Uploaded by mhmmtirgat

AHL454 DERS İÇERİĞİ

advertisement
AHL454
Ahilik ve Meslek Etiği Dersi, öğrencinin meslek ahlakı, ahilik ilkeleri, millî, manevi ve
insani tüm değerlere uygun davranışlar sergilemesine yönelik bilgi ve becerileri kazandırmayı
hedeflemektedir.
Dersin kazanımları şu şekildedir
1. Meslek ahlakına uygun davranışlar sergiler
2. Ahilik ilkelerine uygun davranışlar sergiler
3. Millî, manevi, ahlaki ve insani tüm değerlere uygun davranışlar sergiler
Dersin Akışı
1. Hafta
Etik ve Ahlak Kavramları
2. Hafta
Etik Sistemleri
3. Hafta
Etik Türleri
4. Hafta
Ahlakın Oluşumunda Rol Oynayan Faktörler
5. Hafta
Meslek Etiği I
6. Hafta
Meslek Etiği II
7. Hafta
Etik Dışı Davranışlarin Sonuçları
8. Hafta
Ara Sınav
9. Hafta
Sosyal Sorumluluk
10. Hafta
Kamuda Etik - Ombudsman
11. Hafta
Mesleklerle İlgili Etik Kuralları
12. Hafta
Örnek Olaylar
13. Hafta
Ahilik ve Osmanlıda Lonca Teşkilatı
14. Hafta
Genel Tekrar ve Sunumlar
AHL454
The Ahi Community and Vocational Ethics Course aims to provide the knowledge and skills
of the student to demonstrate appropriate behaviors in accordance with all ethical, moral
principles, national, spiritual and human values.
The gains of the course are as follows;
1. Exhibits behaviors in accordance with professional ethics
2. Exhibits behaviors in accordance with principles of Ahi Community
3. Exhibits behaviors in accordance with National, spiritual, moral values
1. Ethics and moral Concepts
2. Systems of Ethics
3. Types of Ethics
4. Factors in the Formation of Morality
5. Occupation Ethics I
6. Occupation Ethics II
7. Consequences of Unethical Behaviors
8. Exam
9. Social responsibility
10. Ethics in the Public – Ombudsman
11. Code of Ethics Related to Occupations
12. Case Studies
13. Ahi Community and the Guild in the Ottoman Empire
14. General Repeat
Download