Ek-1 - Resmi Gazete

advertisement
Ek-1
TARİFLER VE GENEL ŞARTLAR
A. TANIMLAR
Bu Yönetmeliğin amacı bakımından aşağıdaki tarifler uygulanır.
1 - “Araç Tipi”, aydınlatma ve ışıklı sinyal tertibatlarının yerleştirilmesi konusunda aşağıda
belirtilen temel hususlar bakımından farklılık göstermeyen araçlardır.
1.1 - Aracın boyutu ve dış şekli.
1.2 - Tertibatların sayısı ve konumu.
1.3 - Aşağıdaki araçlar, “farklı tipli araçlar” olarak kabul edilmez.
1.3.1 - Bu Ekin madde 1.1’inde ve madde 1.2’sinde belirtilen özellikler yönünden farklılık
gösteren, fakat söz konusu olan araç tipi için belirtilen lambaların tipi, sayısı, konumu ve
geometrik görülebilirlikte değişiklik gerektirmeyen araçlar,
1.3.2 - Bir Yönetmeliğin şartlarına göre tip onayı verilmiş, isteğe bağlı olan lambaların
takıldığı veya takılmadığı araçlar.
2
- “Enlemesine Düzlem”, aracın boylamasına orta düzlemine dik olan düşey düzlemdir.
3 - “Yüksüz Araç”; sürücü, yolcu ve yük olmadan, fakat yakıtı tamamen dolu, normal olarak
taşınan tamir takımları dahil olan araçtır.
4 - “Tertibat”, bir veya birden fazla fonksiyonları yerine getirmek için kullanılan bir aksam
veya aksamların bileşimidir.
5 - “Lamba”, yolu aydınlatmak veya diğer yol kullanıcılarına ışıklı sinyal vermek maksadıyla
tasarlanmış bir tertibattır. Arka plaka lambaları ve geri yansıtıcılarda, lamba olarak kabul
edilir.
5.1 - “Tek Bir Lamba”; bir fonksiyona, bir aydınlatma yüzeyine ve bir veya birden fazla ışık
kaynağına sahip olan bir tertibat veya tertibatın bir parçasıdır. Bir araç üzerine takılması
amacıyla, aynı olsun veya olmasın, aynı fonksiyona sahip, referans eksenin yönündeki
lambaların görünen yüzeylerinin izdüşümü, referans eksen yönündeki görünen yüzeylerin
izdüşümlerini çevreleyen en küçük dikdörtgenin % 60’ından daha az yer işgal etmeyecek
şekilde yerleştirilirse, “tek bir lamba”, gruplandırılmış veya bağımsız iki lambanın herhangi
bir birleşimini de ifade eder. Böyle bir durumda, onay istendiği yerde, lambaların her biri, tip
“D” lambası olarak onaylanmalıdır.
5.2 - “Eşdeğer Lambalar”, aynı fonksiyona sahip ve aracın tescil edildiği ülkede
ruhsatlandırılmış lambalardır. Bu tür lambalar, bu Ekin şartlarını sağlaması kaydıyla,
onaylanan araç üzerine takılanlardan farklı karakteristiklere sahip olabilirler.
5.3 - “Bağımsız Lambalar”, ayrı aydınlatma yüzeyine, ışık kaynağına ve lamba gövdesine
sahip olan lambalardır.
5.4 - “Gruplandırılmış Lambalar”, ayrı aydınlatma yüzeyine ve ışık kaynağına sahip fakat
lamba gövdeleri ortak olan lambalardır.
5.5 - “Birleştirilmiş Lambalar”, aydınlatma yüzeyleri ayrı, fakat ışık kaynağı ve lamba
gövdesi ortak olan lambalardır.
5.6 - “Karşılıklı Olarak Birleştirilmiş Lambalar”, ayrı ışık kaynaklarına veya farklı şartlar
altında çalışan tek ışık kaynağına (örneğin: optik, mekanik, elektriksel farklılıklar) tamamen
veya kısmen ortak aydınlatma yüzeylerine ve ortak bir lamba gövdesine sahip olan
lambalardır.
5.7 - “Ana (Uzun) Huzme Farı”; aracın önünde, yolu uzun bir mesafede aydınlatmak için
kullanılan lambadır.
5.8 - “Kısa Huzme Farı”; gelen sürücüleri veya diğer kullanıcıları, rahatsız etmeden veya
gözlerini kamaştırmadan aracın önündeki yolu aydınlatmak için kullanılan lambadır.
5.9 - “Yön Belirtme Lambası”; diğer kullanıcılara, sürücünün sağa doğru veya sola doğru yön
değiştirme niyetinde olduğunu göstermek için kullanılan lambadır.
5.10 - “Fren (Stop) Lambası”; aracın arkasındaki diğer kullanıcılara, sürücünün servis frenini
kullandığını gösteren lambadır.
5.11 - “Ön Konum Lambası”; önden bakıldığında, aracın varlığını göstermek için kullanılan
lambadır.
5.12 - “Arka Konum Lambası”, arkadan bakıldığında aracın varlığını göstermek için
kullanılan lambadır.
5.13 - “Ön Sis Lambası”; sis, yağmur fırtınası, kar yağışı veya toz bulutu durumlarında yolun
aydınlatılmasını artırmak için kullanılan lambadır.
5.14 - “Arka Sis Lambası”, yoğun siste aracın arka taraftan daha kolayca görünebilmesi için
kullanılan lambadır.
5.15 - “Geri Vites Lambası”, aracın gerisindeki yolu aydınlatmak ve aracın geriye doğru
gittiğini veya gideceğini, yolu kullanan başkalarını ikaz etmek için kullanılan lambadır.
5.16 - “Tehlike İkaz İşareti”, aracın yolu kullanan diğer araçlar için geçici olarak özel bir
tehlike oluşturduğunu göstermek amacıyla, bir aracın yön belirten lambaların tamamınca aynı
anda yapılan bir işlemdir.
5.17 - “Arka Plaka Aydınlatma Tertibatı”, arka plaka için ayrılmış olan bölgeyi aydınlatmak
için kullanılan tertibattır; böyle bir tertibat, bir kaç optik parçadan oluşabilir.
5.18 - “Geri Yansıtıcı”; araca bağlı olmayan bir ışık kaynağından yayılan ışığı yansıtarak,
kaynağın yanında bulunan bir gözlemciye aracın var olduğunu göstermek için kullanılan bir
tertibattır. Bu Yönetmeliğin amacı doğrultusunda geri yansıtıcı numara levhaları geri yansıtıcı
olarak kabul edilmezler.
6 - “Aydınlatma Yüzeyi” (bu Ekin İlave 1'ine bakınız).
6.1 - “Aydınlatma Tertibatının veya Geri Yansıtıcının Aydınlatma Yüzeyi”, çizim üzerinde
gösterilen tertibatın imalatçısı tarafından onay isteğinde beyan edilen saydam malzemenin dış
yüzeyinin tamamı veya bir kısmıdır (bu Ekin İlave 1'ine bakınız).
6.2 - “Aydınlatma Tertibatının Aydınlatma Yüzeyi”, (bu Ekin madde 5.7, madde 5.8, madde
5.13 ve madde 5.15’inde) yansıtıcının tüm alanının veya iz düşüm merceğinin elips şeklindeki
yansıtıcılı far için yöneltici merceğin yerine, enine düzlem üzerindeki dik izdüşümüdür.
Aydınlatma tertibatı, yansıtıcılı değilse, bu Ekin madde 6.3’ünde yer alan tarif uygulanır.
Lambanın ışık yayma yüzeyi, geri yansıtıcının tam ağzının sadece bir kısmı üzerinde
uzanıyorsa, sadece o kısmın izdüşümü dikkate alınır. Kısa huzme durumunda, aydınlatma
yüzeyi, mercekler üzerindeki kesim hattının görünen izi ile sınırlandırılır. Yansıtıcı ve
mercekler, bir başkasına göre ayarlanabilir. Ortalama ayar kullanılmalıdır.
6.3 - “Geri Yansıtıcı Haricindeki Işıklı Bir Sinyal Tertibatının Aydınlatma Yüzeyi”; (bu Ekin
madde 5.9 ile madde 5.12 arası, madde 5.14, madde 5.16 ve madde 5.17’sinde), referans
eksenine dik ve lambanın ışık yayan dış yüzeyi ile irtibatlı dik bir düzlemdeki lambanın düşey
izdüşümüdür. Bu iz düşüm, bu düzleme yerleştirilen ve her birinin referans ekseni
doğrultusundaki ışığın toplam şiddetinin sadece % 98’inin geçişine müsaade eden ekranların
kenarları ile sınırlanan alandaki izdüşümüdür. Aydınlatma yüzeyinin alt, üst ve yan sınırlarını
belirlemek için yalnızca yatay ve düşey kenarları olan ekranlar kullanılır.
6.4 - “Geri Yansıtıcının Aydınlatma Yüzeyi” (bu Ekin madde 5.18’inde), referans eksenine
dik ve geri yansıtıcılı optik sisteminin en dış parçalarına yakın ve o eksene paralel düzlemler
tarafından sınırlanan düzlemdeki bir geri yansıtıcı düşey izdüşümüdür. Aydınlatma yüzeyinin
alt, üst ve yan sınırlarını belirlemek için yalnızca yatay ve düşey düzlemler kullanılmalıdır.
7- “Görünen Yüzey”; belirtilmiş bir bakış istikametindeki, imalatçının veya yetkili
temsilcisinin isteği doğrultusunda, aşağıdakilerin düşey izdüşümüdür.
Bakış doğrultusuna dik ve merceklerin en dış noktasına teğet bir düzlemde, merceklerin dış
yüzeyi üzerinde izdüşümü yapılan aydınlatma yüzey sınırı (a-b) veya ışık yayma yüzeyi (c-d)
(bu Ekin İlave 1’indeki çizimlere bakınız).
8 - “Referans Ekseni”, referans doğrultusu olarak kullanım için (H=0°, V=0°), fotometrik
ölçümlerde alan açıları ve lambanın araç üzerine montajı için lamba imalatçısı tarafından
belirlenen lambanın karakteristik eksenidir.
9 - “Referans Merkezi”, referans ekseninin ışık yayma yüzeyi ile kesişme noktasıdır. Bu
merkez lambanın imalatçısı tarafından belirlenir.
10 - “Geometrik Görülebilirlik Açıları”, lambanın görünen yüzeyinin görülmesini gerektiren
en küçük uzaysal açı alanını belirleyen açılardır. Uzaysal açının bu alanı, merkezi lambanın
referans merkezi ile çakışan ve iki eşit kısma ayıran yere paralel küre parçaları ile belirlenir.
Bu parçalar, referans eksenine göre tayin edilir. Yatay açılar, boylama; düşey açılar ise
enleme karşılık gelir. Geometrik görülebilirlik açılarının iç tarafında, çok uzaktan
bakıldığında lambanın görünen (zahirî) yüzeyinin herhangi bir kısmından yayılan ışığın
dağılmasına yol açacak hiçbir engel bulunmamalıdır.
Ölçümler, lambaya daha yakın alınmışsa, bakış doğrultusunda, aynı doğruluğu elde etmek
için paralel olarak kaydırılmalıdır. Lambanın tip onayı verildiğinde mevcut olan geometrik
görülebilirlik açıları içindeki engeller dikkate alınmaz.
Lamba takıldığında, lambanın görünen yüzeyinin herhangi bir parçası, aracın bir başka
parçası ile kapatılmışsa, lambanın engellerle gizlenmeyen parçasının, optik bir birim olarak
tertibatın onayı için belirtilen fotometrim değerlere uyuyorsa, onay verilmelidir (bu Ekin
İlave 1'ine bakınız).
11 - “En Dış Kenar”, aracın her iki tarafında, aracın boylamasına orta düzlemine paralel olan
ve aracın en dış kenar çıkıntısına temas eden düzlemdir, aşağıdaki iz düşüm veya iz düşümler
dikkate alınmaz.
11.1 - Geri görüş aynaları.
11.2 - Yön belirtme lambaları.
12 - “Toplam Genişlik”, bu Ekin madde 11’inde belirtilen iki düşey düzlem arasındaki
mesafedir.
13 - “Aynı Yöne Bakan İki Lamba Arasındaki Mesafe”, bu Ekin madde 6’sında belirtilen iki
aydınlatma yüzeyinin kenarlarının referans eksenine dik bir düzlemdeki dik izdüşümleri
arasındaki mesafedir.
14 - “İşlevsel İkaz Göstergesi”, bir tertibatın doğru olarak çalışıp çalışmadığını gösteren
göstergedir.
15 - “Devre Kapalı, İkaz Göstergesi”, bir tertibatın çalıştırma kumandasının açıldığını
gösteren fakat tertibatın doğru olarak çalışıp çalışmadığını göstermeyen göstergedir.
B. GENEL ÖZELLİKLER
1 - Aydınlatma ve ışıklı sinyal tertibatları, aracın normal kullanım şartlarında ve maruz
kaldığı titreşimle birlikteki şartlara uygun olacak şekilde araç üzerine yerleştirilmeli, bu
yönetmelikte belirtilen karakteristikleri aynen korumalı ve bu Yönetmeliğin şartlarına
uygunluğa imkân vermelidir. Özellikle, lambaların ayarını istemeden bozmak mümkün
olmamalıdır.
2 - Aydınlatma lambaları, yerleşimlerinin düzgün olarak kolayca hizalandırma yapılabilecek
şekilde takılmalıdır.
3 - Işıklı sinyal tertibatlarının tamamı, araca takıldığında lambaların referans ekseni, yan geri
yansıtıcılarda aracın boylamasına orta düzlemine dik ve diğer sinyal tertibatlarının tamamında
ise bu düzleme paralel olmalıdır. Her yönde 3°’lik toleransa müsaade edilir. Ayrıca imalatçı
tarafından belirtilen takılma konusundaki her özel talimatlara uyulmalıdır.
4 - Özel talimatların olmaması durumunda, lambaların yükseklikleri ve yönlendirilmeleri,
boylamasına orta düzlemi düşey ve direksiyon veya yönelteç düz ileri konumda olacak
şekilde düz yatay yüzeye yerleştirilmiş, yüksüz bir araç ile kontrol edilir. Lastik basınçları
özel yükleme şartları için imalatçı tarafından belirtilen değerde olmalıdır.
5 - Özel talimatın bulunmayışı durumunda lambalar aşağıdaki gibi bir çift oluşturmalıdır.
5.1 - Aracın boylamasına orta düzlemine göre simetrik olarak yerleştirilmelidir.
5.2 - Aracın boylamasına orta düzlemine göre birbirine simetrik olmalıdır.
5.3 - Aynı kolorimetrik özellikleri sağlamalıdır.
5.4 - Aynı fotometrik karakteristiklere sahip olmalıdır.
6 - Özel talimat olmaması durumunda, her lamba kendisi ile ilgili şartı sağlıyorsa, lambalar
bağımsız olabilir veya bir tertibat içinde gruplandırılabilir, birleştirilebilir veya karşılıklı
olarak birleştirilebilir.
7 - Yerin üzerindeki maksimum yükseklik, aydınlatma yüzeyinin en üst noktasından,
minimum yükseklik aydınlatma yüzeyinin en alt noktasından ölçülür. Kısa huzmeli farların
zemin üzerindeki minimum yüksekliği, merceklerin veya daha yüksekse reflektörün alt
kenarından ölçülür.
8 - Özel talimatların olmaması durumunda, yön gösteren lambalar ve araç tehlike ikaz
işaretinin haricinde hiç bir lamba yanıp sönmeyebilir.
9 - Ön tarafa doğru, hiçbir kırmızı ışık görünür olmamalı ve arka tarafa doğru, geri vites
lambası hariç, hiçbir beyaz ışık görünür olmamalıdır. Bu özellik aşağıdaki şekilde kontrol
edilmelidir (Ek-2’den Ek-6’ya kadar bulunan eklerin İlave 1’inde yer alan iki veya üç
tekerlekli araç tipine göre çizimlere bakınız).
9.1 - Kırmızı ışığın, ön tarafa doğru görülebilirliği için: Aracın ön kısmının önünde 25 m
mesafede yerleştirilmiş enine düzlemde Bölge 1 içinde hareket eden bir gözlemci tarafından
bakıldığında kırmızı lamba doğrudan görülebilir olmamalıdır.
9.2 - Beyaz ışığın arka tarafa doğru görülebilirliği için: Aracın arka kısmının arkasında 25 m
mesafede yerleştirilmiş enine düzlemde Bölge 2 içinde hareket eden bir gözlemci tarafından
bakıldığında beyaz lamba doğrudan görülebilir olmamalıdır.
9.3 - Gözlemci tarafından bakıldığında Bölge 1 ve Bölge 2 aşağıda belirtilen şekilde kendi
düzlemlerinde sınırlıdır.
9.3.1 - Yükseklikle ilgili olarak, zeminden itibaren sırasıyla 1 m ve 2,2 m yükseklikte iki
yatay düzlem.
9.3.2 - Genişlikle ilgili olarak, aracın orta boylamasına referans düzlemi referans alınarak
sırasıyla öne ve arkaya doğru ve aracın dışına doğru 15 derecelik açı yapan iki düşey. Bu
düzlemlerde, aracın boylamasına orta düzlemine paralel ve toplam genişliği temsil eden düşey
düzlemlerle aracın toplam uzunluğunu temsil eden enine düzlemlere kesişimi olan düşey
doğruları kapsar.
10 - Elektrik bağlantıları, ön konum lambası veya ön konum lambası yoksa kısa huzmeli far,
arka konum lambası ve arka tescil plaka lambası sadece aynı anda yanıp sönecek şekilde
yapılmalıdır.
11 - Özel şart yoksa elektrik bağlantıları, bu Ekin madde 10’unda belirtilen lambalar
yakılmadıkça, uzun huzmeli ve kısa huzmeli farlar, ön sis lambaları, yanmayacak şekilde
yapılmalıdır. Bu özellik, ışıklı ikazların, uzun huzmeli farın veya kısa huzmeli farın veya kısa
huzme ve uzun huzmeli farların birlikte dönüşümlü olarak kısa aralıklarla fasılalı yanmasıyla
oluştuğunda, uzun huzme veya kısa huzmeli farlarına uygulanmamalıdır.
12 - İkaz Düzenleri
12.1 - Bütün ikaz düzenleri normal sürüş konumunda sürücü tarafından açık olarak görülebilir
olmalıdır.
12.2 - Devre kapalı ikaz düzeni için bir hüküm belirtildiğinde, ikaz düzeni çalışma ikaz
düzeni ile değiştirilebilir.
13 - Lambaların yaydığı ışık renkleri aşağıdaki gibi olmalıdır:
Uzun huzmeli farı
Üçgen olmayan ön geri yansıtıcı
Kısa huzmeli farı
Yön belirtme lambası
Fren lambası
Ön konum lambası
Arka konum lambası
Ön sis lambası
Arka sis lambası
Geri vites lambası
Tehlike ikaz işareti
Arka tescil plaka lambası
Üçgen olmayan yan geri yansıtıcı
Üçgen olmayan arka geri yansıtıcı
Pedal geri yansıtıcı
: beyaz
: beyaz
: beyaz
: amber
: kırmızı
: beyaz
: kırmızı
: beyaz/sarı
: kırmızı
: beyaz
: amber
: beyaz
: amber
: kırmızı
: amber
Lamba renklerinin tarifi bu Ekin İlave 2’sinde yer aldığı şekilde olmalıdır.
14 - Bütün aydınlatma ve ışıklı sinyal tertibatlarının aksam tip onayı bulunmalıdır. Bununla
birlikte, 0,5 kW’dan büyük olmayan motora sahip ve maksimum hızı 25 km/saat’i geçmeyen
mopedlerde aydınlatma ve ışıklı sinyal tertibatları ile ilgili uyumlaştırılmış hükümlerin
yürürlüğe girişine kadar, bu mopedlere onaylanmamış kısa huzmeli far ve/veya arka konum
lambası takılabilir.
Bu durumda imalatçı söz konusu tertibatların ISO standart 6742/1’e uyduğunu belirtmelidir.
İlave özel şartlar 2002/24/AT yönetmeliğinin 18 inci maddesinin (b) fıkrasında yer alan
işlemlere göre belirtilecektir.
Ek-1 İlave 1
LAMBA YÜZEYLERİ, EKSENLERİ VE REFERANS MERKEZİ
VE GEOMETRİK GÖRÜLEBİLİRLİK AÇILARI
Açıklamalar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Aydınlatma yüzeyi
Referans ekseni
Referans merkezi
Geometrik görülebilirlik açısı
Işık yayan yüzey
Aydınlatma yüzeyi üzerindeki görünen yüzey
Işık yayan yüzey üzerindeki görünen yüzey
Bakış yönü
Not - Görünür yüzeyin çizimi ile birlikte ışık yayan yüzeyin teğeti olarak kabul edilir.
Ek-1 İlave 2
LAMBA RENKLERİNİN TARİFİ
TRİKROMATİK KOORDİNATLAR
Kırmızı
Sarıya doğru sınır:
Mora doğru sınır:
y < 0,335
z < 0,008
Beyaz
Maviye doğru sınır:
Sarıya doğru sınır:
Yeşile doğru sınır:
Yeşile doğru sınır:
Mora doğru sınır:
Kırmızıya doğru sınır:
Kırmızıya doğru sınır:
Yeşile doğru sınır:
Beyaza doğru sınır:
x  0,310
x < 0,500
y < 0,150 + 0,640x
y < 0,440
y  0,050 + 0,750x
y  0,382
y  0,138 + 0,580x
y < 1,29 - 0,100
y  - x + 0,940
y  0,440
y < - x + 0,992
y < 0,429
y  0,398
z < 0,007
Sarı
Amber
Spektral değere doğru sınır:
Sarıya doğru sınır:
Kırmızıya doğru sınır:
Beyaza doğru sınır:
2856 K’ lik renk sıcaklığa sahip olan bir kaynak yukarıdaki sınırları kontrol etmek için
kullanılır (Aydınlatma konusunda Uluslararası Komisyon (ICI) Standart A).
Ek-2
İKİ TEKERLEKLİ MOPEDLERLE İLGİLİ ŞARTLAR
1 - Ek-1’de yer alan Bölüm B’nin 14 üncü maddesi hükümlerini etkilemeden, bütün iki
tekerlekli mopedlere aşağıdaki aydınlatma ve ışıklı sinyal tertibatları takılmalıdır.
1.1 - Kısa huzmeli farı.
1.2 - Arka konum lambası.
1.3 - Fren lambası. Ek-1’de yer alan Bölüm B’nin 14 üncü maddesinde sağlanan muafiyet
kapsamındaki mopedlere bu şart uygulanmaz.
1.4 - Üçgen olmayan yan geri yansıtıcılar.
1.5 - Üçgen olmayan arka geri yansıtıcılar.
1.6 - Pedal geri yansıtıcılar, sadece iki tekerlekli mopede geriye katlanamaz pedal takılı ise.
2 - İlave olarak bütün iki tekerlekli mopedlere aşağıdaki aydınlatma ve ışıklı sinyal tertibatları
takılabilir.
2.1 -Uzun huzmeli farı.
2.2 - Yön belirtme lambaları.
2.3 - Arka tescil plaka lambası.
2.4 - Ön konum lambası.
2.5 - Üçgen olmayan ön geri yansıtıcılar.
3 - Bu Ekin madde 1’inde ve madde 2’sinde belirtilen aydınlatma ve ışıklı sinyal
tertibatlarının her biri bu Ekin 6 ncı maddesinin uygun hükümlerini sağlayacak şekilde
takılmalıdır.
4 - Bu Ekin madde 1’inde ve madde 2’sinde belirtilen aydınlatma ve ışıklı sinyal
tertibatlarının dışında herhangi bir tertibat takılmayabilir.
5 - 97/24/AT Yönetmeliğine göre motosikletler için tip onaylı veya M1 ve N1 sınıflarındaki
araçlar için 76/757/AT, 76/758/AT, 76/759/AT, 76/760/AT, 76/761/AT, 76/762/AT,
77/538/AT veya 77/539/AT ilgili yönetmeliklerine göre tip onaylı olan bu Ekin madde 1’inde
ve madde 2’sinde belirtilen aydınlatma ve ışıklı sinyal tertibatlarına, mopedlerde de müsaade
edilir.
6 - ÖZEL TAKMA ŞARTLARI
6.1 - UZUN HUZMELİ FARLAR
6.1.1 - Sayısı: Bir veya iki.
