Uploaded by elif

tavi

advertisement
AMAÇ
• Transkateter aort kapak implantasyonu (TAVITA) kardiyopulmoner bypass (CPB) olmadan
açık kalp kapak replasmanına minimal invaziv
bir alternatiftir.
• Bu hasta grubunda perioperatif hipotermi hala
bir problem olmaya devam etmektedir.
METOT
• Bu gözlemsel çalışmada, çekirdek sıcaklığının
perioperatif seyrine iki termal yönteminin etkileri
karşılaştırılmış .
• Metotlar standart termal yönetim (STY):hastanın
altında dolaşımdaki sıcak su battaniyesi, alt gövde
battaniyesiyle hava ısınması ve ısıtılmış iv sıvılar
• Yoğunlaştırılmış termal yönetim (YTY) :STY’ye ek
olarak preoperatif dönemde havayı ön ısıtma ile
uyanık hasta üzerinde tutma
SONUÇ
• On dokuz hasta STY ve 20 tanesi YTYile tedavi
edilmiş.
• YBÜ girişinde, YTY hastalarında daha yüksek
çekirdek sıcaklığı (36.4 ± 0.7 ° C vs. 35.5 ± 0.9 ° C,
p = 0.001), normotermi elde etmek için daha az
zaman gerekli (dakika cinsinden ortanca (IQR): 0
(0-15) vs. 150 (0-300), p = 0.003) ve daha kısa bir
ventilatör desteği süresi (ortanca (IQR) dakika
olarak: 0 (0-0) vs. 246 (0-451), p = 0.001)
saptanmış.
SONUÇ
• TAVI-TA sırasındaki YTY, hipotermi insidansını
azaltır ve daha az ventilatör desteği ile daha
hızlı iyileşme sağlar.
METOT
• Hastalar benzodiazepin ile premedike edilmiş
ve sevofluran ,sufentanil ile dengeli bir
anestezi verilmiş.
• İnotrop ve vazopressörler gerekirse kararlı
hemodinamiyi korumak için intraoperatif
olarak uygulanmış.
• İşlem sonrası hastalar tedavi için yoğun bakım
ünitesine (YBÜ) transfer edilmiş.
METOT
• Hemodinamik olarak stabil ve çekirdek
sıcaklığı 35.5 ° C'nin üzerinde olanlar
ameliyathanede ekstübe edilmiş.
• Bu kriterler karşılamayanlar, entübe kaldılar ve
yoğun bakım ünitesinde ekstübasyon
kriterlerine ulaşana kadar ventilatör ile takip
edildiler.(paO2> 100 FiO2'de mmHg = 0.4,
PEEP 5 mmHg, mesane sıcaklığı > 35.5 ° C,
hasta hemodinamik olarak stabil)
METOT
• Normotermi çekirdek sıcaklığı ≥ 36.0 ° C olarak
tanımlandı.
• YTY de ön ısıtma süresi işlem başlangıcına kadar
27 ± 18 dk idi .
• Shapiro-Wilks ile normal dağılım için test ettikten
sonra , veriler Student t testi, Mann-Whitney-U
ile analiz edildi.Kategorik veriler Fisher’in kesin
testi ile analiz edildi. İstatistiksel olarak p <0.05
anlamlı kabul edildi
METOT
• Planlı bir takip, ileriye dönük, randomize bir
karşılaştırma verilerimizde gösterilen
yoğunlaştırılmış termal yönetim rejiminin
üstünlüğü nedeniyle onay verilmedi.
VERİLER
• Demografik veriler ve skorlar iki grup arasında
fark yoktu (Tablo 1)
VERİLER
• YBÜ girişinde YTY hastalarında(36.4 ± 0.7 ° C)
STY hastalarına kıyasla (35.5 ± 0.9 ° C; p =
0.001) belirgin bir sıcaklık farkı vardı.
• YBÜ'de hipotermi insidansı STY grubunda
kabul anlamlı olarak daha yüksekti (13 / 19'a
karşı 5/20, p = 0.0077).
• STY grubunun hipotermiden çıkmak için daha
uzun zamana ihtiyacı vardı .(median, IQR): 150
(0- 300) dk – YTY 0 (0-15) dk, p = 0.003)
VERİLER
• STY grubunda sıcaklık düşüklüğü nedeniyle 19
hastanın 13'ü ameliyathanede ekstübe
edilemedi.
• YTY grubunda 20 hastanın 18'i
ameliyathanede ekstübe edilebildi. (p =
0.0002).
• STY hastalarında YBÜ'de daha uzun mekanik
ventilasyon gerekti (medyan, IQR): STY 4.1 (07.5) saat - ITM 0 (0-0) saat, p = 0.001.
TARTIŞMA
• Kalp ameliyatı sonrası hipotermi; koagülopati,
artmış kan kaybı, ve daha fazla ES
transfüzyonu ile ilişkilidir.
• Ayrıca yüksek troponin salınımı , uzun süreli
mekanik ventilasyon, YBÜ ve hastanede kalış
süresinde uzama ve mortalitede artışla
ilişkilidir.
SONUÇ
• STY hastalarının aksine ön ısıtma kullanan YTY
grubunda azalmış bir hipotermi insidansı vardı.
• Ön ısınmanın etkinliği çeşitli klinik çalışmalarda
gösterilmiştir.
• Ancak bu sonuç dikkat çekici, çünkü zorunlu hava
ısınmasını kullanan birçok çalışmada (OPCAB
cerrahisi) etkinlik gösterilememiştir.
• Bu nedenle bu hasta grubuna çok pahalı termal
yöntemler tavsiye edilmiştir.
SONUÇ
• OPCAB cerrahisi ile TAVI-TA arasındaki bu fark
OPCAB ‘da cilt hazırlığı sırasında vücut
yüzeyinin geniş alanlarının ortam sıcaklığına
maruz kalması ile açıklanabilir.
• Sonuç olarak, TAVI-TA tedavisine giren hastalar
yoğun bir perioperatif termal yönetimden
fayda görmüştür.
SONUÇ
• YTY grubunda hipotermik olma olasılığı daha
düşüktür, YBÜ girişinde daha yüksek sıcaklık,
daha hızlı iyileşme ,daha az mekanik
ventilasyon gerekmiştir
• OPCAB uygulanan hastaların aksine, TAVI-TA
olan hastalarda ön ısınma ,intraoperatif ısınma
ile perioperatif hipotermiden ve
komplikasyonlarından kaçınmak mümkündür.
Download