lisans tadillerinde istenilen bilgi ve belgeler

advertisement
LİSANS TADİLLERİNDE İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER
Bayilik Lisansı Tadilleri
Taşıma Lisansı Tadilleri
Lisans Tadil Bedelleri, T.C. Ziraat Bankası 1745 Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi
nezdindeki, 37712271-5001 numaralı EPDK hesabına yatırılması gerekmektedir. Havale
ücreti alınmayacaktır.






Lisansı Olan Tesislerin Devirleri
Lisansı Olan Bayilerin Dağıtıcı Değişikliği
İstasyonsuz bayilik lisanslarında Adres Değişikliği
Mevcut Lisanstaki Unvan Değişikliği
Mevcut Lisansta Mahalle, cadde, sokak ve benzeri yerlerin isim veya numaralarının
değişmesi nedeniyle yapılan tadiller
Mevcut Lisans İçin Taşıma Bilgilerinin Eklenmesi / Değiştirilmesi / Çıkarılması
Mevcut Bayilik Lisansına (İSTASYONLU) Tarımsal Amaçlı Satış Yapmak Üzere Araç
Ekleme ve/veya Çıkarma
Bayilik Lisansına (İstasyonlu) Sabit Köy Pompası Ekleme ve/veya Çıkarma


Mevcut Lisanstaki Unvan Değişikliği
Mevcut Lisans İçin Taşıma Bilgilerinin Değiştirilmesi


Aynı lisans için aynı anda birden fazla tadil talebinde bulunulduğu taktirde tek
lisans tadili bedeli alınır. Tüm tadil talepleri için tek dilekçede tadil talepleri
belirtilir.
Lisansı Tadilleri

Lisansı Olan Bayilerin Dağıtıcı Değişikliği
1. Dağıtıcı değişikliğinin yapılmasına yönelik Kurumumuza hitaben yetkililerce imzalı
dilekçe,
2. Feshin yapıldığına ilişkin ilgililerce düzenlenmiş onaylı belge (Detaylı bilgi için EK xxx
aşağıda)
3. Yeni dağıtım şirketi ile yapılan onaylı sözleşme sureti,
4. Lisans tadili bedelinin yatırıldığına dair dekontun aslı.
5. Ortaklar ve Hisse Dağılımı Beyanı
Ortaklardan:



