Uploaded by User4621

lgs zekat

advertisement
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
PAYLAŞMA, YARDIMLAŞMA, ZEKÂT VE
SADAKA TESTİ
B) Arazi ürünlerinin de zekâtı verilir.
C) Kişi zekâtını anne babasına verebilir.
D) Ticaret mallarının da zekâtı verilir.
1- Paylaşmakla ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
6- Toprak ürünlerinin zekât oranı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bir toplumda paylaşma ne kadar fazlaysa
toplumsal barış o kadar sağlam olur
A) 1/40
B) 1/30
B) Paylaşma olmadan yaşamımızı devam ettiremeyiz
C) 1/10
D)1/5
C) Her insan başkalarıyla paylaşmaya mecburdur
D) Paylaşma sadece zenginlerle fakirler arasında
olur
7- Bir kişi aşağıdakilerden hangisine zekât
verebilir?
A) Kardeşlerine
Babasına
2- Kişi aşağıdakilerden hangisine
zekât veremez?
A) Komşusuna
C) Dayısına
C) Torunlarına
C) Müslüman olmak
D) Amcasına
C) Hem mal hem beden
Dil
8- İslam dininde karşılık beklemeden yapılan
her güzel davranışa ne ad verilir?
A) Zekât
B) Sadaka
C) Fidye
Hoşgörü
D)
B) Akıllı olmak
D) Sağlıklı olmak
4- Zekât yapılışı bakımından nasıl bir
ibadettir?
A) Beden
D) Kızlarına
B) Çocuğuna
3- Aşağıdakilerden hangisi zekât verecek
kişide bulunması gereken şartlardan
biri değildir?
A) Zengin olmak
B) Anne
9- Aşağıdakilerden hangisine fıtır sadakası
(fitre) verilemez?
A) Yoksullara
B) Anne babaya
C) Borçlulara
D) Düşkünlere
B) Mal
D)
5- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Zekâtı öncelikle yakın akraba ve komşuya
vermeliyiz.
10- Aşağıdaki ibadetlerden hangisi yapılışı
yönünden diğerlerinden farklıdır?
A) Sadaka
B) Zekat
C) Fıtır sadakası
D) Namaz
11- Aşağıdaki malların hangisinden
zekât verilmez?
A) Namaz
C) Oruç
A) Özel otomobil
B) Zekât
D) Hac
B) Büyükbaş hayvanlar
16- İslam dininin yayıldığı toplumlarda çok sayıda
vakıf kurulmuştur. Medreseler, camiler, aş evleri,
hastaneler gibi sosyal kurumların giderleri bu
vakıflar tarafından karşılanmıştır. Vakıflar devlet
tarafından kurulabildiği gibi genelde toplumun ileri
gelen zenginleri tarafından oluşturulmuştur.
C) Toprak ürünleri
D) Küçükbaş hayvanlar
12- Aşağıdakilerden hangisine
zekât veremeyiz?
A) Yoksul komşulara
C) Dayıya
Babaanneye
B) Halaya
D)
Yukarıdaki bilgilerde İslam toplumlarının
hangi alana verdikleri önemden
bahsedilmiştir?
A) Yardımlaşma ve dayanışma
B) Doğruluk
C) Bilim ve Sanat
D) Mimari
13- Aşağıdakilerden hangisi zekât vermenin
amaçlarından değildir?
A) Toplumsal yardımlaşmayı artırmak
B) Allah’ın insanlara verdiği nimetlere karşı teşekkür
etmek
C) Zengin insanların gösteriş yapmasını
sağlamak
D) Toplum içindeki ekonomik dengesizliği gidermek
17- Zekât veren insanlar hem ibadet yapmış olurlar
hem de toplumda zor durumda bulunan insanlara
karşı görevlerini yapmış olurlar. Zekât ekonomik
yönden durumları iyi olan insanların içlerinden
gelerek yoksul, düşkün ve borçlu insanlara yardım
etmelerine aracılık eder.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi zekâtın
toplumda yerine getirdiği işlevlerden
biri değildir?
