Uploaded by dlkcim

Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sunum

advertisement
Bilimsel Araştırma
Yöntemleri
© Amy Brown Science
Çeviri: Dilek ACARPage
1
Bilim Nedir?
Bilimin amacı, evreni araştırmak ve
anlamak, evrendeki olayları açıklamak
ve bu açıklamaları faydalı tahminler
yapmak için kullanmaktır.
1.Bilim evren ile ilgilenir.
2. Bilim insanları:
Olaylar arasında
kalıplar ve bağlantılar
ararken, bilgileri dikkatli
ve düzenli bir şekilde
toplar ve düzenler.
3. Bilim insanları
kanıtları inceleyerek
test edilebilecek
açıklamalar sunar.
4. Bilim, evren hakkında
bilgi edinmek için
kanıt elde etmenin
organize bir yoludur.
Page 2
Bilim Ne Yapar?
Bilim gözlemle başlar.
Veriler yapılan
gözlemler
sonucu toplanan
bilgilerdir.
Page 3
İki tür data vardır:
Nicel Veriler: Sayılar ve sayılarak
veya ölçülerek elde
edilen verilerdir.
Nitel Veriler:
Tanımlanamaz
ve sayılamayan
özellikleri içerir.
Page 4
Hipotez,bir dizi gözlem
sonucunda yapılan
bilimsel bir
açıklamadır.
Bir hipotez, onu “test
edilebilir” kılacak
şekilde belirtilmelidir.
Hipotez, bir sorunun
sadece olası bir
cevabıdır ve tamamen
test edilmesi gerekir.
Page 5
Bilimsel Yöntemler
Bilimsel Yöntem:
Bilim insanları tarafından bir sorunu
çözmek veya bir soruyu cevaplamak
için kullanılan bir dizi adım.
Bilimsel Yöntem Adımları:
1. Gözlem/Araştırma Sorusu
2. Hipotez Kurma
3. Kontrollü Deney Tasarlama
4. Verilerin Analizi
5. Sonuç Çıkarma
Page 6
Step 1: Soru Sorma
Bir problem veya soru
önce tanımlanmalıdır.
Step 2: Hipotez Oluşturma
Hipotez:
Soru veya problemin
olası açıklaması
Bu sadece bir tahmindir ve
kanıtlanmamıştır veya
kanıtlanamamıştır
Bir bitki kökü ne kadar su
emebilir?
Bir bitki sapı neden ışığa
doğru eğilir?
Sıcaklığın kalp atış hızı
üzerindeki etkisi nedir?
Test edilebilir bir
şekilde belirtilmelidir.
Hipotezi destekleyen
veya desteklemeyen
kanıtlar
toplanabiliyorsa “test
edilebilir” olarak
kabul edilir.
Page 7
Step 3: Kontrollü Deney
Tasarlama
1. Bir deneyde değiştirilebilecek faktörlere değişken denir. Bazı
değişken örnekleri şöyle olabilir: Sıcaklığın değiştirilmesi, mevcut
ışığın miktarı, zaman, kullanılan çözelti konsantrasyonları.
2. Kontrollü bir deney, bir defada bir değişkenle çalışır. Birkaç
değişken aynı anda değiştirildiyse, bilim insanı gözlemlenen
sonuçlardan hangi değişkenin sorumlu olduğunu bilemez.
3. “Kontrollü bir deneyde” bir seferde sadece bir değişken değiştirilir. Diğer tüm değişkenler
değişmemeli veya “kontrol edilmeli”.
4. Bir deney, esasen kontrol grubu ile deney grubunun karşılaştırmasıdır.
a) Bu iki grup bir faktör dışında aynıdır.
b) Kontrol grubu karşılaştırma görevi görür. Test grubundakilerle aynıdır, ancak
test edilmekte olan değişken değişmez.
c) Deney grubu, test edilen değişkenin etkisini göstermektedir.
Page 8
Bir Deneyde İki Değişken Vardır:
a) Bağımsız değişken, bilim
insanı tarafından kasıtlı olarak
değiştirilen değişkendir.
b) Bağımlı değişken, deney sırasında
gözlemlenen değişkendir. Bağımlı
değişken, deney sırasında topladığımız
verilerdir. Bu veriler bağımsız değişkenin
değişmesi sonucu toplanır.
Page 9
Step 4:Sonuçların Kaydedilmesi ve Analiz
Edilmesi
1. Toplanan veriler güvenilir olup olmadığını
belirlemek için organize edilmeli ve analiz
edilmelidir.
2. Veri hipotezi
destekliyor
mu veya
desteklemiy
or mu?
Page 10
Step 5: Sonuç Çıkarma
 Deneyden elde edilen kanıtlar, hipotezin
desteklenip desteklenmediğini belirlemek için
kullanılır.
 Deneyler tekrar
tekrar yapılmalıdır.
Tekrarlandığında,
geçerli bir sonuca
varılmadan önce
sonuçların daima
aynı olması gerekir.
Page 11
Teori Oluşturma
Bir teori,
hipotez birçok
kez test
edildikten ve
birçok kanıtla
desteklendikten
sonra
oluşturulabilir
Teori:
Doğru olduğu
düşünülen
yargıların geniş
ve kapsamlı bir
ifadesi.
Teori önemli
kanıtlarla
desteklenir.
Page 12
Deney Zamanı!!
Araştırma Sorusu:
Naneli şekerler gerçekten
serinletir mi?
Page 13
Download