Uploaded by elif

İNFLAMASYON VE ENFEKSİYON

advertisement
İNFLAMASYON VE ENFEKSİYON
Dr.Elif Kerimoğlu
İNFLAMASYON


Fizyolojik olarak inflamasyonun temel işlevi, infeksiyonu
iyileştirerek veya doku hasarını tamir ederek homeostazisi
korumaktır.
İnflamatuvar yanıtı başlatan mekanizmaların, aynı anda
inflamasyonu kontrol eden çeşitli düzenleyici
mekanizmaları da başlatması sonucunda inflamasyonun
süresi ve genişliği her aşamada aktif olarak kontrol altında
tutulmaya çalışılır.
İNFLAMASYON


Ancak inflamatuvar reaksiyonun, şiddetli enfeksiyondaki
gibi çok güçlü olması, dirençli mikroorganizma varlığındaki
gibi uzaması ya da otoimmün veya allerjik reaksiyonlarda
olduğu gibi uygunsuz olması halinde patoloji baskınlık
kazanır.
Hatta bazı kronik infeksiyon veya inflamatuvar
hastalıklarda olduğu gibi inflamatuvar yanıtın kendisi
dokuya mikroorganizmadan daha fazla zarar verir.
İNFLAMASYON


İnflamasyonu infeksiyon tetiklediğinde, reaksiyonun
fizyolojik amacı infeksiyona karşı konak savunması olup,
patolojik olarak otoimmünite, inflamatuvar doku hasarı
veya sepsisle sonuçlanabilir.
İnflamasyon doku hasarına karşı oluştuğunda fizyolojik
olarak doku tamir yanıtı verilirken, patolojik olarak
fibrozis, metaplazi ve/veya tümör gelişimi görülebilir.
İNFLAMASYON
İNFLAMASYON

Doku stresi veya işlev bozukluğuna karşı gerçekleşen
inflamatuvar yanıtın fizyolojik amacı aslında strese uyum
sağlama ve homeostatik dengenin yeniden kurulması iken,
patolojik olarak homeostatik ayar noktasında kayma
sonucu hastalıklara ve/veya otoinflamatuvar hastalıklara
neden olabilir.
İNFLAMASYON



Normal inflamasyon süreci, etkenin tanınması, lökositlerin
infeksiyon yerinde toplanması, mikroorganizmanın ortadan
kaldırılması, inflamasyonun ortamdan uzaklaştırılması ve
homeostatik dengenin yeniden kurulmasını kapsar.
İnfeksiyonun ilk olarak tanınması, doku makrofajları,
dendritik hücreler ve mast hücreleri tarafından
gerçekleştirilir ve etken sessiz sedasız elimine edilmeye
çalışılır.
Bu basamakta eliminasyonun uzaması veya başarılamaması
durumunda yanıt da büyür. Bu hücrelerin salgıladıkları
kemokin, sitokin, vazoaktif aminler, eikosanoidler ve
proteolitik zincir ürünleri gibi aracıların yapımı giderek
artar.
İNFLAMASYON



Bu aracılar, çoğunluğu nötrofil olmak üzere lökositleri ve
plazma proteinlerini olay yerine çekerek bölgesel
inflamatuvar eksuda oluşumunda rol alırlar.
Doğrudan patojenle karşılaşma sonucu veya doku
makrofajlarınca salgılanan sitokinlerin etkisi ile nötrofiller
aktive olarak, fagositoz yapar ve granüllerindeki toksik
içeriğin boşalması ile mikroorganizmanın ortadan
kaldırılması süreci başlar.
Granüllerdeki çok güçlü etkiye sahip olan reaktif oksijen
ve nitrojen türleri, proteinaz 3, katepsin G ve elastaz gibi
bileşikler, mikroorganizma ve hedef doku arasında ayırım
yapamadığı için konak dokuda hasar oluşması da
kaçınılmaz olur
İNFLAMASYON