6.1.2 - Düzenleme çizimi: Özel şart yoktur.
6.1.3 - Konumu
6.1.3.1 - Genişlik:
- Bir bağımsız uzun huzmeli far, diğer bir ön lambanın üstüne, altına veya bir yanına
takılabilir: bu lambaların biri diğerinin üstünde ise uzun huzmeli farın referans merkezi aracın
boylamasına orta düzlemi içinde kalmalıdır; bu lambalar yan yana ise bunların referans
merkezi aracın boylamasına orta düzlemine göre simetrik olmalıdır.
- Diğer bir ön lamba ile karşılıklı olarak birleştirilmiş uzun huzmeli far, referans merkezi
aracın boylamasına orta düzlemi içinde kalacak şekilde takılmalıdır; ancak araçta uzun
huzmeli farın yanında bağımsız kısa huzmeli bir far takılmış ise bunların referans merkezi
aracın boylamasına orta düzlemine göre simetrik olmalıdır.
- Biri veya her ikisi diğer bir ön lamba ile karşılıklı olarak birleştirilmiş iki uzun huzmeli far,
referans merkezleri aracın boylamasına orta düzlemine göre simetrik olacak şekilde
takılmalıdır.
6.1.3.2 - Uzunluk: Aracın önünde. Farlardan yayılan ışık, aracın geri görüş aynalarından
ve/veya diğer yansıtıcı yüzeylerden doğrudan veya dolaylı olarak yansıyıp sürücüyü rahatsız
etmiyorsa bu şartın sağlandığı kabul edilir.
6.1.3.3 - Her durumda, herhangi bir bağımsız uzun huzmeli farın aydınlatma yüzeyi kenarı ile
kısa huzmeli farın kenarı arasındaki mesafe 200 mm’yi geçmemelidir.
6.1.3.4 - İki uzun huzmeli farın aydınlatma yüzeyi arasındaki mesafe 200 mm’yi
geçmemelidir.
6.1.4 - Geometrik Görülebilirlik
Aydınlatma yüzeyinin görülebilirliği, kabul edilen bakış yönünde, aydınlatılmayan
alanlardaki görülebilirlik dahil olmak üzere, aydınlatma yüzeyinin çevresine bağlı olarak
oluşan hatları ve farın referans ekseni ile 5°’den az olmayan bir açı ile oluşan ıraksak bir
bölge içerisinde sağlanmalıdır. Geometrik görülebilirlik açılarının başladığı yer, uzun huzmeli
far merceklerinin ön kısmına teğet olan enine bir düzlem üzerindeki aydınlatma yüzeyinin
izdüşümünün çevresidir.
6.1.5 - Yönlendirme: Öne doğru.
Yönlendirme açısı ile birlikte dönebilir.
6.1.6 - Kısa huzmeli far ve ön konum lambası ile gruplandırılabilir.
6.1.7 - Herhangi bir diğer lamba ile birleştirilemez.
6.1.8. Aşağıdakilerle karşılıklı olarak birleştirilebilir.
6.1.8.1 - Kısa huzmeli farla.
6.1.8.2 - Ön konum lambası ile.
6.1.9 - Elektrik Bağlantıları
Uzun huzmeli farlar aynı anda yanmalıdır. Kısa huzmeden uzun huzmeli farlara geçişte, bütün
uzun huzmeli farlar yanmalıdır. Uzun huzmeden kısa huzmeye geçişte bütün uzun huzmeli
farlar aynı anda sönmelidir. Uzun huzmeli far olarak yandığında, kısa huzmeler aynı zamanda
yanmaya devam edebilir.
6.1.10 - Devre kapalı ikaz düzeni: İsteğe bağlıdır.
Mavi yanıp söner olmayan ikaz ışığı.
6.2 - KISA HUZMELİ FARLAR
6.2.1 - Sayısı: Bir veya iki.
6.2.2 - Düzenleme çizimi: Özel şart yoktur.
6.2.3 - Konumu
6.2.3.1 - Genişlik:
- Bir bağımsız kısa huzmeli far, diğer bir ön lambanın üstüne, altına veya bir yanına
takılabilir: bu lambaların biri diğerinin üstünde ise kısa huzmeli farın referans merkezi aracın
boylamasına orta düzlemi içinde kalmalıdır; bu lambalar yan yana ise bunların referans
merkezleri aracın boylamasına orta düzlemine göre simetrik olmalıdır.
- Diğer bir ön lamba ile karşılıklı olarak birleştirilmiş kısa huzmeli far, referans merkezi
aracın boylamasına orta düzlemi içinde kalacak şekilde takılmalıdır; ancak araçta kısa
huzmeli farın yanında bağımsız uzun huzmeli bir far takılmış ise bunların referans merkezi
aracın boylamasına orta düzlemine göre simetrik olmalıdır.
- Biri veya her ikisi diğer bir ön lamba ile karşılıklı olarak birleştirilmiş iki kısa huzmeli far,
referans merkezleri aracın boylamasına orta düzlemine göre simetrik olacak şekilde
takılmalıdır.
6.2.3.2 - Yükseklik: Zeminden yüksekliği minimum 500 mm ve maksimum 1200 mm’dir.
6.2.3.3 - Uzunluk: Aracın önünde. Farlardan yayılan ışık, aracın geri görüş aynalarından
ve/veya diğer yansıtıcı yüzeylerden doğrudan veya dolaylı olarak yansıyıp sürücüyü rahatsız
etmiyorsa bu şartın sağlandığı kabul edilir.
6.2.3.4 - İki kısa huzmeli farlarda aydınlatma yüzeyleri arasındaki mesafe, 200 mm’yi
geçmemelidir.
6.2.4 - Geometrik Görülebilirlik
Ek-1’de yer alan Bölüm A madde 10’da belirtilen  ve  açıları ile tayin edilir.
 = Yukarıya doğru 15 ve aşağıya doğru 10.
 = Sadece bir kısa huzmeli far varsa sola ve sağa doğru 45°,
İki kısa huzmeli far varsa dışarıya doğru 45 ve içeriye doğru 10.
Farın yanındaki bölmelerin veya başka tür teçhizatların bulunması, yolu kullanan başkalarının
rahatsızlığına neden olacak ikincil etkenlere sebep olmamalıdır.
6.2.5 - Öne doğru yönlendirme
Yönlendirme açısı ile birlikte dönebilir.
6.2.6 - Uzun huzmeli far ve ön konum lambası ile gruplandırılabilir.
6.2.7 - Herhangi bir diğer lamba ile birleştirilemez.
6.2.8. Uzun huzmeli farla ve ön konum lambası ile karşılıklı olarak birleştirilebilir.
6.2.9 - Elektrik Bağlantıları
Kısa huzmeli farlara geçiş kumandası bütün uzun huzmeli farları aynı anda söndürmelidir.
Bununla birlikte uzun huzmeli far olarak yandığında, kısa huzmeler aynı zamanda yanmaya
devam edebilir.
6.2.10 - Devre kapalı ikaz düzeni: İsteğe bağlıdır.
Yeşil yanıp söner olmayan gösterge ışığı.
6.2.11 - Diğer şartlar: Yok.
6.3 - YÖN BELİRTME LAMBALARI
6.3.1 – Sayısı: Her yanda iki.
6.3.2 - Düzenleme çizimi: İki ön ve iki arka belirtme lambası.
6.3.3 - Konumu
6.3.3.1 - Genişlik:
6.3.3.1.1 - Aşağıdakiler ön belirtme lambalarına aynı anda uygulanır.
6.3.3.1.1.1 - Aydınlatma yüzeyleri arasındaki minimum mesafe 240 mm olmalıdır.
6.3.3.1.1.2 – Farın/farların aydınlatma yüzeylerinin dış kenarlarına teğet olan boylamasına
düşey düzlemlerin dışında yer almalıdır.
6.3.3.1.1.3 - Belirtme lambaları ile en yakınındaki kısa huzmeli farların aydınlatma yüzeyleri
arasındaki minimum mesafe aşağıdaki gibi olmalıdır:
- Belirtme lambasının minimum ışık şiddeti 90 cd olduğunda 75 mm.
- Belirtme lambasının minimum ışık şiddeti 175 cd olduğunda 40 mm.
- Belirtme lambasının minimum ışık şiddeti 250 cd olduğunda 20 mm.
- Belirtme lambasının minimum ışık şiddeti 400 cd olduğunda ≤ 20 mm.
6.3.3.1.2 - Arka belirtme lambalarının aydınlatma yüzeylerinin iç kenarları arasındaki mesafe
en az 180 mm olmalıdır.
6.3.3.2 - Yükseklik: Zeminden yüksekliği minimum 350 mm ve maksimum 1200 mm
olmalıdır.
6.3.3.3 - Uzunluk: Aracın boylamasına en arkasına karşılık gelen enine düzlem ile arka
belirtme lambalarının referans merkezi arasındaki öne doğru mesafe 300 mm’yi
geçmemelidir.
6.3.4 - Geometrik Görülebilirlik
Yatay açılar: Bu Ekin İlave 2’sine bakınız.
Düşey açılar: yatayın üstünde ve altında 15° .
Bununla birlikte, lambaların zeminden yüksekliği 750 mm’den daha az ise, yatayın altındaki
düşey açı 5°’ye kadar azaltılabilir.
6.3.5 - Yönlendirme:
Yön belirtme lambaları yönlendirme açısı ile birlikte dönebilir.
6.3.6 - Bir veya daha fazla lamba ile gruplandırılabilir.
6.3.7 - Herhangi bir diğer lamba ile birleştirilemez.
6.3.8 - Diğer bir lamba ile karşılıklı olarak birleştirilemez.
6.3.9 - Elektrik Bağlantıları
Yön belirtme lambaları, diğer lambalardan bağımsız olarak yanmalıdır. Aracın bir yanındaki
bütün yön belirtme lambaları, bir kumanda ile aynı anda yanıp sönebilmelidir.
6.3.10 - Çalışma ikaz düzeni: İsteğe bağlıdır.
Görsel (optik) veya sesli veya her ikisi birden olabilir. Düzen görülebilir bir işaret veriyorsa,
yanıp sönen yeşil bir ışık olmalı ve bütün çalışma şartlarında görülebilir olmalıdır. Yön
belirtme lambalarının herhangi birinde bir arıza halinde dahi, ya sönmeli ya da yanık kalmalı
veya frekansında belirgin bir değişiklik göstermelidir. Düzen tamamen sesli ise, açıkça
duyulabilmeli ve görsel ikaz düzeni ile aynı çalışma şartlarında olmalıdır.
6.3.11 - Diğer şartlar
Aşağıda listelenen şartlar, motorun ve aydınlatma tertibatlarının çalışması için temel devrelere
elektrik sağlayan elektrik üreticisi (şarj dinamosu) ile ölçülmelidir.
6.3.11.1 - Işıklı sinyal tertibatının çalıştırılmasını takiben, maksimum bir saniye içinde ışık
yanmalı ve maksimum bir ile bir buçuk saniye içinde ilk lambanın sönmesi gerçekleşmelidir.
6.3.11.2 - Doğru akım ile beslenmiş bütün araçlarda yön belirtme lambaları aşağıdakileri
sağlamalıdır:
6.3.11.2.1 - Yanıp söner ışık dakikada 90  30 defa yanıp sönmelidir.
6.3.11.2.2 - Aracın aynı yanındaki yön belirtme lambaları aynı frekans ve fazda yanıp
sönmelidir.
6.3.11.3 - Alternatif akım ile beslenmiş yön belirtme lambaları takılı araçta, motor hızı, aracın
maksimum hızına karşılık gelen hızın % 50’si ile % 100’ü arasında iken;
6.3.11.3.1 – Işıklar, dakikada 90  30 defa yanıp sönmelidir.
6.3.11.3.2 - Aracın aynı yanındaki yön belirtme lambaları, aynı anda veya dönüşümlü olarak
yanıp sönebilir. Bu Ekin İlave 1’inde tarif edilen bölgeler içinde ön lambalar arkadan
görünmemeli, arkadaki lambalar da önden görünmemelidir.
6.3.11.4 Alternatif akım ile beslenen yön belirtme lambaları takılı araçta motor devri,
imalatçı tarafından belirtilen rölanti devri ile aracın maksimum hızına karşılık gelen devrin %
50’si arasında iken;
6.3.11.4.1 – Işıklar, dakikada 90 + 30 ve 90 - 45 defa yanıp sönmelidir.
6.3.11.4.2 - Aracın aynı yanındaki yön belirtme lambaları, aynı anda veya dönüşümlü olarak
yanıp sönebilir. Bu Ekin İlave 1’inde tarif edilen bölgeler içinde ön lambalar arkadan
görünmemeli, arkadaki lambalar da önden görünmemelidir.
6.3.11.5 - Bir yön belirtme lambası, kısa devre hariç, arızalandığında, diğeri yanıp sönmeye
veya yanık kalmaya devam etmeli, ancak bu durumda frekans belirtilen frekanstan farklı
olabilir.
6.4 - FREN LAMBALARI
6.4.1 - Sayısı: Bir veya iki.
6.4.2 - Düzenleme çizimi: Özel şart yoktur.
6.4.3 - Konumu
6.4.3.1 - Genişlik: Sadece bir fren lambası varsa lambanın referans merkezi aracın
boylamasına orta düzlemi içinde kalmalıdır veya iki fren lambası varsa, aracın boylamasına
orta düzlemine göre simetrik olmalıdır.
6.4.3.2 - Yükseklik: Zeminden yüksekliği minimum 250 mm ve maksimum 1500 mm
olmalıdır.
6.4.3.3 - Uzunluk: Aracın arkasında.
6.4.4 - Geometrik Görülebilirlik
Yatay açılar: Sola ve sağa doğru 45°.
Düşey açılar: yatayın üstünde ve altında 15° .
Bununla birlikte, lambaların zeminden yüksekliği 750 mm’den az ise, yatayın altındaki düşey
açı 5°’ye kadar azaltılabilir.
6.4.5 - Yönlendirme: Aracın arkasına doğru.
6.4.6 - Bir veya daha fazla diğer arka lamba ile gruplandırılabilir.
6.4.7 - Herhangi bir diğer lamba ile birleştirilemez.
6.4.8 - Arka konum lambası ile karşılıklı olarak birleştirilebilir.
6.4.9 - Elektrik Bağlantıları: Servis frenlerinden en azından birine basıldığında yanmalıdır.
6.4.10 - Devre kapalı ikaz düzeni: Yasaktır.
6.5 - ÖN KONUM LAMBALARI
6.5.1 - Sayısı: Bir veya iki.
6.5.2 - Düzenleme çizimi: Özel şart yoktur.
6.5.3 - Konum
6.5.3.1 - Genişlik:
- Bir bağımsız ön konum lambası, diğer bir ön lambanın üstüne, altına veya bir yanına
takılabilir: bu lambaların biri diğerinin üstünde ise ön konum lambasının referans merkezi
aracın boylamasına orta düzlemi içinde kalmalıdır; bu lambalar yan yana ise bunların referans
merkezi aracın boylamasına orta düzlemine göre simetrik olmalıdır.
- Diğer bir ön lamba ile karşılıklı olarak birleştirilmiş ön konum lambası, referans merkezi
aracın boylamasına orta düzlemi içinde kalacak şekilde takılmalıdır.
- Biri veya her ikisi diğer bir ön lamba ile karşılıklı olarak birleştirilmiş iki ön konum lambası,
referans merkezleri aracın boylamasına orta düzlemine göre simetrik olacak şekilde
takılmalıdır.
6.5.3.2 - Yükseklik: Zeminden yüksekliği minimum 350 mm ve maksimum 1200 mm
olmalıdır.
6.5.3.3 - Uzunluk: Aracın önünde
6.5.4 - Geometrik Görülebilirlik
Yatay açı: Bir konum lambası varsa sola ve sağa doğru 80°; iki konum lambası varsa dışa
doğru 80° ve içe doğru 45°.
Düşey açı: yatayın üstünde ve altında 15°.
Bununla birlikte, lambaların zeminden yüksekliği 750 mm’den az ise, yatayın altındaki düşey
açı 5°'ye kadar azaltılabilir.
6.5.5 - Yönlendirme: Öne doğru. Yönlendirme açısı ile birlikte dönebilir.
6.5.6 - Diğer bir ön lamba ile gruplandırılabilir.
6.5.7 - Herhangi bir diğer ön lamba ile karşılıklı olarak birleştirilebilir.
6.5.8- Elektrik Bağlantıları: Özel şart yoktur.
6.5.9 -Devre kapalı ikaz düzeni: İsteğe bağlıdır.
Yanıp söner olmayan yeşil gösterge ışığı.
6.5.10 - Diğer şartlar: Yok.
6.6 - ARKA KONUM LAMBALARI
6.6.1 - Sayısı: Bir veya iki.
6.6.2 - Düzenleme çizimi: Özel şart yoktur.
6.6.3 - Konumu
6.6.3.1 - Genişlik: Bir arka konum lambası varsa referans merkezi, aracın boylamasına orta
düzlemi içinde kalmalıdır; veya iki konum lambası varsa, bu lambaların referans merkezleri
aracın boylamasına orta düzlemine göre simetrik olmalıdır.
6.6.3.2 - Yükseklik: Zeminden yüksekliği minimum 250 mm ve maksimum 1500 mm
olmalıdır.
6.6.3.3 - Uzunluk: Aracın arkasında.
6.6.4 - Geometrik Görülebilirlik
Yatay açı: Bir konum lambası varsa sola ve sağa doğru 80°; iki konum lambası varsa dışa
doğru 80° ve içe doğru 45°.
Düşey açı: yatayın üstünde ve altında 15°.
Bununla birlikte, lambaların zeminden yüksekliği 750 mm’den az ise, yatayın altındaki düşey
açı 5° 'ye kadar azaltılabilir.
6.6.5 - Yönlendirme: Arkaya doğru.
6.6.6 - Diğer bir arka lamba ile gruplandırılabilir.
6.6.7 - Fren lambası ile veya üçgen olmayan arka geri yansıtıcı ile veya her ikisi ile karşılıklı
olarak birleştirilebilir.
6.6.8 - Elektrik Bağlantıları: Özel şart yoktur
6.6.9 - Devre kapalı ikaz düzeni: İsteğe bağlıdır İkaz düzeninin işlevi uygun bulunduğu
durumda ön konum lambasının ikaz düzeni ile yerine getirilebilir
6.6.10 - Diğer şartlar: Yok.
6.7 - ÜÇGEN OLMAYAN YAN GERİ YANSITICILAR
6.7.1 - Her yandaki sayısı: Bir veya iki adet Class-1A(1) sınıfında.
6.7.2 - Düzenleme çizimi: Özel şart yoktur.
6.7.3 - Konumu
6.7.3.1 - Genişlik: Özel şart yoktur.
6.7.3.2 - Yükseklik: Zeminden yüksekliği minimum 300 mm ve maksimum 900 mm
olmalıdır.
6.7.3.3 - Uzunluk: Normal çalışma şartlarında sürücü veya yolcu veya onların elbiseleri ile
kapatılmayacak şekilde olmalıdır.
6.7.4 - Geometrik Görülebilirlik
Yatay açılar: Öne ve arkaya doğru 30°.
Düşey açılar: Yatayın üstünde ve altında 15°. Ancak, yansıtıcıların zeminden yüksekliği 750
mm’den az ise yatayın altındaki düşey açı 5°’ye azaltılabilir.
6.7.5 - Yönlendirme: Geri yansıtıcıların referans ekseni aracın boylamasına orta düzlemine
dik olmalı ve dışarıya doğru konumlandırılmalıdır. Öndeki yansıtıcılar yönlendirme açısı ile
birlikte dönebilir.
6.7.6 - Diğer işaret tertibatları ile gruplandırılabilir.
6.8 - ÜÇGEN OLMAYAN ARKA GERİ YANSITICILAR
6.8.1 - Sayısı: Bir adet, Class- 1A(1) sınıfında.
6.8.2 - Düzenleme çizimi: Özel şart yoktur.
6.8.3 - Konumu
6.8.3.1 - Genişlik: Referans merkezi aracın boylamasına orta düzleminde olmalıdır.
6.8.3.2 - Yükseklik: Zeminden yüksekliği minimum 250 mm ve maksimum 900 mm
olmalıdır.
6.8.3.3 - Uzunluk: Aracın arkasında.
6.8.4 - Geometrik Görülebilirlik
Yatay açı: sola ve sağa doğru 30°.
Düşey açı: yatayın üstünde ve altında 15°.
Bununla birlikte, lambaların zeminden yüksekliği 750 mm’den az ise, yatayın altındaki düşey
açı 5° 'ye kadar azaltılabilir.
6.8.5 - Yönlendirme: Arkaya doğru.
6.8.6 - Diğer herhangi bir lamba ile gruplandırılabilir.
(1) Motorlu Araçların ve Römorklarının Geri Yansıtıcıları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (76/757/AT) yer
alan sınıflamaya uygun olarak.
6.8.7 - Diğer şartlar: Yansıtıcının aydınlatma yüzeyi, arkaya takılmış diğer herhangi bir
kırmızı lamba ile ortak parçalara sahip olabilir.
6.9 - PEDAL GERİ YANSITICILAR
6.9.1 - İki tekerlekli mopedin her pedalına iki geri yansıtıcı takılmalıdır.
6.9.2 - Düzenleme çizimi: Özel şart yoktur.
6.9.3 - Diğer şartlar:
Geri yansıtıcının aydınlatma yüzeyi, çerçevesi içinde kalmalıdır. Yansıtıcılar, aracın hem
önünden hem de arkasından açıkça görülebilecek şekilde pedal gövdesi içine
yerleştirilmelidir. Yansıtıcıların referans ekseni, bunların şekli pedalın gövdesine uyarlanmalı
ve pedal eksenine doğru açıda konmalıdır. Pedal yansıtıcıları sadece, krank veya benzeri
tertibatlarla, motorun yerine itme vasıtası olarak görev yapabilen araç pedallarına
yerleştirilmelidir. Aracın kumandası olarak görev yapan veya sadece sürücü veya yolcunun
ayaklarını koyduğu pedallara yerleştirmek gerekli değildir.
6.10 - ÜÇGEN OLMAYAN ÖN GERİ YANSITICILAR
6.10.1 - Sayısı: Bir tane Class-1A(1) sınıfında.
6.10.2 - Düzenleme çizimi: Özel şart yoktur.
6.10.3 - Konumu
6.10.3.1 - Genişlik: Referans merkezi aracın boylamasına orta düzleminde olmalıdır.
6.10.3.2 - Yükseklik: Zeminden yüksekliği minimum 400 mm ve maksimum 1200 mm
olmalıdır.
6.10.3.3 - Uzunluk: Aracın önünde.
6.10.4 - Geometrik Görülebilirlik
Yatay açı: Sola ve sağa doğru 30°.
Düşey açı: Yatayın üstünde ve altında 15°.
Bununla birlikte, yansıtıcının zeminden yüksekliği 750 mm’den az ise, yatayın altındaki
düşey açı 5° 'ye kadar azaltılabilir.
6.10.5 - Yönlendirme: Öne doğru. Yönlendirme açısı ile birlikte dönebilir.
6.10.6 - Bir veya daha fazla lamba ile gruplandırılabilir.
6.10.7 - Diğer şartlar: Yok
6.11 - ARKA TESCİL PLAKA LAMBASI
6.11.1 - Sayısı: Bir
Motorlu Araçların ve Römorklarının Geri Yansıtıcıları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (76/757/AT) yer
alan sınıflamaya uygun olarak.
(1)
Lamba, plakanın konumunu aydınlatmayı amaçlayan birden çok optik aksamdan oluşabilir.
6.11.2 - Düzenleme çizimi:
6.11.3 – Konumu:
6.11.3.1 - Genişlik:
6.11.3.2 - Yükseklik:
6.11.3.3 - Uzunluk:
6.11.4 - Geometrik görülebilirlik:
6.11.5 - Konumu:













Lamba, tescil plakası
için ayrılmış yeri
aydınlatacak şekilde
olmalıdır.
6.11.6 - Bir veya daha fazla arka lamba ile gruplandırılabilir.
6.11.7 - Arka konum lambası ile birleştirilebilir.
6.11.8 - Diğer herhangi bir lamba ile karşılıklı olarak birleştirilemez.
6.11.9 - Elektrik Bağlantıları: Özel şart yok.
6.11.10 - Devre kapalı ikaz düzeni: İsteğe bağlıdır.
İkaz düzeninin çalışması, konum lambalarında olduğu gibi aynı ikaz düzeni ile sağlanmalıdır.
6.11.11 - Diğer şartlar: Yok.
Ek-2 İlave 1
KIRMIZI IŞIĞIN ÖNE DOĞRU VE BEYAZ IŞIĞIN ARKAYA DOĞRU
GÖRÜLEBİLİRLİĞİ
(Ek-1’de yer alan Bölüm B madde 9’a ve bu Ekte yer alan madde 6.3.11.4.2’ye bakınız.)
Şekil 1- Kırmızı ışığın öne doğru görülebilirliği
Şekil 2 - Beyaz ışığın arkaya doğru görülebilirliği
Ek-2 İlave 2
DÜZENLEME ÇİZİMİ
Önde ve arkada iki yön belirtme lambası
Ek-2 İlave 3
İKİ TEKERLEKLİ MOPEDİN BİR TİPİ ÜZERİNE AYDINLATMA VE IŞIKLI
SİNYAL TERTİBATLARININ YERLEŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ
BİLGİ DOKÜMANI (TANITIM BELGESİ)
(Aracın tip onay başvurusundan ayrı olarak sunulduğunda aksam tip onay başvurusuna
eklenmelidir.)
Başvuru No (Başvuru sahibi tarafından verilecektir): ………………………………
İki tekerlekli mopedin bir tipi üzerine aydınlatma ve ışıklı sinyal tertibatlarının yerleştirilmesi
ile ilgili aksam tip onayının başvuru MOTOY’un Ek-2’sinde yer alan A bölümündeki
aşağıdaki maddelerdeki bilgileri kapsamalıdır:
Madde 0.1.
Madde 0.2.
Madde 0.4’den madde 0.6’ya kadar.
Madde 8’den madde 8.4’e kadar.
Ek-2 İlave 4
Onay Kuruluşunun Adı
TEKERLEKLİ MOPEDİN BİR TİPİ ÜZERİNE AYDINLATMA VE IŞIKLI SİNYAL
TERTİBATLARININ YERLEŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ AKSAM TİP ONAY
BELGESİ
ÖRNEK
…………Teknik servis tarafından ……………. tarihinde verilen rapor no……………
Aksam tip onay no………………….
Kapsam genişletme no. ………………
1- Aracın (ticari ismi) markası …………………………………………………………
2 - Araç tipi ……………………………………………………………………………………
3 - İmalatçının ismi ve adresi……………………………………………………………………
4 - İmalatçı temsilcisinin ismi ve adresi (varsa) ……………………………………
5 - Kontroller için sunulan araç üzerindeki zorunlu aydınlatma tertibatları:(1)…………………
5.1 - Kısa huzmeli farlar
5.2 - Arka konum lambaları
5.3 - Üçgen olmayan yan geri yansıtıcılar
5.4 - Üçgen olmayan arka geri yansıtıcılar
5.5 - Pedal geri yansıtıcılar(2)
5.6 - Fren lambası (lambaları)(3)
6 - Kontroller için sunulan araç üzerindeki isteğe bağlı aydınlatma tertibatları:(1)
6.1 - Uzun huzmeli farlar: Evet/Hayır(*)
6.2 - Yön belirtme lambaları: Evet/Hayır(*)
6.3 - Arka tescil plaka lambası: Evet/Hayır(*)
6.4 - Ön konum lambaları: Evet/Hayır(*)
6.5 - Üçgen olmayan ön geri yansıtıcılar : Evet/Hayır (*)
7 - Değişiklikler. ………………………………………………………………………
8 - Aksam tip onayı için aracın sunulduğu tarihi: ………………………………………
9 - Aksam tip onayı verildi / reddedildi (*)
10 - Yer………………………………………………………………………………
11 - Tarih……………………………………………………………………………………
12 - İmza……………………………………………………………………………………
Bu Ekin takma şartlarını karşılayan tertibatların tam olarak tanımlanmış tipleri her bir tertibat için ayrı sayfalar
üzerinde belirtiniz.
(2)
Sadece pedal takılmış üç tekerlekli mopedler için.
(3)
Ek-1’de yer alan Bölüm B madde 14’ de belirtilen gibi bir muafiyet kapsamındaki mopedler hariçtir.
(*)
Uygulanmayanı çiziniz.
(1)
Ek-3
ÜÇ TEKERLEKLİ MOPEDLERE VE KÜÇÜK DÖRT TEKERLEKLİ
MOTOSİKLETLERE UYGULANAN ŞARTLAR
1 - Bütün üç tekerlekli mopedlere aşağıdaki aydınlatma ve ışıklı sinyal tertibatları
takılmalıdır.
1.1 - Kısa huzmeli far.
1.2 - Ön konum lambası.
1.3 - Arka konum lambası.
1.4 - Üçgen olmayan arka geri yansıtıcı.
1.5 - Pedal geri yansıtıcı, sadece iki tekerlekli mopede pedal takılı ise.
1.6 - Fren lambası.
1.7 - Kapalı gövdeli üç tekerlekli mopedler için yön belirtme lambası.
2 - İlave olarak bütün üç tekerlekli mopedlere aşağıdaki aydınlatma ve ışıklı sinyal tertibatları
takılabilir.
2.1 - Uzun huzmeli far.
2.2 - Kapalı gövdesi olmayan üç tekerlekli mopedler için yön belirtme lambası.
2.3 - Arka tescil plaka lambası.
2.4 - Üçgen olmayan yan geri yansıtıcılar.
2.5 - Ön sis lambası.
2.6 - Arka sis lambası.
2.7 - Geri vites lambası.
2.8 - Tehlike ikaz cihazı.
3 - Bu Ekin madde 1’inde ve madde 2’sinde belirtilen aydınlatma ve ışıklı sinyal
tertibatlarının her biri bu Ekin 6 ncı maddesinin uygun hükümlerine göre takılmalıdır.
4 - Bu Ekin madde 1’inde ve madde 2’sinde belirtilen aydınlatma ve ışıklı sinyal
tertibatlarının dışında herhangi bir tertibat takılmaz.
5 - 97/24/AT Yönetmeliğine göre motosikletler için tip onaylı veya M1 ve N1 sınıflarındaki
araçlar için 76/757/AT, 76/758/AT, 76/759/AT, 76/760/AT, 76/761/AT, 77/538/AT veya
77/539/AT ilgili yönetmeliklerine göre tip onaylı olan bu Ekin madde 1’inde ve madde
2’sinde belirtilen aydınlatma ve ışıklı sinyal tertibatlarına, üç tekerlekli mopedlerde ve hafif
dört tekerlekli motosikletlerde de müsaade edilir.
6 - ÖZEL TAKMA ŞARTLARI
6.1 - UZUN HUZMELİ FARLAR
6.1.1 - Sayısı: Bir veya iki.
Ancak maksimum genişliği 1300 mm’yi geçen üç tekerlekli mopedlerde iki uzun huzmeli far
gereklidir.
6.1.2 – Düzenleme biçimi: Özel şart yoktur.
6.1.3 - Konumu
6.1.3.1 - Genişlik:
- Bir bağımsız uzun huzmeli far, diğer bir ön lambanın üstüne, altına veya bir kenarına
takılabilir. Bu lambaların biri diğerinin üstünde ise uzun huzmeli farın referans merkezi aracın
boylamasına orta düzlemi içinde bulunmalıdır, bu lambalar yan yana ise bunların referans
merkezleri aracın boylamasına orta düzlemine göre simetrik olmalıdır.
- Diğer bir ön lamba ile karşılıklı olarak birleştirilmiş uzun huzmeli far, referans merkezi
aracın boylamasına orta düzlemi içinde kalacak şekilde takılmalıdır; ancak araçta uzun
huzmeli farın yanında bağımsız kısa huzmeli bir far takılmış ise bunların referans merkezleri
aracın boylamasına orta düzlemine göre simetrik olmalıdır.
- Biri veya her ikisi diğer bir ön lamba ile karşılıklı olarak birleştirilmiş iki uzun huzmeli far,
referans merkezleri aracın boylamasına orta düzlemine göre simetrik olacak şekilde
takılmalıdır.
6.1.3.2 - Uzunluk: Aracın önünde. Farlardan yayılan ışık, aracın geri görüş aynalarından
ve/veya diğer yansıtıcı yüzeylerden doğrudan veya dolaylı olarak yansıyıp sürücüyü rahatsız
etmiyorsa bu şartın sağlandığı kabul edilir.
6.1.3.3 - Her durumda, herhangi bir bağımsız uzun huzmeli farın aydınlatma yüzeyi kenarı ile
kısa huzmeli farın kenarı arasındaki mesafe 200 mm’yi geçmemelidir.
6.1.4 - Geometrik Görülebilirlik
Aydınlatma yüzeyinin görülebilirliği, dikkate alınan bakış yönünde, aydınlatılmayan
alanlardaki görülebilirlik dahil olmak üzere, aydınlatma yüzeyinin çevresine bağlı olarak
oluşan hatları ve farın referans ekseni ile 5°’den az olmayan bir açı ile oluşan ıraksak bir
bölge içerisinde sağlanmalıdır.
Geometrik görülebilirlik açılarının başladığı yer, far merceğinin ön kısmına teğet olan enine
bir düzlem üzerindeki aydınlatma yüzeyinin izdüşümünün çevresidir.
6.1.5 - Yönlendirme: Öne doğru.
Yönlendirme açısı ile birlikte dönebilir.
6.1.6 - Kısa huzmeli far ve ön konum lambası ile gruplandırılabilir.
6.1.7 - Herhangi bir diğer lamba ile birleştirilemez.
6.1.8 - Aşağıdakilerle karşılıklı olarak birleştirilebilir:
6.1.8.1 - Kısa huzmeli farla.
6.1.8.2 - Ön konum lambası ile.
6.1.9 - Elektrik Bağlantıları
Uzun huzmeli farlar aynı anda yanmalıdır. Kısa huzmeden uzun huzmeli farlara geçişte bütün
uzun huzmeli farlar yanmalıdır. Uzun huzmeden kısa huzmeye geçişte bütün uzun huzmeli
farlar aynı anda sönmelidir. Uzun huzmeli far olarak yandığında, kısa huzmeler aynı
zamanda yanmaya devam edebilir.
6.1.10 - Devre kapalı ikaz düzeni: İsteğe bağlıdır.
Mavi, yanıp söner olmayan ikaz ışığı.
6.2 - KISA HUZMELİ FARLAR
6.2.1 - Sayısı: Bir veya iki.
Ancak, maksimum genişliği 1300 mm’yi geçen üç tekerlekli mopedlerde iki kısa huzmeli far
gereklidir.
6.2.2 - Düzenleme çizimi: Özel şart yoktur.
6.2.3 - Konumu
6.2.3.1 - Genişlik:
- Bağımsız bir kısa huzmeli far, diğer bir ön lambanın üstüne, altına veya bir yanına
takılabilir. Bu lambalardan biri diğerinin üstünde ise kısa huzmeli farın referans merkezi
aracın boylamasına orta düzlemi içinde kalmalıdır; bu lambalar yan yana ise bunların referans
merkezleri aracın boylamasına orta düzlemine göre simetrik olmalıdır.
- Diğer bir ön lamba ile karşılıklı olarak birleştirilmiş kısa huzmeli far, referans merkezi
aracın boylamasına orta düzlemi içinde kalacak şekilde takılmalıdır. Ancak araçta kısa
huzmeli farın yanında bağımsız uzun huzmeli bir far takılmış ise bunların referans merkezleri
aracın boylamasına orta düzlemine göre simetrik olmalıdır.
- Biri veya her ikisi diğer bir ön lamba ile karşılıklı olarak birleştirilmiş iki kısa huzmeli far,
referans merkezleri aracın boylamasına orta düzlemine göre simetrik olacak şekilde
takılmalıdır.
İki uzun huzmeli farı bulunan araçlarda:
- Aydınlatma yüzeyinin, aracın boylamasına orta düzlemine en uzak kenarının aracın en dış
kenarından uzaklığı 400 mm’den daha fazla olmamalıdır.
- Aydınlatma yüzeylerinin iç taraftaki kenarları arasındaki mesafe minimum 500 mm
olmalıdır. Aracın maksimum genişliği 1300 mm’den az ise bu mesafe 400 mm’ye kadar
azaltılabilir.
6.2.3.2 - Yükseklik: Zeminden yüksekliği minimum 500 mm ve maksimum 1200 mm
olmalıdır.
6.2.3.3 - Uzunluk: Aracın önünde. Farlardan yayılan ışık, aracın geri görüş aynalarından
ve/veya diğer yansıtıcı yüzeylerden doğrudan veya dolaylı olarak yansıyıp sürücüyü rahatsız
etmiyorsa bu şartın sağlandığı kabul edilir.
6.2.4 - Geometrik Görülebilirlik
Ek-1’de yer alan Bölüm A’nın madde 10’unda belirtilen  ve  açıları ile belirlenir:
 = Yukarıya doğru 15 ve aşağıya doğru 10.
 = Sadece bir kısa huzmeli far varsa sola ve sağa doğru 45°;
İki kısa huzmeli far varsa, dışarıya doğru 45 ve içeriye doğru 10.
6.2.5 - Öne doğru yönlendirme
Yönlendirme açısı ile birlikte dönebilir.
6.2.6 - Uzun huzmeli far ve ön konum lambası ile gruplandırılabilir.
6.2.7 - Herhangi bir diğer lamba ile birleştirilemez.
6.2.8 - Uzun huzmeli farla ve ön konum lambası ile karşılıklı olarak birleştirilebilir.
6.2.9 - Elektrik Bağlantıları
Kısa huzmeli farlara geçiş kumandası bütün uzun huzmeli farları söndürmelidir. Bununla
birlikte uzun huzmeli far olarak yandığında, kısa huzmeler aynı zamanda yanmaya devam
edebilir.
6.2.10 - Devre kapalı ikaz düzeni: İsteğe bağlıdır.
Yeşil yanıp söner olmayan gösterge ışığı.
6.2.11 - Diğer şartlar: Yok.
6.3 - YÖN BELİRTME LAMBALARI
6.3.1 - Sayısı: Her yanda iki.
6.3.2 - Düzenleme çizimi: İki ön ve iki arka belirtme lambası.
6.3.3 - Konumu
6.3.3.1 - Genişlik:
- Aracın boylamasına orta düzlemine en uzak aydınlatma yüzeyi kenarlarının aracın en dış
kenarlarından uzaklığı 400 mm den daha fazla olmamalıdır.
- Aydınlatma yüzeylerinin iç kenarları arasındaki mesafe minimum 500 mm olmalıdır.
- Belirtme lambaları ile aşağıda özellikleri belirtilen en yakınındaki kısa huzmeli farların
aydınlatma yüzeyleri arasındaki minimum mesafe aşağıdaki şekilde olmalıdır.
- Belirtme lambasının minimum ışık şiddeti 90 cd ise 75 mm.
- Belirtme lambasının minimum ışık şiddeti 175 cd ise 40 mm.
- Belirtme lambasının minimum ışık şiddeti 250 cd ise 20 mm.
- Belirtme lambasının minimum ışık şiddeti 400 cd ise  20 mm.
6.3.3.2 - Yükseklik: Zeminden yüksekliği minimum 350 mm ve maksimum 1500 mm
olmalıdır.
6.3.4 - Geometrik Görülebilirlik
Yatay açılar: Bu Ekin İlave 2’sine bakınız.
Düşey açılar: Yatayın üstünde 15°.
Bununla birlikte, lambaların zeminden yüksekliği 750 mm’den az ise, yatayın altındaki
düşey açı 5°’ye kadar azaltılabilir.
6.3.5 - Yönlendirme:
Yön belirtme lambaları, yönlendirme açısı ile birlikte dönebilir.
6.3.6 - Bir veya daha fazla lamba ile gruplandırılabilir.
6.3.7 - Herhangi bir diğer lamba ile birleştirilemez.
6.3.8 - Diğer bir lamba ile karşılıklı olarak birleştirilemez.
6.3.9 - Elektrik Bağlantıları
Yön belirtme lambaları, diğer lambalardan bağımsız yanmalıdır. Aracın bir yanındaki bütün
yön belirtme lambaları bir kumanda ile aynı anda yanıp sönebilmelidir.
6.3.10 - Çalışma ikaz düzeni: İsteğe bağlıdır.
Görsel (optik) veya sesli veya her ikisi birden olabilir. Düzen görülebilir bir işaret veriyorsa,
yanıp sönen yeşil bir ışık olmalı ve bütün çalışma şartlarında görülebilir olmalıdır. Yön
belirtme lambalarının herhangi birinde bir arıza halinde dahi, ya sönmeli ya da yanık kalmalı
veya frekansında belirgin bir değişiklik göstermelidir. Düzen tamamen sesli ise, açıkça
duyulabilmeli ve görsel ikaz düzeni ile aynı çalışma şartlarında olmalıdır.
6.3.11 - Diğer şartlar
Aşağıda listelenen şartlar, motorun ve aydınlatma tertibatlarının çalışması için temel devrelere
elektrik sağlayan şarj dinamosu ile ölçülmelidir.
6.3.11.1 - Işıklı sinyal tertibatının çalıştırılmasını takiben, maksimum bir saniye içinde ışık
yanmalı ve maksimum bir ile bir buçuk saniye içinde ilk lambanın sönmesi gerçekleşmelidir.
6.3.11.2 - Doğru akım ile beslenen bütün araçlarda yön belirtme lambaları aşağıdakileri
sağlamalıdır.
6.3.11.2.1 - Yanıp söner ışık dakikada 90  30 defa yanıp sönmelidir.
6.3.11.2.2 - Aracın aynı yanındaki yön belirtme lambaları aynı frekans ve fazda yanıp
sönmelidir.
6.3.11.3 - Alternatif akım ile beslenmiş yön belirtme lambaları, takılı araçta, motor devri,
aracın maksimum hızına karşılık gelen devrin % 50’si ile % 100’ü arasında iken;
6.3.11.3.1 - Işıklar dakikada 90  30 defa yanıp sönmelidir.
6.3.11.3.2 - Aracın aynı yanındaki yön belirtme lambaları aynı anda veya dönüşümlü olarak
yanıp sönebilir. Bu Ekin İlave 1’inde tarif edilen bölgeler içinde ön lambalar arkadan
görünmemeli, arkadaki lambalar da önden görünmemelidir.
6.3.11.4 - Alternatif akım ile beslenmiş yön belirtme lambaları takılı araçta, motor devri,
imalatçı tarafından belirtilen rolanti devri ile aracın maksimum hızına karşılık gelen devrin
%50’si arasında iken aşağıdakileri sağlamalıdır;
6.3.11.4.1 - Işıklar dakikada 90 + 30 ve 90 - 45 defa yanıp sönmelidir.
6.3.11.4.2 - Aracın aynı yanındaki yön belirtme lambaları aynı anda veya dönüşümlü olarak
yanıp sönebilir. Bu Ekin İlave 1’inde tarif edilen bölgeler içinde ön lambalar arkadan
görünmemeli, arkadaki lambalar da önden görünmemelidir.
6.3.11.5 - Bir yön belirtme lambası, kısa devre hariç, arızalandığında, diğeri yanıp sönmeye
veya yanık kalmaya devam etmeli, ancak bu durumda frekans belirtilen frekanstan farklı
olabilir.
6.4 - FREN LAMBALARI
6.4.1 - Sayısı: Bir veya iki. Ancak, maksimum genişliği 1300 mm’yi geçen üç tekerlekli
mopedlerde iki fren lambası gereklidir.
6.4.2 - Düzenleme çizim: Özel şart yoktur.
6.4.3 - Konumu
6.4.3.1 - Genişlik: Sadece bir fren lambası varsa lambanın referans merkezi aracın
boylamasına orta düzlemi içinde kalmalıdır veya iki fren lambası varsa, aracın boylamasına
orta düzlemine göre simetrik olmalıdır. İki arka tekerleği bulunan araçlarda, iki lamba
arasındaki mesafe minimum 600 mm olmalıdır. Aracın maksimum genişliği 1300 mm’den az
ise bu mesafe 400 mm’ye azaltılabilir.
6.4.3.2 - Yükseklik: Zeminden yüksekliği minimum 250 mm ve maksimum 1500 mm
olmalıdır.
6.4.3.3 - Uzunluk: Aracın arkasında.
6.4.4 - Geometrik Görülebilirlik
Yatay açı: Sola ve sağa doğru 45°.
Düşey açı: Yatayın üstünde ve altında 15°.
Bununla birlikte, lambaların zeminden yüksekliği 750 mm’den az ise, yatayın altındaki düşey
açı 5°’ye kadar azaltılabilir.
6.4.5 - Yönlendirme: Aracın arkasına doğru.
6.4.6 - Bir veya daha fazla arka lamba ile gruplandırılabilir.
6.4.7 - Herhangi bir diğer lamba ile birleştirilemez.
6.4.8 - Arka konum lambası ile karşılıklı olarak birleştirilebilir.
6.4.9 - Elektrik Bağlantısı: Servis frenlerinden en azından birine basıldığında yanmalıdır.
6.4.10 - Devre kapalı ikaz düzeni: Yasaktır.
6.5 - ÖN KONUM LAMBALARI
6.5.1 - Sayısı: Bir veya iki.
Ancak, maksimum genişliği 1300 mm’yi geçen üç tekerlekli mopedlerde iki ön konum
lambası gereklidir.
6.5.2 - Düzenleme çizimi: Özel şart yoktur.
6.5.3 - Konumu
6.5.3.1 - Genişlik:
- Bir bağımsız ön konum lambası, diğer bir ön lambanın üstüne, altına veya bir yanına
takılabilir. Bu lambalardan biri diğerinin üstünde ise ön konum lambasının referans merkezi,
aracın boylamasına orta düzlemi içinde kalmalıdır; bu lambalar yan yana ise bunların referans
merkezleri aracın boylamasına orta düzlemine göre simetrik olmalıdır.
- Diğer bir ön lamba ile karşılıklı olarak birleştirilmiş ön konum lambası, referans merkezi
aracın boylamasına orta düzlemi içinde kalacak şekilde takılmalıdır.
- Biri veya her ikisi diğer bir ön lamba ile karşılıklı olarak birleştirilmiş iki ön konum lambası,
referans merkezleri aracın boylamasına orta düzlemine göre simetrik olacak şekilde
takılmalıdır.
İki ön konum lambası bulunan araçlarda;
- Aydınlatma yüzeyinin, aracın boylamasına orta düzlemine en uzak kenarının aracın en dış
kenarından uzaklığı 400 mm’den daha fazla olmamalıdır.
- Aydınlatma yüzeylerinin iç kenarları arasındaki mesafe en az 500 mm olmalıdır. Bu mesafe,
aracın azami genişliği 1300 mm’den az ise, 400 mm’ye kadar azaltılabilir.
6.5.3.2 - Yükseklik: Zeminden yüksekliği minimum 350 mm ve maksimum 1200 mm
olmalıdır.
6.5.3.3 - Uzunluk: Aracın önünde.
6.5.4 - Geometrik Görülebilirlik
Yatay açı: Bir konum lambası varsa sola ve sağa doğru 80°; iki konum lambası varsa dışa
doğru 80° ve içe doğru 45°.
Düşey açı: Yatayın üstünde ve altında 15°.
Bununla birlikte, lambaların zeminden yüksekliği 750 mm’den az ise, yatayın altındaki düşey
açı 5°’ye kadar azaltılabilir.
6.5.5 - Yönlendirme: Öne doğru.
Yönlendirme açısı ile birlikte dönebilir.
6.5.6 - Diğer bir ön lamba ile gruplandırılabilir.
6.5.7 - Herhangi bir diğer ön lamba ile karşılıklı olarak birleştirilebilir.
6.5.8 - Elektrik Bağlantıları: Özel şart yoktur
6.5.9 -Devre kapalı ikaz düzeni: İsteğe bağlıdır.
Yanıp söner olmayan yeşil gösterge ışığı.
6.5.10 - Diğer şartlar: Yok.
6.6 - ARKA KONUM LAMBALARI
6.6.1 - Sayısı: Bir veya iki.
Ancak maksimum genişliği 1300 mm’yi geçen üç tekerlekli mopedlerde iki arka konum
lambası gereklidir.
6.6.2 - Düzenleme çizimi: Özel şart yoktur.
