Uploaded by User3012

2406361

advertisement
PAZARLAMA KARMA
ELEMANLARI:
TUTUNDURMA
1
Tutundurma
 Tutundurma,
turizm ürünlerinin
turizm pazarında kabul görebilmesi
için “tüketicilerin ikna
edilebilmelerine” yönelik yürütülen
iletişim etkinliklerini içerir.
2
Tutundurma
 Turizm
ürünlerini aracı ve
tüketicilere sunmak üzere
tasarlanmış iletişim araçları üzerinde
odaklaşır.
3
Reklam
Kişisel
satış
Doğrudan
pazarlama
Tutundurma
karması/araçları
Satış
tutundurma
Halkla
ilişkiler ve
duyurum
4
Tutundurma Karmasını Etkileyen
Unsurlar
 Tutundurma
bütçesi,
 Pazarın nitelikleri,
 Turizm ürününün nitelikleri,
 Turizm ürününün yaşam dönemi,
 Finansal olanaklar,
 Turizm dağıtım sisteminin niteliği,
 Tüketicilerin bilgilenme düzeyi.
5
Tutundurma Karmasını
Oluşturma Süreci
6
7
1. Reklam
 Reklam,
belirli bir
ücret karşılığında bir
turizm işletmesinin veya
turizm bölgesinin
ürünlerinin kitle iletişim
araçlarıyla hedef
pazardaki tüketicilere ve
aracılara tanıtılmasıdır.
8
Reklamın Özellikleri
 1.
Bir bedel karşılığında yapılır,
 2. Kitlesel bir sunumdur.
 3. Reklam mesajlarında ürünlerle
ilgili bilgiler yer alır,
 4. Reklamı yapan kişi, kurum ya da
örgüt belirlidir.
9
2. Kişisel Satış

Kişisel satış, turizm işletmesinde istihdam
edilen satış görevlilerince doğrudan yerine
getirilen ikna edici bir tutundurma
faaliyetidir.

Diğer yöntemlere oranla pahalı bir
yöntemdir.

Kişisel satışta turizm işletmesinin satış
elemanları tüketicilerle yüzyüze gelerek
turizm ürünlerini tanıtırlar.
10
2. Kişisel Satış
 En
önemli üstünlüğü, tüketicilerle
doğrudan iletişim kurulabilmesine
dayanmaktadır.
 Kişisel
satışta iletilen mesaj, reklama
göre daha esnek bir özelliğe sahiptir.
11
Kişisel Satışın Üstün Yönleri
 Müşterilerle
doğrudan iletişim
kurulabilir,
 Müşterinin
dikkati sürekli yüksek
tutulabilir,
 Geri
besleme yapılabilir,
12
Kişisel Satışın Zayıf Yönleri
 Müşteri
başına düşen
maliyet fazla olabilir,
 Bazı
müşterilere
ulaşabilmede sıkıntı
ortaya çıkabilir.
13
3. Halkla İlişkiler ve
Duyurum
 Halkla
ilişkiler, tüketiciler ve
kamuoyu nezdinde turizm işletmesi ya
da turizm bölgesi hakkında olumlu
bir imaj yaratılması ile ilgili bir
tutundurma karma elemanıdır.
14
3. Halkla İlişkiler ve
Duyurum
 Turizm
işletmesi ya da turizm bölgesi
ile ilgili bir gelişmeyi veya olayı, ürünü
veya örgütün kendisini kamuoyunun
dikkatine sunma ile ilgili eylemleri
yerine getirir.
15
Halkla İlişkilerin Görev Alanı
 Turizm
işletmesi ve turizm bölgesinin
müşterileri, tedarikçileri, hissedarları,
ticari ortakları ve işgörenleri arasında,
planlanmış ortak anlayış ve iyi
niyetin oluşturulmasıdır.
16
Halkla İlişkiler Birimleri Tarafından
Kullanılan Araçlar
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
Yayım,
Etkinlikler,
Haberler,
Konuşmalar,
Halka yönelik hizmetler,
Medyanın tanımlanması.
17
Duyurum
 Yazılı,
görsel ve işitsel medyada
olumlu bir sunuşla bir ürün, hizmet
ya da örgüt hakkında ticari yönden
önemli olan haberleri
yayımlayarak talebi özendirmeye
yarayan eylemlerdir.
18
Duyurum

Duyurumda haberler medyada herhangi bir
ücret ödenmeksizin yer alır.

Bu durum, inandırıcılığı ve güveni
yükseltir.

Duyurum, kendiliğinden ya da planlı bir
şekilde gerçekleştirilebilir.
19
4. Satış Tutundurma
 Diğer
tutundurma etkinliklerini
desteklemek üzere veya onların
ikamesi olarak kullanılabilen,
 kısa süreli,
 hemen sonuç almayı hedefleyen
tutundurma çabalarıdır.
20
4. Satış Tutundurma
 Tutundurma
çabaları turizm
pazarlamasında “tüketicilere,
aracılara ve satış gücüne”
yönelik olarak kullanılır.
21
4. Satış Tutundurma
Tüketiciye yönelik satış tutundurma
çabalarının amacı tüketicileri satış noktasına
çekmektir.
 Aracılara yönelik uygulanan satış
tutundurma çabaları, onların kazanç
düzeyini arttırmak hedeflenir.
 Satış gücüne yönelik satış tutundurma
uygulamalarında da ekonomik kazanç ve
diğer teşvik edici yöntemlere
başvurulmaktadır.

22
Satış Tutundurma Etkinliklerinin
Amaçları

Yeni müşterileri örgüte çekmek,

Yeni ürünleri pazara tanıtmak,

Pazarda tutunmuş bir markanın kullanılma
sayısını arttırmak,

Eski müşterileri daha çok satın almaya
özendirmek,
23
5. Doğrudan Pazarlama
 “Doğrudan
pazarlama, herhangi bir
alanda ölçülebilir bir tepkiyi veya bir
ticari işlemi etkilemek için, bir ya da
birden fazla reklam medyasını
kullanan bir pazarlama sistemidir”.
24
Doğrudan Pazarlamanın
Özellikleri

Tüketiciler ve satıcılar arasında karşılıklı
iletişim kurulmasına olanak sağlar,

Doğrudan pazarlama çabalarının etkisiyle
satın almanın gerçekleşmesine yönelik tepki
elde edilir,

Herhangi bir mekanda ya da zamanda
reklam medyası aracılığıyla
gerçekleştirilebilir,
25
Doğrudan Pazarlamanın
Özellikleri

Tepkinin kısa sürede ölçülebilmesi
mümkündür.

Kişisel bir etkinliktir. Satıcı ile alıcı
arasında dostluk ilişkisi kurulabilir,

Ölçülebilirliği, diğer tutundurma
elemanlarına göre daha kolaydır.
26
Doğrudan Pazarlamanın Üstün
Yönleri

Doğrudan pazarlama seçicidir. Pazar
dilimlerine doğrudan ulaşabilmek daha
kolaydır.

Doğrudan pazarlama esnektir.
Zamanlamada kolaylık sağlanabilir.

Maliyeti diğer tutundurma karma
elemanlarına oranla daha düşüktür.
27
Doğrudan Pazarlama Teknikleri
28
Download