da vardır. Yine coloumb kuvvetine benzer şekilde
birbirine uyguladıkları manyetik kuvvet, büyülükçe eşit ve zıt yönlüdür.
Bir mıknatıs ne kadar parçaya bölünürse bölünsün yine her parçada iki kutup oluşur.
MANYETİK ALAN ÇİZGİLERİ
Şekilde bir çubuk mıknatısın üzerine yerleştirilmiş bir plastik
plakaya serpilen demir tozları, plaka titretilirince uç uca eklenerek belli yönlere yönelmiştir. Demir
tozlarını bu şekilde yönlendiren ve belli noktalarda sık, belli yerlerde seyrek olmasını sağlayan etki
manyetik kuvvettir.
Mıknatısın çevresinde demir tozları üzerinde sıralandığı bu çizgilere mıknatısın o bölgede
oluşturduğu manyetik alan çizgileri denir.
Alan çizgilerine dik olarak alınan birim yüzeyden geçen çizgi sayısı, bu yüzey üzerindeki bir
noktanın manyetik alan şiddetinin bir ölçüsü olarak alınabilir. Manyetik alan şiddeti, alan çizgilerinin
sık olduğu uç noktalarda daha büyük, seyrek olduğu yerlerde daha küçüktür. O halde manyetik alan
vektörel bir büyüklüktür.
Manyetik alan çizgilerinin yönleri aşağıda şekilde verilmiştir;
ELEKTRİK AKIMININ MANYETİK ETKİLERİ
Manyetik alan oluşumunun tek nedeni mıknatıs değildir. Üzerinden akım geçen iletken tellerin
etrafında da manyetik alan oluşur. İletken bir tele pil bağlayıp anahtar açık konumdayken tele yakın ve
yere paralel pusula iğnesi koyarsak pusula iğnesi manyetik alandan dolayı sapmaz. Anahtar kapatılıp
iletken telden akım geçişi sağlandığında pusula iğnesi saparak tele dik konuma geldiğini görürüz. O
halde ortamda yerin manyetik alanından başka bir manyetik alanda oluşmuştur. Bu olay bize akımın
çevresinde manyetik alan oluşturacağını gösterir.
ELEKTRİK MOTORU
Günlük yaşamda pille ya da şehir elektriği ile çalışan birçok araç vardır. Bu araçlar elektrik enerjisini
hareket enerjisine çevirirler.
Bu araçların çalışma prensiplerinin temelinde manyetizma vardır. Üzerinden akım geçen bir tele
manyetik alanda bir kuvvet etki etmesi bu araçların çalışma prensibidir.
Bu prensibe göre geliştirilen ve elektrik enerjisini mekanik enerjiye çeviren araçlara elektrik motoru
denir. Günlük yaşamda sayısız araç elektrik motoru ile çalışır.
ELEKTRİK MOTORUNUN ÇALIŞMASI
Üzerinden akım geçen bir tele
manyetik alanda bir kuvvet etki etmesi ile çalıştığını öğrenmiştik. Uygulan bu kuvvetin yönü akımın
ve manyetik alanın yönüne bağlıdır.
Elektrik motoru şekildeki gibi bir devre kurularak üzerinden akım geçen bir telle kurulmuştur. Bu
çerçevenin karşılıklı iki yanı manyetik alan tarafından uygulan bir kuvvete maruz kalmıştır. İki kenara
ayrı ayrı etki eden bu kuvvet zıt yönlüdür. Çünkü çerçevenin bu iki yanından geçen akım zıt yönlüdür.
Böylece etki eden iki kuvvet birbirinin etkisini azaltamaz ya da sıfırlayamaz, aksine güçlendir. Bu iki
kuvvet arasında kalan 3. kuvvete ise manyetik bir etki olmaz. Çünkü bu kenardan geçen akım
manyetik bir kuvvete maruz kalmaz.