Başarılı bir akut inflamatuvar yanıt, infeksiyöz ajanın
ortadan kaldırılması, eksudanın uzaklaştırılması
(rezolüsyon) ve onarım ile sonuçlanır.
Bu sürece makrofajlar aracılık ederler ve inflamasyonun
aşamalarının her birinde olduğu gibi rezolüsyon
aşamasında da, etkenin ortadan kaldırılmasını takiben
inflamasyon pasif değil, aktif olarak düzenlenen bir
program ile sona erdirilir.
Bu olay, araşidonik asit (omega 6 türevi yağ asidi) kökenli
prostaglandinler ve lökotrienlerden oluşan proinflamatuvar lipid medyatörlerin sentezinin antiinflamatuvar etkili lipoksin sentezine kayması sayesinde
gerçekleşir.
İNFLAMASYON



Lipoksin, nötrofil birikmesini inhibe ederken, monosit
birikmesini aktive ederek ölü hücrelerin ve artıklarının
ortamdan uzaklaştırılmasını ve dokunun yeniden
yapılanmasını başlatır.
Ayrıca omega 3 türevi yağ asidinden sentezlenen resolvin
ve protektin adındaki lipid medyatörler ve TGF-β
(transforming growth factor β) da rezolüsyonda önemli
rol oynayan diğer anti-inflamatuvar maddelerdir.
Akut inflamatuvar yanıt patojeni ortadan kaldıramazsa
inflamasyon kalıcı hale gelir ve yeni özellikler kazanır.
İNFLAMASYON


Nötrofiller yerine tabloya artık makrofajlar ve T lenfositler
hakim olur.
Etkin olan T hücre türüne göre, farklı karakterlerde
inflamasyon oluşur. Kronik inflamasyonun bizzat kendisi,
otoimmun yanıta yol açacak doku hasarı da yapabilir.Ya da
ortadan kaldırılamayan patojen, makrofajlarca oluşturulan
granülom içinde izole edilerek konak korunmaya çalışılır.
İNFLAMASYON


Sonuçta inflamatuvar yanıtın şiddetini ve süresini, birbirini
tetikleyen, giderek güçlenen ve genişleyen reaksiyonların
toplam sonucu belirler.
Burada belirleyici olan, hem konak savunmasına hem de
etkene ait koşullardır.
İNFLAMATUVAR YANIT




İnflamasyon yanıtını başlatacak uyarılar eksojen veya
endojen kaynaklı olabilir.
Eksojen uyaranlar mikroorganizmanın patojenle ilişkili
moleküler yapıları (PAMPs: pathojen-associated molecular
patterns) ve virulans faktörleridir.
PAMP’lar, patojenik ya da komensal olmasına
bakılmaksızın, belirli bir sınıf mikrobiyal ajanda ortak olan
ve konakta bulunmayan yapılardır.
Burada önemli olan konu, komensal bakterilerin TLR’ler
aracılığı ile inflamasyonu başlatabilme özelliğinin
bulunması, ancak bunun barsak florasında olduğu gibi çok
çeşitli mekanizmalarla aktif olarak baskılanıyor olmasıdır
İNFLAMATUVAR YANIT



Burada önemli olan konu, komensal bakterilerin TLR’ler
aracılığı ile inflamasyonu başlatabilme özelliğinin
bulunması, ancak bunun barsak florasında olduğu gibi çok
çeşitli mekanizmalarla aktif olarak baskılanıyor olmasıdır.
Virülans faktörleri ise PAMP’lardan farklı olarak patojene
özgüdürler ve konakta onları tanıyan özgün reseptörleri
bulunmaz. Aktivitelerine bağlı olarak konak doku
üzerindeki yan etkileri ile inflamasyonu başlatırlar.
Konak doku makrofajları, değişikliklere duyarlı hücre içi
moleküler sistemlere de sahiptir.
İNFLAMATUVAR YANIT


Bunlar NOD (nucleotide-binding oligomerisation-domain
protein) benzeri reseptörler (NLR’ler) dir. Allerjenler,
iritanlar, yabancı cisimler ve toksik bileşikler gibi
mikrobiyal kaynaklı olmayan çeşitli eksojen uyarılar da
inflamasyon yanıtı başlatabilirler.
Endojen kaynaklı inflamasyon başlatan etkenler ise hücre,
doku, plazma veya ekstraselüler matriksten kaynaklanabilir.
Endojen sinyalin ortaya çıkış nedenlerinin başında dokuda
stres, hasar veya bozukluk gelmekle birlikte bu sinyallerin
özellikleri tam olarak bilinmemektedir.
İNFLAMATUVAR YANIT