A) İnsanlar arasındaki işbirliğini artırması
14- Aşağıdakilerin hangisinden
zekât verilmez?
A) Ticaret eşyası olan halılar
B) Evde kullanılan halı
B) Toplumda dayanışmayı güçlendirmesi
C) Sevgi ve saygının gelişmesini sağlaması
D) Toplumdaki statü farklarını
koruması
C) Tahviller
D) Koyun
15- Aşağıdaki ibadetlerden hangisi toplum
yapısını güçlendiren, zengin ve fakiri birbirine
sevgiyle bağlayan bir köprü vazifesi görür?
18- Zekât ibadetinin hükmü nedir?
A) Sünnet
B) Haram
C) Vacip
D) Farz
19- 121 tane büyükbaş hayvanı olan bir çiftçi,
bir yılın sonunda bu hayvanlardan kaç
tanesini zekât olarak vermelidir?
A) 3
B) 4
C) 2
D) 5
20- Aşağıdakilerden hangisi sadece zenginler
için farz olan bir ibadettir?
A) Kuran okumak
C) Zekât vermek
B) Namaz kılmak
D) Oruç tutmak
C) Zekât yoksulluğun ortadan kalkmasına yardımcı
olur.
D) Zekât verebilmek için kişinin asli ihtiyaçlarını
karşılaması yeterlidir.
25- Aşağıdakilerden hangi guruba
zekat verilmez?
A) Yolda kalmışlara
B) Borçlulara
C) Ana-Babaya
D) Fakirlere
21- Aşağıdakilerden hangisi için
zekât verilmez?
26- Zekâtın aşağıdaki hangi tarzda verilmesi
uygun olur?
A) Toprak ürünleri
B) Giyilen elbise
A) Kimseye belli etmeden gizlice verilmelidir
C) Nakit para
D) Ticaret malı
B) Zekât verilen kimse minnet altında
bırakılmalıdır.
C) Herkesin içinde açıktan verilmelidir.
22- Aşağıdakilerden hangisi zekâtın toplumsal
faydalarından değildir?
D) Verilen zekât karşılığında fakirler ücretsiz olarak
çalıştırılmalıdır.
A) Zenginlerle fakirler arasında sevgi bağı kurar.
B) İnsandaki cimrilik ve bencillik gibi kötü huyları
yok eder.
C) Toplumsal yardımlaşmayı sağlar.
D) Zenginlerle fakirler arasındaki gelir adaletsizliğini
engeller.
27- Aşağıdakilerden hangisi zekâtın kişiye
farz olmasının şartlarından değildir?
A) Akıllı olmak
B) Dini Bakımdan Zengin olmak
C) Ergenlik çağına girmiş olmak
23- Dinimizde zekât dışında yapılan maddi
yardımlara ne ad verilir?
A) Sadaka
B)Yardım
C) Vergi
D) Harç
24- Zekâtla ilgili aşağıda verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?
D) Erkek olmak
28- Ramazan ayında dini bakımdan zengin
sayılan Müslümanların tüm aile üyeleri adına,
bir kişinin bir günlük ihtiyacını karşılayacak
kadar parayı fakirlere ve yoksullara vermekle
yükümlü olmalarına ne ad verilir?
A) Zekât
B) Fıtır Sadakası(fitre)
C) Fidye
D) Hepsi
A) Zekâtı dinimizin zengin kabul ettiği kişiler verir.
B) Zekât verirken ilk önce yakın çevresindeki fakirler
gözetilir.
29- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Zekât mala karşı aşırı düşkünlük ve cimrilik
kusurlarını temizler.
B) Zekât malın hayırlı ve bereketli olmasına ve
artmasına sebep olur.
C) Zekât insanların sevgisini ve yakınlığını
sağlar.
D) Zekât zengini daha zengin, fakiri daha fakir
yapar.
30- İslam dini Müslümanlara zekât ibadetini
farz kılmakla öncelikle aşağıdakilerden
hangisini hedeflemiştir?
33- Bir insanın kendi isteğiyle yalnızca Allah
rızası için yaptığı her türlü iyilik ve yardıma ne
ad verilir?