Bu karşılıklı dönme sırasında karşılıklı kenarlardan biri diğerinin yerini aldığında üzerinden geçen
akım yön değiştirmiş olmalıdır. Eğer akımın yönü sabit tutulursa şekildeki konumdaki çerçeve
dönmeye başlayıp ¼ tur attığında artık karşılıklı kuvvetler döndürücü etki yapmaz. Tam tersine
durdurmaya çalışırlar. Bunu için akım yön değiştirmelidir. Bunun için şekilde yarım daire şekli
verilmiş aralarında boşluk bırakılan plakalar gibi bazı yöntemler geliştirilmelidir. Böylece çerçevenin
sürekli dönmesi sağlanır.
Elektrik motorlarında zaten asıl hedef bu çerçeveyi döndürmektir. Bu hareket çerçeveye bağlı
cisimlerde istenilen başka sistemlere aktarılır böylece çeşitli araçlar ortaya çıkar.
Bu elektrik motorundan kayda diğer enerji alabilmek için bir çerçeve yeterli olmaz. bu nedenle
yüzlerce çerçeve ile elde edilmiş olan bobinler kullanılır. Böylece her bir çerçeveye etki eden ve aynı
yönde dönme etkisi yapan kuvvetlerin etkisi yüzlerce kat arttırılmış olur.
ELEKTRİK VE MANYETİZMA ÖRNEK SORULAR
1) K direnci iç direnci önemsenmeyen bir
pile bağlandığında pilden 3A,L direnci aynı
pile bağlandığında 2A akım çekiyor.
Buna göre K ve L nin dirençleri toplamı
kadar direnci olan M bu pile bağlanırsa kaç
A akım çeker?
2) K direncinden i kadar akım geçmesi için
3V luk, L direncinden i kadar akım geçmesi
için 5V luk üreteç gerekiyor.
Buna göre, K ve L nin dirençleri toplamı
kadar akım geçmesi için kaç V gerilimli
üretece bağlanması gerekiyor?
3)
Her biri 2R olan
dirençlerden şekildeki gibi devre oluşuyor.
Buna göre bu devre parçasının eş değer
direnci kaç ohm’dur?
4)
Şekildeki
devre parçasında dirençlerin büyüklükleri
veriliyor.
Buna göre bu devre parçasının eş değer
direnci kaç ohm’dur?
5)
Şekilde
verilen devrede dirençler özdeştir.
Buna göre; N direncinden geçen elektrik
akımının şiddeti P den geçeninkinin kaç
katıdır?
6) Özdirenci 1.7Ω-m olan bakır telin kesiti
alanı 0.01 m2 dir.
Bu telin 20 cm lik parçasının direnci kaç Ω
dur?
7)
Bir devre
parçasının bağlantı tellerindeki elektrik
akımları şekildeki gibidir.
Buna göre K noktasından geçen elektrik
akımının büyüklüğü kaç A dır?
8)
özdeş lambalar ve
açık olan X,Y,Z anahtarlarıyla şekildeki
elektrik devresi kurulmuştur.
Buna göre, yalnız K lambasının ışık
verebilmesi için hangi anahtarlar
kapatılmalıdır?
9)
şekilde
tüm anahtarlar kapatılırsa kaç lamba ışık
verebilir?
10)
özdeş lambalarla kurulmuş şekil-I ve şekil-II
deki devrelerde, M ve L lambalarının
parlaklıkları eşittir.
Buna göre;
I.
M lambası, N lambasından daha
parlak ışık verir.
II.
K ve L lambalarının parlaklıkları
eşittir.
III.
K ve P lambalarının parlaklıkları
eşittir.
Yargılarından hangileri doğrudur?
11)
15)
16)
12)
17)
13)
18)
14)
19)
20)
24)
21)
25)
22)
26)
23)
27)
28)
32)
29)
33)
30)
34)
31)
38)
35)
39)
36)
40)
37)
41)
42)
45)
46)
43)
47)
44)
48)
49)
50)
Download