Gerçek kişiler için; adı ve soyadı, T.C uyruklular için kimlik numarası, diğerleri için
varsa eşdeğeri numara ve ikametgah adresinin,
Tüzel kişiler için; unvanı, bağlı olunan oda, oda sicil numarası ve ikametgah
adresinin,
Sermaye payının; sayısı, gruplara göre dağılımı ve tutarlarının,
beyan edildiği metin
Ortakların Tüzel kişi olması durumunda, gerçek kişiye ulaşılıncaya kadar ortaklar ve hisse
dağılımı bayanının ibraz edilmesi gerekmektedir.
6. Adli Sicil Kaydı
Adli Sicilden son üç ay içinde alınmış imzalı ve mühürlü belge (Tüm ortaklar için)
Aynı lisans için aynı anda birden fazla tadil talebinde bulunulduğu taktirde tek lisans tadili
bedeli alınır. Tüm tadil talepleri için tek dilekçede tadil talepleri belirtilir.
EKxxx
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Bilindiği üzere 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu (Kanun) ile Kurumumuza verilen yetki
kapsamında akaryakıt bayilerinin lisanslandırılması ve lisanslara ilişkin tadil işlemleri
sürdürülmektedir.
Kanunun 8 inci maddesinde “Bayiler, dağıtıcıları ile yapacakları tek elden satış
sözleşmesine göre bayilik faaliyetlerini yürütürler.” hükmü ile aynı kanunun 3 üncü
maddesinin onuncu fıkrasında “Lisansta yer alan hususlarda değişiklik yapılmasını
gerektirecek faaliyetler, Kurumca onaylanıp lisansa işlenmedikçe yapılamaz.” hükmü yer
almaktadır.
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin (Yönetmelik) 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (e)
bendi “bayilik lisansı sahiplerinin, dağıtıcı lisansı sahipleri ile sözleşmelerinin herhangi bir
nedenle sona ermesinden itibaren bir dağıtıcı ile yapılan yeni bayilik sözleşmesinin üç ay
içerisinde Kuruma ibraz edilerek lisans tadil talebinde bulunulmaması halinde Lisansların
Kurul kararı aranmaksızın sona ereceği” olarak değişmiştir.
Bilindiği üzere petrol piyasasında faaliyet gösteren kişiler arasında imzalanmış
sözleşmelerde, petrol piyasası ve ilgili mevzuatı hükümlerinin yanı sıra değişik amaçlara
yönelik (intifa, kiralama, mülkiyet, satış miktarı vb.) hükümler de bulunmaktadır. Bu
nedenle taraflar arasında imzalanmış ve özel hukuk hükümlerine tabi olan
sözleşmelerden doğacak ihtilaflar (petrol piyasası ve ilgili mevzuat hükümleri dışında
kalan intifa, kiralama, mülkiyet, satış miktarı vb.) konusunda Kurumumuz taraf olmayıp,
çözüm merciinin yargı organlarının olduğu da özellikle dikkate alınmalıdır.
Ayrıca, petrol piyasası mevzuatında “askıya alma” işlemine yönelik hüküm bulunmamakta
olup bu yöndeki talepler değerlendirmeye alınmamaktadır.
Kurumumuz yapılacak işlemlerde Kurum kayıtlarının esas alınacağı hususu göz önünde
bulundurularak, petrol piyasasında faaliyet gösteren tüm lisans sahibi kişilerin
durumlarında/faaliyetlerinde herhangi bir değişiklik olması halinde derhal Kuruma
bildirme ve lisans tadil yükümlülüğü bulunmaktadır.
Açıklanan bu hususlar dikkate alınarak;
1. Dağıtım şirketleri tarafından bayilik sözleşmelerine ilişkin fesih bildirimlerinin
yapılmadığı, geç yapıldığı ve/veya usulüne uygun olarak yapılmadığı görülmektedir. Fesih
bildirimi Kuruma yapılmadığı müddetçe sorumluluk ilgili lisans sahibinde olacak ve
usulüne uygun olarak yapılmayan fesih bildirimleri işleme alınmayacaktır.
2. Bu bağlamda;
a) Karşılıklı olarak anlaşma ile fesih olması halinde ise dağıtım şirketi ve bayiyi temsile
yetkili kişi/kişilerce imzalı fesih protokolünün aslının veya noter onaylı suretinin,
b) Gerek dağıtıcılar ve gerekse bayiler tarafından yapılan tek taraflı fesihlerin muhataba
bildirimin noter kanalı ile yapılması gerekmekte olup, feshe ilişkin bildirimde muhatap
lisans sahibi kişiye (karşı tarafa) noter tarafından tebliğ edildiğine ilişkin şerhin de yer
aldığı,
bilgi ve belgelerin eklenerek tadil için Kurumumuza gönderilmesi gerekmektedir.
3. Sözleşmenin feshedildiği veya sona erdiği tarih itibarı ile ürün alışverişinin sona ermesi
gerekmektedir. Bu nedenle dağıtım şirketi ile sözleşmesi sona eren veya sözleşmesini
fesheden/sözleşmesi feshedilen bayilik lisansı sahipleri, yeni dağıtım şirketi ile imzalanan
bayilik sözleşmelerini Kuruma ibraz ederek lisans tadil talebinde bulunması
gerekmektedir. Aksi takdirde yeni dağıtım şirketi ile faaliyetini sürdüremeyecektir.
4. Dağıtım şirketi tarafından sehven yapılan fesih bildirimlerinin yine dağıtım şirketi
tarafından bildirilerek işlemin iptali talep edilmelidir.
5. Sözleşme süresi uzatılan veya yeniden sözleşme imzalanan durumlarda, dağıtım
şirketleri tarafından onaylı bayilik sözleşmeleri ivedi olarak Kuruma ibraz edilmelidir.
6. Yönetmeliğin 7 nci maddesinde bahsi geçen Taahhütname’nin 1 inci maddesinde
başvuru sahiplerince lisans başvurusu kapsamında sunulan bilgi ve belgelerin doğru ve
eksiksiz olduğu kabul ve taahhüt edilmektedir. Bu nedenle; bayi tarafından yapılan tek
taraflı fesihlerde noter kanalı ile gönderilen ihtarnamenin noter onaylı bir nüshası kabul
edilecek olup söz konusu ihtarnamedeki beyana göre işlem yapılacaktır.
7. Dağıtım şirketlerinin ve bayilerin Kurumumuz kayıtlarındaki yetki belgelerini (imza
sirküleri) güncel tutmaları gerekmektedir. Beyan edilmeyen yetki belgeleri ve yetki
belgelerindeki değişiklikler hususunda sorumluluğun dağıtım şirketlerinde ve bayilerde
olduğu hususunun göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
8. Lisans sahibi gerçek veya tüzel kişiler Kurumumuz kayıtlarını takip ederek olası
hataları ivedi olarak Kurumumuza bildirmek ve gerekli değişikliklerin yapılmasını
sağlamakla yükümlüdür. Aksi takdirde Kurumumuz kayıtları esas alınarak uygulama
yapılacaktır.
9. Kuruma yapılan fesih bildirimlerinde, fesih nedeninin “Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili
mevzuat hükümlerine aykırı davranılması hususu” olduğu taktirde gerekli işlemlerin
yapılabilmesi için bu duruma ilişkin bilgi ve belgelerin de ibraz edilmesi gerekmektedir.
Aksi takdirde itham içeren bu açıklamanın sorumlusu bildirimde bulunan olacaktır.
Taraflar arasındaki sözleşmelerin sona ermesi ve dağıtıcı değişikliğine ilişkin olarak işlerin
aksamaması ve mağduriyetlerin önlenmesi için yukarıda belirtilen konulara gereken
önemin verilmesi ve açıklanan hususların hassasiyetle takip edilmesi gerekmektedir.
Belirlenen hususlara uymayan, bildirimler dahil her türlü talep dikkate alınmayacak olup
doğacak hukuki sorumluluklar ilgilisine aittir.
Kurumumuz görev alanı kapsamındaki işlemlerin sağlıklı biçimde yürütülmesini teminen
gereği için ilgililerine duyurulur.
Bayilik Lisansı Tadilleri

