Uploaded by User2915

HIZMET-AKDI-FESIH-BILDIRIMI

advertisement
EK-B
Hizmet Akdi Fesih Bildirimi
…../…../2018
Sayı
: ……………….
Konu : Disiplin Kurulu Kararı ile Hizmet Akdi Fesih Bildirimi
Sayın……………………;
Bahçelievler Belediyesi Personel Anonim A.Ş. ünvanlı …………………………………………...
işyeri sigorta sicil numaralı işyerimizde …/…/………– …/…/……… tarihleri arasında çalışmış
bulunmaktasınız.
Firmamızın Disiplin Yönetmeliği’nin Disiplin Cezaları başlıklı üçüncü bölümünde
belirtilen “haklı nedenlerle fesih” alt başlıklı 12. maddesinin “…………… “bentlerine göre almış
olduğu karar doğrultusunda …../……/201.... tarihinde hizmet akdinin feshine karar verilmiştir.
TEBLİĞ TARİHİ:……/……../201…
ONAY
(…./…/201..)
Disiplin Kurulu
Başkan
Üye
Üye
1
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards