Ek-2 Temlikname

advertisement
Ek:2
T.C.
............................................... NOTERLİĞİNE
TEMLİKNAME
TEMLİK EDEN : .....................................................................
TEMLİK ALAN : TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARAY MAHALLESİ AHMET TEVFİK İLERİ CAD.
NO:19 ÜMRANİYE/İSTANBUL
TEMLİK KONUSU: Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 23.12.2004 tarih ve 25679 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe giren “2004/6 Sayılı Yurt Dışı Fuar
Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ” ile Ekonomi Bakanlığı tarafından belirlenen, bu
Tebliğ’e ilişkin “Uygulama Usul ve Esasları” kapsamında doğan alacaklar.
TEMLİK TUTARI
:
FUAR ADI
:
FUARIN ŞEHRİ VE ÜLKESİ
:
FUAR TARİHİ
:
Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 23/12/2004 tarih ve 25679 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak 01/01/2005 tarihinde yürürlüğe giren “2004/6 Sayılı Yurt Dışı Fuar Katılımlarının
Desteklenmesine İlişkin Tebliğ” ile Ekonomi Bakanlığı tarafından belirlenen, bu Tebliğ’e ilişkin
“Uygulama Usul ve Esasları” kapsamında doğan Tık alacağımızı, Bankanız “Yurt Dışı Fuar Katılım
Kredisi Programı” kapsamında, Bankanıza devir ve temlik ettiğimizi, temlik ettiğimiz bu alacak
üzerinde herhangi bir haciz bulunmadığını ve işbu temliknamenin düzenleme tarihinden önce yurt
içinde veya yurt dışında kısmen veya tamamen başka bir gerçek veya tüzel kişiye temlik edilmediğini,
temlik ettiğimiz alacağın,………………………………………………………… tarafından düzenlenen
ve hakediş miktarının onaylandığına dair yazı ve eki listeye istinaden kesinleşmiş bulunduğunu,
Bankanızın işbu temlik nedeniyle tahsil edeceği tutarları Bankanıza olan doğmuş veya doğacak
borçlarımızdan istediğine mahsup etme yetkisine haiz olduğunu, temlik ettiğimiz bu alacağın herhangi
bir nedenle Bankanıza ödenmemesi halinde ödenmesi gereken günden itibaren Bankanıza verdiğimiz
Firmamız Taahhütnamesi’nde belirtilen esaslar ve oranlar üzerinden yürütülecek gecikme faizi,
komisyon, ücret, masraf ve doğacak tüm zararlarınızla Firmamızca Bankanıza ödeneceğini, bu
taahhüdün söz konusu tutarlarla ilgili olarak Bankanız aleyhine açılabilecek istihkak ya da her türlü
davadan doğabilecek zararları da kapsadığını, ancak, Bankanızın bu tutarları ve bu tutarlarla ilgili
Bankanız aleyhine açılabilecek istihkak ya da her türlü davadan doğabilecek zararları ayrıca bir ihtar ve
ihbara gerek kalmaksızın Firmamızca Bankanıza verilen teminatlardan re’sen tahsile de yetkisi
olduğunu beyan, kabul ve taahhüt ederiz.
Sayın Noter,
5 suret temliknamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, iki örneğinin temlik edene, bir örneğinin
T.C.Merkez Bankası’na ve bir örneğinin de temlik alana teslim edilmek üzere temlik edene verilmesini
rica ederiz.
Ek: Temlik Edilen Hakediş İle İlgili Yazı ve Eki Liste ( 2 Sahife )
Download