SPOR B*L*MLER*NE G*R

advertisement
SPOR BİLİMLERİNE GİRİŞ
Nuran KANDAZ GELEN
TARİH TEMELLERİ
 Dünyada Spor
İlk insandan sonra tarih sürecinin uzandığı en eski devirlerde spor faaliyetlerinin
ilk olarak M.Ö. 5000 yıllarında Sümerlerde görüldüğü kabul edilmektedir.
İlk ok ve atletizm yarışmaları M.Ö. 1000 Asurlularda başladığı kabul edilir.
 Eski Yunanda spor
Cimnasyumlar ve Antik olimpiyat oyunları
TARİH TEMELLERİ
 Türkiye'de Spor
 Cumhuriyet Öncesi Türk Sporu
 Tanzimat Sonrası
 Cumhuriyet Döneminde Spor
TARİH TEMELLERİ
 Türkiye'de Spor Eğitimi
Çapa Kız öğretmen okulu 1926 İstanbul
Gazi Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü Beden Terbiyesi Şubesi 1932 Ankara
Atatürk Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi Bölümü 1967-1968 İstanbul
1975 İzmir ve 1978 Diyarbakır Beden Eğitimi Yetiştiren Bölümler
1974 Ankara 19 Mayıs , 1975 İstanbul Anadolu Hisarı ve 1976 Manisa Gençlik ve
Spor Akademileri spor adamı yetiştirmek üzere açılmıştır.
1978 yılında Enstitüler yüksek öğretmen okullarına dönüştürülmüştür.
TARİH TEMELLERİ
 Türkiye'de Spor Eğitimi
 Yüksek okullara geçiş 1982
 1992 yüksekokul süreci
 Günümüzde Spor Bilimleri Fakülteleri…
TARİH TEMELLERİ
 Spor Bilimlerinde Temel Akımlar
 Beden Kültürü ve Hareket
 Alman Turnen Uygulaması
 Danimarka’da İlk Özel Cimnasyum
 İsveç Cimnastiği
 İngiliz Sporu
 Beden Eğitimi
 Hareket Eğitimi
 Eğitim Reformu ilkerleri
 Spor Eğitimi
Felsefe Temelleri
 Neden Felsefe?
 Felsefenin Öğeleri
 Ontoloji
 Epistemoloji
 Aksiyoloji
 Mantık
Felsefe Temelleri
 Felsefe Akımları
1. İdealizm (İdealistlik)
2. Realizm (gerçekcilik)
3. Pragmatizm (Yararcılık)
4. Natüralizm (Doğalcılık)
5. Existentialism (Varoluşçuluk)
Felsefe Temelleri
 Spor Bilimleri ve Felsefe
1. İdealizm
2. Realizm
3. Pragmatizm
4. Natüralizm
5. Existentializm
Felsefe Temelleri
 Spor Felsefesi
Spor Felsefesinin Konuları ve Alanları
Hareket oyun
ve sporın
Antropolojit
Temelleri
Hareket
Felsefei
Oyun
Felasefesi
Sportif
Performans
Felsefesi
Spor ve
estetik
Spor ve etik
Sporun
Bireysel
Felsefesi
Felsefe Temelleri
 Spor felsefesi
1. Sporun Anlam ve Değerini İfade Eder.
2. Mesleki Çalışmaların Gelişimini Sağlar.
3. Mesleki Eğitim İçin Zorunluluktur.
4. Eğitimciye Yön Verir.
5. Mesleki ve Diğer Programlar İçinde Bütünlük İfade Eder.
6. Toplumu, Değerlerine Katkıda Bulunduğundan Haberdar Eder.
7. Mesleki Yakınlaşmayı Sağlar.
8. Spor Eğitimi ile Genel Eğitim Arasındaki İlişkiyi Açıklar.
9. Tüm Spor Eğitimcileri İçin Bir Temelldir.
Bilim Temelleri

Bilim; gerçeğin bir kısmıyla kanıtlamaya dayalı bağ kurma süreci ve bu sürecin sonunda elde
edilen dirik bilgiler bütünü olarak tanımlanabilir.

Spor ve Bilim; sporun bilim olabilmesi için bazı ölçütleri taşıyor olması gerekir,
1.