Lisansı Olan Tesislerin Devirleri
1. Devreden tüzel veya gerçek kişi yetkililerince imzalı tesisin devredildiğini ve lisansının
iptal edilmesine dair dilekçe (Devir alan tüzel veya gerçek kişinin bayilik lisansı başvuru
dosyasında ibraz edilecektir.),
2. Devir alan tüzel veya gerçek kişiler, internet sayfamızda bulunan Bayilik Lisansı
başvurusu alt başlığında duyurulan bilgi ve belgeleriyle birlikte kuruma yeni başvuruda
bulunacaktır.
Aynı lisans için aynı anda birden fazla tadil talebinde bulunulduğu taktirde tek
lisans tadili bedeli alınır. Tüm tadil talepleri için tek dilekçede tadil talepleri
belirtilir.
Lisansı Tadilleri

İstasyonsuz bayilik lisanslarında Adres Değişikliği
1. Adres değişikliğinin olduğuna dair yetkililerce imzalı dilekçe,
2. Adres, telefon, faks, e.posta ve benzeri erişim bilgilerini içeren yetkililerce imzalı
beyanname,
3. Adres değişikliğini gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya sureti,
4. Yeni adrese göre düzenlenmiş bayilik sözleşmesi sureti (dağıtıcı şirket tarafından
onaylı).
5. Lisans tadili bedelinin yatırıldığına dair dekontun aslı.
6. Ortaklar ve Hisse Dağılımı Beyanı
Ortaklardan:



Gerçek kişiler için; adı ve soyadı, T.C uyruklular için kimlik numarası, diğerleri için
varsa eşdeğeri numara ve ikametgah adresinin,
Tüzel kişiler için; unvanı, bağlı olunan oda, oda sicil numarası ve ikametgah
adresinin,
Sermaye payının; sayısı, gruplara göre dağılımı ve tutarlarının,
beyan edildiği metin
Ortakların Tüzel kişi olması durumunda, gerçek kişiye ulaşılıncaya kadar ortaklar ve hisse
dağılımı bayanının ibraz edilmesi gerekmektedir.
7. Adli Sicil Kaydı
Adli Sicilden son üç ay içinde alınmış imzalı ve mühürlü belge (Tüm ortaklar için)
Aynı lisans için aynı anda birden fazla tadil talebinde bulunulduğu taktirde tek lisans tadili
bedeli alınır. Tüm tadil talepleri için tek dilekçede tadil talepleri belirtilir.
Lisansı Tadilleri