A) Zekât
B) Sadaka
C) Namaz
D) Amel
34- Zekât vermek için temel ihtiyaçlarımız
karşılamamızı gerekir.
Aşağıdakilerden
hangisi zekâtı verilmeyen temel
ihtiyaçlardandır?
A) Ticaret malı
ürünleri
B) Toprak
A) Müslümanlar arası iletişim
C) Birden fazla ev
D) Giyim – Kuşam
B) Kötü davranışlardan sakınma
C) Paylaşama ve yardımlaşma duygusunun gelişmesi
35- Sadakanın doğru bir tanımı aşağıdakilerin
hangisinde verilmiştir?
D) Kişinin duygu dünyasının
gelişimi
A) Fakirlere verilen paraya denir.
31- Paylaşma ve yardımlaşmayla ilgili Sevgili
Peygamberimizin “Komşusu aç iken tok yatan
bizden değildir.” sözü hangi ibadetin
gerekliliğini vurgulamak amacıyla söylenmiş
olabilir?
A) Namaz
C) Oruç
B) Malın 1/40’ini fakirlere vermeye denir.
C) Karşılıksız yapılan her türlü iyilik ve yardıma
denir.
D) Dilenciye verilen paraya denir.
B) Zekât
D) Kurban
36- Herkesin yararlanacağı hayır kurumları
(okul, hastane gibi) yaptırmak ve yapılmasına
katkıda bulunmak nasıl bir sadakadır?
32- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Sadaka-i cariye (sürekli sadaka)
A) Toprak ürünlerinden onda bir oranında zekât
verilir.
B) Sadaka
B) Her beş deve için bir koyun veya keçi zekât
olarak verilir.
C) Zekât
S) Fitre
C) Büyükbaş hayvanlardan kırkta bir oranında zekât
verilir.
D) Altın, para ve ticaret mallarından kırkta bir
oranında zekât verilir.
37- Aşağıdaki malların hangisinden
zekât verilmez?
A) İkamet edilen ev
B) Küçükbaş hayvan
C) Ticaret Eşyası
D) Altın- Gümüş
B) Zengin Müslümanların fitre vermeleri vaciptir.
C) Ergenlik çağına gelmeyen çocukların fitresi
verilmez
38- Aşağıdakilerden hangisine
zekât verilmez?
D) Fitre Ramazan Bayramı'ndan önce verilir.
A) Borcu olan komşuya
B) Muhtaç durumdaki dedeye
C) Annenin arkadaşına
43I - İnsanlar bir bedenin farklı organları
gibidirler; bir organ rahatsızlanırsa diğerleri de
rahatsız olur.
D) Yolda kalmış kişiye
II - Komşusu açken tok yatan bizden değildir”
III - Fakirleri araştırıp bulunuz, görüp gözetiniz
39- Altın, gümüş, para, küçükbaş hayvanlar
ve ticaret mallarının zekât oranı ne kadardır?
IV - Her kim eli dar olan borçluya kolaylık gösterirse,
Allah da dünya ve ahirette ona kolaylık gösterir
A) 1/10
B) 1/30
C) 1/40
D) 1/20
Yukarıda verilen hadislerden hangileri
dinimizin yardımlaşma ve dayanışmaya
verdiği önemi gösterir?
A) I, II ve III
40- Aşağıdakilerden hangi ikisi birbirine
zekât veremez?
B) II, III ve IV
C) I, III ve IV
ve IV
D) I, II, III
A) Kardeş kardeşe
B) Yeğen amcaya
C) Teyze yeğene
D) Anne kızına
44- “Dinimizde Hac farz, Umre sünnettir.”
Böyle bir ilişki aşağıdaki hangi iki
ibadetimizde vardır?
A) Zekât-Fidye
Fitre
C) Zekât-Sadaka
B) Zekât-
D) Namaz-Oruç
41- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Zekât zenginle fakir arasındaki sevgi ve saygıyı
artırır
45- Sözcük olarak “ temizlenme, çoğalma
artma, bereketlenme” anlamlarına gelen
ibadet aşağıdakilerden hangisidir?