Spor bilimlerinin özgü ve bilim yapısı ile özdeşleşmiş bir konusu olmalıdır.
2.
Spor bilimlerinin kendine özgü bir tarihi ve alanyazını, kaynakları olmalıdır.
3.
Spor bilimlerinin kendine özgü uygulamaya yönelik araşırtımalarla birlikte kendi kavramsal dizgesini
oluşturmalıdır.
4.
Spor bilimleri bütünlük oluşturucu bir yapıda, özel sorunları çözebilen ve bütün bilim dallarından
yararlanan biçimde genelleyici olmalıdır.
5.
Spor bilimleri genel ya da kendi alanlarına özgü yöntemleri geliştirmeli ve kullanmalıdır.
6.
Spor bilimleri ortaya koyduğu sonuçlar ile de kabul görmelidir.
7.
Spor bilimleri anlaşılır ve ortak duyulu bir dil üzerine kurulmalıdır.
8.
Spor bilimlerinin dili evrensel kavramları ve bunların karşılıklarını içeren ulusal bilim dili üzerine
kurulmalıdır.
Bilim Temelleri
Spor Bilimlerinin Yapısal Ve Tarihsel Gelişimi
 Ries ve Kries spor bilimlerinin gelişim evrelerini üç aşamada
değerlendirmekltedir
•
Temel bilimlerden ayrılma evresi
•
Toplanma evres
•
Birleşme evresi
 Spor Bilimlerinin Terminolojisi
Bilim Temelleri
 Temel Kavramlar
•
Beden Eğitimi-Spor
•
Beden Eğitimi
•
Spor
Bilim Temelleri
 Spor Bilimlerinin Gelişimine Etki Eden Faktörler
•
Sporun ilgi merkezi olması
•
Endüstrileşme
•
Teknolojik gelişmeler
•
Performans sporlarındaki ilerleme
•
Siyasal etkenler
•
Sağlık
•
Profesyonellik ve yeni meslekler
•
Sponsorluk
•
Pasif katılımdaki artış
•
Sosyal ve psikolojik olgular
Bilim Temelleri
 Spor Bilimlerinin Ülkemizdeki Gelişimi
 Türkiye’de Spor Bilimlerinin Yapılanması
Spor bilimlerinin multi disipliner yapısına uygun olarak alt boyutları;
•
Spor bilimlerinin pedagojik-psikolojik- sosyal temelleri
•
Spor yönetimi ve organizasyonu
•
Spor bilimlerinin hareket, antrenman ve sağlık temelleri
•
rekreasyon
Eğitim (Pedagoji) Temelleri
 Eğitim: Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak istendik
davranış değişikliği meydana getirme sürecidir.
 Kültür: Toplumu oluşturan insanın öğrendiği bilgi, sanat, gelenek, görenek ve
benzeri yetenek, beceri ve alışkanlıkları içine alan karmaşık bir bütün.
 Hedef: Bireyde bulunması istediğimiz, eğitim yoluyla kazandırılabilir nitelikteki
istendik özelliklerdir.
Eğitim (Pedagoji) Temelleri
 Öğrenme: Bireyin çevresi ile etkileşimi sonucunda oluşan kalıcı davranış
değişmesidir.
 Öğretme: Herhangi bir öğrenmeyi kılavuzlama veya sağlama faaliyetidir.
 Öğrenme-Öğretme süreci: Öğrenmelerin öğretme yoluyla oluşturulduğu
sürece denir.
 Ölçme ve Değerlendirme: Ölçme, bir niteliğin gözlenip gözlem sonucunun
sayılarla veya başka sembollerle ifade edilmesidir. Değerlendirme ise,
gözlenen niteliğin, bir ölçüte vurularak bir değer yargısına varma işlemidir.
 Öğretmen: Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini
üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir (1739 sayılı Milli Eğitim Temel
Kanunu’nun 43. Maddesi).