6.6.3 - Konumu
6.6.3.1 - Genişlik: Bir arka konum lambası varsa referans merkezi, aracın boylamasına orta
düzlemi içinde kalmalıdır; veya iki konum lambası varsa, bu lambaların referans merkezleri
aracın boylamasına orta düzlemine göre simetrik olmalıdır. İki arka tekerleği bulunan
araçlarda: iki lamba arasındaki mesafe en az 600 mm olmalıdır. Aracın maksimum genişliği
1300 mm’den az ise bu mesafe 400 mm’ye kadar azaltılabilir.
6.6.3.2 - Yükseklik: Zeminden yüksekliği minimum 250 mm ve maksimum 1500 mm
olmalıdır.
6.6.3.3 - Uzunluk: Aracın arkasında
6.6.4 - Geometrik Görülebilirlik
Yatay açı: Bir konum lambası varsa sola ve sağa doğru 80°; iki konum lambası varsa dışa
doğru 80° ve içe doğru 45°.
Düşey açı: Yatayın üstünde ve altında 15°.
Bununla birlikte, lambaların zeminden yüksekliği 750 mm’den az ise, yatayın altındaki düşey
açı 5°’ye kadar azaltılabilir.
6.6.5 - Yönlendirme: Arkaya doğru.
6.6.6 - Diğer bir arka lamba ile gruplandırılabilir.
6.6.7 - Fren lambası ile veya üçgen olmayan arka geri yansıtıcı ile veya her ikisi ile karşılıklı
olarak birleştirilebilir.
6.6.8 - Elektrik Bağlantıları: Özel şart yoktur.
6.6.9 - Devre kapalı ikaz düzeni: İsteğe bağlıdır.
İkaz düzeninin işlevi uygun bulunduğu durumda ön konum lambasının ikaz düzeni ile yerine
getirilebilir.
6.6.10 - Diğer şartlar: Yok.
6.7 - ÜÇGEN OLMAYAN ARKA GERİ YANSITICILAR
6.7.1 - Sayısı: Bir veya iki adet Class-1A(1) sınıfında.
Ancak maksimum genişliği 1000 mm’yi geçen üç tekerlekli mopedlerde üçgen olmayan iki
arka geri yansıtıcı gereklidir.
6.7.2 - Düzenleme çizimi: Özel şart yoktur.
6.7.3 - Konumu
6.7.3.1 - Genişlik: Üçgen olmayan bir arka geri yansıtıcı varsa referans merkezi, aracın
boylamasına orta düzlemi içinde kalmalıdır; veya iki geri yansıtıcı varsa, bunların referans
merkezleri aracın boylamasına orta düzlemine göre simetrik olmalıdır.
İki arka geri yansıtıcı bulunan araçlarda;
- Aydınlatma yüzeyinin, aracın boylamasına orta düzlemine en uzak kenarının aracın en dış
kenarından uzaklığı 400 mm’den daha fazla olmamalıdır.
- Aydınlatma yüzeylerinin iç taraftaki kenarları arasındaki mesafe en az 500 mm olmalıdır.
Aracın maksimum genişliği 1300 mm’den az ise bu mesafe 400 mm’ye kadar azaltılabilir.
6.7.3.2 - Yükseklik: Zeminden yüksekliği minimum 250 mm ve maksimum 900 mm
olmalıdır.
6.7.3.3 - Uzunluk: Aracın arkasında.
6.7.4 - Geometrik Görülebilirlik
Yatay açılar: Sola ve sağa doğru 30°.
Düşey açılar: Yatayın üstünde ve altında 15°.
Bununla birlikte, lambaların zeminden yüksekliği 750 mm’den az ise, yatayın altındaki düşey
açı 5°’ye kadar azaltılabilir.
6.7.5 - Yönlendirme: Arkaya doğru.
6.7.6 - Diğer herhangi bir lamba ile gruplandırılabilir.
6.7.7 - Diğer şartlar: Geri yansıtıcının aydınlatma yüzeyi, arkaya takılmış diğer herhangi bir
kırmızı lamba ile ortak parçalara sahip olabilir.
6.8 - PEDAL GERİ YANSITICILAR
Motorlu Araçların ve Römorklarının Geri Yansıtıcıları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (76/757/AT) yer
alan sınıflamaya uygun olarak.
(1)
Üç tekerlekli mopedin her pedalına iki geri yansıtıcı takılmalıdır. Çalışma yüzeyleri pedalın
dışında, pedalın duruş düzlemine dik, optik ekseni aracın boylamasına orta düzlemine paralel
olacak şekilde takılmalıdır.
6.8.1 - Sayısı: Dört geri yansıtıcı veya geri yansıtıcı grupları.
6.8.2 - Düzenleme çizimi: Özel şart yoktur.
6.8.3 - Diğer şartlar:
Geri yansıtıcının aydınlatma yüzeyi, çerçevesi içinde kalmalıdır. Yansıtıcılar, aracın hem
önünden hem de arkasından açıkça görülebilir olacak şekilde pedal gövdesi içine
yerleştirilmelidir. Geri yansıtıcıların referans ekseni, bunların şekli pedalın gövdesine
uyarlanmalı ve pedal eksenine doğru açıda konmalıdır. Pedal geri yansıtıcılar sadece, krank
veya benzeri tertibatlarla, motorun yerine itme vasıtası olarak görev yapabilen araç
pedallarına yerleştirilmelidir. Aracın kumandası olarak görev yapan veya sadece sürücü veya
yolcunun ayaklarını koyduğu pedallara yerleştirmek gerekli değildir.
6.9 - ÜÇGEN OLMAYAN YAN GERİ YANSITICILAR
6.9.1 - Her yandaki sayısı: Bir veya iki adet Class-1A(1) sınıfında.
6.9.2 - Düzenleme çizimi: Özel şart yoktur.
6.9.3 - Konumu
6.9.3.1 - Genişlik: Özel şart yoktur.
6.9.3.2 - Yükseklik: Zeminden yüksekliği minimum 300 mm ve maksimum 900 mm
olmalıdır.
6.9.3.3 - Uzunluk: Normal çalışma şartlarında sürücü veya yolcu veya onların elbiseleri ile
gizlenmeyecek (engellenmeyecek) şekilde olmalıdır.
6.9.4 - Geometrik Görülebilirlik
Yatay açı: Öne ve arkaya doğru 30°.
Düşey açı: Yatayın üstünde ve altında 15°.
Bununla birlikte, yansıtıcıların zeminden yüksekliği 750 mm’den az ise, yatayın altındaki
düşey açı 5°’ye kadar azaltılabilir.
6.9.5 - Yönlendirme: Geri yansıtıcıların referans ekseni aracın boylamasına orta düzlemine
dik olmalı ve arkaya doğru yönlendirilmelidir. Ön geri yansıtıcılar, yönlendirme açısı ile
birlikte dönebilir.
6.9.6 - Diğer herhangi bir işaret lambası ile gruplandırılabilir.
6.10 - ARKA TESCİL PLAKA LAMBASI
6.10.1 - Sayısı: Bir.
(1)
Motorlu Araçların ve Römorklarının Geri Yansıtıcıları İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (76/757/AT) yer
alan sınıflamaya uygun olarak.
Lamba, plakanın konumunu aydınlatmayı amaçlayan birden çok optik aksamdan oluşabilir.
6.10.2 - Düzenleme çizimi:
6.10.3 – Konumu:
6.10.3.1 - Genişlik:
6.10.3.2 - Yükseklik:
6.10.3.3 - Uzunluk:
6.10.4 - Geometrik görülebilirlik:
6.10.5 - Yönlendirme:













Lamba, tescil plakası
için ayrılmış yeri
aydınlatacak şekilde
olmalıdır.
6.10.6 - Bir veya daha fazla arka lamba ile gruplandırılabilir.
6.10.7 - Arka konum lambası ile birleştirilebilir.
6.10.8 - Diğer herhangi bir lamba ile karşılıklı olarak birleştirilemez.
6.10.9 - Elektrik Bağlantıları: Özel şart yok.
6.10.10 - Devre kapalı ikaz düzeni: İsteğe bağlıdır.
İkaz düzeninin çalışması, konum lambasının ikaz düzeni ile sağlanmalıdır.
6.10.11 - Diğer şartlar: Yok
6.11- Ön sis lambaları
6.11.1- Ek-6’nın madde 6.7.1'inden madde 6.7.11’ine kadar olan maddelerde belirtilenlere
benzer hükümler.
6.12- Arka sis lambaları
6.12.1- Ek-6’nın madde 6.8.1’inden madde 6.8.11’ine kadar olan maddelerde belirtilenlere
benzer hükümler.
6.13- Geri vites lambaları
6.13.1- Ek-6’nın madde 6.9.1’inden madde 6.9.10’una kadar olan maddelerde belirtilenlere
benzer hükümler.
6.14- Tehlike ikaz cihazı
6.14.1- Ek-6’nın madde 6.10.1'inden madde 6.10.4’üne kadar olan maddelerde belirtilenlere
benzer hükümler.
Ek-3 İlave 1
KIRMIZI IŞIĞIN ÖNE DOĞRU VE BEYAZ IŞIĞIN ARKAYA DOĞRU
GÖRÜLEBİLİRLİĞİ
(Ek-1’de yer alan Bölüm B madde 9’a ve bu Ekte yer alan madde 6.3.11.4.2’ye bakınız.)
Şekil 1- Kırmızı ışığın öne doğru görülebilirliği
Şekil 2- Beyaz ışığın arkaya doğru görülebilirliği
Ek-3 İlave 2
DÜZENLEME ÇİZİMİ
Yön belirtme lambası - Geometrik görülebilirlik
Ek-3 İlave 3
ÜÇ TEKERLEKLİ MOPEDİN BİR TİPİ ÜZERİNE AYDINLATMA VE IŞIKLI
SİNYAL TERTİBATLARININ YERLEŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ BİLGİ
DOKÜMANI (TANITIM BELGESİ)
(Aracın tip onay başvurusundan ayrı olarak sunulduğunda aksam tip onay başvurusuna
eklenmelidir)
Başvuru No (Başvuran tarafından verilecektir): ……………………………………………
Üç tekerlekli mopedin bir tipi üzerine aydınlatma ve ışıklı sinyal tertibatlarının yerleştirilmesi
ile ilgili aksam tip onayı için başvuru MOTOY’un Ek-2’sinde yer alan A bölümündeki
aşağıdaki maddelerdeki bilgileri kapsamalıdır:
Madde 0.1.
Madde 0.2.
Madde 0.4’den madde 0.6’ya kadar.
Madde 8’den madde 8.4’e kadar.
Ek-3 İlave 4
Onay Kuruluşunun Adı
ÜÇ TEKERLEKLİ MOPEDİN BİR TİPİ ÜZERİNE AYDINLATMA VE IŞIKLI
SİNYAL TERTİBATLARININ YERLEŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ AKSAM TİP ONAY
BELGESİ
ÖRNEK
…………Teknik servis tarafından …….…… tarihli verilen rapor no………..
Aksam tip onay no………………….
Kapsam genişletme no. ………………
1- Aracın (ticari ismi) markası …………………………………………………………
2 - Araç tipi ……………………………………………………………………………………
3 - İmalatçının ismi ve adresi……………………………………………………………………
4 - İmalatçı temsilcisinin ismi ve adresi, varsa …………………………………………………
5 - Kontroller için sunulan araç üzerindeki zorunlu aydınlatma tertibatları(1): ………………
5.1 - Kısa huzmeli farlar
5.2 - Ön konum lambaları
5.3 - Arka konum lambaları
5.4 - Üçgen olmayan arka geri yansıtıcılar
5.5 - Pedal geri yansıtıcıları(2)
5.6 - Kapalı gövdeli üç tekerlekli mopedler için yön belirtme lambaları
5.7 - Fren lambası
6 - Kontroller için sunulan araç üzerindeki isteğe bağlı aydınlatma tertibatları(1) :
6.1 - Uzun huzmeli farlar: Evet/Hayır(3)
6.2 - Kapalı gövdesi bulunmayan üç tekerlekli mopedler için yön belirtme lambaları:
Evet/Hayır(3)
6.3 - Üçgen olmayan yan geri yansıtıcılar : Evet/Hayır(3)
6.4 - Arka tescil plaka lambası: Evet/Hayır(3)
7 - Değişiklikler. …………………………………………………………………………
8 - Aksam tip onayı için aracın sunulduğu tarihi: ………………………………………
Bu Ekin takma şartlarını karşılayan tertibatların tam olarak tanımlanmış tipleri her bir tertibat için ayrı sayfalar
üzerinde belirtiniz.
(2)
Sadece pedal takılmış üç tekerlekli mopedler için.
(3)
Uygulanmayanı çiziniz.
(1)
9 - Aksam tip onayı verildi / reddedildi (3)
10 - Yer………………………………………………………………………………………
11 - Tarih……………………………………………………………………………………
12 - İmza……………………………………………………………………………………
Ek-4
İKİ TEKERLEKLİ MOTOSİKLETLERLE İLGİLİ ŞARTLAR
1 - İki tekerlekli motosikletlerin tamamına aşağıdaki aydınlatma ve ışıklı sinyal tertibatları
takılmalıdır.
1.1 - Uzun huzmeli far.
1.2 - Kısa huzmeli far.
1.3 - Yön belirtme lambaları.
1.4 - Fren lambası.
1.5 - Ön konum lambası.
1.6 - Arka konum lambası.
1.7 - Arka tescil plaka lambası.
1.8 - Üçgen olmayan arka geri yansıtıcı.
2 - İlave olarak iki tekerlekli motosikletlerin tamamına aşağıdaki aydınlatma ve ışıklı sinyal
tertibatları takılabilir.
2.1 - Ön sis lambası.
2.2 - Arka sis lambası.
2.3 - Tehlike ikaz işareti.
2.4 - Üçgen olmayan yan geri yansıtıcılar.
3 - Bu Ekin madde 1’inde ve madde 2’sinde belirtilen aydınlatma ve ışıklı sinyal
tertibatlarının her biri bu Ekin madde 6’sının uygun hükümlerini sağlayacak şekilde
takılmalıdır.
4 - Bu Ekin madde 1’inde ve madde 2’sinde belirtilen aydınlatma ve ışıklı sinyal
tertibatlarının dışında herhangi bir tertibat takılmaz.
5 - Bu Ekin madde 1’inde ve madde 2’sinde belirtilen ve M1 ve N1 sınıflarındaki araçlar için
76/757/AT, 76/758/AT, 76/759/AT, 76/760/AT, 76/761/AT, 77/538/AT veya 77/539/AT ilgili
yönetmeliklerine göre tip onaylı olan aydınlatma ve ışıklı sinyal tertibatlarına motosikletlerde
de müsaade edilir.
6 - ÖZEL TAKMA ŞARTLARI
6.1 - UZUN HUZMELİ FARLAR
6.1.1 - Sayısı: Bir veya iki.
6.1.2 – Düzenleme çizimi: Özel şart yoktur.
6.1.3 - Konumu
6.1.3.1 - Genişlik:
- Bir bağımsız uzun huzmeli far, diğer bir ön lambanın üstüne, altına veya bir yanına
takılabilir. Bu lambaların biri diğerinin üstünde ise uzun huzmeli farın referans merkezi aracın
boylamasına orta düzlemi içinde kalmalıdır; bu lambalar yan yana ise bunların referans
merkezleri aracın boylamasına orta düzlemine göre simetrik olmalıdır.
- Diğer bir ön lamba ile karşılıklı olarak birleştirilmiş uzun huzmeli far, referans merkezi
aracın boylamasına orta düzlemi içinde kalacak şekilde takılmalıdır; ancak araçta uzun
huzmeli farın yanında bağımsız kısa huzmeli bir far takılmış ise bunların referans merkezleri
aracın boylamasına orta düzlemine göre simetrik olmalıdır.
- Biri veya her ikisi diğer bir ön lamba ile karşılıklı olarak birleştirilmiş iki uzun huzmeli far,
referans merkezleri aracın boylamasına orta düzlemine göre simetrik olacak şekilde
takılmalıdır.
6.1.3.2 - Uzunluk: Aracın önünde. Farlardan yayılan ışık, aracın geri görüş aynalarından
ve/veya diğer yansıtıcı yüzeylerden doğrudan veya dolaylı olarak yansıyıp sürücüyü rahatsız
etmiyorsa bu şartın sağlandığı kabul edilir.
6.1.3.3 - Her durumda, herhangi bir bağımsız uzun huzmeli farın aydınlatma yüzeyi kenarı ile
kısa huzmeli farın kenarı arasındaki mesafe 200 mm’yi geçmemelidir.
6.1.3.4 - İki uzun huzmeli farın bulunması durumunda, iki uzun huzmeli farın aydınlatma
yüzeyi arasındaki mesafe 200 mm’yi geçmemelidir.
6.1.4 - Geometrik Görülebilirlik
Aydınlatma yüzeyinin görülebilirliği, kabul edilen bakış yönünde, aydınlatılmayan
alanlardaki görülebilirlik dahil olmak üzere, aydınlatma yüzeyinin çevresine bağlı olarak
oluşan hatları ve farın referans ekseni ile 5°’den az olmayan bir açı ile oluşan ıraksak bir
bölge içerisinde sağlanmalıdır. Geometrik görülebilirlik açılarının başladığı yer, far
merceğinin ön kısmına teğet olan enine bir düzlem üzerindeki aydınlatma yüzeyinin
izdüşümünün çevresidir.
6.1.5 - Yönlendirme: Öne doğru.
Yönlendirme açısı ile birlikte dönebilir.
6.1.6 - Kısa huzmeli far ve diğer ön konum lambaları ile birlikte gruplandırılabilir.
6.1.7 - Herhangi bir diğer lamba ile birleştirilemez.
6.1.8 - Aşağıdakilerle karşılıklı olarak birleştirilebilir.
6.1.8.1 - Kısa huzmeli farla.
6.1.8.2 - Ön konum lambası ile.
6.1.8.3 - Ön sis lambası ile.
6.1.9 - Elektrik Bağlantıları
Uzun huzmeli farlar aynı anda yanmalıdır. Kısa huzmeden uzun huzmeli farlara geçişte bütün
uzun huzmeli farlar yanmalıdır. Uzun huzmeden kısa huzmeye geçişte bütün uzun huzmeli
farlar aynı anda sönmelidir. Uzun huzmeli far olarak yandığında, kısa huzmeler aynı
zamanda yanmaya devam edebilir.
6.1.10 - Devre kapalı ikaz düzeni: Zorunludur.
Mavi, yanıp söner olmayan ikaz ışığı.
6.1.11 - Diğer şartlar: Aynı anda yakılabilen uzun huzmeli farların maksimum ışık şiddeti
225000 cd’ yi (aksam tip onay değeri) aşmamalıdır.
6.2 - KISA HUZMELİ FARLAR
6.2.1 - Sayısı: Bir veya iki.
6.2.2 - Düzenleme çizimi: Özel şart yoktur.
6.2.3 - Konumu
6.2.3.1 - Genişlik:
- Bağımsız bir kısa huzmeli far diğer bir ön lambanın üstüne, altına veya bir yanına takılabilir.
Bu lambalardan biri diğerinin üstünde ise kısa huzmeli farın referans merkezi aracın
boylamasına orta düzlemi içinde kalmalıdır; bu lambalar yan yana ise bunların referans
merkezleri aracın boylamasına orta düzlemine göre simetrik olmalıdır.
- Diğer bir ön lamba ile karşılıklı olarak birleştirilmiş kısa huzmeli far, referans merkezi
aracın boylamasına orta düzlemi içinde kalacak şekilde takılmalıdır. Ancak araçta kısa
huzmeli farın yanında bağımsız uzun huzmeli bir far takılmış ise bunların referans merkezleri
aracın boylamasına orta düzlemine göre simetrik olmalıdır.
- Biri veya her ikisi diğer bir ön lamba ile karşılıklı olarak birleştirilmiş iki kısa huzmeli far,
referans merkezleri aracın boylamasına orta düzlemine göre simetrik olacak şekilde
takılmalıdır.
6.2.3.2 - Yükseklik: Zeminden yüksekliği minimum 500 mm ve maksimum 1200 mm
olmalıdır.
6.2.3.3 - Uzunluk: Aracın önünde. Farlardan yayılan ışık, aracın geri görüş aynalarından
ve/veya diğer yansıtıcı yüzeylerden doğrudan veya dolaylı olarak yansıyıp sürücüyü rahatsız
etmiyorsa bu şartın sağlandığı kabul edilir.
6.2.3.4 - İki kısa huzmeli farın bulunması durumunda aydınlatma yüzeyleri arasındaki mesafe
200 mm’yi geçmemelidir.
6.2.4 - Geometrik Görülebilirlik
Ek-1’de yer alan Bölüm A’nın madde 10’unda belirtilen  ve  açıları ile tayin edilir.
 = Yukarıya doğru 15 ve aşağıya doğru 10.
 = Sadece bir kısa huzmeli far varsa sola ve sağa doğru 45°.
İki kısa huzmeli far varsa, dışarıya doğru 45 ve içeriye doğru 10.
Farın yanındaki bölmelerin veya başka tür teçhizatların bulunması, yolu kullanan başkalarının
rahatsızlığına neden olacak ikincil etkenlere sebep olmamalıdır.
6.2.5 - Yönlendirme: Öne doğru.
Yönlendirme açısı ile birlikte dönebilir.
Kısa huzmenin düşey eğimi, harici ayar aygıtı bulunması durumu haricinde, % - 0,5’i ila % 2,5’i arasında kalmalıdır.
6.2.6 - Uzun huzmeli far ve ön konum lambası ile birlikte gruplandırılabilir.
6.2.7 - Herhangi bir diğer lamba ile birleştirilemez.
6.2.8 - Uzun huzmeli farla ve ön konum lambası ile karşılıklı olarak birleştirilebilir.
6.2.9 - Elektrik Bağlantıları
Kısa huzmeli farlara geçiş kumandası bütün uzun huzmeli farları söndürmelidir. Bununla
birlikte uzun huzmeli far olarak yandığında, kısa huzmeler aynı zamanda yanmaya devam
edebilir.
6.2.10 - Devre kapalı ikaz düzeni: İsteğe bağlıdır.
Yanıp söner olmayan yeşil gösterge ışığı.
6.2.11 - Diğer şartlar: Yok.
6.3 - YÖN BELİRTME LAMBALARI
6.3.1 - Sayısı: Her yanda iki.
6.3.2 - Düzenleme çizimi: İki ön ve iki arka belirtme lambası.
6.3.3 - Konumu
6.3.3.1 - Genişlik:
6.3.3.1.1 - Aşağıdakiler ön belirtme lambalarına aynı anda uygulanır.
6.3.3.1.1.1 - Aydınlatma yüzeyleri arasındaki minimum mesafe 240 mm olmalıdır.
6.3.3.1.1.2 - Farların aydınlatma yüzeylerinin dış kenarlarına teğet boylamasına düşey
düzlemlerin dışında yer almalıdır.
6.3.3.1.1.3 - Belirtme lambaları ile en yakınındaki kısa huzmeli farların aydınlatma yüzeyleri
arasındaki minimum mesafe aşağıdaki şekilde olmalıdır.
- Belirtme lambasının minimum ışık şiddeti 90 cd ise 75 mm.
- Belirtme lambasının minimum ışık şiddeti 175 cd ise 40 mm.
- Belirtme lambasının minimum ışık şiddeti 250 cd ise 20 mm.
- Belirtme lambasının minimum ışık şiddeti 400 cd ise  20 mm.
6.3.3.1.2 - Arka belirtme lambalarının aydınlatma yüzeylerinin iç kenarları arasındaki mesafe
minimum 180 mm olmalı, tescil plakası takılı olsa dahi, Ek-1’de yer alan Bölüm A’nın madde
10’unda belirtilen şartlara uymalıdır.
6.3.3.2 - Yükseklik: Zeminden yüksekliği minimum 350 mm ve maksimum 1200 mm
olmalıdır.
6.3.3.3 - Uzunluk: Aracın boylamasına en arkasına karşılık gelen enine düzlem ile arka
belirtme lambalarının referans merkezi arasındaki öne doğru mesafe 300 mm’yi
geçmemelidir.
6.3.4 - Geometrik Görülebilirlik
Yatay açılar: Bu Ekin İlave 2’sine bakınız.
Düşey açılar: Yatayın üstünde ve altında 15°.
Bununla birlikte, lambaların zeminden yüksekliği 750 mm’den az ise, yatayın altındaki düşey
açı 5°’ye kadar azaltılabilir.
6.3.5 - Yönlendirme:
Yön belirtme lambaları yönlendirme açısı ile birlikte dönebilir.
6.3.6 - Bir veya daha fazla lamba ile gruplandırılabilir.
6.3.7 - Herhangi bir diğer lamba ile birleştirilemez.
6.3.8 - Diğer bir lamba ile karşılıklı olarak birleştirilemez.
6.3.9 - Elektrik Bağlantıları
Yön belirtme lambaları, diğer lambalardan bağımsız yanmalıdır. Aracın bir yanındaki bütün
yön belirtme lambaları bir kumanda ile aynı anda yanıp sönmelidir.
6.3.10 Çalışma ikaz düzeni: Zorunludur.
Görsel veya sesli veya her ikisi birden olabilir. Düzen görülebilir bir işaret veriyorsa, yanıp
sönen yeşil bir ışık olmalı ve bütün çalışma şartlarında görülebilir olmalıdır. Yön belirtme
lambalarının herhangi birinde bir arıza halinde dahi, ya sönmeli ya da yanık kalmalı veya
frekansında belirgin bir değişiklik göstermelidir. Düzen tamamen sesli ise, açıkça
duyulabilmeli ve görsel ikaz düzeni ile aynı çalışma şartlarında olmalıdır.
6.3.11 - Diğer şartlar
Aşağıda listelenen şartlar, motorun ve aydınlatma tertibatlarının çalışması için temel devrelere
elektrik sağlayan şarj dinamosu ile ölçülmelidir.
6.3.11.1 - Işıklı sinyal tertibatının çalıştırılmasını takiben, maksimum bir saniye içinde ışık
yanmalı ve maksimum bir ile bir buçuk saniye içinde ilk lambanın sönmesi gerçekleşmelidir.
6.3.11.2 - Doğru akım ile beslenmiş bütün araçlarda yön belirtme lambaları aşağıdakileri
sağlamalıdır.
6.3.11.2.1 - Yanıp söner ışık dakikada 90  30 defa yanıp sönmelidir.
6.3.11.2.2 - Aracın aynı yanındaki yön belirtme lambaları aynı faz ve frekansta yanıp
sönmelidir.
6.3.11.3 - Alternatif akım ile beslenmiş yön belirtme lambaları takılı araçta, motor hızı, aracın
maksimum hızına karşılık gelen hızın % 50’si ile % 100’ü arasında iken;
6.3.11.3.1 - Işıklar dakikada 90  30 defa yanıp sönmelidir.
6.3.11.3.2 - Aracın aynı yanındaki yön belirtme lambaları aynı anda veya dönüşümlü olarak
yanıp sönebilir. Bu Ekin İlave 1’inde tarif edilen bölgeler içinde ön lambalar arkadan
görünmemeli, arkadaki lambalar önden görünmemelidir.
6.3.11.4 - Alternatif akım ile beslenmiş yön belirtme lambaları takılı araçta, motor hızı,
imalatçı tarafından belirtilen rolanti hızı ile aracın maksimum hızına karşılık gelen hızın
%50’si arasında iken,
6.3.11.4.1 - Işıklar dakikada 90 + 30 ve 90 - 45 defa yanıp sönmelidir.
6.3.11.4.2 - Aracın aynı yanındaki yön belirtme lambaları aynı anda veya dönüşümlü olarak
yanıp sönebilir. Bu Ekin İlave 1’inde tarif edilen bölgeler içinde ön lambalar arkadan
görünmemeli, arkadaki lambalar önden görünmemelidir.
6.3.11.5 - Bir yön belirtme lambası, kısa devre hariç, arızalandığında, diğeri yanıp sönmeye
veya yanık kalmaya devam etmeli, ancak bu durumda, frekans belirtilen frekanstan farklı
olabilir.
6.4 - FREN LAMBALARI
6.4.1 - Sayısı: Bir veya iki.
6.4.2 - Düzenleme çizimi: Özel şart yoktur.
6.4.3 - Konumu
6.4.3.1 - Genişlik: Sadece bir fren lambası varsa lambanın referans merkezi aracın
boylamasına orta düzlemi içinde kalmalıdır; veya iki fren lambası varsa, aracın boylamasına
orta düzlemine göre simetrik olmalıdır.
6.4.3.2 - Yükseklik: Zeminden yüksekliği minimum 250 mm ve maksimum 1500 mm
olmalıdır.
6.4.3.3 - Uzunluk: Aracın arkasında.
6.4.4 - Geometrik Görülebilirlik
Yatay açı: Sola ve sağa doğru 45°.
Düşey açı: Yatayın üstünde ve altında 15°.
Bununla birlikte, lambaların zeminden yüksekliği 750 mm’den az ise, yatayın altındaki düşey
açı 5°’ye kadar azaltılabilir.
6.4.5 - Yönlendirme: Aracın arkasına doğru.
6.4.6 - Bir veya daha fazla arka lamba ile gruplandırılabilir.
6.4.7 - Herhangi bir diğer lamba ile birleştirilemez.
6.4.8. Arka konum lambası ile karşılıklı olarak birleştirilebilir.
6.4.9 - Elektrik Bağlantıları: Servis frenlerinden en azından birine basıldığında yanmalıdır.
6.4.10 - Devre kapalı ikaz düzeni: Yasaktır.
6.5 - ÖN KONUM LAMBALARI
6.5.1 - Sayısı: Bir veya iki.
6.5.2 - Düzenleme çizimi: Özel şart yoktur.
6.5.3 - Konumu
6.5.3.1 - Genişlik:
- Bağımsız bir ön konum lambası diğer bir ön lambanın üstüne, altına veya bir yanına
takılabilir. Bu lambalardan biri diğerinin üstünde ise ön konum lambasının referans merkezi,
aracın boylamasına orta düzlemi içinde kalmalıdır; bu lambalar yan yana ise bunların referans
merkezleri aracın boylamasına orta düzlemine göre simetrik olmalıdır.
- Diğer bir ön lamba ile karşılıklı olarak birleştirilmiş ön konum lambası, referans merkezi
aracın boylamasına orta düzlemi içinde kalacak şekilde takılmalıdır.
- Biri veya her ikisi diğer bir ön lamba ile karşılıklı olarak birleştirilmiş iki ön konum lambası,
referans merkezleri aracın boylamasına orta düzlemine göre simetrik olacak şekilde
takılmalıdır.
6.5.3.2 - Yükseklik: Zeminden yüksekliği minimum 350 mm ve maksimum 1200 mm
olmalıdır.
6.5.3.3 - Uzunluk: Aracın önünde.
6.5.4 - Geometrik Görülebilirlik
Yatay açı: Bir konum lambası varsa sola ve sağa doğru 80°; iki konum lambası varsa dışa
doğru 80° ve içe doğru 45°.
Düşey açı: Yatayın üstünde ve altında 15°. Ancak lambaların zeminden yüksekliği 750
mm’den az ise yatayın altındaki düşey açı 5°’ye kadar azaltılabilir.
6.5.5 - Yönlendirme: Öne doğru.
Yönlendirme açısı ile birlikte dönebilir.
6.5.6 - Diğer bir ön lamba ile gruplandırılabilir.
6.5.7 - Herhangi bir diğer ön lamba ile karşılıklı olarak birleştirilebilir.
6.5.8 - Elektrik Bağlantıları: Özel şart yoktur.
6.5.9 -Devre kapalı ikaz düzeni: Zorunludur.
Yanıp söner olmayan yeşil gösterge ışığı. Gösterge panel aydınlatması sadece konum lambası
ile birlikte aynı anda açılabilir ve kapanabilir ise, bu ikaz düzeni gerekli değildir.
6.5.10 - Diğer şartlar: Yok.
6.6 - ARKA KONUM LAMBALARI
6.6.1 - Sayısı: Bir veya iki.
6.6.2 - Düzenleme çizimi: Özel şart yoktur.
6.6.3 - Konumu
6.6.3.1 - Genişlik: Bir arka konum lambası varsa referans merkezi, aracın boylamasına orta
düzlemi içinde kalmalıdır; veya iki konum lambası varsa, bu lambaların referans merkezleri
aracın boylamasına orta düzlemine göre simetrik olmalıdır.
6.6.3.2 - Yükseklik: Zeminden yüksekliği minimum 250 mm ve maksimum 1500 mm
olmalıdır.
6.6.3.3 - Uzunluk: Aracın arkasında
6.6.4 - Geometrik Görülebilirlik
Yatay açı: Bir konum lambası varsa sola ve sağa doğru 80°; iki konum lambası varsa dışa
doğru 80° ve içe doğru 45°.
Düşey açı: Yatayın üstünde ve altında 15°.
Bununla birlikte, lambaların zeminden yüksekliği 750 mm’den az ise, yatayın altındaki düşey
açı 5°’ye kadar azaltılabilir.
6.6.5 - Yönlendirme: Arkaya doğru.
6.6.6 - Diğer bir arka lamba ile gruplandırılabilir.
6.6.7 - Arka tescil plaka lambası ile birleştirilebilir.
6.6.8 - Fren lambası ile veya üçgen olmayan arka geri yansıtıcı ile veya her ikisi ile veya arka
sis lambası ile karşılıklı olarak birleştirilebilir.
6.6.9 - Elektrik Bağlantıları: Özel şart yoktur.
6.6.10 -Devre kapalı ikaz düzeni: İsteğe bağlıdır.
İkaz düzeninin işlevi uygun olduğu durumda ön konum lambasının ikaz düzeni ile yerine
getirilebilir.
6.6.11 - Diğer şartlar: Yok.
6.7 - ÖN SİS LAMBALARI
6.7.1 - Sayısı: Bir veya iki.
6.7.2 - Düzenleme çizimi: Özel şart yoktur.
6.7.3 - Konumu
6.7.3.1 - Genişlik:
- Ön sis lambası diğer bir ön lambanın üstüne, altına veya bir yanına takılabilir. Bu
lambalardan biri diğerinin üstünde ise ön sis lambasının referans merkezi aracın boylamasına
orta düzlemi içinde kalmalıdır; bu lambalar yan yana ise bunların referans merkezleri aracın
boylamasına orta düzlemine göre simetrik olmalıdır.
- Diğer bir ön lamba ile karşılıklı olarak birleştirilmiş ön sis lambası, referans merkezi aracın
boylamasına orta düzlemi içinde kalacak şekilde takılmalıdır.
- Biri veya her ikisi diğer bir ön lamba ile karşılıklı olarak birleştirilmiş iki ön sis lambası,
referans merkezleri aracın boylamasına orta düzlemine göre simetrik olacak şekilde
takılmalıdır.
6.7.3.2 - Yükseklik: Zeminden yüksekliği minimum 250 mm olmalıdır. Aydınlatma
yüzeyinin hiçbir noktası, kısa huzmeli farın aydınlatma yüzeyinin en yüksek noktasından daha
yukarıda olmamalıdır.
6.7.3.3 - Uzunluk: Aracın önünde. Farlardan yayılan ışık, aracın geri görüş aynalarından
ve/veya diğer yansıtıcı yüzeylerden doğrudan veya dolaylı olarak yansıyıp sürücüyü rahatsız
etmiyorsa bu şartın sağlandığı kabul edilir.
6.7.4 - Geometrik Görülebilirlik
Geometrik görülebilirlik, Ek-1’de yer alan Bölüm A’nın madde 10’unda belirtilen  ve 
açıları ile tayin edilir.
 = Yukarıya ve aşağıya doğru 5 .
 = Merkezde olmayan bir lamba varsa sola ve sağa doğru 45°; bu durumda içeriye doğru açı
10 olmalıdır.
6.7.5 - Yönlendirme: Öne doğru.
Yönlendirme açısı ile birlikte dönebilir.
6.7.6 - Diğer bir ön lamba ile gruplandırılabilir.
6.7.7 - Herhangi bir diğer ön lamba ile birleştirilemez.
6.7.8 - Uzun huzmeli farla ve ön konum lambası ile karşılıklı olarak birleştirilebilir.
6.7.9 - Elektrik Bağlantıları
Ön sis lambasını, uzun huzmeli farlardan veya kısa huzmeli farlardan bağımsız olarak yakıp
söndürmek mümkün olmalıdır.
6.7.10 - Devre kapalı ikaz düzeni: İsteğe bağlıdır.
Yanıp söner olmayan yeşil gösterge ışığı.
6.7.11 - Diğer şartlar: Yok.
6.8 - ARKA SİS LAMBALARI
6.8.1 - Sayısı: Bir veya iki.
6.8.2 - Düzenleme çizimi: Özel şart yoktur.
6.8.3 - Konumu
6.8.3.1 - Genişlik:
Bağımsız bir arka sis lambası diğer bir arka lambanın üstüne, altına veya bir yanına takılabilir:
bu lambalardan biri diğerinin üstünde ise arka sis lambasının referans merkezi aracın
boylamasına orta düzlemi içinde kalmalıdır; lambalar diğer bir lambanın yanında ise, bunların
referans merkezleri aracın boylamasına orta düzlemine göre simetrik olmalıdır. Bir başka arka
lamba ile karşılıklı olarak birleştirilmiş arka sis lambası, referans merkezi aracın boylamasına
orta düzlemi içinde kalacak şekilde takılmalıdır.
6.8.3.2 - Yükseklik: Zeminden yüksekliği minimum 250 mm maksimum 900 mm olmalıdır.
6.8.3.3 - Uzunluk: Aracın arkasında.
6.8.3.4 - Arka sis lambası ile fren lambasının aydınlatma yüzeyleri arasındaki mesafe en az
100 mm olmalıdır.
6.8.4 - Geometrik Görülebilirlik
Geometrik görülebilirlik, Ek-1’de yer alan Bölüm A’nın madde 10’unda belirtilen  ve 
açıları ile tayin edilir.
 = Yukarıya doğru 5 ve aşağıya doğru 5.
 = Sola ve sağa doğru 25°;
6.8.5 - Yönlendirme: Arkaya doğru.
6.8.6 - Diğer bir arka lamba ile gruplandırılabilir.
6.8.7 - Herhangi bir diğer lamba ile birleştirilemez.
6.8.8 - Arka konum lambası ile karşılıklı olarak birleştirilebilir.
6.8.9 - Elektrik Bağlantıları
Lamba, aşağıdaki lambalardan biri veya daha fazlası yanmadan yanmamalıdır:
Uzun huzmeli far,
Kısa huzmeli far, veya
Ön sis lambası.
Ön sis lambası varsa, arka sis lambasını ön sis lambasından bağımsız olarak yakmak mümkün
olmalıdır.
6.8.10 - Devre kapalı ikaz düzeni: Zorunludur.
Yanıp söner olmayan amber gösterge ışığı.
6.8.11 - Diğer şartlar: Yok.
6.9 - TEHLİKE İKAZ SİNYALİ
6.9.1 - Şartlar, bu Ekin madde 6.3’ünden madde 6.8’ine kadar yer alanlarla aynıdır.
6.9.2 - Elektrik Bağlantıları
Tehlike ikaz sinyali, bütün yön belirtici lambalara aynı anda akım sağlayan ayrı bir kumanda
ile çalıştırılmalıdır.
6.9.3 - Devre kapalı ikaz düzeni: Zorunludur.
Kırmızı yanıp söner ışıklı ikaz veya ayrı bir ikaz düzeni yoksa, bu Ekin madde 6.3.10’unda
belirtilen ikazların aynı anda çalışması.
6.9.4 - Diğer şartlar
Yanıp söner ışık dakikada 90  30 defa yanıp sönmelidir. Işıklı sinyal tertibatının
çalıştırılmasını takiben, maksimum bir saniye içinde ışık yanmalı ve maksimum bir ile bir
buçuk saniye içinde ilk lambanın sönmesi gerçekleşmelidir.
Motoru çalıştırıp durduran aygıt motorun çalışmasının mümkün olmadığı bir konumda olsa
dahi tehlike ikaz sinyalini çalıştırmak mümkün olmalıdır.
6.10 - ARKA TESCİL PLAKA LAMBASI
6.10.1 - Sayısı: Bir.
Lamba, plakanın konumunu aydınlatmayı amaçlayan birden çok optik aksamdan oluşabilir.
6.10.2 - Düzenleme çizimi:
6.10.3 – Konumu:
6.10.3.1 - Genişlik:
6.10.3.2 - Yükseklik:
6.10.3.3 - Uzunluk:
6.10.4 - Geometrik görülebilirlik:
6.10.5 - Yönlendirme:













Lamba, tescil plakası
için ayrılmış yeri
aydınlatacak şekilde
olmalıdır.
6.10.6 - Bir veya daha fazla arka lamba ile gruplandırılabilir.
6.10.7 - Arka konum lambası ile birleştirilebilir.
6.10.8 - Diğer herhangi bir lamba ile karşılıklı olarak birleştirilemez.
6.10.9 - Elektrik Bağlantıları: Özel şart yoktur.
6.10.10 - Devre kapalı ikaz düzeni: İsteğe bağlıdır.
İkaz düzeninin çalışması, konum lambası için öngörülen aynı ikaz düzeni ile sağlanmalıdır.
6.10.11 - Diğer şartlar: Yok.
6.11 - ÜÇGEN OLMAYAN YAN GERİ YANSITICILAR
6.11.1 - Her yandaki sayısı: Bir veya iki adet Class-1A(1) sınıfında.
6.11.2 - Düzenleme çizimi: Özel şart yoktur.
6.11.3 - Konumu
6.11.3.1 - Genişlik: Özel şart yoktur.
6.11.3.2 - Yükseklik: Zeminden yüksekliği minimum 300 mm ve maksimum 900 mm
olmalıdır.
6.11.3.3 - Uzunluk: Normal çalışma şartlarında sürücü veya yolcu veya onların elbiseleri ile
gizlenmeyecek (engellenmeyecek) şekilde olmalıdır.
6.11.4 - Geometrik Görülebilirlik
Yatay açılar: Öne ve arkaya doğru 30°.
Düşey açılar: Yatayın üstünde ve altında 15°.
Bununla birlikte, geri yansıtıcının zeminden yüksekliği 750 mm’den az ise, yatayın altındaki
düşey açı 5°’ye kadar azaltılabilir.
6.11.5 - Yönlendirme: Geri yansıtıcıların referans ekseni aracın boylamasına orta düzlemine
dik olmalı ve arkaya doğru yönlendirilmelidir. Öndeki geri yansıtıcılar yönlendirme açısı ile
birlikte dönebilir.
6.11.6 - Diğer bir işaret tertibatı ile gruplandırılabilir.
6.12 - ÜÇGEN OLMAYAN ARKA GERİ YANSITICILAR
6.12.1 - Sayısı: Bir adet Class-1A(1) sınıfında.
6.12.2 - Düzenleme çizimi: Özel şart yoktur.
6.12.3 - Konumu
Motorlu Araçların ve Römorklarının Geri Yansıtıcıları İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (76/757/AT) yer
alan sınıflamaya uygun olarak.
(1)
6.12.3.1 - Genişlik: Referans merkezi, aracın boylamasına orta düzlemi içinde kalmalıdır.
6.12.3.2 - Yükseklik: Zeminden yüksekliği minimum 250 mm ve maksimum 900 mm
olmalıdır.
6.12.3.3 - Uzunluk: Aracın arkasında.
6.12.4 - Geometrik Görülebilirlik
Yatay açılar: Sola ve sağa doğru 30°.
Düşey açılar: Yatayın üstünde ve altında 15°.
Bununla birlikte geri yansıtıcının zeminden yüksekliği 750 mm’den az ise, yatayın altındaki
düşey açı 5°’ye kadar azaltılabilir.
6.12.5 - Yönlendirme: Arkaya doğru.
6.12.6 - Diğer herhangi bir lamba ile gruplandırılabilir.
6.12.7 - Geri yansıtıcının aydınlatma yüzeyi, arkaya takılmış diğer herhangi bir kırmızı lamba
ile ortak parçalara sahip olabilir.
Ek-4 İlave 1
KIRMIZI IŞIĞIN ÖNE DOĞRU VE BEYAZ IŞIĞIN ARKAYA DOĞRU
GÖRÜLEBİLİRLİĞİ
(Ek-1’de yer alan Bölüm B madde 9’a ve bu Ekte yer alan madde 6.3.11.4.2’ye bakınız.)
Şekil 1- Kırmızı ışığın öne doğru görülebilirliği
Şekil 2- Beyaz ışığın arkaya doğru görülebilirliği
Ek-4 İlave 2
DÜZENLEME ÇİZİMİ
Önde ve arkada iki yön belirtme lambası
Ek-4 İlave 3
İKİ TEKERLEKLİ MOTOSİKLETİN BİR TİPİ ÜZERİNE AYDINLATMA VE
IŞIKLI SİNYAL TERTİBATLARININ YERLEŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ BİLGİ
DOKÜMANI (TANITIM BELGESİ)
(Aracın tip onay başvurusundan ayrı olarak sunulduğunda aksam tip onay başvurusuna
eklenmelidir.)
Başvuru No (Başvuran tarafından verilecektir):……………………………………
İki tekerlekli motosikletin bir tipi üzerine aydınlatma ve ışıklı sinyal tertibatlarının
yerleştirilmesi ile ilgili aksam tip onayı için başvuru MOTOY’un Ek-2’sinde yer alan A
bölümündeki aşağıdaki maddelerdeki bilgileri kapsamalıdır.
Madde 0.1.
Madde 0.2.
Madde 0.4’den madde 0.6’ya kadar.
Madde 8’den madde 8.4’e kadar.
Ek-4 İlave 4
Onay Kuruluşunun Adı
İKİ TEKERLEKLİ MOTOSİKLETİN BİR TİPİ ÜZERİNE AYDINLATMA VE
IŞIKLI SİNYAL TERTİBATLARININ YERLEŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ AKSAM
TİP ONAY BELGESİ
ÖRNEK
…………Teknik servis tarafından …….…. tarihli verilen rapor no………..
Aksam tip onay no………………….
Kapsam genişletme no. ………………
1- Aracın (ticari ismi) markası ……………………………………………………………
2 - Araç tipi ……………………………………………………………………………………
3 - İmalatçının ismi ve adresi……………………………………………………………………
4 - İmalatçı temsilcisinin ismi ve adresi (varsa) ……………………………………………
5 - Kontroller için sunulan araç üzerindeki zorunlu aydınlatma tertibatları(1): ………………
5.1 - Uzun huzmeli farlar………………………………………………………………
5.2 - Kısa huzmeli farlar………………………………………………………………
5.3 - Yön belirtme lambaları ………………………………………………………………
5.4 - Fren lambaları ………………………………………………………………
5.5 - Ön konum lambaları………………………………………………………………
5.6 - Arka konum lambaları………………………………………………………………
5.7 - Arka tescil plaka lambası………………………………………………………………
5.8 - Üçgen olmayan arka geri yansıtıcılar…………………………………………………..
6 - Kontroller için sunulan araç üzerindeki isteğe bağlı aydınlatma tertibatları(1):
6.1 - Ön sis lambaları : Evet/Hayır(2): ……………………………………………
6.2 - Arka sis lambaları : Evet/Hayır(2):……………………………………………
6.3 - Tehlike ikaz işareti: Evet/Hayır(2):……………………………………………
6.4 - Üçgen olmayan yan geri yansıtıcılar: Evet/Hayır(2):……………………………………
7 - Değişiklikler. ………………………………………………………………………
8 - Aksam tip onayı için aracın sunulduğu tarihi: ………………………………………………
9 - Aksam tip onayı verildi / reddedildi (2)
10 - Yer……………………………………………………………………………………
11 - Tarih……………………………………………………………………………………
12 - İmza……………………………………………………………………………………
Bu Ekin takma şartlarını karşılayan tertibatların tam olarak tanımlanmış tipleri her bir tertibat için ayrı sayfalar
üzerinde belirtiniz
(2)
Uygulanmayanı çiziniz.
(1)
Ek-5
SEPETLİ MOTOSİKLETLERLE İLGİLİ ŞARTLAR
1 - Bütün sepetli motosikletlere aşağıdaki aydınlatma ve ışıklı sinyal tertibatları takılmalıdır.
1.1 - Uzun huzmeli far.
1.2 - Kısa huzmeli far.
1.3 - Yön belirtme lambaları.
1.4 - Fren lambası.
1.5 - Ön konum lambası.
1.6 - Arka konum lambası.
1.7 - Arka tescil plaka lambası.
1.8 - Üçgen olmayan arka geri yansıtıcı.
2 - İlave olarak bütün sepetli motosikletlere aşağıdaki aydınlatma ve ışıklı sinyal tertibatları
takılabilir.
2.1 - Ön sis lambası.
2.2 - Arka sis lambası.
2.3 - Tehlike ikaz işareti.
2.4 - Üçgen olmayan yan geri yansıtıcılar.
3 – Bu Ekin madde 1’inde ve madde 2’sinde belirtilen aydınlatma ve ışıklı sinyal
tertibatlarının her biri bu Ekin madde 6’sının uygun hükümlerini sağlayacak şekilde
takılmalıdır.
4 – Bu Ekin madde 1’inde ve madde 2’sinde belirtilen aydınlatma ve ışıklı sinyal
tertibatlarının dışında herhangi bir tertibat takılmaz.
5 - Bu Ekin madde 1’inde ve madde 2’sinde belirtilen ve M1 ve N1 sınıflarındaki araçlar için
76/757/AT, 76/758/AT, 76/759/AT, 76/760/AT, 76/761/AT, 76/762/AT, 77/538/AT veya
77/539/AT ilgili yönetmeliklerine göre tip onaylı olan aydınlatma ve ışıklı sinyal tertibatlarına
sepetli motosikletlerde de müsaade edilmelidir.
6 - ÖZEL TAKMA ŞARTLARI
6.1 - UZUN HUZMELİ FARLAR
6.1.1 - Sayısı: Bir veya iki.
6.1.2 - Düzenleme çizimi: Özel şart yoktur.
6.1.3 - Konumu
6.1.3.1 - Genişlik:
- Bağımsız bir uzun huzmeli far, diğer bir ön lambanın üstüne, altına veya bir yanına
takılabilir. Bu lambaların biri diğerinin üstünde ise uzun huzmeli farın referans merkezi
motosikletin boylamasına orta düzlemi içinde kalmalıdır; bu lambalar yan yana ise bunların
referans merkezleri motosikletin boylamasına orta düzlemine göre simetrik olmalıdır.
- Diğer bir ön lamba ile karşılıklı olarak birleştirilmiş uzun huzmeli far, referans merkezi
motosikletin boylamasına orta düzlemi içinde kalacak şekilde takılmalıdır; ancak motosiklette
uzun huzmeli farın yanında bağımsız kısa huzmeli bir far takılmış ise bunların referans
merkezleri motosikletin boylamasına orta düzlemine göre simetrik olmalıdır.
- Biri veya her ikisi diğer bir ön lamba ile karşılıklı olarak birleştirilmiş iki uzun huzmeli far,
referans merkezleri motosikletin boylamasına orta düzlemine göre simetrik olacak şekilde
takılmalıdır.
6.1.3.2 - Uzunluk: Aracın önünde. Farlardan yayılan ışık, aracın geri görüş aynalarından
ve/veya diğer yansıtıcı yüzeylerden doğrudan veya dolaylı olarak yansıyıp sürücüyü rahatsız
etmiyorsa bu şartın sağlandığı kabul edilir.
6.1.3.3 - Her durumda, herhangi bir bağımsız uzun huzmeli farın aydınlatma yüzeyi kenarı ile
kısa huzmeli farın kenarı arasındaki mesafe 200 mm’yi geçmemelidir.
6.1.3.4 - İki uzun huzmeli farın aydınlatma yüzeyi arasındaki mesafe 200 mm’yi
geçmemelidir.
6.1.4 - Geometrik Görülebilirlik
Aydınlatma yüzeyinin görülebilirliği, kabul edilen bakış yönünde, aydınlatılmayan
alanlardaki görülebilirlik dahil olmak üzere, aydınlatma yüzeyinin çevresine bağlı olarak
oluşan hatları ve farın referans ekseni ile 5°’den az olmayan bir açı ile oluşan ıraksak bir
bölge içerisinde sağlanmalıdır. Geometrik görülebilirlik açılarının başladığı yer, far
merceğinin ön kısmına teğet olan enine bir düzlem üzerindeki aydınlatma yüzeyinin
izdüşümünün çevresidir.
6.1.5 - Yönlendirme: Öne doğru.
Yönlendirme açısı ile birlikte dönebilir.
6.1.6 - Kısa huzmeli far ve diğer ön lambalarla birlikte gruplandırılabilir.
6.1.7 - Herhangi bir diğer lamba ile birleştirilemez.
6.1.8. Aşağıdakilerle karşılıklı olarak birleştirilebilir.
6.1.8.1 - Kısa huzmeli farla.
6.1.8.2 - Ön konum lambası ile.
6.1.8.3 - Ön sis lambası ile.
6.1.9 - Elektrik Bağlantıları
Uzun huzmeli farlar aynı anda yanmalıdır. Kısa huzmeden uzun huzmeli farlara geçişte bütün
uzun huzmeli farlar yanmalıdır. Uzun huzmeden kısa huzmeye geçişte bütün uzun huzmeli
farlar aynı anda sönmelidir. Uzun huzmeli far olarak yandığında, kısa huzmeler aynı
zamanda yanmaya devam edebilir.
6.1.10 - Devre kapalı ikaz düzeni: İsteğe bağlıdır.
Mavi, yanıp söner olmayan ikaz ışığı.
6.1.11 - Diğer şartlar: Aynı anda yakılabilen uzun huzmeli farların maksimum ışık şiddeti
225000 cd’yi (aksam tip onay değeri) aşmamalıdır.
6.2 - KISA HUZMELİ FARLAR
6.2.1 - Sayısı: Bir veya iki.
6.2.2 - Düzenleme çizimi: Özel şart yoktur.
6.2.3 - Konumu
6.2.3.1 - Genişlik:
- Bağımsız bir kısa huzmeli far, diğer bir ön lambanın üstüne, altına veya bir yanına
takılabilir. Bu lambalardan biri diğerinin üstünde ise kısa huzmeli farın referans merkezi
motosikletin boylamasına orta düzlemi içinde kalmalıdır; bu lambalar yan yana ise bunların
referans merkezleri motosikletin boylamasına orta düzlemine göre simetrik olmalıdır.
- Diğer bir ön lamba ile karşılıklı olarak birleştirilmiş kısa huzmeli far, referans merkezi
motosikletin boylamasına orta düzlemi içinde kalacak şekilde takılmalıdır. Ancak
motosiklette kısa huzmeli farın yanında bağımsız uzun huzmeli bir far takılmış ise bunların
referans merkezleri motosikletin boylamasına orta düzlemine göre simetrik olmalıdır.
- Biri veya her ikisi diğer bir ön lamba ile karşılıklı olarak birleştirilmiş iki kısa huzmeli far,
referans merkezleri motosikletin boylamasına orta düzlemine göre simetrik olacak şekilde
takılmalıdır.
6.2.3.2 - Yükseklik: Zeminden yüksekliği minimum 500 mm ve maksimum 1200 mm
olmalıdır.
6.2.3.3 – Uzunluk: Aracın önünde. Farlardan yayılan ışık, aracın geri görüş aynalarından
ve/veya diğer yansıtıcı yüzeylerden doğrudan veya dolaylı olarak yansıyıp sürücüyü rahatsız
etmiyorsa bu şartın sağlandığı kabul edilir.
6.2.3.4 - İki kısa huzmeli farın bulunması durumunda aydınlatma yüzeyleri arasındaki mesafe
200 mm’yi geçmemelidir.
6.2.4 - Geometrik Görülebilirlik
Ek-1’de yer alan Bölüm A’nın madde 10’unda belirtilen  ve  açıları ile tayin edilir.
 = Yukarıya doğru 15 ve aşağıya doğru 10.
 = Sadece bir kısa huzmeli far varsa sola ve sağa doğru 45°;
İki kısa huzmeli far varsa dışarıya doğru 45 ve içeriye doğru 10.
Farın yanındaki bölmelerin veya başka tür teçhizatların bulunması, yolu kullanan başkalarının
rahatsızlığına neden olacak ikincil etkenlere sebep olmamalıdır.
6.2.5 - Yönlendirme: Öne doğru.
Yönlendirme açısı ile birlikte dönebilir.
Kısa huzmenin düşey eğimi, harici ayar aygıtı bulunması durumu haricinde, % - 0,5’i ila % 2,5’i arasında kalmalıdır.
6.2.6 - Uzun huzmeli far ve diğer ön lambalarla birlikte gruplandırılabilir.
6.2.7 - Herhangi bir diğer lamba ile birleştirilemez.
6.2.8 - Uzun huzmeli farla ve diğer ön lambalarla karşılıklı olarak birleştirilebilir.
6.2.9 - Elektrik Bağlantıları
Kısa huzmeli farlara geçiş kumandası, bütün uzun huzmeli farları aynı anda söndürmelidir.
Bununla birlikte uzun huzmeli far olarak yandığında, kısa huzmeler aynı zamanda yanmaya
devam edebilir.
6.2.10 - Çalışma ikaz düzeni: İsteğe bağlıdır.
Yanıp söner olmayan yeşil gösterge ışığı.
6.2.11 - Diğer şartlar: Yok.
6.3 - YÖN BELİRTME LAMBALARI
6.3.1 - Sayısı: Her yanda iki.
6.3.2 - Düzenleme çizimi: İki ön ve iki arka belirtme lambası.
6.3.3 - Konumu
6.3.3.1 - Genişlik:
- Aracın boylamasına orta düzlemine en uzak aydınlatma yüzeyi kenarlarının aracın en dış
kenarlarında uzaklığı 400 mm den daha fazla olmamalıdır.
- Aydınlatma yüzeylerinin iç kenarlarının (birbiri) arasındaki mesafe minimum 600 mm
olmalıdır.
- Belirtme lambaları ile aşağıda özellikleri belirtilen en yakınındaki kısa huzmeli farların
aydınlatma yüzeyleri arasındaki minimum mesafe aşağıdaki şekilde olmalıdır.
- Belirtme lambasının minimum ışık şiddeti 90 cd ise 75 mm.
- Belirtme lambasının minimum ışık şiddeti 175 cd ise 40 mm.
- Belirtme lambasının minimum ışık şiddeti 250 cd ise 20 mm.
- Belirtme lambasının minimum ışık şiddeti 400 cd ise  20 mm.
6.3.3.2 - Uzunluk: Aracın boylamasına en arkasına karşılık gelen enine düzlem ile arka
belirtme lambalarının referans merkezi arasındaki öne doğru mesafe 300 mm’yi
geçmemelidir. Sepetteki ön yön belirtme lambası sepetin orta ekseninin önünde, arka yön
belirtme lambası sepetin orta ekseninin arkasında olmalıdır.
6.3.4 - Geometrik Görülebilirlik
Yatay açılar: Bu Ekin İlave 2’sine bakınız.
Düşey açılar: Yatayın üstünde ve altında 15°.
Bununla birlikte, lambaların zeminden yüksekliği 750 mm’den az ise yatayın altındaki düşey
açı 5°’ye kadar azaltılabilir.
6.3.5 - Yönlendirme:
Yön belirtme lambaları yönlendirme açısı ile birlikte dönebilir.
6.3.6 - Bir veya daha fazla lamba ile gruplandırılabilir.
6.3.7 - Herhangi bir diğer lamba ile birleştirilemez.
6.3.8 - Diğer bir lamba ile karşılıklı olarak birleştirilemez.
6.3.9 - Elektrik Bağlantıları
Yön belirtme lambaları diğer lambalardan bağımsız yanmalıdır. Aracın bir yanındaki bütün
yön belirtme lambaları bir kumanda ile aynı anda yanıp sönebilmelidir.
6.3.10 - Çalışma ikaz düzeni: İsteğe bağlıdır.
Görsel veya sesli veya her ikisi birden olabilir. Düzen görülebilir bir işaret veriyorsa, yanıp
sönen yeşil bir ışık olmalı ve bütün çalışma şartlarında görülebilir olmalıdır. Yön belirtme
lambalarının herhangi birinde bir arıza halinde dahi, ya sönmeli ya da yanık kalmalı veya
frekansında belirgin bir değişiklik göstermelidir. Düzen tamamen sesli ise, açıkça
duyulabilmeli ve görsel ikaz düzeni ile aynı çalışma şartlarında olmalıdır.
6.3.11 - Diğer şartlar
Aşağıda listelenen şartlar, motorun ve aydınlatma tertibatlarının çalışması için temel devrelere
elektrik sağlayan şarj dinamosu ile ölçülmelidir:
6.3.11.1 - Işıklı sinyal tertibatının çalıştırılmasını takiben, maksimum bir saniye içinde ışık
yanmalı ve maksimum bir ile bir buçuk saniye içinde ilk lambanın sönmesi gerçekleşmelidir.
6.3.11.2 - Doğru akım ile beslenmiş bütün araçlarda yön belirtme lambaları aşağıdakileri
sağlamalıdır.
6.3.11.2.1 - Yanıp söner ışık dakikada 90  30 defa yanıp sönmelidir.
6.3.11.2.2 - Aracın aynı yanındaki yön belirtme lambaları aynı frekans ve fazda yanıp
sönmelidir.
6.3.11.3 - Alternatif akım ile beslenmiş yön belirtme lambaları takılı araçta, motor hızı, aracın
maksimum hızına karşılık gelen hızın % 50’si ile % 100’ü arasında iken;
6.3.11.3.1 - Işıklar dakikada 90  30 defa yanıp sönmelidir.
6.3.11.3.2 - Aracın aynı yanındaki yön belirtme lambaları aynı anda veya dönüşümlü yanıp
sönebilir. Bu Ekin İlave 1’inde tarif edilen bölgeler içinde ön lambalar arkadan görünmemeli,
arkadaki lambalar önden görünmemelidir.
6.3.11.4 - Alternatif akım ile beslenmiş yön belirtme lambaları takılı araçta, motor hızı,
imalatçı tarafından belirtilen rolanti hızı ile aracın maksimum hızına karşılık gelen hızın %
50’si arasında iken;
6.3.11.4.1 - Işıklar dakikada 90 + 30 ve 90 - 45 defa yanıp sönmelidir.
6.3.11.4.2 - Aracın aynı yanındaki yön belirtme lambaları aynı anda veya dönüşümlü yanıp
sönebilir. Bu Ekin İlave 1’inde tarif edilen bölgeler içinde ön lambalar arkadan görünmemeli,
arkadaki lambalar önden görünmemelidir.
6.3.11.5 - Bir yön belirtme lambası, kısa devre hariç, arızalandığında, diğeri yanıp sönmeye
veya yanık kalmaya devam etmeli, ancak bu durumda, frekans belirtilen frekanstan farklı
olabilir.
6.4 – FREN LAMBALARI
6.4.1 - Sayısı: Bir veya üç (sadece bunlardan biri sepet üzerinde).
6.4.2 - Düzenleme çizimi: Özel şart yoktur
6.4.3 - Konumu
6.4.3.1 - Genişlik: En dıştaki fren lambalarının aydınlatma yüzeylerinin en dış kenarları ile
toplam genişlik arasındaki mesafe 400 mm’yi aşmamalıdır. Üçüncü bir fren lambası takılmış
ise bu lamba, motosikletin boylamasına orta düzlemine göre sepet üzerine takılı olmayan fren
lambası ile simetrik olmalıdır.
6.4.3.2 - Yükseklik: Zeminden yüksekliği minimum 250 mm ve maksimum 1500 mm
olmalıdır.
6.4.3.3 - Uzunluk: Aracın arkasında.
6.4.4 - Geometrik Görülebilirlik
Yatay açı: Sola ve sağa doğru 45°. Sepet üzerine bir fren lambası takılı ise: dışa doğru 45°,
içe doğru 10°.
Düşey açı: Yatayın üstünde ve altında 15°.
Bununla birlikte, lambaların zeminden yüksekliği 750 mm’den az ise, yatayın altındaki düşey
açı 5°’ye kadar azaltılabilir.
6.4.5 - Yönlendirme: Aracın arkasına doğru.
6.4.6 - Bir veya daha fazla arka lamba ile gruplandırılabilir.
6.4.7 - Herhangi bir diğer lamba ile birleştirilemez.
6.4.8. Arka konum lambası ile karşılıklı olarak birleştirilebilir.
6.4.9 - Elektrik Bağlantıları: Servis frenlerinden en azından birine basıldığında yanmalıdır.
6.4.10 - Devre kapalı ikaz düzeni: Yasaktır.
6.5 - ÖN KONUM LAMBALARI
6.5.1 - Sayısı: İki veya üç (sadece bunlardan biri sepet üzerinde).
6.5.2 - Düzenleme çizimi: Özel şart yoktur.
6.5.3 - Konumu
6.5.3.1 - Genişlik: En dıştaki ön konum lambalarının aydınlatma yüzeylerinin en dış kenarları
ile aracın en dış kenarları arasındaki mesafe 400 mm’yi aşmamalıdır. Üçüncü bir ön konum
lambası takılmış ise, bu lamba, motosikletin boylamasına orta düzlemine göre sepet üzerine
takılı olanlar hariç ön konum lambalarına göre simetrik olmalıdır.
6.5.3.2 - Yükseklik: Zeminden yüksekliği minimum 350 mm ve maksimum 1200 mm
olmalıdır.
6.5.3.3 - Uzunluk: Aracın önünde.
6.5.4 - Geometrik Görülebilirlik
Yatay açı: Dışa doğru 80°, içe doğru 45°.
Düşey açı: Yatayın üstünde ve altında 15°. Ancak, lambaların zeminden yüksekliği 750
mm’den az ise yatayın altındaki düşey açı 5°’ye kadar azaltılabilir.
6.5.5 - Yönlendirme: Öne doğru.
Yönlendirme açısı ile birlikte dönebilir.
6.5.6 - Diğer bir ön lamba ile gruplandırılabilir.
6.5.7 - Herhangi bir diğer ön lamba ile karşılıklı olarak birleştirilebilir.
6.5.8 - Elektrik Bağlantıları: Özel şart yoktur.
6.5.9 -Devre kapalı ikaz düzeni: Zorunludur.
Yanıp söner olmayan yeşil gösterge ışığı. Gösterge panel aydınlatması sadece konum lambası
ile aynı anda açılabilir ve kapanabilir ise bu ikaz düzeni gerekli değildir.
6.5.10 - Diğer şartlar: Yok.
6.6 - ARKA KONUM LAMBALARI
6.6.1 - Sayısı: İki veya üç (sadece bunlardan biri sepet üzerinde).
6.6.2 - Düzenleme çizimi: Özel şart yoktur.
6.6.3 - Konumu
6.6.3.1 - Genişlik: En dıştaki arka konum lambalarının aydınlatma yüzeylerinin en dış
kenarları ile aracın en dış kenarları arasındaki mesafe 400 mm’yi aşmamalıdır. Üçüncü bir
arka konum lambası takılmış ise bu lamba, motosikletin boylamasına orta düzlemine göre
sepet üzerine takılı olanlar hariç ön konum lambalarına göre simetrik olmalıdır.
6.6.3.2 - Yükseklik: Zeminden yüksekliği minimum 250 mm ve maksimum 1500 mm
olmalıdır.
6.6.3.3 - Uzunluk: Aracın arkasında.
6.6.4 - Geometrik Görülebilirlik
Yatay açı: Dışa doğru 80° , içe doğru 45°.
Düşey açı: yatayın üstünde ve altında 15°.
Bununla birlikte, lambaların zeminden yüksekliği 750 mm’den az ise, yatayın altındaki düşey
açı 5°’ye kadar azaltılabilir.
6.6.5 - Yönlendirme: Arkaya doğru.
6.6.6 - Diğer bir arka lamba ile gruplandırılabilir.
6.6.7 - Arka tescil plaka lambası ile birleştirilebilir.
6.6.8 - Fren lambası ile veya üçgen olmayan arka geri yansıtıcı ile veya her ikisi ile veya arka
sis lambası ile karşılıklı olarak birleştirilebilir.
6.6.9. Elektrik Bağlantıları: Özel şart yoktur.
6.6.10 -Devre kapalı ikaz düzeni: İsteğe bağlıdır.
İkaz düzeninin işlevi uygun olduğu durumda ön konum lambasının ikaz düzeni ile yerine
getirilebilir.
6.6.11 - Diğer şartlar: Yok.
6.7 - ÖN SİS LAMBALARI
6.7.1 - Sayısı: Bir veya iki.
6.7.2 - Düzenleme çizimi: Özel şart yoktur.
6.7.3 - Konumu
6.7.3.1 - Genişlik:
- Bağımsız bir ön sis lambası, diğer bir ön lambanın üstüne, altına veya bir yanına takılabilir.
Bu lambalardan biri diğerinin üstünde ise uzun huzme farının referans merkezi aracın
boylamasına orta düzlemi içinde kalmalıdır; bu lambalar yan yana ise bunların referans
merkezleri aracın boylamasına orta düzlemine göre simetrik olmalıdır.
- Diğer bir ön lamba ile karşılıklı olarak birleştirilmiş ön konum lambası, referans merkezi
aracın boylamasına orta düzlemi içinde kalacak şekilde takılmalıdır.
- Biri veya her ikisi diğer bir ön lamba ile karşılıklı olarak birleştirilmiş iki ön konum lambası,
referans merkezleri aracın boylamasına orta düzlemine göre simetrik olacak şekilde
takılmalıdır.
6.7.3.2 - Yükseklik: Zeminden yüksekliği minimum 250 mm olmalıdır. Aydınlatma
yüzeyinin hiç bir noktası, kısa huzmeli farın aydınlatma yüzeyinin en yüksek noktasından
daha yukarıda olmamalıdır.
6.7.3.3 - Uzunluk: Aracın önünde. Yayılan ışık, aracın geri görüş aynalarından ve/veya diğer
yansıtıcı yüzeylerden doğrudan veya dolaylı olarak yansıyıp sürücüyü rahatsız etmiyorsa, bu
şartın sağlandığı kabul edilir.
6.7.4 - Geometrik Görülebilirlik
Geometrik görülebilirlik, Ek-1’de yer alan Bölüm A’nın madde 10’unda belirtilen  ve 
açıları ile tayin edilir.
 = yukarıya ve aşağıya doğru 5.
 = dışa doğru 45° , içe doğru 10.
6.7.5 - Yönlendirme: Öne doğru.
Yönlendirme açısı ile birlikte dönebilir.
6.7.6 - Diğer bir ön lamba ile gruplandırılabilir.
6.7.7 - Herhangi bir diğer ön lamba ile birleştirilemez.
6.7.8 - Uzun huzmeli farla ve ön konum lambası ile karşılıklı olarak birleştirilebilir.
6.7.9 - Elektrik Bağlantıları
Ön sis lambasını, uzun huzmeli farlardan veya kısa huzmeli farlardan bağımsız olarak yakıp
söndürmek mümkün olmalıdır.
6.7.10 - Devre kapalı ikaz düzeni: İsteğe bağlıdır.
Yanıp söner olmayan yeşil gösterge ışığı.
6.7.11 - Diğer şartlar: Yok.
6.8 - ARKA SİS LAMBALARI
6.8.1 - Sayısı: Bir veya iki.
6.8.2 - Düzenleme çizimi: Özel şart yoktur.
6.8.3 - Konumu
6.8.3.1 - Genişlik:
Tek bir sis lambası takılı ise bunun aracın boylamasına orta düzlemine göre konumu, tescil
edileceği üye ülkenin karayolu kuralları için gerekli olan yönün ters tarafında olmalıdır.
6.8.3.2 - Yükseklik: Zeminden yüksekliği minimum 250 mm maksimum 900 mm olmalıdır.
6.8.3.3 - Uzunluk: Aracın arkasında.
6.8.3.4 - Arka sis lambasının ve fren lambasının aydınlatma yüzeylerinin arasındaki mesafe en
az 100 mm olmalıdır.
6.8.4 - Geometrik Görülebilirlik
Geometrik görülebilirlik, Ek-1’de yer alan Bölüm A’nın madde 10’unda belirtilen  ve 
açıları ile tayin edilir.
 = Yukarıya doğru 5 ve aşağıya doğru 5.
 = Sola ve sağa doğru 25°.
6.8.5 - Yönlendirme: Arkaya doğru.
6.8.6 - Diğer bir arka lamba ile gruplandırılabilir.
6.8.7 - Herhangi bir diğer lamba ile birleştirilemez.
6.8.8 - Arka konum lambası ile karşılıklı olarak birleştirilebilir.
6.8.9 - Elektrik Bağlantıları
Arka sis lambası, aşağıdaki lambalardan bir veya daha fazla lamba yanmadıkça,
yanmamalıdır:
Uzun huzmeli far,
Kısa huzmeli far, veya
Ön sis lambası.
Ön sis lambası varsa, arka sis lambasını ön sis lambasından bağımsız olarak kapatmak
mümkün olmalıdır.
6.8.10 - Devre kapalı ikaz düzeni: Zorunludur.
Yanıp söner olmayan amber renkli gösterge ışığı.
6.8.11 - Diğer şartlar: Yok
6.9 - TEHLİKE İKAZ İŞARETİ
6.9.1 - Şartlar, bu Ekin madde 6.3’ünden madde 6.3.8’ine kadar yer alanlarla aynıdır.
6.9.2 - Elektrik Bağlantıları
Tehlike ikaz sinyali, bütün yön belirtme lambalarına aynı anda akım sağlayan ayrı bir
kumanda ile çalıştırılmalıdır.
6.9.3 – Devre kapalı ikaz düzeni: Zorunludur.
Kırmızı yanıp söner ışıklı ikaz veya ayrı bir ikaz yoksa, bu Ekin madde 6.3.10’unda belirtilen
ikazların aynı anda çalışması.
6.9.4 - Diğer şartlar
Yanıp söner ışık dakikada 90  30 defa yanıp sönmelidir.
Işıklı sinyal tertibatının çalıştırılmasını takiben, maksimum bir saniye içinde ışık yanmalı ve
maksimum bir ile bir buçuk saniye içinde ilk lambanın sönmesi gerçekleşmelidir.
Motoru çalıştırıp durduran aygıt, motorun çalışmasının mümkün olmadığı bir konumda olsa
dahi tehlike ikaz sinyalini çalıştırmak mümkün olmalıdır.
6.10 - ARKA TESCİL PLAKA LAMBASI
6.10.1 - Sayısı: Bir.
Lamba, plakanın konumunu aydınlatmayı amaçlayan birden çok optik aksamdan oluşabilir.
6.10.2 - Düzenleme çizimi:
6.10.3 – Konumu:
6.10.3.1 - Genişlik:
6.10.3.2 - Yükseklik:
6.10.3.3 - Uzunluk:
6.10.4 - Geometrik görülebilirlik:
6.10.5 - Yönlendirme:






 Lamba, tescil plakası
 için ayrılmış yeri
 aydınlatacak şekilde
 olmalıdır.



6.10.6 - Bir veya daha fazla arka lamba ile gruplandırılabilir.
6.10.7 - Arka konum lambası ile birleştirilebilir.
6.10.8 - Diğer herhangi bir lamba ile karşılıklı olarak birleştirilemez.
6.10.9 - Elektrik Bağlantıları: Özel şart yok.
6.10.10 - Devre kapalı ikaz düzeni: İsteğe bağlıdır.
İkaz düzeninin çalışması, konum lambası için öngörülen ikaz düzeni ile sağlanmalıdır.
6.10.11 - Diğer şartlar: Yok.
6.11 - ÜÇGEN OLMAYAN YAN GERİ YANSITICILAR
6.11.1 - Her yandaki sayısı: Bir veya iki adet Class-1A(1)3sınıfında.
6.11.2 - Düzenleme çizimi: Özel şart yoktur.
6.11.3 - Konumu
6.11.3.1 - Genişlik: Özel şart yoktur.
6.11.3.2 - Yükseklik: Zeminden yüksekliği minimum 300 mm ve maksimum 900 mm
olmalıdır.
6.11.3.3 - Uzunluk: Normal çalışma şartlarında sürücü veya yolcu veya onların elbiseleri ile
gizlenmeyecek (engellenmeyecek) şekilde olmalıdır.
6.11.4 - Geometrik Görülebilirlik
Yatay açılar: öne ve arkaya doğru 30°.
Düşey açılar: yatayın üstünde ve altında 15°.
Bununla birlikte, geri yansıtıcıların zeminden yüksekliği 750 mm’den az ise, yatayın altındaki
düşey açı 5°’ye kadar azaltılabilir.
6.11.5 - Yönlendirme: Geri yansıtıcının referans ekseni aracın boylamasına orta düzlemine
dik olmalı ve arkaya doğru yönlendirilmelidir. Öndeki geri yansıtıcılar yönlendirme açısı ile
birlikte dönebilir.
6.11.6 - Diğer herhangi bir işaret tertibatı ile gruplandırılabilir.
6.12 - ÜÇGEN OLMAYAN ARKA GERİ YANSITICILAR
6.12.1 - Sayısı: İki adet Class-1A(1) sınıfında.
6.12.2 - Düzenleme çizimi: Özel şart yoktur.
6.12.3 - Konumu
6.12.3.1 - Genişlik:
- Aracın boylamasına orta düzlemine en uzak aydınlatma yüzeyi kenarlarının, aracın en dış
kenarından uzaklığı 400 mm’den daha fazla olmamalıdır.
- Geri yansıtıcıların iç kenarları arasındaki mesafe en az 500 mm olmalıdır. Aracın maksimum
genişliği 1300 mm’den az ise bu mesafe 400 mm’ye kadar azaltılabilir.
6.12.3.2 - Yükseklik: Zeminden yüksekliği minimum 250 mm ve maksimum 900 mm
olmalıdır.
Motorlu Araçların ve Römorklarının Geri Yansıtıcıları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (76/757/AT) yer
alan sınıflamaya uygun olarak.
(1)
Motorlu Araçların ve Römorklarının Geri Yansıtıcıları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (76/757/AT) yer
alan sınıflamaya uygun olarak.
(1)
6.12.3.3 - Uzunluk: Aracın arkasında.
6.12.4 - Geometrik Görülebilirlik
Yatay açı: Dışa doğru 30° ve içe doğru 10° .
Düşey açılar: Yatayın üstünde ve altında 15°.
Bununla birlikte, geri yansıtıcının zeminden yüksekliği 750 mm’den az ise, yatayın altındaki
düşey açı 5°’ye kadar azaltılabilir.
6.12.5 - Yeri: Arkaya doğru.
6.12.6 - Diğer herhangi bir lamba ile gruplandırılabilir.
6.12.7 - Geri yansıtıcının aydınlatma yüzeyi, arkaya takılmış diğer herhangi bir kırmızı lamba
ile ortak parçalara sahip olabilir.
Ek-5 İlave 1
KIRMIZI IŞIĞIN ÖNE DOĞRU VE BEYAZ IŞIĞIN SEPETE DOĞRU
GÖRÜLEBİLİRLİĞİ
(Ek-1’de yer alan Bölüm B madde 9’a ve bu Ekte yer alan madde 6.3.11.4.2’ye bakınız.)
Şekil 1- Kırmızı ışığın öne doğru görülebilirliği
Şekil 2- Beyaz ışığın arkaya doğru görülebilirliği
Ek-5 İlave 2
DÜZENLEME ÇİZİMİ
Önde ve arkada iki yön belirtme lambası
Ek-5 İlave 3
SEPETLİ MOTOSİKLETİN BİR TİPİ ÜZERİNE AYDINLATMA VE IŞIKLI
SİNYAL TERTİBATLARININ YERLEŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ BİLGİ
DOKÜMANI (TANITIM BELGESİ)
(Taşıtın tip onay başvurusundan ayrı olarak sunulduğunda aksam tip onay başvurusuna
eklenmelidir.)
Başvuru No (Başvuran tarafından verilecektir): …………………………………………
Motosiklet kombinasyonunun (sepetle birlikte) bir tipi üzerine aydınlatma ve ışıklı sinyal
tertibatlarının yerleştirilmesi ile ilgili aksam tip onay için başvuru MOTOY’un Ek-2’sinde yer
alan A bölümündeki aşağıdaki maddelerdeki bilgileri kapsamalıdır:
Madde 0.1.
Madde 0.2.
Madde 0.4’den madde 0.6’ya kadar.
Madde 8’den madde 8.4’e kadar.
Ek-5 İlave 4
Onay Kuruluşunun Adı
SEPETLİ MOTOSİKLETİN BİR TİPİ ÜZERİNE AYDINLATMA VE IŞIKLI
SİNYAL TERTİBATLARININ YERLEŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ AKSAM TİP ONAY
BELGESİ
ÖRNEK
…………Teknik servis tarafından …….…. tarihli verilen rapor no………..
Aksam tip onay no………………….
Kapsam genişletme no. ………………
1- Aracın (ticari ismi) markası ……………………………………………………………
2 - Araç tipi ……………………………………………………………………………………
3 - İmalatçının ismi ve adresi……………………………………………………………………
4 - İmalatçı temsilcisinin ismi ve adresi (varsa) ………………………………………………
5 - Kontroller için sunulan araç üzerine takılan zorunlu aydınlatma tertibatları:(1) …………
5.1 - Uzun huzmeli farlar
5.2 - Kısa huzmeli farlar
5.3 - Yön belirtme lambaları
5.4 - Fren lambaları
Bu Ekin takma şartlarını karşılayan tertibatların tam olarak tanımlanmış tipleri her bir tertibat için ayrı sayfalar
üzerinde belirtiniz.
(2)
Uygulanmayanı çiziniz.
(1)
5.5 - Ön konum lambaları
5.6 - Arka konum lambaları
5.7 - Arka tescil plaka lambası
5.8 - Üçgen olmayan arka geri yansıtıcılar
6 - Kontroller için sunulan araç üzerindeki isteğe bağlı aydınlatma tertibatları(1) :
6.1 - Ön sis lambaları: Evet/Hayır(2)
6.2 - Arka sis lambaları: Evet/Hayır(2)
6.3 - Tehlike ikaz işaretleri: Evet/Hayır(2)
6.4 - Üçgen olmayan yan geri yansıtıcılar: Evet/Hayır(2)
7 - Değişiklikler. …………………………………………………
8 - Aksam tip onayı için aracın sunulduğu tarihi:…………………………………
9 - Aksam tip onayı verildi / reddedildi(2).
10 - Yer…………………………………………………………………………………
11 - Tarih……………………………………………………………………………………
12 - İmza……………………………………………………………………………………
Ek-6
ÜÇ TEKERLEKLİ MOTOSİKLETLERLE İLGİLİ ŞARTLAR
1 - Bütün üç tekerlekli motosikletlere aşağıdaki aydınlatma ve ışıklı sinyal tertibatları
takılmalıdır:
1.1 - Uzun huzmeli far.
1.2 - Kısa huzmeli far.
1.3 - Yön belirtme lambaları.
1.4 - Fren lambası.
1.5 - Ön konum lambası.
1.6 - Arka konum lambası.
1.7 - Arka tescil plaka lambası.
1.8 - Üçgen olmayan arka geri yansıtıcı.
1.9 - Tehlike ikaz işareti.
2 - İlave olarak bütün üç tekerlekli motosikletlere aşağıdaki aydınlatma ve ışıklı sinyal
tertibatları takılabilir.
2.1 - Ön sis lambası.
2.2 - Arka sis lambası.
2.3 - Geri vites lambası.
2.4 - Üçgen olmayan yan geri yansıtıcılar.
3 - Bu Ekin madde 1’inde ve madde 2’sinde belirtilen aydınlatma ve ışıklı sinyal
tertibatlarının her biri bu Ekin madde 6’sına uygun hükümlere göre takılmalıdır.
4 - Bu Ekin madde 1’inde ve madde 2’sinde belirtilen aydınlatma ve ışıklı sinyal
tertibatlarının dışında herhangi bir tertibat takılmayabilir.
5 - Bu Ekin madde 1’inde ve madde 2’sinde belirtilen ve M1 ve N1 sınıflarındaki araçlar için
76/757/AT, 76/758/AT, 76/759/AT, 76/760/AT, 76/761/AT, 76/762/AT, 77/538/AT veya
77/539/AT ilgili yönetmeliklerine göre tip onaylı olan aydınlatma ve ışıklı sinyal tertibatlarına
üç tekerlekli motosikletlerde de müsaade edilmelidir.
6 - ÖZEL TAKMA ŞARTLARI
6.1 - UZUN HUZMELİ FARLAR
6.1.1 - Sayısı: Bir veya iki.
Bununla birlikte maksimum genişliği 1300 mm’yi aşan üç tekerlekli motosikletler için iki
uzun huzmeli far gereklidir.
6.1.2 - Düzenleme çizimi: Özel şart yoktur.
6.1.3 – Konumu
6.1.3.1 - Genişlik:
- Bir bağımsız uzun huzmeli far, diğer bir ön lambanın üstüne, altına veya bir yanına
takılabilir. Bu lambaların biri diğerinin üstünde ise uzun huzmeli farın referans merkezi aracın
boylamasına orta düzlemi içinde kalmalıdır; bu lambalar yan yana ise bunların referans
merkezi aracın boylamasına orta düzlemine göre simetrik olmalıdır.
- Diğer bir ön lamba ile karşılıklı olarak birleştirilmiş uzun huzmeli far, referans merkezi
aracın boylamasına orta düzlemi içinde kalacak şekilde takılmalıdır; ancak araçta uzun
huzmeli farın yanında bağımsız kısa huzmeli bir far takılmış ise bunların referans merkezi
aracın boylamasına orta düzlemine göre simetrik olmalıdır.
- Biri veya her ikisi diğer bir ön lamba ile karşılıklı olarak birleştirilmiş iki uzun huzmeli far,
referans merkezleri aracın boylamasına orta düzlemine göre simetrik olacak şekilde
takılmalıdır.
6.1.3.2 - Uzunluk: Aracın önünde. Farlardan yayılan ışık, aracın geri görüş aynalarından
ve/veya diğer yansıtıcı yüzeylerden doğrudan veya dolaylı olarak yansıyıp sürücüyü rahatsız
etmiyorsa bu şartın sağlandığı kabul edilir.
6.1.3.3 - Her durumda, herhangi bir bağımsız uzun huzmeli farın aydınlatma yüzeyi kenarı ile
kısa huzmeli farın kenarı arasındaki mesafe 200 mm’yi geçmemelidir.
6.1.4 - Geometrik Görülebilirlik
Aydınlatma yüzeyi, kabul edilen bakış yönünde, aydınlatılmayan alanlardaki görülebilirlik
dahil olmak üzere, aydınlatma yüzeyinin çevresine bağlı olarak oluşan hatları ve farın referans
ekseni ile 5°’den az olmayan bir açı ile oluşan ıraksak bir bölge içerisinde görülebilir
olmalıdır. Geometrik görülebilirlik açılarının başladığı yer, uzun huzmeli far merceklerinin ön
kısmına teğet olan enine bir düzlem üzerindeki aydınlatma yüzeyinin izdüşümünün çevresidir.
6.1.5 - Yönlendirme: Öne doğru.
Yönlendirme açısı ile birlikte dönebilir.
6.1.6 - Kısa huzmeli far ve diğer ön lambalarla birlikte gruplandırılabilir.
6.1.7 - Herhangi bir diğer lamba ile birleştirilemez.
6.1.8. Aşağıdakilerle karşılıklı olarak birleştirilebilir:
6.1.8.1 - Kısa huzmeli farla.
6.1.8.2 - Ön konum lambası ile.
6.1.8.3 - Ön sis lambası ile.
6.1.9 - Elektrik Bağlantıları
Uzun huzmeli farlar aynı anda yanmalıdır. Kısa huzmeden uzun huzmeli farlara geçişte bütün
uzun huzmeli farlar yanmalıdır. Uzun huzmeden kısa huzmeye geçişte bütün uzun huzmeli
farlar aynı anda sönmelidir. Uzun huzmeli far olarak yandığında, kısa huzmeler aynı zamanda
yanmaya devam edebilir.
6.1.10 - Devre kapalı ikaz düzeni: Zorunludur.
Mavi yanıp söner olmayan ikaz ışığı.
6.1.11 - Diğer şartlar: Aynı anda yakılabilen uzun huzmeli farların maksimum ışık şiddeti
225 000 cd’yi (aksam tip onay değeri) aşmamalıdır.
6.2 - KISA HUZMELİ FARLAR
6.2.1 - Sayısı: Bir veya iki.
Bununla birlikte maksimum genişliği 1300 mm’yi aşan üç tekerlekli motosikletler için iki kısa
huzmeli far gereklidir.
6.2.2 - Düzenleme çizimi: Özel şart yoktur.
6.2.3 - Konumu
6.2.3.1 - Genişlik:
- Bir bağımsız kısa huzmeli far, diğer bir ön lambanın üstüne, altına veya bir yanına
takılabilir. Bu lambaların biri diğerinin üstünde ise kısa huzmeli farın referans merkezi aracın
boylamasına orta düzlemi içinde kalmalıdır; bu lambalar yan yana ise bunların referans
merkezi aracın boylamasına orta düzlemine göre simetrik olmalıdır.
- Diğer bir ön lamba ile karşılıklı olarak birleştirilmiş kısa huzmeli far, referans merkezi
aracın boylamasına orta düzlemi içinde kalacak şekilde takılmalıdır; ancak araçta kısa
huzmeli farın yanında bağımsız kısa huzmeli bir far takılmış ise bunların referans merkezi
aracın boylamasına orta düzlemine göre simetrik olmalıdır.
- Biri veya her ikisi diğer bir ön lamba ile karşılıklı olarak birleştirilmiş iki kısa huzmeli far,
referans merkezleri aracın boylamasına orta düzlemine göre simetrik olacak şekilde
takılmalıdır.
İki uzun huzmeli farı bulunan araçlarda;
- Aydınlatma yüzeyinin, aracın boylamasına orta düzlemine en uzak kenarının aracın en dış
kenarından uzaklığı 400 mm’den daha fazla olmamalıdır.
- Aydınlatma yüzeylerinin iç taraftaki kenarları arasındaki mesafe minimum 500 mm
olmalıdır. Aracın maksimum genişliği 1300 mm’den az ise bu mesafe 400 mm’ye kadar
azaltılabilir.
6.2.3.2 - Yükseklik: Zeminden yüksekliği minimum 500 mm ve maksimum 1200 mm.
6.2.3.3 - Uzunluk: Aracın önünde. Farlardan yayılan ışık, aracın geri görüş aynalarından
ve/veya diğer yansıtıcı yüzeylerden doğrudan veya dolaylı olarak yansıyıp sürücüyü rahatsız
etmiyorsa bu şartın sağlandığı kabul edilir.
6.2.4 - Geometrik Görülebilirlik
Ek-1’de yer alan Bölüm A’nın madde 10’unda belirtilen  ve  açıları ile tayin edilir.
=
=
Yukarıya doğru 15 ve aşağıya doğru 10.
Sadece bir kısa huzmeli far varsa sola ve sağa doğru 45°.
İki kısa huzmeli far varsa dışarıya doğru 45 ve içeriye doğru 10.
Farın yanındaki bölmelerin veya başka tür teçhizatların bulunması, diğer yol kullanıcılarının
rahatsızlığına neden olacak ikincil etkenlere sebep olmamalıdır.
6.2.5 - Yönlendirme: Öne doğru.
Yönlendirme açısı ile birlikte dönebilir.
Kısa huzmenin düşey eğimi, harici ayar aygıtı bulunması durumu haricinde, % - 0,5’i ila % 2,5’i arasında kalmalıdır.
6.2.6 - Uzun huzmeli far ve diğer ön lambalarla birlikte gruplandırılabilir.
6.2.7 - Herhangi bir diğer lamba ile birleştirilmez.
6.2.8 - Uzun huzmeli farla ve diğer ön lambalarla karşılıklı olarak birleştirilebilir.
6.2.9 - Elektrik Bağlantıları
Kısa huzmeli farlara geçiş kumandası bütün uzun huzmeli farları aynı anda söndürmelidir.
Bununla birlikte uzun huzmeli far olarak yandığında, kısa huzmeler aynı zamanda yanmaya
devam edebilir.
6.2.10 - Devre kapalı ikaz düzeni: İsteğe bağlıdır.
Yanıp söner olmayan yeşil gösterge ışığı.
6.2.11 - Diğer şartlar: Yok.
6.3 - YÖN BELİRTME LAMBALARI
6.3.1 - Sayısı: Her yanda iki.
Her yan tarafa, bir yön belirtme lambası daha müsaade edilir.
6.3.2 - Düzenleme çizimi: İki ön ve iki arka belirtme lambası.
6.3.3 - Konumu
6.3.3.1 - Genişlik:
- Aracın boylamasına orta düzlemine en uzak aydınlatma yüzeyi kenarlarının aracın en dış
kenarlarından uzaklığı 400 mm den daha fazla olmamalıdır.
- Aydınlatma yüzeylerinin iç kenarları arasındaki mesafe minimum 500 mm olmalıdır.
- Belirtme lambaları ile aşağıda özellikleri belirtilen en yakınındaki kısa huzmeli farların
aydınlatma yüzeyleri arasındaki minimum mesafe aşağıdaki şekilde olmalıdır.
- Belirtme lambasının minimum ışık şiddeti 90 cd ise 75 mm.
- Belirtme lambasının minimum ışık şiddeti 175 cd ise 40 mm.
- Belirtme lambasının minimum ışık şiddeti 250 cd ise 20 mm.
- Belirtme lambasının minimum ışık şiddeti 400 cd ise  20 mm,.
6.3.3.2 - Yükseklik: Zeminden yüksekliği minimum 350 mm ve maksimum 1500 mm
olmalıdır.
6.3.4 - Geometrik Görülebilirlik
Yatay açılar: Bu Ekin İlave 2’sine bakınız.
Düşey açılar: Yatayın üstünde ve altında 15°.
Bununla birlikte, lambaların zeminden yüksekliği 750 mm’den daha az ise, yatayın altındaki
düşey açı 5°’ye kadar azaltılabilir.
6.3.5 - Yönlendirme: Yön belirtme lambaları yönlendirme açısı ile birlikte dönebilir.
6.3.6 - Bir veya daha fazla lamba ile gruplandırılabilir.
6.3.7 - Herhangi bir diğer lamba ile birleştirilemez.
6.3.8 - Diğer bir lamba ile karşılıklı olarak birleştirilemez.
6.3.9 - Elektrik Bağlantıları
Yön belirtme lambaları diğer lambalardan bağımsız olarak yanmalıdır. Aracın bir yanındaki
bütün yön belirtme lambaları bir kumanda ile aynı anda yanıp sönmelidir.
6.3.10 - Çalışma ikaz düzeni: İsteğe bağlıdır.
Görsel veya sesli veya her ikisi birden olabilir. İkaz düzeni görülebilir bir işaret veriyorsa,
yanıp sönen yeşil bir ışık olmalı ve bütün çalışma şartlarında görülebilir olmalıdır. Yön
belirtme lambalarının herhangi birinde bir arıza halinde dahi, ya sönmeli ya da yanık kalmalı
veya frekansında belirgin bir değişiklik göstermelidir. Düzen tamamen sesli ise, açıkça
duyulabilmeli ve herhangi bir arıza halinde frekansında belirgin bir değişiklik göstermelidir.
6.3.11 - Diğer şartlar
Aşağıda listelenen şartlar, motorun ve aydınlatma tertibatlarının çalışması için temel devrelere
elektrik sağlayan şarj dinamosu ile ölçülmelidir.
6.3.11.1 - Işıklı sinyal tertibatının çalıştırılmasını takiben, maksimum bir saniye içinde ışık
yanmalı ve maksimum bir ile bir buçuk saniye içinde ilk lambanın sönmesi gerçekleşmelidir.
6.3.11.2 - Doğru akım ile beslenmiş bütün araçlarda yön belirtme lambaları aşağıdakileri
sağlamalıdır.
6.3.11.2.1 - Yanıp söner ışık, dakikada 90  30 defa yanıp sönmelidir.
6.3.11.2.2 - Aracın aynı yanındaki yön belirtme lambaları aynı frekans ve fazda yanıp
sönmelidir.
6.3.11.3 - Alternatif akım ile beslenmiş yön belirtme lambaları takılı araçta, motor hızı, aracın
maksimum hızına karşılık gelen hızın % 50’si ila % 100’ü arasında iken;
6.3.11.3.1 - Işıklar dakikada 90  30 defa yanıp sönmelidir.
6.3.11.3.2 - Aracın aynı yanındaki yön belirtme lambaları aynı anda veya dönüşümlü olarak
yanıp sönebilir. Bu Ekin İlave 1’inde tarif edilen bölgeler içinde ön lambalar arkadan
görünmemeli, arkadaki lambalar da önden görünmemelidir.
6.3.11.4 - Alternatif akım ile beslenen araca takılı yön belirtme lambaları; motor hızı,
imalatçı tarafından belirtilen rolanti hızı ile aracın maksimum hızına karşılık gelen hızın %
50’si arasında olduğunda aşağıdakileri sağlamalıdır.
6.3.11.4.1- Yanıp sönme frekansı dakikada 90 + 30 ve 90 - 45 arasında olmalıdır.
6.3.11.4.2 - Aracın aynı yanındaki yön belirtme lambaları aynı anda veya dönüşümlü olarak
yanıp sönebilir. Bu Ekin İlave 1’inde tarif edilen bölgeler içinde ön lambalar arkadan
görünmemeli, arkadaki lambalar da önden görünmemelidir.
6.3.11.5 - Bir yön belirtme lambası, kısa devre hariç, arızalandığında, diğeri yanıp sönmeye
veya yanık kalmaya devam etmeli, ancak bu durumda frekans belirtilen frekanstan farklı
olabilir.
6.4 – FREN LAMBALARI
6.4.1 - Sayısı: Bir veya iki.
Bununla birlikte maksimum genişliği 1300 mm’yi aşan üç tekerlekli motosikletler için iki fren
lambası gereklidir.
6.4.2 - Düzenleme çizimi: Özel şart yoktur.
6.4.3 - Konumu
6.4.3.1 - Genişlik: Sadece bir fren lambası varsa lambanın referans merkezi aracın
boylamasına orta düzlemi içinde kalmalıdır veya iki fren lambası varsa, aracın boylamasına
orta düzlemine göre simetrik olmalıdır.
İki arka tekerleği bulunan araçlarda, iki lamba arasındaki mesafe minimum 600 mm olmalıdır.
Aracın maksimum genişliği 1300 mm’den az ise bu mesafe 400 mm’ye azaltılabilir.
6.4.3.2 - Yükseklik: Zeminden yüksekliği minimum 250 mm ve maksimum 1500 mm
olmalıdır.
6.4.3.3 - Uzunluk: Aracın arkasında.
6.4.4 - Geometrik Görülebilirlik
Yatay açılar: Sola ve sağa doğru 45°.
Düşey açılar: Yatayın üstünde ve altında 15°.
Bununla birlikte, lambaların zeminden yüksekliği 750 mm’den az ise, yatayın altındaki düşey
açı 5° ' ye kadar azaltılabilir.
6.4.5 - Yönlendirme: Aracın arkasına doğru.
6.4.6 - Bir veya daha fazla diğer arka lamba ile gruplandırılabilir.
6.4.7 - Herhangi bir diğer lamba ile birleştirilemez.
6.4.8 - Arka konum lambası ile karşılıklı olarak birleştirilebilir.
6.4.9 - Elektrik Bağlantıları: Servis frenlerinden en azından birine basıldığında yanmalıdır.
6.4.10 - Devre kapalı ikaz düzeni: Yasaktır.
6.5 - ÖN KONUM LAMBALARI
6.5.1 - Sayısı: Bir veya iki.
Bununla birlikte maksimum genişliği 1300 mm’yi aşan üç tekerlekli motosikletler için iki ön
konum lambası gereklidir.
6.5.2 - Düzenleme çizimi: Özel şart yoktur.
6.5.3 - Konumu
6.5.3.1 - Genişlik:
- Bir bağımsız ön konum lambası, diğer bir ön lambanın üstüne, altına veya bir yanına
takılabilir. Bu lambaların biri diğerinin üstünde ise ön konum lambasının referans merkezi
aracın boylamasına orta düzlemi içinde kalmalıdır; bu lambalar yan yana ise bunların referans
merkezi aracın boylamasına orta düzlemine göre simetrik olmalıdır,
- Diğer bir ön lamba ile karşılıklı olarak birleştirilmiş ön konum lambası, referans merkezi
aracın boylamasına orta düzlemi içinde kalacak şekilde takılmalıdır.
- Biri veya her ikisi diğer bir ön lamba ile karşılıklı olarak birleştirilmiş iki ön konum lambası,
referans merkezleri aracın boylamasına orta düzlemine göre simetrik olacak şekilde
takılmalıdır.
İki ön konum lambası bulunan araçlarda:
-Aydınlatma yüzeyinin, aracın boylamasına orta düzlemine en uzak kenarının aracın en dış
kenarından uzaklığı 400 mm’den daha fazla olmamalıdır.
-Aydınlatma yüzeylerinin iç kenarları arasındaki mesafe en az 500 mm olmalıdır. Bu mesafe,
aracın azami genişliği 1300 mm’den az ise, 400 mm’ye kadar azaltılabilir.
6.5.3.2 - Yükseklik: Zeminden yüksekliği minimum 350 mm ve maksimum 1200 mm
olmalıdır.
6.5.3.3 - Uzunluk: Aracın önünde olmalıdır.
6.5.4 - Geometrik Görülebilirlik
Yatay açı: Bir konum lambası varsa sola ve sağa doğru 80°; iki konum lambası varsa dışa
doğru 80° ve içe doğru 45°.
Düşey açı: Yatayın üstünde ve altında 15°.
Bununla birlikte, lambaların zeminden yüksekliği 750 mm’den az ise, yatayın altındaki düşey
açı 5°’ye kadar azaltılabilir.
6.5.5 - Yönlendirme: Öne doğru.
Yönlendirme açısı ile birlikte dönebilir.
6.5.6 - Diğer bir ön lamba ile gruplandırılabilir.
6.5.7 - Diğer bir ön lamba ile karşılıklı olarak birleştirilebilir.
6.5.8 - Elektrik Bağlantıları: Özel şart yoktur.
6.5.9 -Devre kapalı ikaz düzeni: Zorunludur.
Yanıp söner olmayan yeşil gösterge ışığı. Gösterge panel aydınlatması sadece konum lambası
ile birlikte aynı anda açılabilir ve kapanabilir ise bu ikaz düzeni gerekli değildir.
6.5.10 - Diğer şartlar: Yok.
6.6 - ARKA KONUM LAMBALARI
6.6.1 - Sayısı: Bir veya iki.
Bununla birlikte, maksimum genişliği 1300 mm’yi aşan üç tekerlekli motosikletler için iki
arka konum lambası gereklidir.
6.6.2 - Düzenleme çizimi: Özel şart yoktur.
6.6.3 - Konumu
6.6.3.1 - Genişlik: Bir arka konum lambası varsa referans merkezi, aracın boylamasına orta
düzlemi içinde kalmalıdır; iki konum lambası varsa, bu lambaların referans merkezleri aracın
boylamasına orta düzlemine göre simetrik olmalıdır. İki arka tekerleği bulunan araçlarda: iki
lamba arasındaki mesafe minimum 600 mm olmalıdır. Aracın maksimum genişliği 1300
mm’den az ise bu mesafe 400 mm’ye azaltılabilir.
6.6.3.2 - Yükseklik: Zeminden yüksekliği minimum 250 mm ve maksimum 1500 mm
olmalıdır.
6.6.3.3 - Uzunluk: Aracın arkasında.
6.6.4 - Geometrik Görülebilirlik
Yatay açı: Bir konum lambası varsa sola ve sağa doğru 80°; iki konum lambası varsa dışa
doğru 80° ve içe doğru 45°.
Düşey açı: Yatayın üstünde ve altında 15°.
Bununla birlikte, lambaların zeminden yüksekliği 750 mm’den az ise, yatayın altındaki düşey
açı 5°’ye kadar azaltılabilir.
6.6.5 - Yönlendirme: Arkaya doğru.
6.6.6 - Diğer bir arka lamba ile gruplandırılabilir.
6.6.7 - Arka tescil plaka lambası ile birleştirilebilir.
6.6.8 - Fren lambası veya üçgen olmayan arka geri yansıtıcı ile veya her ikisi ile veya arka sis
lambası ile karşılıklı olarak birleştirilebilir.
6.6.9 - Elektrik Bağlantıları: Özel şart yoktur
6.6.10 - Devre kapalı ikaz düzeni: İsteğe bağlıdır.
İkaz düzeninin işlevi uygun olduğu durumda ön konum lambasının ikaz düzeni ile yerine
getirilebilir.
6.6.11 - Diğer şartlar: Yok.
6.7 - ÖN SİS LAMBALARI
6.7.1 - Sayısı: Bir veya iki.
6.7.2 - Düzenleme çizimi: Özel şart yoktur.
6.7.3 - Konumu
6.7.3.1 - Genişlik:
- Ön sis lambası diğer bir ön lambanın üstüne, altına veya yanına takılabilir. Bu lambalardan
biri diğerinin üstünde ise ön sis lambasının referans merkezi aracın boylamasına orta düzlemi
içinde kalmalıdır; bu lambalar yan yana ise bunların referans merkezleri aracın boylamasına
orta düzlemine göre simetrik olmalıdır.
- Diğer bir ön lamba ile karşılıklı olarak birleştirilmiş ön sis lambası, referans merkezi aracın
boylamasına orta düzlemi içinde kalacak şekilde takılmalıdır.
- Biri veya her ikisi diğer bir ön lamba ile karşılıklı olarak birleştirilmiş iki ön sis lambası,
referans merkezleri aracın boylamasına orta düzlemine göre simetrik olacak şekilde
takılmalıdır.
- Aydınlatma yüzeyinin, aracın boylamasına orta düzlemine en uzak kenarının aracın en dış
kenarından uzaklığı 400 mm’den daha fazla olmamalıdır.
6.7.3.2 - Yükseklik: Zeminden yüksekliği minimum 250 mm olmalıdır. Aydınlatma
yüzeyinin hiçbir noktası, kısa huzmeli farın aydınlatma yüzeyinin en yüksek noktasından daha
yukarıda olmamalıdır.
6.7.3.3 - Uzunluk: Aracın önünde. Farlardan yayılan ışık, aracın geri görüş aynalarından
ve/veya diğer yansıtıcı yüzeylerden doğrudan veya dolaylı olarak yansıyıp sürücüyü rahatsız
etmiyorsa bu şartın sağlandığı kabul edilir.
6.7.4 - Geometrik Görülebilirlik
Geometrik görülebilirlik, Ek-1’de yer alan Bölüm A’nın madde 10’unda belirtilen  ve 
açıları ile tayin edilir.
 = Yukarıya ve aşağıya doğru 5.
 = Merkezde olmayan bir lamba varsa, sola ve sağa doğru 45°; bu durumda içeriye doğru açı
10 olmalıdır.
6.7.5 - Yönlendirme: Öne doğru.
Yönlendirme açısı ile birlikte dönebilir.
6.7.6 - Diğer bir ön lamba ile gruplandırılabilir.
6.7.7 - Herhangi bir diğer ön lamba ile birleştirilemez.
6.7.8 - Uzun huzmeli farla ve ön konum lambası ile karşılıklı olarak birleştirilebilir:
6.7.9 - Elektrik Bağlantıları
Ön sis lambasını, uzun huzmeli farlardan veya kısa huzmeli farlardan bağımsız olarak yakıp
söndürmek mümkün olmalıdır.
6.7.10 - Devre kapalı ikaz düzeni: İsteğe bağlıdır.
Yanıp söner olmayan yeşil gösterge ışığı.
6.7.11 - Diğer şartlar: Yok.
6.8 - ARKA SİS LAMBALARI
6.8.1 - Sayısı: Bir veya iki.
6.8.2 - Düzenleme çizimi: Özel şart yoktur.
6.8.3 - Konumu
6.8.3.1 - Genişlik:
Bir sis lambası varsa referans merkezi aracın boylamasına orta düzlemi içinde kalmalıdır; iki
sis lambası varsa lambalar aracın boylamasına orta düzlemine göre simetrik olmalıdır. İki arka
tekerleği bulunan araçlarda: iki lamba arasındaki mesafe minimum 600 mm olmalıdır. Aracın
maksimum genişliği 1300 mm’den az ise bu mesafe 400 mm’ye kadar azaltılabilir.
6.8.3.2 - Yükseklik: Zeminden yüksekliği minimum 250 mm maksimum 1000 mm olmalıdır.
6.8.3.3 - Uzunluk: Aracın arkasında. Bir sis lambası varsa aracın boylamasına orta
düzleminin, normal sürüş yönünün ters tarafında olmalıdır. Referans merkezi, aracın
boylamasına simetri düzleminde de yer alabilir.
6.8.3.4 - Arka sis lambasının ve fren lambasının aydınlatma yüzeylerinin arasındaki mesafe en
az 100 mm olmalıdır.
6.8.4 - Geometrik Görülebilirlik
Geometrik görülebilirlik, Ek-1’de yer alan Bölüm A2nın madde 10’unda belirtilen  ve 
açıları ile tayin edilir.
 = Yukarıya doğru 5 ve aşağıya doğru 5.
 = Sola ve sağa doğru 25°.
6.8.5 - Yönlendirme: Arkaya doğru.
6.8.6 - Diğer bir arka lamba ile gruplandırılabilir.
6.8.7 - Herhangi bir diğer lamba ile birleştirilemez.
6.8.8 - Arka konum lambası ile karşılıklı olarak birleştirilebilir.
6.8.9 - Elektrik Bağlantıları
Arka sis lambası, aşağıdaki lambalardan biri veya daha fazlası yanmadan yanmamalıdır:
Uzun huzmeli far,
Kısa huzmeli far, veya
Ön sis lambası.
6.8.10 - Devre kapalı ikaz düzeni: Zorunludur.
Yanıp söner olmayan amber renkli gösterge ışığı.
6.8.11 - Diğer şartlar: Yok.
6.9 - GERİ VİTES LAMBALARI
6.9.1 - Sayısı: Bir veya iki.
6.9.2 - Düzenleme çizimi: Özel şart yoktur.
6.9.3 - Konumu
6.9.3.1 - Genişlik: Özel şart yoktur.
6.9.3.2 - Yükseklik: Zeminden yüksekliği minimum 250 mm maksimum 1200 mm olmalıdır.
6.9.3.3 - Uzunluk: Aracın arkasında.
6.9.4 - Geometrik Görülebilirlik
Geometrik görülebilirlik, Ek-1’de yer alan Bölüm A’nın madde 10’unda belirtilen  ve 
açıları ile tayin edilir.
 = Yukarıya doğru 15 ve aşağıya doğru 5.
 = Sadece bir lamba varsa sola ve sağa doğru 45°; iki lamba varsa dışa doğru 45 ve içe
doğru 30.
6.9.5 - Yönlendirme: Arkaya doğru.
6.9.6 - Herhangi bir diğer arka lamba ile gruplandırılabilir.
6.8.7 - Herhangi bir diğer lamba ile birleştirilemez.
6.9.8 - Diğer bir lamba ile karşılıklı olarak birleştirilemez.
6.9.9 - Elektrik Bağlantıları
Geri vitese takılması ve motoru durdurma aygıtı motorun çalışmasını mümkün kılacak bir
konumda olması haricinde lamba yanmayabilir. Bu şartlardan biri doğrulanmazsa, lamba
yanmamalı veya yanık kalmamalıdır.
6.9.10 - Devre kapalı ikaz düzeni: İsteğe bağlıdır.
6.10 - TEHLİKE İKAZ SİNYALİ
6.10.1 - Şartlar, bu Ekin madde 6.3’ünden madde 6.3.8’ine kadar yer alanlarla aynıdır.
6.10.2 - Elektrik Bağlantıları
Tehlike ikaz sinyali, bütün yön belirtme lambalarına aynı anda akım sağlayan ayrı bir
kumanda ile çalıştırılmalıdır.
6.10.3 – Devre kapalı ikaz düzeni: Zorunludur.
Kırmızı yanıp söner ışıklı ikaz veya ayrı bir ikaz yoksa, bu Ekin madde 6.3.10’unda belirtilen
ikazların aynı anda çalışması.
6.10.4 - Diğer şartlar
Yanıp söner ışık dakikada 90  30 defa yanıp sönmelidir.
Işıklı sinyal tertibatının çalıştırılmasını takiben, maksimum bir saniye içinde ışık yanmalı ve
maksimum bir ile bir buçuk saniye içinde ilk lambanın sönmesi gerçekleşmelidir.
Motoru çalıştırıp durduran aygıt motorun çalışmasının mümkün olmadığı bir konumda olsa
dahi tehlike ikaz sinyalini çalıştırmak mümkün olmalıdır.
6.11 - ARKA TESCİL PLAKA LAMBASI
6.11.1 - Sayısı: Bir.
Lamba, plakanın konumunu aydınlatmak için birden çok optik elemanlardan oluşabilir.
6.11.2 - Düzenleme çizimi:
6.11.3 – Konumu:
6.11.3.1 – Genişlik:
6.11.3.2 – Yükseklik:
6.11.3.3 - Uzunluk:
6.11.4 - Geometrik görülebilirlik:
6.11.5 - Konumu:













Lamba, tescil plakası
için ayrılmış yeri
aydınlatacak şekilde
olmalıdır.
6.11.6 - Bir veya daha fazla arka lamba ile gruplandırılabilir.
6.11.7 - Arka konum lambası ile birleştirilebilir.
6.11.8 - Diğer herhangi bir lamba ile karşılıklı olarak birleştirilemez.
6.11.9 -Elektrik Bağlantıları: Özel şart yok.
6.11.10 - Devre kapalı ikaz düzeni: İsteğe bağlıdır.
İkaz düzeninin çalışması, konum lambası için öngörülen ikaz düzeni ile sağlanmalıdır.
6.11.11 - Diğer şartlar: Yok.
6.12 - ÜÇGEN OLMAYAN ARKA GERİ YANSITICILAR
6.12.1 - Her yandaki sayısı: Bir veya iki adet Class-1A(1) sınıfında.
Bununla birlikte maksimum genişliği 1000 mm’yi aşan üç tekerlekli motosikletler için iki
üçgen olmayan geri yansıtıcı gereklidir.
6.12.2 - Düzenleme çizimi: Özel şart yoktur.
6.12.3 - Konumu
Motorlu Araçların ve Römorklarının Geri Yansıtıcıları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (76/757/AT) yer
alan sınıflamaya uygun olarak.
(1)
6.12.3.1 - Genişlik: Sadece bir geri yansıtıcı varsa referans merkezi aracın boylamasına orta
düzlemi içinde kalmalıdır veya iki geri yansıtıcı varsa, aracın boylamasına orta düzlemine
göre simetrik olmalıdır. İki arka geri yansıtıcılı araçlarda, aydınlatma yüzeyinin, aracın
boylamasına orta düzlemine en uzak kenarının aracın en dış kenarından uzaklığı 400 mm’den
daha fazla olmamalıdır. Geri yansıtıcıların iç kenarları arasındaki mesafe en az 500 mm
olmalıdır.
Aracın maksimum genişliği 1300 mm’den az ise bu mesafe 400 mm’ye kadar azaltılabilir.
6.12.3.2 - Yükseklik: Zeminden yüksekliği minimum 250 mm ve maksimum 900 mm
olmalıdır.
6.12.3.3 - Uzunluk: Aracın arkasında.
6.12.4 - Geometrik Görülebilirlik
Yatay açılar: Sola ve sağa doğru 30°.
Düşey açılar: Yatayın üstünde ve altında 15° .
Bununla birlikte, geri yansıtıcıların zeminden yüksekliği 750 mm’den az ise, yatayın altındaki
düşey açı 5°’ye kadar azaltılabilir.
6.12.5 - Yönlendirme: Arkaya doğru.
6.12.6 - Diğer herhangi bir lamba ile gruplandırılabilir.
6.12.7 - Diğer şartlar: Geri yansıtıcının aydınlatma yüzeyi, arkaya takılmış diğer herhangi bir
kırmızı lamba ile ortak parçalara sahip olabilir.
6.13 - ÜÇGEN OLMAYAN YAN GERİ YANSITICILAR
6.13.1 - Sayısı: Bir veya iki adet Class-1A(1) sınıfında.
6.13.2 - Düzenleme çizimi: Özel şart yoktur.
6.13.3 - Konumu
6.13.3.1 - Genişlik: Özel şart yoktur.
6.13.3.2 - Yükseklik: Zeminden yüksekliği minimum 300 mm ve maksimum 900 mm
olmalıdır.
6.13.3.3 - Uzunluk: Normal çalışma şartlarında sürücü veya yolcu veya onların elbiseleri ile
gizlenmeyecek (engellenmeyecek) şekilde olmalıdır.
6.13.4 - Geometrik Görülebilirlik
Yatay açılar: Öne ve arkaya doğru 30°.
Düşey açılar: Yatayın üstünde ve altında 15°.
Bununla birlikte, lambaların zeminden yüksekliği 750 mm’den az ise yatayın altındaki düşey
açı 5°’ye azaltılabilir.
Motorlu Araçların ve Römorklarının Geri Yansıtıcıları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (76/757/AT) yer
alan sınıflamaya uygun olarak.
(1)
6.13.5 - Konumu: Geri yansıtıcıların referans ekseni aracın boylamasına orta düzlemine dik
ve arkaya doğru olmalıdır. Öndeki geri yansıtıcılar yönlendirme açısı ile birlikte dönebilir.
6.13.6 - Diğer işaret tertibatları ile gruplandırılabilir.
Ek-6 İlave 1
KIRMIZI IŞIĞIN ÖNE DOĞRU VE BEYAZ IŞIĞIN ARKAYA DOĞRU
GÖRÜLEBİLİRLİĞİ
(Ek-1’de yer alan Bölüm B madde 9’a ve bu Ekte yer alan madde 6.3.11.4.2’ye bakınız.)
Şekil 1- Kırmızı ışığın öne doğru görülebilirliği
Şekil 2- Beyaz ışığın arkaya doğru görülebilirliği
Ek-6 İlave 2
DÜZENLEME ÇİZİMİ
Yön belirtme lambası - Geometrik görülebilirlik
Ek-6 İlave 3
ÜÇ TEKERLEKLİ MOTOSİKLETİN BİR TİPİ ÜZERİNE AYDINLATMA VE
IŞIKLI SİNYAL TERTİBATLARININ YERLEŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ BİLGİ
DOKÜMANI (TANITIM BELGESİ)
(Aracın tip onay başvurusundan ayrı olarak sunulduğunda aksam tip onay başvurusuna
eklenmelidir)
Başvuru No (Başvuran tarafından verilecektir):…………………………………………
Üç tekerlekli motosikletin bir tipi üzerine aydınlatma ve ışıklı sinyal tertibatlarının
yerleştirilmesi ile ilgili aksam tip onay için başvuru MOTOY’un Ek-2’sinde yer alan A
bölümündeki aşağıdaki maddelerdeki bilgileri kapsamalıdır.
Madde 0.1.
Madde 0.2.
Madde 0.4’den madde 0.6’ya kadar.
Madde 8’den madde 8.4’e kadar.
Ek-6 İlave 4
Onay Kuruluşunun Adı
ÜÇ TEKERLEKLİ MOTOSİKLETİN BİR TİPİ ÜZERİNE AYDINLATMA
VE IŞIKLI SİNYAL TERTİBATLARININ YERLEŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ
AKSAM TİP ONAY BELGESİ
ÖRNEK
…………Teknik servis tarafından ………. tarihli verilen rapor no………..
Aksam tip onay no………………….
Kapsam genişletme no. ………………
1- Aracın (ticari ismi) markası ………………………………………………………………
2 - Araç tipi ……………………………………………………………………………………
3 - İmalatçının ismi ve adresi……………………………………………………………………
4 - İmalatçı temsilcisinin ismi ve adresi (varsa) …………………………………………
5 - Kontroller için sunulan araç üzerine takılan zorunlu aydınlatma tertibatları(1):……………
Bu Ekin takma şartlarını karşılayan tertibatların tam olarak tanımlanmış tipleri her bir tertibat için ayrı
sayfalara üzerinde belirtiniz.
(1)
5.1 - Uzun huzmeli farlar
5.2 - Kısa huzmeli farlar
5.3 - Yön belirtme lambaları
5.4 - Fren lambaları
5.5 - Ön konum lambaları
5.6 - Arka konum lambaları
5.7 - Arka tescil plaka lambası
5.8 - Üçgen olmayan arka geri yansıtıcılar
6 - Kontroller için sunulan araç üzerindeki isteğe bağlı aydınlatma(1):
6.1 - Ön sis lambaları: Evet/Hayır(2)
6.2 - Arka sis lambaları: Evet/Hayır(2)
6.3 - Geri vites lambası: Evet/Hayır(2)
6.4 - Tehlike ikaz işareti: Evet/Hayır(2)
6.5 - Üçgen olmayan yan geri yansıtıcılar: Evet/Hayır(2)
7 - Değişiklikler.…………………………………………………………………
8 - Aksam tip onayı için aracın sunulduğu tarihi:………………………………………………
9 - Aksam tip onayı verildi / reddedildi(2)
10 - Yer:………………………………………………………………………
11 - Tarih:……………………………………………………………………………………
12 - İmza:……………………………………………………………………………………
(2)
Uygulanmayanı çiziniz.
Download