B) Zekât insanı bencillikten kurtarır.
A) Zekât
B) Oruç
D) Zekâtı verilen mal manevi kirlerden arınmış olur.
C) Namaz
D) Gusül
42- Aşağıdakilerden hangisi fitre için
söylendiğinde yanlış olur?
46- İslam dininde ibadetler bedenle, malla,
hem beden hem de malla yapılmaktadır.
Aşağıdaki ibadet çeşitlerinden hangisi sadece
mal ile yapılmaktadır?
C) Zekât vermekle malımızda eksilme olur.
A) Fitre miktarı, bir insanı bir gün doyuracak kadar
olmalıdır.
A) Namaz kılmak
B) Oruç tutmak
50- Aşağıdakilerden hangisi sadakaya
örnek olamaz?
A) Bir hastayı ziyaret etmek
C) Zekât vermek
B) İnsanlara güler yüzlü davranmak
D) Hacca gitmek
C) Yoldan karşıya geçmekte zorlanan bir yaşlıya
yardımcı olmak
47- Kişinin dinen zengin sayılabilmesi için
bazı özellikleri taşıyor olması gerekir.
D) Çalışan işçiye maaşını vermek
Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden
biri değildir?
A) Zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabiliyor olması gerekir
B) 80 gramın üzerinde altına veya bunun değerinde
mala sahip olmalıdır
C) Zekâtı verilecek olan para veya malın bir yıl
boyunca o kişide kalması gerekir
51- “Veren el, alan elden üstündür.” sözünde
peygamberimizin ne demek istediği hangi
şıkta açıklanmıştır?
A) Bazı insanlar başkalarına yardım etmeyi çok
sever.
B) Muhtaçlara yardımda bulunmak çok güzel bir
davranıştır.
D) En az kırk milyar paraya sahip olmak gerekir
C) Çalışmalı ve kimseye muhtaç olmamalıyız.
D) Zenginler mallarından zekât vermelidirler.
48- Aşağıdakilerden hangisinde bir malın
zekâtının ne zaman verileceğini doğru olarak
belirtilmiştir?
A) Malın üzerinden bir yıl geçince
52- Aşağıdakilerden hangisi paylaşmanın
sonuçlarından biri olamaz?
B) Üç yılda bir
A) Cimrilik gibi olumsuz davranışları azaltır
C) Her yıl Ramazan ayında
B) İnsanların birbirinden uzaklaşmasına neden olur
D) Malın üzerinden iki yıl geçince
C) İnsanlar arasındaki ilişkilerin sağlamlaşmasını
sağlar
D) Sevgi, saygı ve sorumluluk gibi güzel özellikleri
geliştirir
49- Zekât verirken dikkat edilmesi gereken
durumlar vardır. Aşağıdakilerden hangisi
bunlardan biriolamaz?
A) Kendi çevremizdeki yoksul akraba ve
komşulardan başlamalıyız
B) Kime verileceği iyice araştırılmalı, ihtiyacı olanlara
verilmelidir
53- Kimsesiz çocuklara ve yaşlılara yardım
etmek amacıyla hizmet veren kuruluşumuz
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı
B) Sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu
C) Zekât verilen kişilerin onurları zedelenmemelidir
D) Zekât verdiğimizi herkese göstermeliyiz
C)Kızılay
D) Aşevleri
54- Devletimizin kurmuş olduğu bir yardımlaşma
kurumumuzdur. Amacı, yurt içinde ve yurt dışındaki
doğal afet ve felâketlerde insanların yardımına
koşan, onlara yiyecek, giyecek, barınma ve sağlık
imkanları tanıyan bir kurumdur. Normal zamanlarda
sosyal dayanışmayı destekler.
Yukarıda özellikleri verilen yardımlaşma
kurumumuz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türk Hava Kurumu
B) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
C) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
D) Kızılay
55- Eğitimde eşitsizliği kaldırmak için projeler
üreten, ihtiyaç sahibi başarılı öğrencilere burs
veren kurum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kızılay
B) Türk Diyanet Vakfı
C) Milli Eğitim Vakfı
D) Darulaceze
Download