Doku makrofajları, dendritik hücre veya mast hücreleri,
ürettikleri pro-inflamatuvar mediyatör aracılığı ile
lökositler, endotel hücreleri ve fibroblast gibi farklı
hücrelerin yanıta katılmasını sağlarlar.
En önemli pro-inflamatuvar mediyatörler İL-1 ve TNF-α
olup, endotel, fibroblast ve nötrofillere özgü etkilerinin
yanında sistemik etki de gösteririler.
İNFLAMATUVAR YANIT


Böylece inflamatuvar yanıtın bir sonraki basamağı
endotele lökosit tutunmasındaki artış, endotelde PGI2
sentezi, İL-1, İL-8, İL-6, PDGF üretimi ve antikoagülan
aktivitede artış, fibroblast proliferasyonunun hızlanması ve
bu hücrelerde PGE ve kollajen sentezi, kollejenaz ve
proteaz aktivitesinde artış, lökositlerde İL-1ve İL-6 gibi
sitokin üretiminde artış ile devam eder.
Ateş, uyumaya meyil, iştah azalması, akut faz proteinlerinin
artması ise sistemik etkileri sonucu gerçekleşir.
İNFLAMATUVAR YANIT

Erken yanıtın şiddeti veya uzaması, etkenin özelliğine bağlı
olduğu kadar doğal immun sistem hücrelerinin uygun
çalışıp çalışmamasına da bağlıdır. Son yıllarda inflamasyonla
seyreden hastalıklarda yapılan genetik araştırmalar, bu
konuyla ilgili hayvan modellerinden elde edilen bilgiler ve
ilaç çalışmalarındaki başarılar, erken yanıt aşamanın
uzaması veya abartılı olmasına yol açan yapısal bozukların
otoimmun ve otoinflamatuvar hastalıkların
fizyopatolojisinde önemini ortaya koymaktadır
İNFLAMATUVAR YANIT

Ancak, TNF-α veya reseptörünün antagonisti olarak
kullanılan Infliximab, Adalimumab ve Etanercept gibi
ilaçların romatoid artrit, psöriazis, ankilozan spondilit ve
inflamatuvar barsak hastalığı gibi otoimmun hastalıkların
tedavisinde başarılı olması, bu konudaki çalışmaları daha
çok TNFα’nın etki mekanizmasının araştırılmasına
kaydırmıştır.
EKSOJEN VE ENDOJEN ETKENİN TANINMASI

Doğal immun sistem hücreleri, sahip oldukları örgü
tanıyan reseptörleri aracılığı ile mikroorganizmaya özgü
moleküler yapıları (PAMP)tanırlar. Sirke sineğinin Toll
reseptörlerine benzer reseptörler (Toll-like
receptors:TLR) ve NOD (nucleotide-binding
oligomerizsation-domain protein)benzeri reseptörler
(NLR’ler), en iyi bilinenleridir.
EKSOJEN VE ENDOJEN ETKENİN TANINMASI


a. Toll benzeri reseptörler (TLR):
İmmun sistemin pek çok hücresinde bulunurlar ve yalnızca
mikroorganizmaya özgü yapıları tanırlar. Örneğin, hücre
yüzeyinde yer alan TLR4, lipopolisakkarite (LPS) ; TLR2,
peptidoglikan, lipoteik asit ve zimosana; ve TLR5 flagelline
duyarlı iken; endozomal/lizozomal kompartmanda
bulunan TLR3, çift zincirli RNA’ya; TLR7 ve 8 tek zincirli
RNA’ya; ve TLR9, metillenmemiş DNA CpG lerine
duyarlıdırlar.
EKSOJEN VE ENDOJEN ETKENİN TANINMASI


Bu reseptörler birbirinden farklı hücre içi sinyal yollarını
aktive ederler. Bu aşamada inflamasyonun sınırlandırılması
da yine hücre içinde TLR sinyal yolunun kontrolü ile
sağlanmaktadır. Bu bağlamda, en iyi bilinen örneklerden
biri TLR4’ün aktivasyonu sonucu gerçekleşen inflamatuvar
yanıtın mekanizmasıdır.
TLR ailesinin prototipik bir üyesi olan TLR4 bir
lipopolisakkarit (LPS) reseptörüdür. TLR4 uyarısı hücre
içi MAP kinazlar, NFκB ve IRF gibi çeşitli sinyal yollarını
aktive eder.
EKSOJEN VE ENDOJEN ETKENİN TANINMASI


Bu yollardan ilk ikisi inflamatuvar sitokin üretimini
sağlayan genlerin, üçüncüsü ise tip I interferon üretimini
sağlayan genlerin transkripsiyonunun başlamasında rol
alırlar.
TLR4 sinyal yolunun aktivasyonu aynı zamanda
inflamasyonun kontrolünü sağlayan hücre içi negatif
geribildirim yollarını da aktive etmektedir.
EKSOJEN VE ENDOJEN ETKENİN TANINMASI

LPSTLR4 yolunun ilk karşılaşmada bir yandan inflamatuvar
yanıtı oluşturan mediyatörlerin üretimini artırırken aynı
zamanda hücrede epigenetik (DNA dizisindeki
değişikliklerle açıklanamayan, mitoz veya mayoz yoluyla
kalıtılan gen ifadesi değişiklikleri) düzenlemeleri de
başlattığı böylece takip eden uyaranlarda yanıtın giderek
azaldığı düşünülmektedir.
EKSOJEN VE ENDOJEN ETKENİN TANINMASI



İn vivo koşullarda LPS toleransının infeksiyona yatkınlığa
mı yoksa dirence mi yol açabileceği sorusunun
yanıtlanması önemlidir. Septik şokta LPS’in kanda aşırı
yükselmesi İL-1, TNFave İL-6 miktarında da aşırı artışa yol
açmaktadır.
Bu sitokinler sistematik olarak endoteli aktive ederek
vasküler yapının bozulmasına ve damardan sızmaya
neden olmaktadırlar.
Diğer yandan septik şoktaki gibi yaygın sistemik etkiye
yol açmayacak miktardaki fizyolojik LPS toleransının
mikrobiyal aktiviteyi artırabileceği üzerinde durulmaktadır.
EKSOJEN VE ENDOJEN ETKENİN TANINMASI


b. NOD benzeri reseptörler (NLR)
Sitoplazmik patojen sensörleri olan NOD/CARD
ailesinin bugüne kadar 20’den fazla üyesi bildirilmiştir.
Bunlardan işlevleri en çok bilinenler NOD1, NOD2, IPAF
ve NALP3 proteinleridir.Bu moleküllerinin sitoplazmada
bulunmaları endozom/lizozomdan kurtulan veya
invazyonla hücre içine giren patojenlere ait moleküler
yapıları tanımalarını sağlar.
EKSOJEN VE ENDOJEN ETKENİN TANINMASI


Çoğu zaman TLR’lerle birlikte çalışan NOD1 ve
NOD2 molekülleri, NFκB aktivasyonu yaparak
proinflamatuvar sitokin ve öncüllerinin üretimini
artırırken, IPAF veya NALP3 proteinleri inflamatuvar
kaspazları aktive eder ve hazır olan öncüllerinden İL-1βve
İL-18 gibi inflamatuvar sitokinleri keserek onların aktif
şekillerine dönüşmelerini sağlarlar.
Sitoplazmadaki kaspaz aktivasyonu sonucu sitokinleri
aktif şekle dönüştüren bu enzimatik sistemlere
inflamazomlar denilmektedir.
EKSOJEN VE ENDOJEN ETKENİN TANINMASI



NOD1 ve NOD2:Yapısal olarak birbirine benzeyen bu
moleküller bir uçlarında TLR’lerde de bulunan ve
PAMP’ları tanıyan lösinden zengin tekrarlar (LRR’ler)
içerirler. Bu proteinlere patojene ait ligandın bağlanması
hücre içi ortak sinyal yolu aktivasyonu sonucu MAPK ve
NF-κB aktivasyonuna yol açarlar.
Her iki NOD proteini de bakteri hücre duvarına özgü
peptidoglikandan kaynaklanan peptidlere duyarlıdr.
Bu pepdidlerin bakterinin yıkımı sırasında veya bakteri
duvarı yenilenirken ortaya çıktığı düşünülmektedir.
EKSOJEN VE ENDOJEN ETKENİN TANINMASI