Mevcut Lisanstaki Unvan Değişikliği
1. Unvan değişikliğinin olduğuna dair yetkililerce imzalı dilekçe,
2. Unvan değişikliğini gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,
3. Yeni unvanın bulunduğu İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı sureti (İstasyonlu bayilik
lisansı sahiplerinde aranır),
4. Yeni unvana göre düzenlenmiş Oda Sicil Kayıt Sureti,
5. Yeni unvana göre düzenlenmiş Taşıma Belgesi (Lisansa işlenmiş taşıma aracı var ise),

Ulaştırma Bakanlığınca durumuna uygun verilen Taşıma yetki belgesinin onaylı
sureti (Taşıma ve/veya tankerleri ile tarımsal amaçlı satış yapan istasyonlu
akaryakıt bayileri için),

Taşıt belgesinin onaylı sureti (Sadece, tankerleri ile tarımsal amaçlı satış yapan
istasyonlu akaryakıt bayileri için),

Taşıt kartı veya kartlarının onaylı sureti (Sadece, tankerleri ile tarımsal amaçlı
satış yapan istasyonlu akaryakıt bayileri için),

Tanker Sayacı Muayene Cüzdanı Sureti (Sadece, tankerleri ile tarımsal amaçlı satış
yapan istasyonlu akaryakıt bayileri için),
6. Yeni unvana göre düzenlenmiş bayilik sözleşmesi sureti (dağıtıcı şirket tarafından
onaylı).
7. Lisans tadili bedelinin yatırıldığına dair dekontun aslı.
8. Ortaklar ve Hisse Dağılımı Beyanı
Ortaklardan:



Gerçek kişiler için; adı ve soyadı, T.C uyruklular için kimlik numarası, diğerleri için
varsa eşdeğeri numara ve ikametgah adresinin,
Tüzel kişiler için; unvanı, bağlı olunan oda, oda sicil numarası ve ikametgah
adresinin,
Sermaye payının; sayısı, gruplara göre dağılımı ve tutarlarının,
beyan edildiği metin
Ortakların Tüzel kişi olması durumunda, gerçek kişiye ulaşılıncaya kadar ortaklar ve hisse
dağılımı bayanının ibraz edilmesi gerekmektedir.
9. Adli Sicil Kaydı
Adli Sicilden son üç ay içinde alınmış imzalı ve mühürlü belge (Tüm ortaklar için)
Aynı lisans için aynı anda birden fazla tadil talebinde bulunulduğu taktirde tek lisans tadili
bedeli alınır. Tüm tadil talepleri için tek dilekçede tadil talepleri belirtilir.
Lisansı Tadilleri

Mevcut Lisansta Mahalle, cadde, sokak ve benzeri yerlerin isim veya
numaralarının değişmesi nedeniyle yapılan tadiller
1. Adres değişikliğinin olduğuna dair yetkililerce imzalı dilekçe,
2. Yeni adrese göre düzenlenmiş İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı,
3. Adresin değiştirildiğine belirten ilgili makam tarafından onaylı belgeniz aslı veya onaylı
sureti, (ruhsat numarasının değişmesi durumunda istenir.)
4. Yeni adrese göre düzenlenmiş bayilik sözleşmesi sureti (dağıtıcı şirket tarafından
onaylı).
5. Lisans tadili bedelinin yatırıldığına dair dekontun aslı.
6. Ortaklar ve Hisse Dağılımı Beyanı
Ortaklardan:



Gerçek kişiler için; adı ve soyadı, T.C uyruklular için kimlik numarası, diğerleri için
varsa eşdeğeri numara ve ikametgah adresinin,
Tüzel kişiler için; unvanı, bağlı olunan oda, oda sicil numarası ve ikametgah
adresinin,
Sermaye payının; sayısı, gruplara göre dağılımı ve tutarlarının,
beyan edildiği metin
Ortakların Tüzel kişi olması durumunda, gerçek kişiye ulaşılıncaya kadar ortaklar ve hisse
dağılımı bayanının ibraz edilmesi gerekmektedir.
7. Adli Sicil Kaydı
Adli Sicilden son üç ay içinde alınmış imzalı ve mühürlü belge (Tüm ortaklar için)
Aynı lisans için aynı anda birden fazla tadil talebinde bulunulduğu taktirde tek lisans tadili
bedeli alınır. Tüm tadil talepleri için tek dilekçede tadil talepleri belirtilir.
Bayilik Lisansı Tadilleri

