Uploaded by User2915

HIZMET-AKDI-FESIH-BILDIRIMI

advertisement
EK-B
Hizmet Akdi Fesih Bildirimi
…../…../2018
Sayı
: ……………….
Konu : Disiplin Kurulu Kararı ile Hizmet Akdi Fesih Bildirimi
Sayın……………………;
Bahçelievler Belediyesi Personel Anonim A.Ş. ünvanlı …………………………………………...
işyeri sigorta sicil numaralı işyerimizde …/…/………– …/…/……… tarihleri arasında çalışmış
bulunmaktasınız.
Firmamızın Disiplin Yönetmeliği’nin Disiplin Cezaları başlıklı üçüncü bölümünde
belirtilen “haklı nedenlerle fesih” alt başlıklı 12. maddesinin “…………… “bentlerine göre almış
olduğu karar doğrultusunda …../……/201.... tarihinde hizmet akdinin feshine karar verilmiştir.
TEBLİĞ TARİHİ:……/……../201…
ONAY
(…./…/201..)
Disiplin Kurulu
Başkan
Üye
Üye
1
Download