akut pankreatitin klinik özellikleri, tanısı ve şiddetinin değerlendirilmesi

advertisement
Clay Shoveler Kırığı
 Spinöz proçeslerin avulsiyon kırığı
 En sık C7, C6 ve T1’de görülür
 Stabildir.
 Ağrı tedavisi ve rahatlama için yumuşak boyunluk
dışında genellikle tedavi gerektirmez.
 Diğer yaralanmaları işaret edebilir.
Clay Shoveler Kırığı
Kama kırığı
 Ligament sağlam
 Mekanik stabil
 Yumuşak doku şişliği
 Vertebra gövdesinin önünde
yükseklik kaybı
 Vertikal kırık hattı yok.
Ekstansiyon Teardrop Kırığı
Ant. long. lig.
tarafından vertebra
korpusunun ant/inf.
avulsiyonudur.
En sık
lokalizasyonu C2’dir
Çoğunlukla yaşlı
ve osteoporotik
Anstabil Kırıklar
Fleksiyon teardrop
Hangman
Hiperekstansiyon
kırığı/dislokasyonu
Burst
Jefferson
Odontoid
FLEKSİYON TEARDROP FRAKTÜRÜ

Tüm ligamentöz yapıların tam
kopması

Teardrop vertebra korpusunun

anteroinferiorunda ayrılmış
halde görülür

Mekanik olarak anstabildir

Derhal konsülte edilmelidir.
Hangman Kırığı
C2’nin bilateral pedinkül kırığı
Genellikle spinal kord
yaralanması yok.
Hiperekstansiyon
Kırığı/Dislokasyonu
En sık santral kord sendromlu
fasiyal travma şeklinde karşımıza
gelir.
İntervertebral disk alanında
anteriora genişleme
Posterior ligamentöz yapılar
Prevertebral diffüz ödem !
Burst (patlama)
kırığı
 Genellikle mekanik stabil
 Posterior lig. sağlam
 Vertikal ve horizontal kırık
 Spinal kord yaralanması
Burst (patlama) kırığı
• L1 vertebrada burst kırığı: Üstte solda ön arka radyografide interpediküler mesafe artışı,
sağda yan radyografide ön ve orta kolonda çökme, altta solda BT kesitinde spinal kanalı
daraltan tipik burst kırığı görünümü
Jefferson Kırığı
Odontoid Kırıkları
Normal Spinal Anatomi: Düz Grafi
AP
ABCS
Alignment
Bone integrity
Cartilage spaces
Soft tissues
İntervertebral Disk Boşluğu
Spinöz Proçes
Transvers Proçes
Pedikül
Artiküler Proçes
Lateral
Lomber A-P/L Grafi
Lomber A-P/L Grafi
Lomber Vertebra
3 KOLON TEORİSİ
Chance Kırığı
Chance Kırığı
Spondilolizis ve Spondilolistezis
Spondilolistezis



En sık lumbosakral bileşkede (L4/L5 ve L5/S1)
Superior-inferior artiküler fasetler arasındaki defekt (pars
interartikularis) = stres fraktürü
En iyi BT ile gösterilir.
Kama kırığı
Lizis

Metastaz: meme, akciğer, böbrek tm

Multipl myelom, plazmasitom

Lenfoma

Enfeksiyon
Dens vertebra

Metastaz:
(sklerotik/osteoblastik) meme-prostat ca

Lenfoma

Paget hst

Hemanjiyom
Enfeksiyon

İntervertebral disk ve komşu
vertebra korpusları tutulur.

Disk aralığında daralma, komşu
yüzeylerde erozyon

Korpusta kollaps

Paravertebral apse

MRG tercih edilen bir yöntemdir.
KIRIK ?

Paraspinal hatta genişleme

Psoas hattının silinmesi

Vertebral deplasman

Skolyoz & kifoz

İnterspinöz aralıklarda genişleme

İntervertebral disk aralıklarında anormallik

Apofizyel eklem aralıklarında genişleme

İnterpedinküler mesafede artış
Download