Mevcut Lisans İçin Taşıma Bilgilerinin Eklenmesi / Değiştirilmesi /
Çıkarılması
Ekleme
1. Taşıma yetki belgesinin mevcut lisansa eklenmesi talebinin belirtildiği, kişinin imza
sirkülerinde / beyannamesinde yer alan yetkililerce imzalanmış dilekçe,
2. Ulaştırma Bakanlığınca durumuna uygun verilen taşıma yetki belgesinin onaylı sureti,
3. Lisans tadili bedelinin yatırıldığına dair dekontun aslı.
4. Ortaklar ve Hisse Dağılımı Beyanı
Ortaklardan:

Gerçek kişiler için; adı ve soyadı, T.C uyruklular için kimlik numarası, diğerleri için
varsa eşdeğeri numara ve ikametgah adresinin,


Tüzel kişiler için; unvanı, bağlı olunan oda, oda sicil numarası ve ikametgah
adresinin,
Sermaye payının; sayısı, gruplara göre dağılımı ve tutarlarının,
beyan edildiği metin
Ortakların Tüzel kişi olması durumunda, gerçek kişiye ulaşılıncaya kadar ortaklar ve hisse
dağılımı bayanının ibraz edilmesi gerekmektedir.
5. Adli Sicil Kaydı
Adli Sicilden son üç ay içinde alınmış imzalı ve mühürlü belge (Tüm ortaklar için)
Değiştirme
1. Mevcut lisansta yer alan taşımaya ilişkin bilgilerin değiştirilmesi talebinin belirtildiği,
kişinin imza sirkülerinde / beyannamesinde yer alan yetkililerce imzalanmış dilekçe,
2. Ulaştırma Bakanlığınca durumuna uygun verilen taşıma yetki belgesinin onaylı sureti,
3. Lisans tadili bedelinin yatırıldığına dair dekontun aslı.
4. Ortaklar ve Hisse Dağılımı Beyanı
Ortaklardan:



Gerçek kişiler için; adı ve soyadı, T.C uyruklular için kimlik numarası, diğerleri için
varsa eşdeğeri numara ve ikametgah adresinin,
Tüzel kişiler için; unvanı, bağlı olunan oda, oda sicil numarası ve ikametgah
adresinin,
Sermaye payının; sayısı, gruplara göre dağılımı ve tutarlarının,
beyan edildiği metin
Ortakların Tüzel kişi olması durumunda, gerçek kişiye ulaşılıncaya kadar ortaklar ve hisse
dağılımı bayanının ibraz edilmesi gerekmektedir.
5. Adli Sicil Kaydı
Adli Sicilden son üç ay içinde alınmış imzalı ve mühürlü belge (Tüm ortaklar için)
Çıkarma
1. Taşıma yetki belgesinin mevcut lisansa eklenmesi talebinin belirtildiği imza sirkülerinde
yer alan yetkililerce imzalanmış dilekçe,
2. Lisans tadili bedelinin yatırıldığına dair dekontun aslı.
3. Ortaklar ve Hisse Dağılımı Beyanı
Ortaklardan:


Gerçek kişiler için; adı ve soyadı, T.C uyruklular için kimlik numarası, diğerleri için
varsa eşdeğeri numara ve ikametgah adresinin,
Tüzel kişiler için; unvanı, bağlı olunan oda, oda sicil numarası ve ikametgah
adresinin,

Sermaye payının; sayısı, gruplara göre dağılımı ve tutarlarının,
beyan edildiği metin
Ortakların Tüzel kişi olması durumunda, gerçek kişiye ulaşılıncaya kadar ortaklar ve hisse
dağılımı bayanının ibraz edilmesi gerekmektedir.
4. Adli Sicil Kaydı
Adli Sicilden son üç ay içinde alınmış imzalı ve mühürlü belge (Tüm ortaklar için)
Aynı lisans için aynı anda birden fazla tadil talebinde bulunulduğu taktirde tek lisans tadili
bedeli alınır. Tüm tadil talepleri için tek dilekçede tadil talepleri belirtilir.
Bayilik Lisansı Tadilleri

Mevcut Bayilik Lisansına (İSTASYONLU) Tarımsal Amaçlı Satış Yapmak
Üzere Araç Ekleme ve/veya Çıkarma
Ekleme
1. Tarımsal amaçlı satış tankeri olarak eklenecek araçların plakalarının ve eklenecekleri
lisans numaralarının belirtildiği, kişinin imza sirkülerinde / beyannamesinde yer alan
yetkililerce imzalanmış dilekçe,
2. Taşıma Belgesi