Eğitim (Pedagoji) Temelleri
EĞİTİMİN KURAMSAL TEMELLERİ
 Eğitim Tarihi
 Eğitim Felsefesi
 Eğitim psikolojisi
 Eğitim Sosyolojisi
Eğitim (Pedagoji) Temelleri
 Spor Pedagojisi (Spor Eğitimi)
 Spor pedagojisinin çalışma konuları
 Spor eğitiminin hedeflerinin belirlenmesi
 Spor eğitiminde kullanılacak içeriğin seçilmesi
 Spor eğitiminde kullanılan yaklaşım ve yöntemlerin belirlenmesi
 Spor eğitiminde kullanılacak teknolojik donanımın ve materyallerin geliştirilmesi
 Spor eğitimi için gerekli olan ortamın niteliğinin belirlenmesi
 Öğrenci kazanımlarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi
Eğitim (Pedagoji) Temelleri
 Beden Eğitiminin İnsan gelişim Üzerindeki Etkileri
1. Fiziksel Gelişimdeki Etkileri
2. Psiko-Motor (Devinişsel)Gelişimdeki Etkileri
3. Bilişsel Gelişimdeki Etkileri
4. Duyuşsal ve Toplumsal Gelişimdeki Etkileri
Eğitim (Pedagoji) Temelleri
 Psikomotor Becerilerin Öğrenilmesi
 Beden Eğitiminde Ölçme ve değerlendirme
•
Öğrencilerin ilerlemelerini değerlendirme
•
Teşhis ve rehberlik yapma
•
Öğrencileri ve sporcuları gruplama
•
Motivasyonu sağlama
•
Öğretim metodolojisini sağlama
•
Öğreticilerin kullandıkları metot ve materyallerini değerlendirme
•
Araştırma ve inceleme yapma amacı ile kullanılır.
Psikoloji Temelleri
Spor Bilimlerinin Psikolojik Boyutları
Spor ve egzersiz
Psikolojisi
Motor Gelişim
Motor Kontrol
ve Motor
Öğrenme
Psikoloji Temelleri
Motor
Gelişim
Motor
Davranış
Motor
Kontrol
Motor
Öğrenme
Psikoloji Temelleri
Spor ve egzersiz Psikoloğunun Rolleri
Eğitimci
Araştırmacı
Uygulamacı
Psikoloji Temelleri
 Spor ve Egzersiz Psikolojinin Ele Aldığı Temel Konular
1. Kişilik psikolojisi
2. Sosyal psikoloji
3. Bilişsel ve davranış psikolojisi
4. Klinik ve danışma psikolojisi
5. Sağlık psikolojisi
6. psiko fizyoloji ve gelişim psikolojisi
Psikoloji Temelleri
 Motor Gelişim nedir?
 Motor gelişimi inceleme modeli
 Motor gelişim dönemleri
1. Refleks hareketler dönemi
2. İlkel hareketler dönemi
3. Temel hareketler dönemi
4. Spor ile ilişkili hareketler dönemi
Psikoloji Temelleri
 Motor Öğrenme
 Beceri
 Öğrenme
 Performans
 Motor kontrol
Sağlık Temelleri
 Spor Hekimliği
 Sporcu sağlık hizmetleri iki guruba ayrılır.
1. Birinci basamak sağlık hizmetleri
2. İkinci grup sağlık hizmetleri
 Yüksek verim sporunda sporcuların sağlık hizmetleri çoklu disipliner bir
yaklaşımla verilmektedir.
Sağlık Temelleri
 Sporcu Sağlığının Etkinlik Alanları
1. Araştırıcı Sporcu Sağlığı, Spor Hekimliği
•
Sporun organizma üzerine etkileri
•
Hareketsizliğin organizma üzerine etkileri
2. Koruyucu sporcu sağlığı- spor ve sağlık
•
Kitle sporu
•
Yaşlılar ve spor
•
Sağlık eğitimi
•
Okul sporu
3. Destekleyici sporcu sağlığı – Yüksek verim sporu
4. Antrenman yönlendirilmesi- verim tanısı
•
Takım doktorluğu
•
Doping
•
Kadın ve verim sporu
5. Tedavi edici sporcu sağlığı – Rehabiltasyon
•
Spor yaralanmalarında ilk yardım
•
Yaralanmaların önlenmesi
•
Fizyoterapi
•
Engellilerde spor
ANTRENMAN TEMELLERİ
Download