İn vitro deneyler, NOD1 veya NOD2’nin yalnızca hücre
içine invazyon yapan patojene özgü olmayıp, invazyon
yapamayan patojenlere özgü yapılara da duyarlı
olduklarını ortaya çıkarmıştır.
Örneğin, NOD1’in invazyon yapmadığı bilinen
Helicobacter pylori, Moraxella catarrhalis ve
Pseudomonas aeruginosa’ya karşı oluşturulan immun
yanıtta rol oynadığı gösterilmiştir.
EKSOJEN VE ENDOJEN ETKENİN TANINMASI

NOD1, tüm gram-negatif bakterilerde bulunan
diaminofilik asit içeren peptidoglikan türevi peptidler
duyarlı olup, Chlamydia, Shigella, Escherichia colive
Campylobacter’e yanıt vermektedir. NOD2 ise, daha
geniş bakteri grubuna özgü olan ve yine peptidoglikan
kaynaklı muramil dipeptidlere duyarlıdır ve
Mycobacterium tuberculosis, Salmonella, Listeria ve
Streptococcus ile aktive olabilmektedir.
EKSOJEN VE ENDOJEN ETKENİN TANINMASİ



Son yıllarda NOD1 ve NOD2 moleküllerinde işlev kaybına veya fazladan aktivasyona yol açan genetik değişimlerin
çeşitli hastalıklarla ilişkisi tanımlanmıştır
NOD2’nin mikroorganizmayı tanıyan LRR bölgesinde yer
alan ve yapısal olarak aminoasit değişimine yol açan
mutasyonun Crohn Hastalığına yatkınlıkla ilişkili olduğu
bildirilmiştir.
Crohn Hastalığından başka NOD2 fonksiyon kaybının
atopik dermatit ile de ilişkili olduğu, diğer yandan
NOD2 aktivite artışının ise Blau sendromu ve erken
başlangıçlı sarkoidozla ilişkili olduğu gösterilmiştir.
EKSOJEN VE ENDOJEN ETKENİN TANINMASI


IPAF ve NALP3:Her iki molekül de sitoplazmada
inflamatuvar sitokin öncüllerini keserek aktif şekle dönüştüren kaspazları aktive eden inflamazomlarda yer alırlar.
Eskiden İL-1βkonverting enzim olarak bilinen kaspaz-1
bunun için örnek verilebilir.
Kaspaz-1, yalnız İL-1’e özgü değildir ve şu ana kadar çeşitli
hücre tiplerinde 40’tan fazla hücresel substratı
tanımlanmıştır. Aktin, pirin, kaspaz-7 gibi substratlardan
başka glikoliz enzimlerinden aldolaz, gliseraldehit-3-fosfat
dehidrogenaz, piruvat kinaz gibi enzimleri aktive
etmektedir.
EKSOJEN VE ENDOJEN ETKENİN TANINMASI


İnflamazomlardan IPAF, Salmonella tryphimurium ve
Legionella pneumophilia flagellasına duyarlıdır. NALP3
(Cyropyrin) inflamazom aktivasyonuna neden olan çok
farklı uyaran tipleri bildirilmiştir
LPS, peptidoglikan, asbest, silika, bakteriyel RNA ve
antiviral bileşikler olan imidazokinolinler R837 ve R848
gibi eksojen kaynaklı etkenlerin yanı sıra monosodyum
ürat ve kalsiyum pirofosfat dihidrat kristalleri gibi endojen
kaynaklı bileşiklerin de NALP3 inflamozom aktivasyonu
yaptığı bilinmektedir
EKSOJEN VE ENDOJEN ETKENİN TANINMASI


Hücre stresi ve parçalanması sırasında açığa çıkan endojen
moleküller de yine inflamazom aktivasyonu yaparlar.
Nekrotik hücre ölümünde hücre membranının
parçalanması sonucu ATP, K+, ürik asit, HMGB1 (highmobility group box 1 protein)ve S100 kalsiyum bağlayan
protein ailesi üyeleri gibi hücre içine özgü bileşikler
dokuya dağılır.
ATP, makrofaj membranındaki P2X7gibi
purinoreseptörlere bağlanır, K+ kanallarının açılarak
makrofaj dışına K+çıkışına yol açar. K+çıkışı diğer
sinyallerle birlikte NALP3 inflamazom aktivasyonuna yol
açar
EKSOJEN VE ENDOJEN ETKENİN TANINMASI

Doku hasarı oluşturan endojen kaynaklar, kronik
inflamasyona da yol açabilirler. Bu tür kaynakların başında
gut hastalığı etkeni monosodyum ürat ve psödogut
hastalığı etkeni kalsiyum pirofosfat dihidrat kristalleri
gelmektedir. Bu kristallerin fagositozunun NALP3
inflamazom aktivasyonu yaparak inflamatuvar yanıtı
başlattıkları bilinmektedir.
EKSOJEN VE ENDOJEN ETKENİN TANINMASI


İnflamazom sistemlerindeki yapısal bozuklukların bir grup
otoinflamatuvar hastalıkla ilişkili olduğu ortaya çıkmıştır.
İlk olarak kryopirin ile ilişkili periyodik sendromlar adı
altında yer alan çeşitli genetik hastalıkların NALP3’ü
kodlayan gendeki mutasyonlarla bağlantılı olduğu
bildirilmiştir. Bunu İL-1βartışıyla giden Ailevi Akdeniz ateşi
(FMF) ve diğerleri izlemiştir.FMF fizyopatolojisi NALP3
inflamazom aktivasyonunun fizyolojik negatif
düzenlenmesini bozan yapısal değişiklikle izah
edilmektedir.
ENFEKSİYON HASTALIKLARININ TEMELLERİ








Tarihçe
16.yy ‘miasma’(kötü hava)
19.yy Koch ve Pasteur germ teorisi
20.yy kronik hastalıklar ile mikroorganizma ilişkisi
H.pylori-p.ülser,gastrik karsinom
HPV-servikal karsinom
HBV/HCV-karaciğer karsinomu
Sonuç olarak şu an bilinen malignitelerin %16 sı enfeksiyöz
ajanlara bağlı gelişmektedir.
ENFEKSİYON HASTALIKLARININ TEMELLERİ




Ek olarak, sayısız bulaşıcı hastalık etkeni küresel sağlık
üzerinde korkunç bir etkisi olmaya devam etmekte:
HIV/AIDS,pandemik influenza,SARS
Biyoterörizm
Antibiyotik direnci
ENFEKSİYON HASTALIKLARININ TEMELLERİ


Enfeksiyöz hastalıklar dünya çapında ikinci önde gelen
ölüm nedeni olmaya devam ediyor.
Bu ölümler orantısız şekilde düşük ve orta gelirli ülkeleri
etkilemektedir ; 2010'da, dünyadaki tüm ölümlerin% 23'ü
enfeksiyöz hastalıklarla ilişkiliydi, bu oran sahra altı Afrika
ülkelerinin çoğunda % 60 üzerindeydi.
ENFEKSİYON HASTALIKLARININ TEMELLERİ


Enfeksiyöz hastalıklar dünya çapında ikinci önde gelen
ölüm nedeni olmaya devam ediyor.
Bu ölümler orantısız şekilde düşük ve orta gelirli ülkeleri
etkilemektedir ; 2010'da, dünyadaki tüm ölümlerin% 23'ü
enfeksiyöz hastalıklarla ilişkiliydi, bu oran sahra altı Afrika
ülkelerinin çoğunda % 60 üzerindeydi.
MİKROBİYOTA

Enfeksiyon hastalıkları ile ilgili olarak, enfeksiyonların
büyük çoğunluğu normal floranın bir parçası olan
organizmaların neden olduğu (örneğin, S. aureus, S.
pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa), nispeten az
enfeksiyon ise kesinlikle patojen olan organizmalar
nedeniyle (örneğin, Neisseria gonorrhoeae, kuduz virüsü)
oluşur.
MİKROBİYOTA



Mikrobiyotanın anlaşılması enfeksiyöz hastalıkların
değerlendirilmesinde esastır.
Bireylerin mikrobiyotasının bulaşıcı hastalıklara duyarlılığı
ve hatta aşılara verdikleri tepkiler üzerinde büyük etkisi
vardır.
Kültür sonuçlarının yorumlanması, ampirik antimikrobiyal
tedavi seçiminde hastanın florasının etkinliğinin bilinmesi
önem taşıyabilir.
HASTAYA YAKLAŞIM



Hikaye
Hastanın temas edebileceği mikroorganizmalara maruz
kalma öyküsü
Enfeksiyon gelişimini kolaylaştırak konağa özgü faktörler
HASTAYA YAKLAŞIM



Temas öyküsü
Enfeksiyon öyküsü veya ilaç direnci olan mikroorganizma
teması
MRSA,VRE,Genişlemiş spektrumlu B laktamaz veya
karbepenemaz özelikli ilaç dirençli organizmalarla
enfeksiyon öyküsü veya hastane, bakımevi gibi temas
öyküsü oluşu ampirik antibiyotik seçimini etkiler.
HASTAYA YAKLAŞIM






Şüpheli cinsel ilişki,iv ilaç kullanımı,hobi,meslek
Sporothrix schenckii,bahçecilik
M. Tuberculosis,cenaze hizmet çalışanlarında
Diyet
Hayvan teması
Seyahat öyküsü
HASTAYA YAKLAŞIM




Fizik Muayene
Vital Bulgular
Her 1 ° C için sıcaklığında (1.8 ° F) artış, kalp hızı tipik
olarak 15-20 atım / dk artar.
Relatif bradikardi(Faget’s sign)
RÖLATİF BRADİKARDİ NEDENLERİ
Enfeksiyöz Nedenler
Gram negatif bakteriler
Salmonella typhi
Francisella tularensis
Brucellaspp.
Coxiella burnetii(Q fever)
Leptospira interrogans
Legionella pneumophila
Mycoplasma pneumoniae
Diğerleri
Rickettsiaspp.
Orientia tsutsugamushi(scrub typhus)
Babesiaspp.
Other Corynebacterium diphtheriae
Plasmodiumspp. (malaria)
Viral etkenler
Sarı humma
Dengue virus
Viral hemorajik ateş
Viral myokardit
Non enfeksiyöz nedenler
İlaç ateşi,Beta blokör
HASTAYA YAKLAŞIM










Lenfatikler
Cilt
Mikrobiyota,cilt bariyerleri,girişimsel işlemler
Tanı
WBC
CRP
ESR,Prokalsitonin,Serum Amiloid A
BOS
Kültürler
Patojen spesifik testler
HASTAYA YAKLAŞIM



Enfeksiyon Kontrolü:
Şüpheli bir bulaşıcı hastalığı olan bir hastayı
değerlendirirken, klinisyen, olası enfeksiyonların
başkalarına bulaşmasını önlemek için hangi enfeksiyon
kontrol yöntemlerinin gerekli olduğunu düşünmelidir.
Bazı patojenlere maruz kalan kişiler (örneğin, N.
meningitidis, HIV, Bacillus anthracis) hastalık gelişimini
engellemek için temas sonrası profilaksi almalıdır .
HASTAYA YAKLAŞIM






Ne zaman enfeksiyon hastalıkları konsültasyonu istenmeli?
Varsayılan enfeksiyon teşhis edilemediğinde
Hastalar tedaviye beklendiği şekilde yanıt vermediğinde
Komplike bir tıbbi geçmişi olan hastalar (örneğin, organ
nakli alıcıları, otoimmün veya enflamatuar durumlar
nedeniyle immün sistemi baskılanan hastalar)
‘Egzotik’ hastalıkları olan hastalar (bölgede görülmeyen
hastalıklar)
S.aureus bakteriyemisi hastalarıyla yapılan prospektif
kohort çalışmasında enfeksiyon hastalıkları konsültasyonu
bağımsız olarak 28 günlük mortalitede %56 azalma
göstermiştir.
Septik Şok
Staphylococcus aureus,
Streptococcus
pneumoniae,enteric gramnegative
bacilli
Vancomycin, 15 mg/kg 2x1 +
piperacillin-tazobactam, 4.5 g 4x1;
imipenem, 1 g 3x1; meropenem, 1
g 3x1 veya cefepime,
1–2 g q8–12h
Menenjit
S. pneumoniae, Neisseria
meningitidis
Vancomycin, 15 mg/kg 2x1
+
Ceftriaxone, 2 g 2x1
MSS Absesi
Streptococcusspp.,
Staphylococcusspp.,
anaerobes, gramnegative bacilli
Vancomycin, 15 mg/kg 2x1
+
Ceftriaxone, 2 g 2x1;
+
Metronidazole, 500 mg 3x1
Endokardit
S. aureus, Streptococcus
spp., coagulasenegative
staphylococci
Vancomycin, 15 mg/kg 2x1
+
Ceftriaxone, 2 g 2x1

TEŞEKKÜRLER
Download