* Ulaştırma Bakanlığınca durumuna uygun verilen;
a) Taşıma yetki belgesinin onaylı sureti,
b) Taşıt belgesinin onaylı sureti,
c) Taşıt kartı veya kartlarının onaylı sureti,
d) Tanker Sayacı Muayene Raporu onaylı sureti,
3. Lisans tadili bedelinin yatırıldığına dair dekontun aslı.
4. Ortaklar ve Hisse Dağılımı Beyanı
Ortaklardan:



Gerçek kişiler için; adı ve soyadı, T.C uyruklular için kimlik numarası, diğerleri için
varsa eşdeğeri numara ve ikametgah adresinin,
Tüzel kişiler için; unvanı, bağlı olunan oda, oda sicil numarası ve ikametgah
adresinin,
Sermaye payının; sayısı, gruplara göre dağılımı ve tutarlarının,
beyan edildiği metin
Ortakların Tüzel kişi olması durumunda, gerçek kişiye ulaşılıncaya kadar ortaklar ve hisse
dağılımı bayanının ibraz edilmesi gerekmektedir.
5. Adli Sicil Kaydı
Adli Sicilden son üç ay içinde alınmış imzalı ve mühürlü belge (Tüm ortaklar için)
Çıkarma
1. Tarımsal amaçlı satış tankeri kapsamından çıkartılacak araçların plakalarının ve
çıkarılacağı lisans numaralarının belirtildiği, kişinin imza sirkülerinde / beyannamesinde
yer alan yetkililerce imzalanmış dilekçe,
2. Lisans tadili bedelinin yatırıldığına dair dekontun aslı.
3. Ortaklar ve Hisse Dağılımı Beyanı
Ortaklardan:



Gerçek kişiler için; adı ve soyadı, T.C uyruklular için kimlik numarası, diğerleri için
varsa eşdeğeri numara ve ikametgah adresinin,
Tüzel kişiler için; unvanı, bağlı olunan oda, oda sicil numarası ve ikametgah
adresinin,
Sermaye payının; sayısı, gruplara göre dağılımı ve tutarlarının,
beyan edildiği metin
Ortakların Tüzel kişi olması durumunda, gerçek kişiye ulaşılıncaya kadar ortaklar ve hisse
dağılımı bayanının ibraz edilmesi gerekmektedir.
4. Adli Sicil Kaydı
Adli Sicilden son üç ay içinde alınmış imzalı ve mühürlü belge (Tüm ortaklar için)
Aynı lisans için aynı anda birden fazla tadil talebinde bulunulduğu taktirde tek lisans tadili
bedeli alınır. Tüm tadil talepleri için tek dilekçede tadil talepleri belirtilir.
Lisansı Tadilleri

Bayilik Lisansına (İstasyonlu) Sabit Köy Pompası Ekleme ve/veya
Çıkarma
Ekleme
1. Sabit köy pompası ekleneceğine dair yetkililerce imzalı dilekçe,
2. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe göre durumuna uygun olarak
alınan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının noter veya verilen makam tarafından tasdikli
sureti.
3. Lisans tadili bedelinin yatırıldığına dair dekontun aslı.
4. Ortaklar ve Hisse Dağılımı Beyanı
Ortaklardan:



Gerçek kişiler için; adı ve soyadı, T.C uyruklular için kimlik numarası, diğerleri için
varsa eşdeğeri numara ve ikametgah adresinin,
Tüzel kişiler için; unvanı, bağlı olunan oda, oda sicil numarası ve ikametgah
adresinin,
Sermaye payının; sayısı, gruplara göre dağılımı ve tutarlarının,
beyan edildiği metin
Ortakların Tüzel kişi olması durumunda, gerçek kişiye ulaşılıncaya kadar ortaklar ve hisse
dağılımı bayanının ibraz edilmesi gerekmektedir.
5. Adli Sicil Kaydı
Adli Sicilden son üç ay içinde alınmış imzalı ve mühürlü belge (Tüm ortaklar için)
Çıkarma
1. Tarımsal amaçlı sabit köy pompası kapsamından çıkartılacak tesis adresinin ve
çıkarılacağı lisans numaralarının belirtildiği, kişinin imza sirkülerinde / beyannamesinde
yer alan yetkililerce imzalanmış dilekçe,
2. Lisans tadili bedelinin yatırıldığına dair dekontun aslı.
3. Ortaklar ve Hisse Dağılımı Beyanı
Ortaklardan:



Gerçek kişiler için; adı ve soyadı, T.C uyruklular için kimlik numarası, diğerleri için
varsa eşdeğeri numara ve ikametgah adresinin,
Tüzel kişiler için; unvanı, bağlı olunan oda, oda sicil numarası ve ikametgah
adresinin,
Sermaye payının; sayısı, gruplara göre dağılımı ve tutarlarının,
beyan edildiği metin
Ortakların Tüzel kişi olması durumunda, gerçek kişiye ulaşılıncaya kadar ortaklar ve hisse
dağılımı bayanının ibraz edilmesi gerekmektedir.
4. Adli Sicil Kaydı
Adli Sicilden son üç ay içinde alınmış imzalı ve mühürlü belge (Tüm ortaklar için)
Aynı lisans için aynı anda birden fazla tadil talebinde bulunulduğu taktirde tek lisans tadili
bedeli alınır. Tüm tadil talepleri için tek dilekçede tadil talepleri belirtilir.
Taşıma Lisansı Tadilleri (Karayolu)

Mevcut Lisanstaki Unvan Değişikliği
1. Unvan değişikliğinin olduğuna dair yetkililerce imzalı dilekçe,
2. Unvan değişikliğini gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,
3. Yeni unvana göre düzenlenmiş Oda Sicil Kayıt Sureti,
4. Yeni unvana göre düzenlenmiş Taşıma Belgesi

Ulaştırma Bakanlığınca durumuna uygun verilen taşıma yetki belgesinin onaylı
sureti,
5. Lisans tadili bedelinin yatırıldığına dair dekontun aslı.
6. Ortaklar ve Hisse Dağılımı Beyanı
Ortaklardan:



Gerçek kişiler için; adı ve soyadı, T.C uyruklular için kimlik numarası, diğerleri için
varsa eşdeğeri numara ve ikametgah adresinin,
Tüzel kişiler için; unvanı, bağlı olunan oda, oda sicil numarası ve ikametgah
adresinin,
Sermaye payının; sayısı, gruplara göre dağılımı ve tutarlarının,
beyan edildiği metin
Ortakların Tüzel kişi olması durumunda, gerçek kişiye ulaşılıncaya kadar ortaklar ve hisse
dağılımı bayanının ibraz edilmesi gerekmektedir.
7. Adli Sicil Kaydı
Adli Sicilden son üç ay içinde alınmış imzalı ve mühürlü belge (Tüm ortaklar için)
Aynı lisans için aynı anda birden fazla tadil talebinde bulunulduğu taktirde tek lisans tadili
bedeli alınır. Tüm tadil talepleri için tek dilekçede tadil talepleri belirtilir.
Taşıma Lisansı Tadilleri (Karayolu)

Mevcut Lisans İçin Taşıma Bilgilerinin Değiştirilmesi
Değiştirme
1. Mevcut lisansta yer alan taşımaya ilişkin bilgilerin değiştirilmesi talebinin belirtildiği,
kişinin imza sirkülerinde / beyannamesinde yer alan yetkililerce imzalanmış dilekçe,
2. Ulaştırma Bakanlığınca durumuna uygun verilen taşıma yetki belgesinin onaylı sureti,
3. Lisans tadili bedelinin yatırıldığına dair dekontun aslı.
4. Ortaklar ve Hisse Dağılımı Beyanı
Ortaklardan:



Gerçek kişiler için; adı ve soyadı, T.C uyruklular için kimlik numarası, diğerleri için
varsa eşdeğeri numara ve ikametgah adresinin,
Tüzel kişiler için; unvanı, bağlı olunan oda, oda sicil numarası ve ikametgah
adresinin,
Sermaye payının; sayısı, gruplara göre dağılımı ve tutarlarının,
beyan edildiği metin
Ortakların Tüzel kişi olması durumunda, gerçek kişiye ulaşılıncaya kadar ortaklar ve hisse
dağılımı bayanının ibraz edilmesi gerekmektedir.
5. Adli Sicil Kaydı
Adli Sicilden son üç ay içinde alınmış imzalı ve mühürlü belge (Tüm ortaklar için)
Aynı lisans için aynı anda birden fazla tadil talebinde bulunulduğu taktirde tek lisans tadili
bedeli alınır. Tüm tadil talepleri için tek dilekçede tadil talepleri belirtilir.
Download