Proje Adı

advertisement
Proje Adı
AVRUPA BİRLİĞİ’NDE ORTAK HUKUK UYGULAMASI VE İNGİLTERE
ÖRNEĞİ
Proje Türü
LDV-PLM
Proje Numarası
2010-1-TR1-LEO02-17867
 Global Legal and Business Consultancy (İngiltere)
Yurtdışı Ortaklar ve
Ülkeler
 Sheppard Tapp International Legal Practice (İngiltere)
 İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Yurtiçi Ortaklar
Hareketlilik Süresi
4 hafta
Toplam Katılımcı Sayısı
40
Yurtdışı Akış Tarihleri
Proje Özeti
1. Akış: Ocak 2011
2. Akış: Şubat 2011
3. Akış: Mart 2011
Türkiye’de hukukçuların AB müktesebatı ve uygulamalarını çok iyi
bilmesi ve gerekli bilgi ve tecrübe ile donatılması Avrupa Birliği
üyelik sürecinde oldukça önem kazanmıştır. Bu süreç içerisinde
Avrupa Hukuku’nu bilen hukuk uygulayıcılarının üyelik sürecine
katkılarının yadsınamaz olduğu görülmektedir.
Kuşkusuz ki, AB uyum çalışmaları sürecinde yapılan yargı
reformlarının tam olarak amacına ulaşabilmesi hukuk
uygulayıcılarının Avrupa Birliği müktesebatını özümsemesi ile
mümkün olabilecektir. Bu amaç düşünüldüğünde hukuk eğitimi,
içerik olarak ve yöntem bakımından tek yönlülükten kurtarılmalı;
sadece ulusal hukuk değil, Avrupa hukukunun temelleri de
öğretilmelidir. Bu gerçekten hareket ederek hazırladığımız bu
projede genç hukukçuların yeni hukukî kural ve kurumları tanıması
zorunlu olup başta Avrupa Birliği hukuku olmak üzere gelişmekte
olan hukuk dallarının öğrenilmesinde fayda vardır. Bu kapsamda
avukat, hakim ve savcıların, AB uyum sürecinde hukuk
sistemimizdeki yargısal reformlara İngiltere’deki uygulamaları
yerinde görerek hızlı bir şekilde uyum sağlamalarını
kolaylaştırmaktır. Katılımcılar İngilltere’de 4 hafta arayla değişen
farklı süreler ile kalacaklardır.
ADAY BAŞVURU FORMU
Kişisel Bilgiler :
T.C. Kimlik No : .......................................
Adres :
Ad: …………………
Soyadı: …………………
Doğum Tarihi:……/……../……..
............................................................................................................
İlçe
: ......................................................................
............................................................................................................
İl
: ......................................................................
............................................................................................................
Posta kodu : ......................................................................
Ev/Cep telefonu : ...................................................................................................
e - Posta
: ......................................................................
Eğitim Bilgileri :
Yüksek Lisans
Lisans
Doktora
Eğitim kurumunun adı :
....................................................
....................................................
....................................................
Eğitim dalı :
....................................................
....................................................
....................................................
Süresi :
....................................................
....................................................
....................................................
Sonuç :
....................................................
....................................................
....................................................
(mezun / okuyor)
İş Deneyimleri :
Kurum / Birim Adı
Pozisyon / Ünvan
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Ayrılma Nedeni
...........................................................
..........................................................
......./......../............... - ......./......./........... .................................
...........................................................
..........................................................
......./......../............... - ......./......./........... .................................
Diğer (Yayınlar, Eğitimler, Sertifikalar):
Belirtiniz
Yukarıda yazılı tüm bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgilerin herhangi birinin gerçeğe aykırılığının saptanması halinde adaylık sürecimin iptalini
şimdiden kabul ve beyan ederim.
Tarih : ........./.........../..................
İmza:
Başvuru ve Ayrıntılı Bilgi: Arş. Gör. Aytaç ÖZELÇİ, İstanbul Kültür Üniv. Hukuk Fakültesi, [email protected]
SEÇİM KRİTERLERİ:
1. Proje katılımcılarının belirlenmesinde aranacak kriter ve seçim esasları aşağıda yer almaktadır.
- Üniversitelerde görev yapan akademik personel arasında olmak veya
- Yüksek lisans yada doktora programlarında eğitim alan ve unvansız görevlerde bulunan
hakim ve savcılar arasında olmak ve lisansüstü eğitim alan avukat veya stajyer avukat
olmak veya
- Hukukla yada sosyal bilimlerle ilgili alanlarda resmi yada özel kurum ve kuruluşlarda
çalışıyor olmak,
- Projeye katılımında isteklilik,
- Mesleğini sevme, ve yenilikçi düşüncelere açık olma
- Sürekli eğitime heveslilik,
- Avrupalılık kültürünü geliştirme yönünde eğilimli olmak,
- Birlikte çalışmaya (Ekip çalışmasına) ve iletişim kurmaya yatkınlık,
- İngiltere hareketi dönüşünde projedeki deneyimleriyle ve görev yaptığı alanla ilgili
akademik seviyede İngilizce bir rapor yada makale yazmayı kabullenmek,
- Sosyal uyum kabiliyeti yeterli olmak
- Girişimcilik ve sunuş becerisine sahip olmak,
Aşağıdaki kriterlere sahip olmak öncelikli olarak tercih edilecektir.
- Yabancı dil bilgisi düzeyi iletişim ve proje kapsamında sunulacak eğitim programlarını
alabilmek için yeterli olmak,
- Yurt dışına çıkmasına engel her hangi bir sağlık ya da idari sorunu bulunmamak,
- Daha önceden hazırlanan Leonardo Da Vinci programlarından yararlanmamış olmak,
Ayrıca yeterli başvuru olması halinde kadın ve erkek yararlanıcıların sayılarının eşit
olması hedeflenmiştir.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

321işletme

2 Cards oldcity

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards