SİYASET BİLİMİ ve ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

advertisement
Sheet1
SİYASET BİLİMİ ve ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
PROGRAM ÇIKTILARI VE AMAÇLARI MATRİSİ
AMAÇLAR
ÇIKTILAR
3
2
1
Toplumsal
Tarihsel ve güncel
Siyaset Bilimi ve
duyarlılığa ve etik
sorunları çok yönlü bir
Uluslararası İlişkiler
değerlere sahip
şekilde ele alabilen,
disiplinleri çerçevesinde
öğrenciler
eleştirel, analitik ve çözüm
kamuda, özel sektörde ve
yetiştirmek.
odaklı düşünebilen ve
akademide görev alabilecek
sorumluluk alabilen
profesyonel donanıma sahip
gençleri hayata
bireyler yetiştirmek.
hazırlamak.
1. Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler disiplinlerinin temel
kavramsal ve kuramsal çerçevesi
hakkında bilgi sahibi olmak.
2. Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler disiplinlerinin temel
kavramsal ve kuramsal çerçevesini
güncel ve tarihsel olaylara
uygulayabilmek.
3. Siyasi ve ekonomik kurumların ve
oluşumların tarihsel gelişim
süreçlerini anlamak.
4. Hukukun temel kavramları
bağlamında ulusal ve uluslararası
hukuki çerçeveye hakim olmak.
5. Balkanlar, Orta Doğu, Rusya
Federasyonu, Orta Asya, Avrupa,
Amerika Birleşik Devletleri gibi
bölge ve ülkeler hakkında
konjonktürel ve güncel konularda
bilgi sahibi olmak.
Page 1
5
4
Öğrencilere Siyaset Bilimi
Bireysel, toplumsal ve
ve Uluslararası İlişkiler
mesleki bilinç
disiplininde yer alan temel
konusunda sürekli
kavram, kurum ve
kendilerini geliştirme
süreçlerin iş hayatına etkin
potansiyel ve azmine
bir şekilde
haiz bireyleri topluma
uyarlayabilecekleri bir
kazandırmak.
eğitim vermek.
6
Küreselleşen dünyanın en
önemli gereklerinden olan
yabancı dilde etkili sözlü ve
yazılı iletişim becerileri ile
bilgi teknolojilerini yakından
takip etme ve başarıyla
kullanabilme yeteneklerini
fertlere aşılamak.
Sheet1
6. Siyaset Biliminin temel kavramları
bağlamında siyaset felsefesi ve siyaset
sosyolojisi gibi alanlarda kuramsal
altyapı oluşturmak.
7. İndirgemeci olmayan, eleştirel ve
analitik düşünebilme becerisi sahibi
olmak.
8. İnisiyatif kullanarak bağımsız
düşünme ve davranma yeteneğini
edinmek.
9. Kendini özgürce ve yaratıcı bir
biçimde ifade edebilme yeterliliğine
erişmek.
10. Problem çözme yatkınlığı
oluşturabilmek.
11. Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler disiplinlerinin kavramsal ve
kuramsal yapılarını orijinal
argüman ortaya atma sürecinde etkin
bir şekilde kullanabilmek.
12. Kamunun ve özel sektörün
ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip
olmak.
13. Araştırma tekniklerini verimli
kullanmak ve sonuçlarını etkin bir
şekilde analiz etmek.
14. Zaman yönetimi, takım çalışması
ve liderlik vasıflarına sahip olmak.
Page 2
Sheet1
15. İş tanımına uygun gerekli
bilgisayar programlarını
kullanabilmek.
16. Yabancı dilde etkin bir şekilde
sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek.
17. Sosyal bilimlerde yapılan tüm
çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve
mesleki etik kurallarını göz önünde
bulundurmak.
18. Siyaset felsefesi, siyaset
sosyolojisi, siyasal teori, uluslararası
hukuk, bölgesel politikalar,
uluslararası iktisat, Uluslararası
politikalar ve Türk Dış Politikası,
çevre ve enerji politikaları gibi
alanlarda uzmanlaşmak.
Page 3
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards